Надання платних послуг стоматологічними поліклініками

В обраному У обране
Друк
Пушкар Лариса, економіст Комунального закладу охорони здоров’я «Харківська міська стоматологічна поліклініка № 2»
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2015/№ 37
Більшість стоматологічних поліклінік мають у своєму складі окремий госпрозрахунковий підрозділ, який надає чимало видів платних стоматологічних послуг. Тому важливість правильного розрахунку вартості таких послуг для стоматологічних поліклінік важко переоцінити. У зв’язку з цим саме такому виду платних послуг ми вирішили приділити особливу увагу. У цій статі розглянемо на прикладі, як сформувати вартість платної стоматологічної послуги.

Основні засади надання платних послуг стоматологічними поліклініками

У зв’язку з тим, що бюджетним установам, організаціям та закладам надається лише мінімальне фінансування з державного або місцевих бюджетів (в основному на заробітну плату, оплату комунальних послуг та інші захищені статті видатків), усе частіше постає питання про залучення додаткових грошових коштів шляхом надання платних послуг.

Як і інші заклади охорони здоров’я, стоматологічні поліклініки можуть надавати платні послуги лише тих видів, які фігурують у Переліку № 1138.

За посадами госпрозрахункового відділення стоматологічної поліклініки, яка буде надавати платні послуги, складається окремий штатний розпис.

Для штатного розпису за спеціальним фондом застосовуються ті ж самі штатні нормативи, що і за загальним. Нагадаємо: для установ та закладів охорони здоров’я типові штатні нормативи визначені наказом № 33. До речі, докладно питання складання штатного розпису стоматологічною поліклінікою з прикладом ми розглядали у консультації «Складання штатного розпису стоматологічної поліклініки» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2012, № 43, с. 16).

Під час надання платних послуг у керівництва стоматологічних поліклінік виникає запитання: чи мають право працівники за одну робочу зміну працювати за основним місцем роботи та одночасно бути зайнятими наданням платних послуг?

Відповідаємо: ні, такий режим роботи не допускається. Це обумовлено тим, що працівник повинен повністю відпрацювати робочий час, за який він отримує заробітну плату за рахунок загального фонду кошторису.

Але рішення є. Працівник може виконувати роботу у дві зміни, наприклад у першу зміну відпрацьовувати заробітну плату, яку він одержує за рахунок загального фонду кошторису, у другу — виконувати роботи на платній основі.

Слід пам’ятати, що відповідно до ст. 52 КЗпП при п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації з додержанням установленої тривалості робочого тижня.

При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при тижневій нормі 36 годин і 4 годин при тижневій нормі 24 години.

Зазвичай в установах охорони здоров’я є окремі категорії лікарів, які працюють за рахунок коштів загального фонду, і окремі категорії лікарів, які виконують роботу на платній основі. Так, наприклад, у стоматологічній поліклініці лікарі-стоматологи-терапевти надають медичну допомогу населенню безоплатно і отримують заробітну плату за рахунок коштів загального фонду кошторису, а лікарі-стоматологи-ортопеди виконують роботи на платній основі і, відповідно, отримують заробітну плату за рахунок коштів спеціального фонду кошторису.

Тепер розглянемо питання щодо встановлення цін на платні послуги.

Відповідно до п. 1 ст. 11 Закону № 5007 вільні ціни встановлюються суб’єктами господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін.

Окремого нормативного документа, який би регулював порядок розрахунку вартості платних медичних послуг, на жаль, досі немає. Тому доцільно керуватись загальними принципами формування вартості послуг.

Так, базою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат, пов’язаних з безпосереднім наданням послуги.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

— прямі матеріальні витрати;

— прямі витрати на оплату праці;

— інші прямі витрати;

— змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

Відповідно до п. 12 постанови № 1548 тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров’я, регулюють (встановлюють) Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Згідно з п.п. 1 п. 1 ст. 13 Закону № 5007 державне регулювання цін здійснюється Кабміном, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень шляхом установлення обов’язкових для застосування суб’єктами господарювання:

— фіксованих цін;

— граничних цін;

— граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) та постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди);

граничних нормативів рентабельності;

— розміру постачальницької винагороди;

— розміру доплат, знижок (знижувальних коефіцієнтів).

Тож вартість платних послуг визначає сам лікувально-профілактичний заклад виходячи з тих витрат, які він фактично понесе на надання відповідної послуги.

Адміністрації, як правило, реалізують свої повноваження щодо регулювання цін і тарифів шляхом встановлення граничного рівня рентабельності, а також розглядають і затверджують тарифи, встановлені лікувально-профілактичними закладами.

Крім того, як зазначено в листі № 1799, якщо державне регулювання тарифів на платні медичні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні та комунальні заклади охорони здоров’я, в регіоні не запроваджено, то тарифи на такі послуги встановлюються на ринкових засадах.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ст. 28 Закону № 280 до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить таке делеговане повноваження, як здійснення контролю за дотриманням цін і тарифів.

Зміни до тарифу на платну медичну послугу, які можуть уноситись у зв’язку зі зміною тарифів на комунальні послуги, зі зміною рівня заробітної плати, вартості матеріалів тощо вносяться на підставі наказів керівника лікувально-профілактичного закладу.

Також відмітимо, що діяльність стоматологічних поліклінік на сьогодні ще ускладнюється і тим, що накази № 507 та № 305 втратили чинність. На їх зміну досі не прийнято жодного документа, тому більшість стоматологічних поліклінік прийняли внутрішні накази про те, що до прийняття нових нормативних документів вони керуватимуться наказами № 507 та № 305.

Перед тим як приступити до розрахунку вартості платних послуг та безпосереднього їх надання медична установа повинна скласти Положення про платні послуги.

При цьому відмітимо, що вимоги щодо надання платних послуг та складання Положення про платні послуги для кожної сфери діяльності бюджетних установ (освітянська, соціальна тощо) визначені окремо.

Але, як ми вже зазначали, для медичної сфери нормативних документів, які б регулювали порядок надання платних послуг, немає.

У будь-якому разі, навіть у випадку, якщо для вашої сфери діяльності не визначена нормативними документами вимога щодо складання Положення про платні послуги, вважаємо за доцільне при наданні установою платних послуг таке Положення скласти та визначити в ньому основні аспекти надання платних послуг (організація їх надання, порядок розрахунку за послуги тощо).

Більш докладно загальні питання надання платних послуг медичними установами були розглянуті у консультації «Надання платних послуг медичними установами» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 36, с. 22). Тому не будемо довго зупинятись на нюансах надання платних медичних послуг та перейдемо до прикладів обчислення вартості платних послуг у стоматологічній поліклініці.

Розрахунок вартості платних стоматологічних послуг

Отже, розглянемо на прикладах розрахунки вартості таких платних стоматологічних послуг, як виготовлення та встановлення штампованої коронки, облицьованої пластмасою, та одиночної пластмасової коронки.

Зазначимо, що можливість надання платних послуг із зубного протезування передбачена п. 9 Переліку № 1138.

Для зручності припустимо, що в стоматологічній поліклініці прийнято наказ про застосування наказів № 507 та № 305 до прийняття нових на їх заміну.

Для нашого прикладу розрахунку цін на зубопротезування візьмемо до уваги умовні загальні показники Комунальної установи охорони здоров’я Харківської стоматологічної поліклініки станом на 30.06.2015 р.

Так, згідно з наказом № 507 лікар-стоматолог-ортопед повинен виконати за місяць 126 умовних одиниць працеємності (далі — УОП), відповідно за рік — 1386 УОП (126 УОП х 11 міс.).

На підставі Переліку № 163 та Порядку № 122 тривалість робочого тижня зубного техніка становить 33 години.

Таким чином, середньомісячне навантаження зубного техніка у 2015 році становить 138,05 УОП (1656,6 год/рік : 12 міс.), де 1656,6 — норма годин на 2015 рік при 33-годинній тривалості робочого тижня.

Виклик додому оцінюється в УОП за фактично витраченим часом (прибуття та повернення із розрахунку 1 година — 4,1 УОП). Цей показник входить до розрахунку вартості послуг, у випадку коли роботи проводяться вдома у хворого.

Фонд заробітної плати за 2015 рік складає 587713,00 грн. (601700,00 грн. (загальний фонд) — 13987,00 грн. (фонд заробітної плати лікарів-інтернів)), у тому числі:

— заробітна плата основного персоналу (лікарі-стоматологи-ортопеди + зубні техніки) — 227531,00 грн.;

— заробітна плата допоміжного персоналу та АУП — 360182,00 грн., що відповідає 158,3 % заробітної плати основного персоналу.

Заробітна плата допоміжного персоналу та АУП входить до складу накладних витрат.

Виходячи з фактичних витрат минулого року розрахуємо інші накладні витрати.

КЕКВ

Найменування витрат

Сума, грн.

2111

Заробітна плата допоміжного персоналу та АУП

360182,00

2120

Нарахування на заробітну плату 36,3 %

130746,00

2200

Використання товарів та послуг

213005,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

40798,00

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали (деззасоби, вата)

209,00

2230

Продукти харчування

7895,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

39615,00

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

124488,00

2271

Оплата теплопостачання

77145,00

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

21617,00

2273

Оплата електроенергії

16786,00

2274

Оплата природного газу

7155,00

2275

Оплата інших енергоносіїв

1785,00

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

185,00

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

185,00

Всього

704118,00

Відсоток накладних витрат

309,46 %

Тож загальна сума витрат на заробітну плату, нарахування на заробітну плату, придбання предметів, матеріалів, інших видатків, оплату комунальних та інших послуг склала 704118,00 грн., що становить 309,46 % від заробітної плати основного персоналу (227531,00 грн.). Отже, відсоток накладних витрат — 309,46.

Середньомісячна заробітна плата лікаря-стоматолога-ортопеда складає 2054,66 грн., відповідно заробітна плата лікаря в 1 УОП16,31 грн. (203411,00 грн. (ФОП 9 міс. + матдопомога) : 9 міс.: : 11 лікарів = 2054,66 грн. : 126 УОП = 16,31 грн.).

Середньомісячна заробітна плата зубного техніка складає 1797,00 грн., відповідно заробітна плата зубного техніка в 1 УОП — 13,02 грн. (194076 грн. (ФОП 9 міс. + матдопомога) : 9 міс. : 12 техніків = 1797,00 грн. : 138,05 УОП = = 13,02 грн.).

Для того щоб зробити розрахунок затрат матеріалів та інструментарію на лікарську посаду, необхідно знати їх нормативні показники. Наказ № 670, який визначав такі норми, визнаний таким, що не застосовується на території України відповідно до наказу № 81.

Наказом № 305 норми витрачання інструментів та матеріалів на одиницю виробу при виготовленні зубних протезів не визначені.

На жаль, на сьогоднішній день такі норми відсутні взагалі. Тому при вирішенні цього питання доцільно розрахувати середні нормативи фактичних витрат щодо кожного конкретного закладу.

Виконаємо розрахунок матеріалів та інструментарію на лікарську посаду на рік відповідно до даних кошторису установи.

№ з/п

Найменування

Норматив на одну лікарську посаду, шт.

Ціна, грн.

Сума на одну лікарську посаду, грн.

1

Наконечник прямий

1

400,50

400,50

2

Наконечник турбінний

1

436,00

436,00

3

Дискотримач

10

4,99

49,90 (10 х 4,99 грн.)

4

Дзеркало

15

7,40

111,00 (15 х 7,40 грн.)

5

Ручки для дзеркал

5

4,10

20,50 (5 х 4,10 грн.)

6

Зонд зубний зігнутий

5

6,00

30,00 (5 х 6,00 грн.)

7

Ніж для гіпсу

1

10,80

10,80

8

Пінцет зігнутий

2

17,00

34,00 (2 х 17,00 грн.)

9

Фрези зуботехнічні

7

36,40

254,80 (7 х 36,40 грн.)

10

Шпатель для цементу

5

6,70

33,50 (5 х 6,70 грн.)

11

Щипці клювовидні

1

53,70

53,70

12

Щипці крампонні

1

94,68

94,68

13

Бори зубні різні

15

9,07

136,05 (15 х 9,07 грн.)

14

Головки алмазні для турбінних наконечників

50

2,40

120,00 (50 х 2,40 грн.)

15

Головки алмазні для прямих наконечників

30

2,90

87,00 (30 х 2,90 грн.)

16

Диски алмазні різні

35

23,76

831,60 (35 х 23,76 грн.)

17

Круг карборундовий

10

3,00

30,00 (10 х 3,00 грн.)

18

Лоток медичний

2

17,00

34,00 (2 х 17,00 грн.)

19

Скло для цементу

5

2,16

10,80 (5 х 2,16 грн.)

20

Ніж-шпатель

1

14,40

14,40

21

Ложки металеві для зняття відтисків різних

30

10,80

324,00 (30 х 10,80 грн.)

22

Ножиці зуботехнічні по металу

1

81,00

81,00

23

Шпатель для змішування гіпсу

1

5,10

5,10

Всього

3203,33

Таким чином, загальна сума інструментів на одну лікарську посаду на рік складає 3203,33 грн.

Відповідно до навантаження лікаря-стоматолога-ортопеда витрати на матеріали та інструментарій в 1 УОП складають 2,31 грн. (3203,33 грн. : 126 УОП : 11 міс.).

Тепер, враховуючи всі наведені вхідні дані для розрахунку, розрахуємо вартість штампованої коронки, облицьованої пластмасою.

1. Розрахунок витрат на зарплату з ЄСВ

№ з/п

Посада

УОП

Вартість 1 УОП

Сума, грн.

Нарахування 36,3 %

1

Лікар

0,7*

16,31

11,42 (0,7 грн. х 16,31)

2

Зубний технік

1,9

13,02

24,74 (1,9 грн. х 13,02)

Всього

36,16

13,13

* УОП визначені відповідно до п. 3.8 наказу № 507. Крім того, згідно з цим же пунктом керівники установ охорони здоров’я мають право встановлювати норми навантаження лікарів залежно від конкретних умов праці — моделі кінцевих результатів роботи.

2. Витрати матеріалів

№ з/п

Найменування матеріалів

Одиниця виміру

Витрати на одиницю

норма

ціна, грн.

сума, грн.

1

Гіпс

г

180

0,0012

0,22 (180 х 0,0012 грн.)

2

Віск базисний

г

0,8

0,36

0,29 (0,8 х 0,36 грн.)

3

Віск моделювальний

г

1,2

1,31

1,57 (1,2 х 1,31 грн.)

4

Сплав легкоплавкий

г

0,6

0,92

0,55 (0,6 х 0,92 грн.)

5

Гільза

шт. (110 на 100)

1,1

1,5

1,65 (1,1 х 1,5 грн.)

6

Круг шліфувальний

шт. (1 на 200)

0,005

4,05

0,02 (0,005 х 4,05 грн.)

7

Пластмаса «Синма»

г

1,0

4,90

4,90

8

Бори ТВС

шт. (1 на 10)

0,1

16

1,60 (0,1 х 16 грн.)

9

Порошок полірувальний

г

1,5

0,01

0,01 (1,5 х 0,01 грн.)

10

Щітки щетинні

шт. (1 на 150)

0,007

10,2

0,07 (0,007 х 10,2 грн.)

11

Диск спечений алмазний

шт. (1 на 100)

0,01

49

0,49 (0,01 х 49 грн.)

12

Лак розподільний для гіпсу (ізокол)

г

5,0

0,38

1,90 (5,0 х 0,38 грн.)

 

Разом

13,27

 

Матеріали на лікарську посаду

грн. на 1 УОП

1

2,31

2,31

Всього

грн.

15,58

3. Накладні витрати

Накладні витрати складають 309,46 % від заробітної плати основного персоналу, тобто 111,90 грн. (36,16 грн. х 309,46 %).

Тепер згрупуємо всі витрати в калькуляції з урахуванням того, що рентабельність розраховується на рівні 25 % і вартість полірування коронок становить 5,00 грн.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Головний лікар
Харківської стоматологічної поліклініки
Кожухов В. В.
«30» червня 2015 р.

Калькуляція вартості № 1
«Штампована коронка, облицьована пластмасою»

№ з/п

Статті витрат

Показники, грн.

1

Заробітна плата основного персоналу

36,16

2

Нарахування (36,3 %)

13,13

3

Матеріали

15,58

4

Накладні витрати

111,90

5

Підсумок собівартості

176,77

6

Рентабельність (25 %)

44,19

7

Полірування

5,00

Всього

225,96

Таким чином, вартість однієї одиночної штампованої металевої коронки, облицьованої пластмасою, становить 225,96 грн.

Розглянемо ще один приклад. На цей раз розрахуємо вартість одиночної пластмасової коронки.

1. Розрахунок витрат на зарплату з ЄСВ

№ з/п

Посада

УОП

Вартість 1 УОП

Сума, грн.

Нарахування 36,3 %

1

Лікар

0,5

16,31

8,16 (0,5 х 16,31 грн.)

2

Зубний технік

1,2

13,02

15,62 (1,2 х 13,02 грн.)

Всього

23,78

8,63

2. Витрати на матеріали

№ з/п

Найменування матеріалів

Одиниця виміру

Витрати на одиницю

норма

ціна, грн.

сума, грн.

1

Гіпс

г

180

0,0012

0,22 (180 х 0,0012 грн.)

2

Віск моделювальний

г

1,2

1,31

1,57 (1,2 х 1,31 грн.)

3

Диск спечений алмазний

шт. (1 на 100)

0,01

49

0,49 (0,01 х 49,00 грн.)

4

Пластмаса «Сінма»

г

1,0

4,9

4,90

5

Бори ТВС

шт. (1 на 20)

0,05

24

1,20 (0,05 х 24,00 грн.)

6

Порошок полірувальний

г

1,5

0,01

0,01 (1,5 х 0,01 грн.)

7

Щітки щетині

шт. (1 на 150)

0,007

10,2

0,07 (0,007 х 10,2 грн.)

8

Лак розподільний для гіпсу (ізокол)

г

5,0

0,38

1,90 (5,0 х 0,38 грн.)

Разом

10,36

Матеріали на лікарську посаду

грн. на 1 УОП

0,8

2,31

1,85 (0,8 х 2,31 грн.)

Всього

грн.

12,21

3. Накладні витрати

Накладні витрати складають 309,46 % від заробітної плати основного персоналу, тобто 73,59 грн. (23,78 грн. х 309,46 %).

Тепер згрупуємо всі витрати в калькуляції.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Головний лікар
Харківської стоматологічної поліклініки
Кожухов В. В.
«30» червня 2015 р.

Калькуляція вартості № 2
«Одиночна пластмасова коронка»

№ з/п

Статті витрат

Показники, грн.

1

Заробітна плата основного персоналу

23,78

2

Нарахування (36,3 %)

8,63

3

Матеріали

12,21

4

Накладні витрати

73,59

5

Підсумок собівартості

118,21

6

Рентабельність (25 %)

29,55

Всього

147,76

Таким чином, вартість однієї одиночної пластмасової коронки становить 147,76 грн.

Нормативні документи

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII.

Закон № 5007 — Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 р. № 5007-VI.

Закон № 280 — Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

Постанова № 1548 — постанова КМУ «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» від 25.12.96 р. № 1548.

Перелік № 1138 — Перелік платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затверджений постановою КМУ від 17.09.96 р. № 1138.

Перелік № 163 — Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 163.

Порядок № 122 — Порядок застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений наказом Мінпраці та Мінсоцполітики від 23.03.2001 р. № 122.

Наказ № 507 — наказ МОЗ «Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги» від 28.12.2002 р. № 507.

Наказ № 305 — наказ МОЗ «Про затвердження Критеріїв медико-економічної оцінки надання стоматологічної допомоги на I, II та III рівнях (амбулаторна допомога)» від 22.11.2000 р. № 305.

Наказ № 670 — наказ МОЗ СРСР «Про заходи щодо подальшого поліпшення стоматологічної допомоги населенню» від 12.06.84 р. № 670.

Наказ № 33 — наказ МОЗ «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» від 23.02.2000 р. № 33.

Наказ № 81 — наказ МОЗ «Про визнання наказів МОЗ СРСР такими, що не застосовуються в Україні» від 18.04.96 р. № 81.

Лист № 1799 — лист Державної інспекції з контролю за цінами від 17.05.2008 р. № 200/6-10/1799.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити