Теми статей
Обрати теми

Орендна плата: особливості оподаткування

Для багатьох бюджетних установ орендна плата є одним із видів їх доходів. Кошти, які отримують бюджетні установи від надання майна в оренду, належать до першої групи власних надходжень бюджетних установ (підгрупа 3) і включаються до спеціального фонду кошторису. При отриманні доходів від оренди майна бюджетні установи є платниками деяких податків. Про те, що це за податки та як розрахувати їх суму, ми розповімо в цій статті.

Взаємовідносини між орендодавцями — бюджетними установами та орендарями (юридичними і фізичними особами) регулюються Законом № 2269. Нагадаємо, що під орендою розуміють засноване на договорі строкове платне користування майном орендодавця, необхідним орендарю для провадження підприємницької та іншої діяльності.

За користування об’єктом оренди орендар вносить орендну плату незалежно від результатів його господарської діяльності (ст. 19 Закону № 2269).

Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначаються для об’єктів, що знаходяться в державній власності, Кабміном, а для об’єктів, що знаходяться в комунальній власності, — органами місцевого самоврядування на однакових методологічних засадах. Розмір, умови та строки внесення орендної плати за державне майно встановлені Методикою № 786.

Орендна плата, розрахована за відповідною методикою, застосовується як стартова за підсумками визначення орендаря на конкурсній основі. Розмір орендної плати за кожний подальший місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць. При цьому в договорі оренди вказують розмір, порядок розподілу та строки внесення орендної плати. Договір оренди сторони укладають відповідно до Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду держмайна від 23.08.2000 р. № 1774.

 

Податок на прибуток

 

Установи та організації, які створені органами державної влади України і органами місцевого самоврядування та утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, є неприбутковими. Бюджетні установи для набуття статусу неприбуткових підлягають реєстрації органами податкової служби в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

До 01.01.2015 р. порядок оподаткування неприбуткових установ та організацій був врегульований в ст. 157 ПКУ. Так, зокрема, згідно з цією нормою від оподаткування звільнялися доходи неприбуткових організацій, визначених у п.п. «а» п. 157.1 ПКУ, отримані у вигляді: коштів або майна, що надходять таким неприбутковим організаціям як компенсація вартості отриманих державних послуг, у тому числі доходів державних навчальних закладів, отриманих від виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, у тому числі від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю.

Для того щоб розібратися, що мав на увазі законодавець у вищезгаданій нормі ПКУ, слід звернути увагу на п. 157.10 Кодексу, в якому якраз уточнено порядок застосування пільг, наведених у п. 157.2.

Доходи неприбуткових організацій, визначених в п.п «а» п. 157.1 ПКУ, у тому числі доходи закладів та установ освіти, науки, культури, охорони здоров’я, а також архівних установ і реабілітаційних установ для інвалідів і дітей-інвалідів, які мають відповідну ліцензію, що утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) для утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (у тому числі фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого в порядку, установленому Порядком № 228.

Із цього випливає, що йдеться про кошти, які бюджетні організації отримують від надання всіх платних послуг. При цьому можливість надання таких платних послуг має бути передбачена відповідними переліками, затвердженими Кабміном. Тому кошти, отримані бюджетними установами у вигляді власних надходжень, звільнялися від обкладення податком на прибуток за умови, що вони:

— передбачені кошторисом, затвердженим відповідно до Порядку № 228;

— зараховуються до складу доходів спеціального фонду кошторису (на спеціальний реєстраційний рахунок) відповідно до вимог БКУ;

— використовуються виключно на фінансування видатків такої установи (у тому числі фінансування господарської діяльності згідно зі статутом бюджетної установи).

У разі якщо за результатами звітного року доходи перевищать понесені витрати, сума перевищення обліковується у складі кошторису наступного року. При цьому із суми перевищення доходів над витратами податок на прибуток бюджетні установи не сплачують.

Свого часу ДПСУ в листі від 19.09.2011 р. № 299/5/15-1415 роз’яснила, що доходи бюджетних установ від надання майна в оренду звільняються від оподаткування при дотриманні зазначених вище умов.

З 01.01.2015 р. бюджетні установи не є платниками податку на прибуток за умови внесення таких організацій до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Така умова передбачена п.п. 133.1.1 ПКУ.

При отриманні орендної плати бюджетним установам потрібно звернути увагу на особливість зарахування такого виду власних надходжень до складу доходів спеціального фонду.

Так, до складу доходів спеціального фонду держбюджету належить 50 % орендної плати за користування іншим майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету (п. 10 ч. 3 ст. 29 БКУ). Що стосується решти 50 % орендної плати, то ці суми підлягають зарахуванню до складу доходів загального фонду держбюджету (п. 34 ч. 2 ст. 29 БКУ).

Виняток стосується плати за оренду військового майна, майна Національної академії наук України і галузевих академій наук. Ці суми вони в повному обсязі зараховують до доходу спеціального фонду кошторису.

Майте на увазі, що такий порядок розподілу орендної плати між загальним і спеціальним фондом стосується лише бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів держбюджету. Що стосується бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, то пропорції розподілу орендної плати визначають органи місцевого самоврядування.

Таким чином, та частина орендної плати, яку бюджетна установа залишає у своєму розпорядженні та відносить до власних надходжень, є доходами спеціального фонду кошторису цієї установи.

Бюджетні установи повинні звітувати про всі доходи, отримані у звітному періоді та звільнені від оподаткування. Залежно від виду власних надходжень бюджетні установи показують такі доходи в I частині Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій (далі — Податковий звіт), а саме в рядках 1.3.1 — 1.3.7. Форму Податкового звіту затверджено Порядком № 85.

При цьому отриману орендну плату відображають окремо від послуг, пов’язаних з основною статутною діяльністю, разом з іншими видами власних надходжень першої та другої груп. Для цього державні навчальні заклади використовують рядок 1.3.4, а решта бюджетних установ — рядок 1.3.7 Податкового звіту. Суму видатків за спеціальним фондом відповідно до затвердженого кошторису відображають за рядком 11.2.

Розглянемо порядок заповнення Податкового звіту на прикладі.

 

Приклад 1. Комунальним закладом охорони здоров’я за звітний період (рік) отримано такі надходження :

— фінансування за загальним фондом — 840000 грн.;

— орендну плату — 8200 грн.;

— доходи від реалізації майна — 900 грн.;

— доходи від надання платних медичних послуг — 135700 грн.;

— благодійні внески — 43500 грн.

За цей період касові видатки: за загальним фондом кошторису — 838000 грн., за спеціальним фондом — 186500 грн.

 

Наведемо фрагмент заповненого Податкового звіту на с. 22. ср.

 

Показники

Код рядка

Наростаючим підсумком з початку звітного

(податкового) року

1

2

3

I частина

Фінансування установ (організацій), включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до підпункту «а» пункту 157.1 статті 157 розділу III Податкового кодексу України (далі — Кодекс) (ознака неприбутковості з 0001 до 0004)

(сума рядків 1.1 — 1.3)

1

1028300

фактично одержане фінансування за загальним фондом

1.1

840000

залишки коштів на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року

1.2

доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом

(сума рядків 1.3.1 — 1.3.7)

1.3

188300

безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань

(сума рядків 1.3.1.1, 1.3.1.2)

1.3.1

43500

сума коштів

1.3.1.1

43500

вартість майна

1.3.1.2

пасивні доходи

1.3.1.3

кошти або майно, які надходять до бюджетних установ (організацій) як компенсація вартості отриманих державних послуг

1.3.3

доходи державних навчальних закладів, отримані від виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг

1.3.4

доходи від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю

1.3.5

135700

дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін

1.3.6

інші надходження, що зараховуються до складу кошторисів (на спеціальні рахунки)

1.3.7

9100

<…>

Профінансовані видатки бюджетної установи (організації)

(сума рядків 8.1, 8.2)

8

1024500

сума видатків за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій)

8.1

838000

сума видатків за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій)

8.2

186500

<…>

 

Нагадаємо, що Податковий звіт бюджетні установи подають за базовий звітний (податковий) рік протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Це означає, що за 2014 рік такий Звіт установам слід подати не пізніше 2 березня 2015 року.

 

Податок на додану вартість

 

Відповідно до п. 185.1 ПКУ об’єктом оподаткування є операції платника податку з постачання послуг на митній території України. До таких операцій також належить і надання майна в оренду. Базою оподаткування є вся сума орендної плати (у тому числі з урахуванням індексу інфляції), зазначена в договорі. Отже, бюджетна установа нараховує ПДВ як на ту частину орендної плати, яку вона зараховує до складу доходів спеціального фонду свого кошторису, так і на ту частину орендної плати, яка має бути перерахована до доходу загального фонду бюджету. Проте як до спецфонду, так і до загального фонду бюджету ці суми зараховуються без урахування ПДВ.

Розглянемо такий приклад.

 

Приклад 2. Установа охорони здоров’я комунальної форми власності надає в оренду внутрішні приміщення площею 90 м2. Згідно з договором оренди і розрахунком орендної плати установою-орендодавцем виставлений рахунок орендарю на суму 9600 грн. (у тому числі ПДВ — 1600 грн.) Обидві установи зареєстровані платниками ПДВ. У договорі передбачено, що орендар перераховує всю суму орендної плати на спеціальний реєстраційний рахунок бюджетної установи — орендодавця, яка самостійно виконує розподіл орендної плати. Тому бюджетна установа — орендодавець 50 % суми орендної плати без урахування ПДВ, тобто 4000 грн., зараховує до складу доходів спецфонду свого кошторису. Ці суми залишаються у розпорядженні орендодавця та належать до власних надходжень установи на підставі ст. 13 БКУ. Решту 50 % орендної плати (без урахування ПДВ — 4000 грн.) орендодавець перераховує до доходу загального фонду того бюджету, за рахунок якого фінансується.

 

Порядок розподілу орендної плати між бюджетною установою та бюджетом, а також розрахунок ПДВ наведемо в таблиці.

 

Показник

Сума, грн.

Загальна сума орендної плати за звітний період з урахуванням індексу інфляції та ПДВ

9600

Орендна плата, що зараховується до складу доходів спецфонду установи (без урахування ПДВ)

4000

Орендна плата, що перераховується до доходу загального фонду місцевого бюджету (без урахування ПДВ)

4000

Сума ПДВ

8000 x 20 % = 1600

 

Також зауважимо, що важливо розрізняти орендну плату та витрати, пов’язані з експлуатацією та утриманням орендованого приміщення. Річ у тім, що згідно з п. 3 Методики № 786 орендна плата не включає витрати орендодавця на утримання орендованого майна та плату за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю державне підприємство, організація, господарське товариство, на балансі яких значиться це майно. Це означає, що плата за експлуатаційні послуги не має бути включена до орендної плати. Такі витрати орендар відшкодовує окремо.

При цьому для оплати таких витрат має бути підстава — окремий договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю. Типову форму такого договору затверджено наказом Фонду держмайна «Про затвердження договорів оренди» від 23.08.2000 р. № 1774. Згідно з такою угодою балансоутримувач забезпечує обслуговування, експлуатацію та ремонт будівлі, а також утримання прибудинкової території. У свою чергу, орендар відшкодовує такі витрати. Розрахунок вартості експлуатаційних послуг, яку повинен сплатити орендар, здійснюється, як правило, пропорційно розміру орендованої площі до загальної площі будівлі. Також договором можуть бути передбачені й інші критерії розподілу та оплати спожитих послуг, які обираються за взаємною згодою сторін. У разі оренди комунального майна укладають договори в аналогічному порядку. Типова форма такого договору і порядок його укладення визначають в регіональних документах, що затверджуються органами місцевого самоврядування.

З прикладом розрахунку частки експлуатаційних послуг можна ознайомитися в матеріалі фахівця Держфінінспекції «Оренда та експлуатаційні послуги: точки зіткнення» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 46, с. 27), а також у статті «Відшкодування витрат при оренді приміщень: особливості розрахунку та порядок оплати» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2012, № 35, с. 15).

Розглянемо порядок оподаткування орендної плати і витрат на утримання орендованого приміщення на прикладі.

 

Приклад 3. Бюджетна установа надає частину приміщення в оренду. Установа є платником ПДВ. Згідно з угодою оренди та розрахунком орендної плати нарахована орендна плата за грудень 2014 року з урахуванням індексу інфляції становить 9600 грн. (у тому числі ПДВ — 1600 грн.). У договорі передбачено, що орендар перераховує всю суму орендної плати на спеціальний реєстраційний рахунок бюджетної установи — орендодавця, яка самостійно виконує розподіл орендної плати.

Окремим договором передбачено, що орендар перераховує на рахунок орендодавця відшкодування вартості комунальних послуг за теплопостачання, електроенергію, водопостачання та водовідведення. На підставі розрахунку, виконаного орендодавцем, такі витрати за грудень 2014 року становили 1500 грн. з ПДВ.

Витрати на утримання місць загального користування (коридори, туалети, прибудинкова територія) — 150 грн. з ПДВ. Відшкодування витрат на сплату земельного податку — 100 грн.

 

На підставі цих даних орендодавець розраховує суму орендної плати та витрат на утримання майна, зданого в оренду приміщення, так:

 

№ з/п

Найменування послуг

Сума, грн.

1

Орендна плата

8000

2

ПДВ 20 %

8000 х 20 % = 1600

3

Відшкодування комунальних послуг (за видами платежів)

1500

4

Витрати на утримання місць загального користування

150

5

Відшкодування витрат на сплату податку на землю

100

 

Разом до оплати

11350

 

Нагадаємо, що з 01.01.2015 р. установи зобов’язані реєструватися платником ПДВ у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, нарахована (сплачена) цій установі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн. Причому податківці вважають, що при обчисленні цієї величини необхідно враховувати не лише операції, що оподатковуються за основною ставкою 20 %, 7 % і нульовою ставкою, а й операції, звільнені від оподаткування за ст. 197 ПКУ.

 

Податок на землю

 

До 2015 року бюджетні установи звільнялися від сплати податку на землю на підставі ст. 282 ПКУ.

Також бюджетні установи мали пільгу з податку на землю в разі надання приміщень (або їх частин) в оренду іншим бюджетним установам. Відповідно у решті випадків, тобто при наданні в оренду приміщень (або їх частин) іншим юридичним особам, бюджетна установа повинна була сплачувати земельний податок на загальних підставах.

Починаючи з 01.01.2015 р. бюджетні установи виключили з числа пільговиків, зазначених у ст. 282 ПКУ. Це означає, що з 2015 року вони сплачують податок на землю в загальному порядку (тобто незалежно від того, є вони орендодавцями приміщень, їх частин чи ні). В одному з наступних номерів газети «Бюджетна бухгалтерія» ми детально зупинимося на цьому моменті. Також розповімо про те, які зміни в оподаткуванні відбулися для бюджетних установ з 2015 року.

Як до 2015 року, так і після базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації або площа земельних ділянок, нормативна грошова оцінка яких не проведена (п. 271.1 ПКУ).

До 2015 року ставку податку за земельні ділянки, нормативна грошова оцінка яких проведена, було встановлено в розмірі 1 % від їх нормативної грошової оцінки. З 01.01.2015 р. ставку податку на землю збільшено, і її розмір не може перевищувати 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Для розрахунку податку на землю бюджетні установи заповнюють Податкову декларацію з плати за землю (земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності), затверджену наказом № 865.

Наведемо приклад розрахунку податку на землю.

 

Приклад 4. Комунальний заклад охорони здоров’я надає в оренду внутрішнє приміщення площею 90 м2. Площа земельної ділянки установи — 1800 м2. При цьому загальна площа будівлі (з урахуванням поверховості) на підставі даних технічного паспорта — 4000 м2, на решті території розташовані стадіон і сад. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта щорічної індексації становить 1125 грн./ м2.

Виходячи з цих даних визначимо суму податку на землю за 2014 рік:

1) розрахуємо площу земельної ділянки, за яку установа повинна була сплатити земельний податок:

90 м2 : 4000 м2 х 1800 м2 = 40,5 м2;

2) визначимо річну суму земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться під орендованим приміщенням:

1125 грн. х 40,5 м2 х 1 % = 455,63 грн.

 

Крім Податкової декларації з плати за землю, бюджетні установи також подають:

— Відомості про наявність земельних ділянок (додаток 1 до декларації);

— Відомості про пільги на земельний податок з наявних площ земельних ділянок (додаток 2 до декларації).

 

Звіт про суми податкових пільг

 

Усі суб’єкти господарювання, у тому числі й бюджетні установи, які мають податкові пільги, повинні вести облік таких пільг і складати Звіт про суми податкових пільг (далі — Звіт про пільги) (п.п. 16.1.6 ПКУ). Такий Звіт складають за формою, наведеною в додатку до Порядку № 1233.

Для заповнення Звіту про пільги потрібно використовувати Довідник податкових пільг, з яким можна ознайомитися на сайті Державної фіскальної служби (www.sta-sumy.gov.ua).

Розглянемо, як заповнюють Звіт про пільги бюджетні установи, які надають приміщення в оренду.

Так, у Довіднику пільг № 72/2 станом на 01.10.2014 р.* передбачений код пільги 11020195 «Доходи неприбуткових установ, отримані як компенсація вартості державних послуг». За цим кодом показують звільнені від оподаткування доходи неприбуткових установ та організацій, отримані у вигляді коштів або майна, що надходять таким неприбутковим організаціям як компенсація вартості отриманих державних послуг. При цьому зауважимо, що у Звіті про пільги не передбачено будь-якого іншого коду для відображення доходів неприбуткових організацій, звільнених від оподаткування. Тому у цьому Звіті орендну плату показують разом із доходами від послуг основного виду діяльності, додаткової (господарської) діяльності та від реалізації майна (крім нерухомості)**.

* При заповненні Звіту про пільги за 1 квартал 2015 р. див. Довідник пільг станом на 01.01.2015 р.

** Детальніше про застосування цього коду пільги при заповненні Звіту про пільги ми розповідали в матеріалі «ВНЗ розміщує власні надходження на депозитному рахунку: чи обкладати їх податком на прибуток» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 38, с. 7).

З урахуванням даних попередніх прикладів суму пільги з податку на прибуток розраховуємо так:

(43500 + 135700 + 9100) х 18 % = 33894 грн.

Зауважимо: якщо бюджетна установа не підлягає обов’язковій реєстрації платником ПДВ на підставі п. 181.1 ПКУ і користується таким правом, то це не вважається податковою пільгою. Тому, якщо бюджетна установа — неплатник ПДВ надає послуги, звільнені від обкладення ПДВ на підставі ст. 197 ПКУ, у Звіті про пільги такі доходи вона не відображає.

Що стосується земельного податку, то Довідник містить декілька пільг з цього податку з різними кодами пільг залежно від виду діяльності установи. Зокрема, для закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачений код пільги 13050052.

Загальна сума пільги з податку на землю склала:

1125 грн. х 1800 м2 х 1 % = 20250 грн.

Оскільки бюджетна установа надає в оренду частину приміщення та сплачує до бюджету податок на землю, то ця величина має бути скоригована на суму сплаченого податку на землю:

20250 грн. - 455,63 грн. = 19794,37 грн.

Наведемо приклад розрахунку податкових пільг з податку на прибуток і земельного податку, використовуючи наведені вище числові дані, і заповнимо Звіт про пільги за рік (див. с.26).

 

Код податку, збору

Найменування податку, збору

Код пільги згідно з довідни­ком пільг

Найменування податкової пільги

Сума податкових пільг, грн.

Строк користування податковими пільгами у звітному періоді

Сума податкових пільг, що використана за цільовим призначенням, грн.

усього

у тому числі з державного бюджету

дата початку

дата закінчення

усього

у тому числі з державного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11020200

Податок на прибуток підприємств

11020195

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг (абз. «а» ст. 157 ПКУ)

33894

01.01.14

31.12.14

33894

13050100

Плата за землю

13050052

Звільняються від сплати земельного податку заклади охорони здоров’я, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (п.п. 282.1.8 ПКУ)

19794,37

01.01.14

31.12.14

19794,37

 

Нормативні документи

 

БКУ  Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 2269 — Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.92 р. № 2269-XII.

Методика № 786 — Методика розрахунку орендної плати за державне майно, затверджена постановою КМУ від 04.10.95 р. № 786.

Порядок № 228 — Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

Порядок № 85 — Порядок складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, затверджений наказом Міндоходів від 27.01.2014 р. № 85.

Порядок № 1233  Порядок обліку сум податків і зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233.

Наказ № 865 — наказ Міндоходів «Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) від 30.12.2013 р. № 865.

Теги оренда
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі