Щодо відображення в бухгалтерського обліку соціальних виплат

В обраному У обране
Друк
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2017/№ 38
Лист від 14.09.2017 р. № 35220-07/10/24609

Міністерство фінансів України <…> щодо відображення в бухгалтерського обліку соціальних виплат в межах компетенції повідомляє.

Згідно з вимогами Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. № 1629:

обмінна операція — це господарська операція з продажу/придбання активів в обмін на грошові кошти послуги (роботи), інші активи або погашення зобов’язань;

необмінна операція — це господарська операція, яка не передбачає передачі активів, послуг (робіт) в обмін на отриманий дохід або активи, але може передбачати виконання певних умов.

Класифікація витрат суб’єктів державного сектору наведена в розділі II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. № 568 (далі — Стандарт 135).

Відповідно до вимог підпункту 3.1 пункту 3 розділу III Стандарту 135 витрати за обмінними операціями, пов’язані із виконанням суб’єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством, що покриваються за рахунок бюджетних асигнувань, визнаються одночасно із зменшенням активу або збільшенням зобов’язання.

Пунктом 4 розділу III Стандарту 135 визначено, що витрати за необмінними операціями визнаються одночасно з вибуттям активів (коштів, товарів, робіт, послуг), що призводить до зменшення майбутніх економічних вигід та/або потенціалу корисності, пов’язаних з використанням цього активу, та за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Перелік рахунків і субрахунків для узагальнення у бухгалтерському обліку інформації про факти діяльності суб’єктів державного сектору визначає План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203.

Таким чином, інформація про витрати формується в бухгалтерському обліку відповідно до критеріїв їх визнання, ознак і характеристик, а також мети отримання і витрачання установою коштів та відображається на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку.

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 11, суб’єкт державного сектору самостійно на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі визначає за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів облікову політику, а також зміни до неї.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з активами та зобов’язаннями розпорядника бюджетних коштів здійснюється відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 р. № 1219 (далі — Типова кореспонденція).

Відповідно до Типової кореспонденції суб’єкти державного сектору у разі потреби можуть застосовувати кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями, що не передбачена цією Типовою кореспонденцією, із збереженням єдиних методологічних засад, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі, яка визначається у розпорядчому документі про облікову політику.

Водночас повідомляємо, що листи Міністерства фінансів України мають інформаційно-роз’яснювальний характер і не встановлюють норм права.

Директор Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку Ю. Романюк

Коментар редакції

Як обліковувати соціальні стипендії у комунальних ВНЗ та ПТНЗ — відповідь Мінфіну

У листі від 14.09.2017 р. № 35220-07-10/24609 (далі — лист) Мінфін висловив свою позицію щодо обліку соціальних стипендій у комунальних ВНЗ та ПТНЗ. І з цього листа зрозуміло, що вирішення цього питання цілком і повністю лягає на плечі бухгалтерів навчальних закладів. Тобто як саме обліковувати соціальну стипендію, на якому субрахунку показувати її нарахування, вирішувати вам самим. Причому таке рішення слід обов’язково зафіксувати у наказі про облікову політику бюджетної установи.

Однак перш ніж прийняти рішення, варто чітко розуміти, з чим маємо справу. Так, соціальна стипендія — це особливий вид стипендій, який призначається соціально незахищеним верствам населення. Фактично таку стипендію можна розглядати як спосіб соціального захисту та матеріального забезпечення.

Хто ж має право на соціальну стипендію? Насамперед на її призначення можуть розраховувати:

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також студенти (учні, курсанти), які у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) «чорнобильці»;

3) особи із малозабезпечених сімей;

4) діти-інваліди та особи з інвалідністю I — III групи;

5) шахтарі зі стажем підземної роботи не менше трьох років;

6) діти шахтарів зі стажем підземної роботи не менше 15 років або загиблих унаслідок нещасного випадку на виробництві чи інвалідів I або II групи;

7) учасники бойових дій та їх діти;

8) діти загиблих у районі проведення АТО, бойових дій, збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту;

9) діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

При цьому отримувати соціальну стипендію можуть лише ті, хто навчається за денною формою навчання за державним (регіональним) замовленням. Окрім того, студент (учень, курсант) втрачає право на соціальну стипендію, йдучи в академвідпустку.

А от як правильно нараховувати та виплачувати соціальну стипендію, вам підкаже Порядок призначення і виплати стипендій, затверджений постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882 (далі — Порядок № 882).

Також нагадаємо: видатки на виплату як академічних, так і соціальних стипендій комунальні навчальні заклади обов’язково планують у своїх кошторисах. Зокрема, ці видатки здійснюють за КЕКВ 2720 «Стипендії». На це вказує п.п. 2.5.2 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333.

Що стосується обліку соціальних стипендій у комунальних ВНЗ та ПТНЗ, то інформацію про розрахунки зі стипендій слід узагальнювати на субрахунку 6512 «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню». Тоді як для обліку витрат на виплату соціальних стипендій доцільно застосовувати субрахунок 8511 «Витрати за необмінними операціями».

І тут у вас можуть виникнути сумніви, чи ми нічого не переплутали. Адже в п. 8.2 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219, нарахування стипендії відображено за дебетом субрахунку 8011 «Витрати на оплату праці». Тож можливо витрати на виплату стипендії слід обліковувати все-таки на субрахунку 8011? Звісно, ви можете вести облік таких витрат і на субрахунку 8011. Однак ліпше використовувати субрахунок, спеціально для цього призначений Порядком застосовування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219. Так, відповідно до вимог останнього для обліку видатків, пов’язаних із виплатою всіх видів соціальної допомоги, пільг, стипендій тощо, передбачений саме субрахунок 8511.

Окрім того, операція з нарахування стипендії (у тому числі й соціальної) має всі ознаки необмінної. Дійсно, отримавши стипендію, стипендіат не зобов’язаний передавати будь-які активи чи виконувати роботи, послуги в обмін на отриманий дохід. Водночас ця операція передбачає виконання низки умов, визначених Порядком № 882 (ср. 025069200). Це насамперед приналежність до певної категорії осіб, вимоги щодо форми навчання, вікові обмеження тощо.

Увага! Такий порядок обліку соціальної стипендії стосується тільки ПТНЗ та ВНЗ, які фінансуються з місцевих бюджетів.

Державні ВНЗ не планують видатки для виплати соціальних стипендій у власних кошторисах. Такі кошти лише транзитом проходять через їх рахунки. З огляду на це, при нарахуванні соціальних стипендій державні ВНЗ не показують витрати. Відповідно, при надходженні грошових коштів для виплати таких стипендій про відображення доходів також не йдеться.

Докладніше про порядок обліку соціальних стипендій у ВНЗ, які утримуються за рахунок коштів держбюджету, читайте в консультації «Стипендіальне та соціальне забезпечення студенів: як відобразити в обліку» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 21).

А як правильно обліковувати соціальну стипендію у комунальних ВНЗ та ПТНЗ, покажемо на прикладі.

Приклад. У ПТНЗ навчається 10 дітей-сиріт. За рішенням стипендіальної комісії їм призначено соціальну стипендію. За поточний місяць цим учням було нараховано соціальну стипендію на загальну суму 10000 грн. Виплату стипендії здійснено шляхом перерахування грошових коштів на карткові рахунки учнів.

У бухгалтерському обліку ці операції слід відображати так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Отримано фінансування для виплати соціальної стипендії

2313

7011

10000

2

Нараховано соціальну стипендію

8511

6512

10000

3

Перераховано соціальну стипендію на карткові рахунки учнів

6512

2313

10000

Отже, як урешті-решт обліковувати витрати на виплату соціальних стипендій — вирішувати тільки вам. Саме на цьому і наголошує Мінфін у своєму листі.

Юлія КРОТ, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити