Національні стандарти бухгалтерського обліку: шпаргалка до НП(С)БО 121 «Основні засоби» (ч. 1)

Шашерін Валерій, головний бухгалтер військової частини А4502
Бюджетна бухгалтерія Травень, 2015/№ 19
В обраному У обране
Друк
У зв’язку із введенням у дію національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі — НП(С)БО) у бухгалтерів бюджетних установ виникає багато запитань, пов’язаних з їх правильним тлумаченням і практичним застосуванням. З початку 2015 року ми в кожному номері газети пояснювали як основні правила, що стосуються бухгалтерського обліку основних засобів, інших малоцінних необоротних активів, незавершених капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи, так і різні нюанси обліку таких активів.
У цьому матеріалі ми узагальнили основну інформацію, яка буде вам у пригоді при формуванні в бухгалтерському обліку первісної вартості об’єктів основних засобів, нарахуванні амортизації, вибутті і зміні вартості активів. Також показали на прикладах порядок відображення в бухобліку операцій з такими активами.
Сподіваємося, що вам буде зручно користуватися цим матеріалом, і він стане для вас справжньою настільною книгою.

1. Облік основних засобів

З 1 січня 2015 року бюджетні установи за новими правилами формують в бухгалтерському обліку інформацію про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи.

Основними нормативними документами, що визначають правила обліку основних засобів бюджетними установами, є:

НП(С)БО 121;

Методрекомендації;

План рахунків;

Типова кореспонденція.

НП(С)БО 121 поширюється на основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи. Для деяких інших активів, наприклад таких, як основні засоби, що утримуються з метою продажу, інвестиційна нерухомість, довгострокові біологічні активи, невідновлювані природні ресурси, передбачені інші НП(С)БО. Крім того, для формування в бухобліку інформації про нематеріальні активи застосовують НП(С)БО 122.

Для віднесення матеріальних активів до об’єктів, що обліковуються у складі основних засобів, потрібно перевірити, чи відповідає такий об’єкт основним критеріям. Приведемо ці критерії в табл. 1.

1.1. Критерії для віднесення активу до основних засобів

Таблиця 1

Назва критерію

Вимоги

Розшифровка критеріїв і вимог

1

2

3

Строк корисного використання (експлуатації)

Перевищує один рік

Є очікуваним періодом часу, протягом якого актив використовуватиметься установою або з його використанням буде виготовлений (виконаний) очікуваний установою обсяг продукції (робіт, послуг)

Вартість за одиницю

Має перевищувати 2500 грн. (без урахування ПДВ)

Матеріальні активи відносять до основних засобів, якщо такі об’єкти відповідають таким критеріям:

строк використання перевищує один рік;

— первісна вартість перевищує 2500 грн. (без урахування ПДВ).

Також до таких об’єктів установи відносять сценічні постановочні засоби, первісна вартість яких перевищує 5000 грн. за одиницю (декорації, меблі і реквізити, бутафорія, театральні і національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо)

Ті активи, вартість яких не перевищує 2500 грн. включно (без урахування ПДВ), тобто становить 2500 грн. і менше за одиницю, бюджетні установи відносять до малоцінних необоротних матеріальних активів (далі — МНМА). Також до МНМА належать сценічно-постановочні засоби, вартість яких не перевищує 5000 грн. за одиницю (декорації, меблі та реквізити, бутафорії, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо). При віднесенні деяких активів до інших необоротних матеріальних активів установи не застосовують вартісний критерій. Це стосується:

— музейних цінностей, експонатів тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах;

— бібліотечних фондів (наукової, художньої та навчальної літератури, спеціальних видів літератури та інших видань);

— білизни, постільних речей, одягу та взуття;

— тимчасових нетитульних споруд;

— природних ресурсів;

— інвентарної тари;

— матеріалів довготривалого використання для наукових цілей;

— необоротних матеріальних активів спеціального призначення.

Отже, для зазначених інших необоротних матеріальних активів вартісний критерій (до 2500 грн.) не діє, і тому такі активи обліковуються на відповідних субрахунках рахунка 11 незалежно від їх вартості

Зверніть увагу!

З 1 січня 2015 року НП(С)БО 121 передбачає, що установи — неплатники ПДВ уключають суму ПДВ, сплаченого при придбанні необоротного активу, до його первісної вартості. Однак при цьому критерій віднесення необоротних активів до МНМА встановлений у розмірі не більше 2500 грн. без урахування суми ПДВ.

Приклад. Організація придбала матеріальний актив вартістю 2760 грн. (у тому числі ПДВ — 460 грн.). Оскільки вартість активу без урахування ПДВ становить 2300 грн. (тобто менше 2500 грн.), то об’єкт слід віднести до МНМА на субрахунок 113 (за вартістю з урахуванням ПДВ, тобто 2760 грн.)

Якщо ж організація є платником ПДВ (має право на податковий кредит), то цей самий актив також буде оприбуткований на субрахунок 113, але за вартістю без урахування ПДВ (тобто 2300 грн.)

Спеціальні вимоги для віднесення активу до основних засобів

Визнання активом

Об’єкт основних засобів визнається активом

Об’єкт визнається активом, коли:

— існує ймовірність отримання установою майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням і (або) він має потенціал корисності для суспільства;

— вартість такого об’єкта основних засобів може бути визначена

Є одиницею обліку основних засобів

Таким є:

— закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;

— конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;

— відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно;

— інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина іншого активу, що контролюється установою.

Увага! Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, що мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з таких частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів

Підіб’ємо підсумок: для визнання активу об’єктом основних засобів строк його корисного використання має бути більше одного ріку і дотриманий вартісний критерій. Також мають виконуватися дві умови: є ймовірність отримання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням, і вартість об’єкта може бути визначена.

1.2. Класифікація основних засобів

Таблиця 2

Субрахунок

Склад групи основних засобів

Склад підгруп, що входять до групи

Типовий строк корисного використання, років

Нарахування амортизації

1

2

3

4

5

Основні засоби

101

Земельні ділянки

Обліковується земля, яка згідно із законодавством придбана та/або передана в користування організації, у тому числі здана в оренду

Амортизації не підлягають

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

Обліковуються капітальні витрати на поліпшення земель. До них належать витрати неінвентарного характеру (не пов’язані з будівництвом споруд) на культурно-технічні заходи щодо поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського використання, які проводяться за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, розчищення чагарників, очищення водойм тощо)

Амортизації не підлягають

103

Будинки та споруди

1. Будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціально-культурними (будівлі навчальних установ, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків-інтернатів для старих та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, музеїв, НДІ, лабораторій тощо) та іншими установами

Від 10 до 50 років залежно від типу будівель і матеріалів, з яких вони побудовані

Застосовується прямолінійний метод

2. Будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання

Від 15 до 50 років залежно від типу будівель і матеріалів, з яких вони побудовані

3. Водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам’ятники, загорожі парків, скверів, загальних садів тощо

20

4. Лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії, для переміщення трубопроводами рідких і газоподібних речовин до споживача, кабельні та повітряні лінії зв’язку тощо

20

5. Гідротехнічні споруди, у тому числі канали, дамби, водозахисні об’єкти, колекторно-дренажні мережі, водомірні пости та інші споруди

Від 10 до 50 років залежно від типу споруди та матеріалу, з якого вони споруджені

104

Машини та обладнання

1. Силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію і машини-двигуни, що перетворять різного роду енергії. (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію тощо) на механічну, тобто енергію руху

10

Застосовується прямолінійний метод

104

Машини та обладнання

2. Робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, призначені для механічного, термічного, хімічного впливу на предмет праці у процесі створення продукту або послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин

15

Застосовується прямолінійний метод

3. Вимірювальні прилади (дозатори, амперметри, барометри, ватметри, водовиміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотометри, гальванометри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, компаси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати тощо)

10

4. Регулюючі прилади та пристрої (киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю тощо)

10

5. Лабораторне обладнання (пірометри, регулятори, калориметри, прилади для визначення вологи, перегінні куби, лабораторні копри, прилади для випробування на газонепроникність, прилади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, витяжні шафи тощо)

10

6. Комп’ютерна техніка і її комплектуючі (комп’ютери, монітори, периферійне та мережеве обладнання комп’ютера, яке за вартістю за одиницю належить до основних засобів) та електронні засоби обробки інформації (електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої тощо)

10

104

Машини та обладнання

7. Медичне обладнання (медичне обладнання (зуболікувальні крісла, операційні столи, ліжка із спеціальним обладнанням тощо), спеціальне дезінфекційне та дезінсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь і молочних станцій, станцій переливання крові тощо)

10

Застосовується прямолінійний метод

8. Інші машини та обладнання — машини, апарати та інше обладнання, не включене до вищезгаданих груп (обладнання стадіонів, спортмайданчиків і спортивних приміщень (уключаючи спортивні снаряди), обладнання кабінетів і майстерень у навчальних закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструменти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання НДІ та інших установ, які займаються науковою роботою, обладнання АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні машини, пожежні автоцистерни, механічні пожежні драбини, пральні та швейні машини, холодильники тощо)

10

105

Транспортні засоби

1, 2. Рухомий склад залізничного, повітряного та іншого транспорту:

Застосовується прямолінійний метод

рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транспорту (електровози, тепловози, паровози, мотовози, мотодрезини, вагони, платформи, цистерни, теплоходи, пароплави, дизель-електроходи, буксири, баржі та барки, човни та судна службово-допоміжні, рятувальні, пристані плавучі, парусні судна, автомобілі вантажні та легкові, причепи, автосамоскиди, автоцистерни, автобуси, трактори-тягачі тощо)

20

рухомий склад повітряного транспорту (літаки, вертольоти)

20

корпуси та причепи автомобілів

10

105

Транспортні засоби

автомобільний транспорт

Від 7 до 10 років залежно від типу автомобіля, вантажопідйомності та об’єму циліндрів

Застосовується прямолінійний метод

3. Гужовий транспорт (вози тощо)

5

4. Виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери, велосипеди, візки тощо)

5. Усі види спортивного транспорту

106

Інструменти, прилади та інвентар

1. Інструменти — механічні та немеханічні знаряддя праці загального значення, а також прикріплені до машин предмети, які слугують для обробки матеріалів (електродрилі, фарбопульти, електровібратори, гайковерти тощо), а також різного роду пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт тощо (лещата, патрони, ділильні голівки, пристрої для встановлення двигунів та для прокручування карданного валу на автомобілях тощо)

5

Застосовується прямолінійний метод

2. Виробничий інвентар і приладдя (робочі столи, верстаки, кафедри, парти тощо), обладнання, що сприяє охороні праці, предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (світлокопіювальні рами тощо)

10

3. Господарський інвентар (предмети конторського та господарського облаштування, конторська обстановка, переносні бар’єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумеровані апарати, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок зі спецобладнанням), килими, портьєри та інший госпінвентар,

10

106

Інструменти, прилади та інвентар

а також предмети протипожежного значення — гидропульти, стендери, драбини ручні тощо (крім насосів пожежних на автомобільному або кінному ходу та механічних пожежних драбин, що обліковуються на субрахунку 104))

10

Застосовується прямолінійний метод

107

Робочі та продуктивні тварини

1. Робоча худоба: коні, воли, осли та інші робочі тварини (уключаючи транспортних і спортивних коней і інших транспортних тварин)

7

Застосовується прямолінійний метод

2. Продуктивна та племінна худоба

7

3. Службові собаки

5

4. Декоративні тварини

5

5. Піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки тощо)

Амортизації не підлягають

108

Багатолітні насадження

Штучні багатолітні насадження незалежно від їх віку, насадження всіх видів (дерева та кущі), озеленювальні та декоративні насадження на вулицях, площах, в парках, садах, скверах, на території установ, у дворах житлових будинків, живі огорожі, снігозахисні та полезахисні смуги, насадження для укріплення пісків і берегів річок, яро-балочні насадження тощо; штучні насадження ботанічних садів та інших науково-дослідних установ і навчальних закладів для наукових цілей та інші штучні багатолітні насадження

Від 3 до 50 років залежно від виду рослин

Амортизації не підлягають багатолітні насадження, що не досягли експлуатаційного віку

109

Інші основні засоби

Обліковують активи, не включені до наведених вище груп основних засобів:

10

Застосовується прямолінійний метод

1) сценічно-постановочні засоби вартістю понад 5000 грн. за одиницю

2) навчальні кінофільми, магнітні диски та стрічки, касети

Інші необоротні матеріальні активи

111

Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок

1. Музейні цінності незалежно від вартості (крім предметів мистецтва та природознавства, старовини, народного побуту

Метод 50 на 50

111

Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок

та експонатів наукового та історичного, технічного значення, облік яких ведеться в порядку обліку цінностей держмузеїв)

Метод 50 на 50

Увага! Амортизацію не нараховують на музейні фонди (пам’ятки культурної спадщини національного або місцевого значення, які внесені (підлягають унесенню) до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, унікальні документи Національного архівного фонду України, які внесені (підлягають унесенню) до Державного реєстру національної культурної спадщини, що зберігаються в бібліотеках згідно із Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.93 р. № 3814-XII, тощо, як об’єкти з невизначеним строком корисного використання)

2. Експонати тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах незалежно від вартості

Метод 50 на 50

112

Бібліотечні фонди

Бібліотечні фонди незалежно від вартості примірника (наукова, художня та навчальна література, спеціальні види літератури та інші видання)

Метод 50 на 50

113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

1. Знаряддя лову (трали, неводи, сіті тощо)

Метод 50 на 50

2. Бензомоторні пили, сучкорізи, троси для сплаву

3. Спеціальні інструменти та спеціальні пристосування (для серійного і масового виробництва певних виробів і виготовлення індивідуальних замовлень)

4. Предмети виробничого призначення вартістю до 2500 грн. за одиницю (комплект) включно без ПДВ (робочі столи, верстаки, кафедри, парти тощо), обладнання для охорони праці, предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (світлокопіювальні рами тощо)

5. Предмети для видачі напрокат

6. Господарський інвентар вартістю до 2500 грн. включно за одиницю (комплект) без урахування ПДВ

113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

7. Інші малоцінні необоротні предмети, строк експлуатації яких більше одного року, а вартість за одиницю (комплект) не перевищує 2500 грн. включно без ПДВ (сценічно-постановочних засобів — 5000 грн.) — телефони, обчислювальна техніка, пральні та швейні машини, холодильники тощо

Метод 50 на 50

114

Білизна, постільні речі, одяг і взуття

1. Білизна (сорочки, халати тощо)

Метод 50 на 50

2. Постільні речі (матраци, подушки, ковдри, простирадла, підодіяльники, наволочки, покривала, мішки спальні тощо)

3. Одяг та обмундирування, включаючи спецодяг (костюми, пальто, плащі, кожухи, плаття, кофти, спідниці, куртки, штани тощо)

4. Взуття, включаючи спеціальне (черевики, чоботи, сандалі, валянки тощо)

5. Спортивний одяг і взуття (костюми, черевики тощо)

Увага! Бюджетні установи, які систематично одержують значний обсяг білизни, постільних речей, одягу та взуття для здійснення своєї діяльності, зараховують їх на субрахунок 114 «Білизна, постільні речі, одяг і взуття», а решта установ — до складу інших необоротних матеріальних активів, тобто на субрахунок 113 (п. 1.2 розд. II Методрекомендацій)

115

Тимчасові нетитульні споруди

Тимчасові (нетитульні) споруди, пристосування та пристрої, сезонні дороги, тимчасові відгалуження лісовозних доріг і тимчасові будівлі в лісі (пересувні будиночки, котлопункти, пилкозаточувальні майстерні, бензозаправки тощо), малі архітектурні форми

5

Застосовується прямолінійний метод

116

Природні ресурси

Обліковуються природні ресурси, які згідно із законодавством належать організації

Амортизації не підлягають

117

Інвентарна тара

Обліковується інвентарна тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах або для здійснення технологічних процесів, сховища для зберігання рідких і сипучих матеріалів (баки, чани тощо), шафи, стелажі, а також інша інвентарна тара

Метод 50 на 50

118

Матеріали довготривалого використання для наукових цілей

Обліковуються матеріали, одержані зі складу в лабораторію та інші структурні підрозділи НДІ, ВНЗ для науково-дослідницьких робіт, які використовуються неодноразово або тривалий час, а також матеріали, що є об’єктами наукових досліджень

Метод 50 на 50

119

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

Обліковуються активи, що мають специфічне призначення та обмежене застосування в окремих галузях. Сюди ж включаються інші необоротні матеріальні активи, які не відображені в інших групах активів

20

Прямолінійний метод

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи*

141

Капітальні інвестиції в основні засоби

Обліковують витрати на придбання, створення (виготовлення) власними силами та поліпшення основних засобів, а також витрати за незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об’єктами капітального будівництва, реконструкції та модернізації основних засобів

Амортизації не підлягають

142

Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи

Обліковують витрати на придбання або виготовлення власними силами інших необоротних матеріальних активів

143

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*

Обліковують витрати на придбання (розробку) нематеріального активу, а також витрати за незакінченими та закінченими, але не зданим в експлуатацію об’єктами на їх виготовлення (створення) і модернізацію

* Про те, як більш раціонально та ефективно вести облік вартості таких активів до моменту їх фактичного введення в експлуатацію, а також як ці витрати показувати установам в бухгалтерській звітності, можна дізнатися зі статті «Обліковуємо незавершені капітальні інвестиції по-новому» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 16).

Для визначення строків корисного використання основних засобів установи застосовують Типові строки корисного використання груп основних засобів, які наведені в додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11. Установлені строки корисного використання вказують у Відомості строків корисного використання груп основних засобів. Таку Відомість доцільно навести в додатках до наказу про облікову політику. До речі, з прикладами наказів про облікову політику ви можете ознайомитися в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 7 і 16.

У разі наявності основних засобів, які не включені до переліку Типових строків корисного використання груп основних засобів або строк корисного використання яких визначений відомчими наказами та нормативами, про такий факт доцільно вказати в наказі про облікову політику. Для цього складають окремий додаток до Типових строків корисного використання груп основних засобів з урахуванням цих об’єктів і наводять підстави для встановлення цього строку. При цьому строк корисного використання матеріальних активів, які не визначені в Типових строках корисного використання груп основних засобів, визначає комісія установи при їх прийманні і затверджує керівник установи своїм наказом.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд