Інтернатура: особливості проходження та визначення вартості

В обраному У обране
Друк
Левічев Олександр, завідувач сектору контролю установ і організацій, які фінансуються з бюджету, Харківської об’єднаної державної фінансової інспекції
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2015/№ 40
З метою отримання кваліфікації лікаря (провізора) — спеціаліста певного фаху кожен випускник вищого медичного закладу, незалежно від підпорядкування та форми власності, за професійними напрямками «Медицина» та «Фармація» має пройти первинну спеціалізацію (інтернатуру), яка є обов’язковою формою підготовки до професійної діяльності. Проходження інтернатури може бути як безоплатним, так і на платній основі. Саме на другому варіанті ми зупинимось у цій статті. Пропонуємо разом з нами розглянути основні аспекти проходження інтернатури лікарями-інтернами, які навчаються на контрактній основі, та вимоги щодо укладання договорів з ними. Крім того, у цій статті наведемо приклад розрахунку вартості проходження інтернатури в медичному закладі.

Основні засади проходження інтернатури

Усі ми бажаємо, щоб нас лікували кваліфіковані лікарі. Для того щоб студент, який навчається в медичному вищому закладі освіти, отримав кваліфікацію лікаря, він має обов’язково пройти інтернатуру.

Засади проходження інтернатури визначає Положення № 291.

Так, згідно з п. 1.1 цього Положення спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти ІІІ — ІV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) — спеціаліста певного фаху.

Хто ж такі інтерни? Як зазначено у п.п. 3 п. 3 ст. 61 Закону № 1556, інтерн — це особа, яка має ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування і навчається з метою отримання кваліфікації лікаря або провізора певної спеціальності відповідно до переліку лікарських або провізорських спеціальностей інтернатури.

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) вищих закладів освіти ІІІ — ІV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів і закладів медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти та стажування в базових установах і закладах охорони здоров’я.

Тривалість проходження інтернатури залежить від спеціальності і визначена Переліком № 81.

Під базами стажування лікарів (провізорів) — інтернів розуміють базові установи та заклади охорони здоров’я, які використовуються з метою первинної спеціалізації випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти.

Базами стажування можуть бути обласні, міські і центральні районні лікарні, міські та обласні дитячі лікарні, пологові будинки, диспансери, лікарні, підпорядковані іншим відомствам, клініки науково-дослідних інститутів, діагностичні центри, бюро судово-медичної експертизи, установи і заклади санітарно-епідеміологічної служби, аптечні заклади тощо, що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної спеціальності.

При цьому відповідно до п.п. 3.5.2 Положення № 291 бази стажування лікарів (провізорів) — інтернів повинні відповідати таким вимогам:

— мати у своєму складі лікувально-діагностичні відділення, лабораторні та діагностичні кабінети, інші виробничі підрозділи, навчання інтернів в яких передбачене навчальним планом і програмою інтернатури з певної спеціальності;

— бути забезпечені медичним (фармацевтичним) обладнанням, апаратурою та інструментарієм, необхідними для здійснення діагностичної, лікувальної, санітарно-профілактичної (протиепідемічної), провізорської роботи на сучасному рівні і відповідно до завдань закладу чи установи (підприємства);

— мати можливість надати лікарям (провізорам) — інтернам робочі місця і обсяг роботи відповідно до вимог навчальних планів та програм інтернатури з певної спеціальності;

— мати навчальні приміщення для лікарів (провізорів) — інтернів, обладнані необхідними навчально-методичними посібниками, таблицями, макетами, стендами, сучасними технічними засобами навчання тощо;

— мати можливість забезпечення лікарів (провізорів) — інтернів гуртожитком.

Підставою для зарахування в інтернатуру є диплом лікаря (провізора) з певної лікарської (провізорської) спеціальності, посвідчення про направлення на роботу за персональним розподілом або довідка про право самостійного працевлаштування.

Зарахування молодих спеціалістів в інтернатуру здійснюється наказом Міністерства охорони здоров’я АР Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація», обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції.

Зарахування проводиться на посади лікарів (провізорів) — інтернів.

У наказі про зарахування в інтернатуру вказується спеціальність інтернатури, заклад освіти, в якому проводитиметься очна частина навчання та базова установа чи заклад (підприємство), де проводитиметься стажування.

Тепер давайте з’ясуємо, хто саме проходить інтернатуру на платній основі.

Так, виходячи з п. 7.10 Положення № 291 та п. 30 Переліку № 1138, стажування лікарів (провізорів) — інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я на платній основі на підставі договорів проводиться, якщо ці лікарі (провізори) — інтерни:

— закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти;

— закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту;

— прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров’я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства);

— повторно проходять інтернатуру;

— бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі.

Договір про навчання в інтернатурі

Розглянемо нюанси укладання договору з лікарями-інтернами на проходження платної інтернатури.

Зазначимо, що із закладами освіти та охорони здоров’я договори інтерном можуть укладатися як окремо, так і в тристоронній формі.

У випадку коли проходження інтернатури не може бути забезпечено однією базою (закладом охорони здоров’я), договори на проходження інтернатури повинні бути укладені з кожною базою окремо на проходження відповідних видів інтернатури. При цьому умови проходження інтернатури (час, керівництво, оплата тощо) обговорюються з керівниками кожної з баз.

Зауважимо: договір про навчання в інтернатурі повинен відповідати вимогам, визначеним для договорів про надання послуг згідно з гл. 63 ЦКУ.

Так, згідно з п. 1 ст. 901 ЦКУ за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов’язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором ( п. 1 ст. 903 ЦКУ).

Слід також звернути увагу на п. 2 ст. 632 ЦКУ, в якому визначено, що зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, установлених договором або законом.

У випадку укладання договору з інтерном зміна ціни може відбутись у зв’язку зі збільшенням оплати праці керівника, підвищенням інших фактичних видатків установи тощо.

У зв’язку з цим у договорі доцільно передбачити умову щодо можливості зміни ціни та укладання додаткових угод.

Також зазначимо, що згідно з п. 4 ст. 626 ЦКУ до договорів, які укладаються більш як двома сторонами (багатосторонні договори), застосовуються загальні положення про договір, якщо це не суперечить багатосторонньому характеру цих договорів.

Для наочності наведемо умовний приклад договору про навчання в інтернатурі, укладений між інтерном, закладом освіти та закладом охорони здоров’я.

Плата за інтернатуру

Питання щодо формування вартості послуг медичними установами ми досконало розглянули у консультації «Надання платних послуг медичними установами» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 36, с. 22). Тому не будемо повторюватися. Звернемо лише увагу на п. 20 Порядку № 228, в якому визначено, що видатки на заробітну плату з коштів спеціального фонду обчислюються залежно від обсягу діяльності, що провадиться за рахунок цих коштів, із застосуванням установлених законодавством норм, які використовуються установами аналогічного профілю.

Тепер розглянемо ті моменти, на які слід звернути увагу при складанні калькуляції щодо стажування інтернів.

Принцип розрахунку оплати праці керівників стажування інтернів на сьогодні такий.

Відповідно до п. 7.7 Положення № 291 оплата за керівництво підготовкою лікарів (провізорів) — інтернів здійснюється їх керівникам за час роботи на базах стажування згідно з чинним законодавством. На сьогодні таким нормативним документом є Положення № 93 (ср. 025069200). Як визначено у п. 5.3 цього Положення, оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється навчальним закладом на умовах погодинної оплати із розрахунку 0,5 години на одного студента за тиждень.

Зазначимо, що в цей пункт передбачалось внести зміни наказом № 351 та встановити цю норму на рівні 1 години на тиждень. Але наказ № 351 не пройшов державної реєстрації в Мін’юсті, у зв’язку з чим він не має сили нормативно-правового документа.

На жаль, МОЗ у листі № 15937 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 28, с. 8) дотримується іншої думки і вважає, що норма на рівні 1 години на тиждень є дійсною. На нашу ж думку, законодавчих підстав для такого твердження на сьогодні немає.

Ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять визначені додатком 5 до постанови № 1298. Наведемо їх у таблиці:

Контингент

Ставки погодинної оплати, у відсотках до окладу (ставки) працівника 1-го тарифного розряду

професор

доктор наук

доцент або кандидат наук

особи, які не мають наукового ступеня

Студенти вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації

9,35

7,39

5,70

4,55

Що стосується визначення матеріальних і інших видатків, то Міносвіти в листі № 1543 (див. с. 5 цього номера) рекомендувало при визначенні вартості стажування лікарів (провізорів) — інтернів у базових закладах охорони здоров’я враховувати матеріальні та інші витрати в розмірі 10 % суми, яка припадає на одну штатну посаду працівника закладу охорони здоров’я.

Звичайно, цей лист носить рекомендаційний характер, і кожна установа повинна враховувати свою специфіку роботи для розрахунку матеріальних та інших витрат, але його можна брати за основу.

Що ж, тепер перейдемо безпосередньо до складання калькуляції витрат на стажування лікарів-інтернів, яке розглянемо на умовному прикладі.

Приклад. У лікарні первинну спеціалізацію на платній основі проходять два лікарі-інтерни. Для одного з них керівником є доктор медичних наук, а для другого — кандидат медичних наук.

Розрахуємо вартість навчання на місяць для кожного лікаря-інтерна.

Спочатку розрахуємо оплату праці керівників.

Згідно з п. 1 постанови № 731 з 01.09.2015 р. тарифна ставка працівника 1-го тарифного розряду становить 1012 грн.

Виходячи з цього, розрахуємо необхідні ставки погодинної оплати в грошовому виразі:

— доктор наук — 74,79 грн. (1012 грн. х 7,39 %);

— доцент або кандидат наук — 57,68 грн. (1012 грн. х 5,70 %).

Оплата за керівництво інтернатурою керівника, який є доктором медичних наук, за місяць складе 149,58 грн. (74,79 грн. х 0,5 год на тиждень х х 4 тижні).

Нарахування на заробітну плату — 54,30 грн. (149,58 грн. х 36,3 %).

Оплата за керівництво інтернатурою керівника, який є кандидатом медичних наук, за місяць складе 115,36 грн. (57,68 грн. х 0,5 год на тиждень х х 4 тижні).

Нарахування на заробітну плату — 41,88 грн. (115,36 грн. х 36,3 %).

Тепер розрахуємо вартість матеріальних та інших видатків.

Скористаємось рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я України, про які йшлося вище за текстом, і визначимо матеріальні та інші витрати в розмірі 10 % від суми, яка припадає на одну штатну посаду працівника закладу охорони здоров’я.

Припустимо, що кількість штатних одиниць лікарні складає 235.

Також припустимо наступні накладні видатки лікарні.

КЕКВ

Найменування витрат

Сума, грн.

1

2

3

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

19515

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

37230

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

23400

2271

Оплата теплопостачання

75210

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

60200

2273

Оплата електроенергії

23560

2274

Оплата природного газу

9227

2275

Оплата інших енергоносіїв

5432

Усього

253774

Таким чином, сума накладних видатків складає 253774 грн.

Сума накладних видатків на одну штатну одиницю — 1079,89 грн. (253774 грн. : 235 шт. од.).

Сума матеріальних та інших видатків для розрахунку вартості плати за стажування лікарів-інтернів складає 107,99 грн. (1079,89 грн. х 10 %).

Тепер розрахуємо вартість стажування лікарів-інтернів у випадках, коли керівником є доктор та кандидат медичних наук.

Таким чином, вартість стажування лікаря-інтерна за місяць при керівництві інтернатурою доктором медичних наук склала 311,87 грн., при керівництві кандидатом медичних наук — 265,23 грн.

Нормативні документи

ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Закон № 1556 — Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII.

Постанова № 1298постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Постанова № 731 — постанова КМУ «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 16.09.2015 р. № 731.

Порядок № 228Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

Перелік № 1138Перелік платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затверджений постановою КМУ від 17.09.96 р. № 1138.

Положення № 291Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III — IV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів, затвердженого наказом МОЗ від 19.09.96 р. № 291.

Перелік № 81Перелік спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів, затверджений наказом МОЗ від 23.02.2005 р. № 81.

Наказ № 351 — наказ Міносвіти «Про внесення змін до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 20.12.94 р. № 351.

Положення № 93Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом Міносвіти від 08.04.93 р. № 93.

Лист № 15937 — лист МОЗ «Щодо штатних нормативів ЦПМСД та матеріального забезпечення керівників інтернатури» від 21.05.2015 р. № 10.03.68/15937.

Лист № 1543 — лист МОЗ від 03.11.2004 р. № 10.03.67/1543.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити