Надання платних послуг закладом культури

В обраному У обране
Друк
Станкус Тетяна, заступник головного редактора газети «Бюджетна бухгалтерія»
Бюджетна бухгалтерія Травень, 2017/№ 19
Комунальний заклад «Міський центр культури і дозвілля» надає платні послуги. Під час складання калькуляції виникли такі запитання:
1. Чи можна включити до калькуляції заробітну плату директора, бухгалтера та обслуговуючого персоналу (прибиральниці, сторожа)?
2. Заклад надає платну послугу — навчання в балетній студії. При розрахунку вартості цієї послуги до калькуляції включено витрати на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 42,19 грн. та на оплату комунальних послуг — у сумі 16,19 грн. При цьому заплановано придбання комп’ютера для закладу вартістю 9153 грн. Яким чином урахувати такі капітальні витрати у вартості платної послуги?

Спочатку нагадаємо, що заклади культури, як і всі інші заклади та установи бюджетної сфери, мають право надавати тільки ті види платних послуг, які дозволені законодавством.

Документом, що містить перелік дозволених платних послуг, є Перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності, затверджений постановою КМУ від 12.12.2011 р. № 1271 (далі — Перелік № 1271).

Що ж стосується порядку надання платних послуг, то, нагадаємо, що у 2016 році його було оновлено. Так, на сьогодні діє Порядок визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності, затверджений спільним наказом Мінкультури, Мінфіну та Мінекономрозвитку від 01.12.2015 р. № 1004/1113/1556 (далі — Порядок № 1004).

Новини, які приніс закладам культури новий Порядок № 1004, і принципово нові вимоги до надання платних послуг та визначення їх вартості порівняно зі старим Порядком надання платних послуг закладами культури і мистецтв, затвердженим спільним наказом Мінкультури, Мінфіну та Мінекономіки від 21.12.99 р. № 732/306/152, ми розглядали у коментарі до Порядку № 1004 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 5, с. 8).

Зазначимо, що керівники державних та комунальних закладів культури мають установити перелік платних послуг, що надаються конкретними закладами культури, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, розрахунку їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.

Також зауважимо, що заклади культури зобов’язані:

— безкоштовно надавати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати;

— оприлюднювати інформацію про вартість послуги, яка діє на дату її надання, із застосуванням інформаційних засобів (реклама, інформаційна дошка, веб-сайт закладу тощо).

Отже, не забудьте передбачити на це кошти у кошторисі за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Підставою для надання платних послуг закладами культури може бути заява чи договір.

Так, відповідно до п. 5 Порядку № 1004 платні послуги надаються закладами культури:

— за письмовою заявою замовника, у якій зазначаються строк надання платної послуги, вид платної послуги згідно з Переліком № 1271, а також: для фізичних осіб — прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання; для юридичних осіб — найменування та місцезнаходження;

— відповідно до договору, розрахункового документа (касовий чек, товарний чек, квиток, талон, квитанція тощо), що засвідчує вартість понесених у зв’язку з наданням платної послуги витрат.

Крім того, платні послуги закладами культури можуть надаватися за фактом їх оплати.

У разі якщо відповідно до чинних нормативно-правових актів замовник має право здійснювати оплату послуги частинами, у відповідному договорі зазначаються всі суми та строки сплати.

Оплата за послуги може проводитися як у готівковій, так і в безготівковій формі.

Крім готівки, оплата послуг може здійснюватися в безготівковій формі шляхом попередньої оплати через банк або відділення поштового зв’язку. При цьому підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (квитанція, платіжне доручення) з відміткою банку або відділення поштового зв’язку про перерахування коштів.

Розрахунок вартості платних послуг заклади та установи культури проводять самостійно.

Це обумовлено тим, що відповідно до п. 1 ст. 11 Закону України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 р. № 5007-VI вільні ціни встановлюються суб’єктами господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін.

Установлюється вартість платної послуги на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням.

Розмір плати за надання конкретної послуги визначається на підставі її вартості, що розраховується на весь строк її надання та в повному обсязі.

Вартість платних послуг визначається окремо за кожним видом послуг, які надаються закладами культури, і складається з витрат, безпосередньо пов’язаних з їх наданням.

Важливим моментом є те, що до вартості платної послуги мають увійти абсолютно всі витрати, пов’язані з її наданням.

Складовими вартості платної послуги є:

— витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо надають послуги;

— нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;

— безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій, товари чи послуги яких використовуються при наданні платних послуг;

— капітальні витрати;

— індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

Кожний заклад культури має свої особливості, тому перелік статей калькуляції і склад витрат, що входять до таких калькуляційних статей, кожний заклад культури встановлює самостійно та визначає їх у наказі про облікову політику закладу культури.

До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання платної послуги, включаються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

При формуванні витрат на оплату праці можуть ураховуватися виплати, що мають заохочувальний характер, у порядку, установленому законодавством та колективними договорами.

Тобто до витрат на оплату праці штатних працівників, які залучені до надання платної послуги, включаються як виплати обов’язкового характеру, так і заохочувальні виплати.

Окрім витрат на оплату праці штатних працівників, до вартості платної «культурної» послуги можуть включатися витрати на оплату праці осіб, які не перебувають у штаті установи чи закладу культури, але залучені до надання платної послуги. Оплата праці таким особам здійснюється на підставі договорів цивільно-правового характеру в тих самих розмірах і за тими самими умовами оплати праці, за якими здійснюється оплата праці відповідних штатних працівників.

Оплата праці працівників, залучених відповідно до цивільно-правових договорів до виконання платних послуг, проводиться за фактично виконаний обсяг робіт та період їх виконання, визначений в акті виконаних робіт, згідно з чинним законодавством.

Також до надання платних послуг можуть залучатись видатні діячі культури.

У випадках залучення видатних вітчизняних та іноземних фахівців оплата їхньої праці здійснюється на підставі окремо укладених договорів цивільно-правового характеру.

Кількість кваліфікованих працівників культури, залучених до надання платних послуг, з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), а також кількість годин їх роботи визначаються виходячи з необхідності врахування всього обсягу виконуваних робіт відповідно до затверджених норм навантаження або часу, необхідного для виконання тих чи інших видів робіт.

За відсутності затверджених норм указані показники визначаються розрахунково. При цьому ці показники затверджуються наказом керівника закладу культури.

Окрім кваліфікованих працівників культури, до надання платних послуг можуть залучатися інші працівники, які обслуговують процес надання платних послуг, зокрема економісти, бухгалтери, водії, прибиральники тощо. Кількість таких працівників визначається виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов’язані з організацією надання кожної конкретної платної послуги.

Як зазначено в п. 3 Порядку № 1004, для визначення кількості таких працівників можуть використовуватися затверджені у встановленому порядку штатні нормативи, передбачені для установ та закладів, що функціонують у відповідній сфері діяльності (громадське харчування, побутове обслуговування, туризм, будівництво, транспорт тощо), або штатні розписи закладів культури, затверджені установою вищого рівня у встановленому законодавством порядку.

Конкретний розрахунок платної послуги з урахуванням заробітної плати допоміжного персоналу ми наводили в матеріалі «Надання платних послуг закладами та установами культури» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 17-18).

Що стосується капітальних витрат, то вони враховуються в розмірі до 10 % у межах вартості платної послуги.

При цьому до капітальних витрат на придбання (створення) необоротних активів включаються витрати на забезпечення надання закладами культури платних послуг, а саме:

— придбання або створення основних засобів, зокрема виробничого обладнання, приладів, механізмів, споруд, придбання літератури, оновлення бібліотечних фондів;

— ремонт, реконструкція та реставрація приміщень, будівель, споруд, що використовуються у закладах культури (у тому числі придбання будівельних матеріалів, виготовлення проектно-кошторисної документації);

— придбання програмного забезпечення (у тому числі з передачею прав на користування), авторських та суміжних прав.

Якщо у вашому випадку вартість поточних витрат склала 58,38 грн. (42,19 грн. + 16,19 грн.), то закласти до калькуляції платної послуги ви можете капітальні видатки в сумі 5,84 грн. (58,38 грн. х 10 %). Таким чином, загальна вартість послуги становитиме 64,22 грн.

Приклад розрахунку капітальних видатків ви також можете переглянути в матеріалі «Надання платних послуг закладами та установами культури» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 17-18).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити