Теми статей
Обрати теми

«Мобілізаційний» фахівець & секретар місцевої ради: знайомимося

Носіков Олександр, завідувач відділу моніторингу соціальних процесів НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України, канд. соц. наук
Продовжуємо розповідь про нововведення у кадровому середовищі у зв’язку із виходом Зміни № 8 до КП*. Серед професій і посад, що було внесено до КП зазначеним документом, доречно більш детально розглянути дві посади, які наразі є затребуваними у сфері мобілізаційної роботи в органах державної влади та питань керівництва і координації у сфері місцевого самоврядування. Мова йде про посади фахівця з питань мобілізаційної роботи та секретаря місцевої ради. Розповімо про все по порядку.

* Наше видання вже висвітлювало тему внесення Зміни № 8 до КП (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 11, с. 19).

Фахівець з питань мобілізаційної роботи

Посаді «фахівець з питань мобілізаційної роботи» присвоєно код КП 2149.2 (він належить до угруповання КП «Інженери (інші галузі інженерної справи)». При цьому, серед іншого, враховано законодавчо-правові норми: Закону № 3543 та постанови № 587. Так, зокрема, у ч. 1 ст. 5 Закону № 3543 зазначається, що організація здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за здійсненням цих заходів в органах державної влади, інших державних органах, ОМС, на підприємствах, в установах і організаціях, які мають мобілізаційні завдання (замовлення), покладаються на їх мобілізаційні підрозділи або призначених працівників з питань мобілізаційної роботи.

Крім того, унесення до КП посади «фахівець з питань мобілізаційної роботи» сприятиме виконанню обов’язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, визначених ст. 21 Закону № 3543, а також повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади (ст. 15, 17 цього Закону) щодо доведення (встановлення) мобілізаційних завдань (замовлень) до установ і організацій.

Зауважимо також, що ч. 7 ст. 5 Закону № 3543 забороняється об’єднання мобілізаційних підрозділів органів державної влади, інших державних органів з іншими структурними підрозділами цих органів та сумісництво працівників з питань мобілізаційної роботи, а також покладання на них функцій, які не пов’язані з розв’язанням поточних проблем мобілізаційної підготовки.

Важливо підкреслити, що п. 2 постанови № 587 встановлено, що в органі державної влади, у тому числі в урядовому органі державного управління, який діє у складі центрального органу виконавчої влади, а також в іншому державному органі мобілізаційний підрозділ утворюється, якщо орган має мобілізаційне завдання (замовлення) або якщо цього вимагає характер та обсяг мобілізаційної роботи.

В іншому випадку у зазначених органах призначається окремий працівник з питань мобілізаційної роботи.

Отже, з погляду законодавства наявне необхідне підґрунтя для появи у царині кадрової діяльності посади «фахівець з питань мобілізаційної роботи». Розглянемо кваліфікаційну характеристику цієї посади.

Завдання та обов’язки цього працівника передбачають, що він:

а) організовує і координує роботи з мобілізаційної підготовки та мобілізації в установі;

б) розробляє проект мобілізаційного плану установи, інші встановлені документи та впроваджує практичні заходи, спрямовані на підготовку установи до функціонування в умовах мобілізації, особливого періоду, правового режиму воєнного стану;

в) планує заходи щодо підготовки до виконання покладеного на установу, організацію мобілізаційного завдання (замовлення) і постачання продукції згідно з укладеними договорами (контрактами);

г) бере участь у створенні та утриманні мобілізаційних потужностей, створенні та зберіганні мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів згідно з мобілізаційним завданням, контролює їх цільове використання;

ґ) готує пропозиції щодо внесення змін до законодавчих, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

д) бере участь у підготовці до розгортання спеціальних формувань згідно з мобілізаційним планом;

е) готує пропозиції щодо створення і ведення страхового фонду проектної, конструкторської і технологічної документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення;

є) бере участь у визначенні можливості установи щодо задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

ж) організовує та координує заходи щодо підготовки та утримання в належному стані техніки та об’єктів, призначених для передачі під час мобілізації Збройним Силам України, іншим військовим формуванням;

з) бере участь у плануванні та підготовці до технічного прикриття в особливий період об’єктів, споруд і транспортних магістралей оборонного та важливого загальнодержавного значення;

и) бере участь в організації та здійсненні заходів щодо нормованого забезпечення населення (працівників установи) товарами першої необхідності;

і) забезпечує складання звітності відповідним органам виконавчої влади, іншим державним органам та ОМС, які є замовниками мобілізаційних завдань (замовлень);

ї) надає відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування інформацію, необхідну для планування і здійснення мобілізаційних заходів.

Додамо, що фахівець з питань мобілізаційної роботи повинен періодично підвищувати кваліфікацію (один раз на 3 — 5 років).

Для виконання службових завдань цей професіонал повинен знати:

• порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних-правових актів;

• практику застосування чинного законодавства;

• стандарти та методичні і нормативні матеріали з питань, що стосуються сфери професійної діяльності;

• перспективи технічного розвитку та особливості діяльності підприємства (підрозділів підприємства);

• оперативно-технічну характеристику відповідної території, місця розташування особливо важливих об’єктів та потенційно-небезпечних об’єктів;

• можливості техніки, обладнання та інженерно-технічного устаткування тощо, які мають використовуватися під час мобілізації та в особливий період.

• форми обліку та звітності, що застосовуються.

Робота з персоналом, документацією та виконання представницьких функцій цим працівником вимагають від нього знання правил ділового етикету, інструкції з діловодства, володіння державною мовою.

Щодо кваліфікаційних вимог, яким має відповідати фахівець з питань мобілізаційної роботи, то це має бути перший або початковий рівень вищої освіти (бакалавр або молодший бакалавр), без вимог до стажу роботи.

Секретар місцевої ради (сільської, селищної, міської і т. ін.)

Помітною подією у сфері діяльності ОМС стало унесення до КП посади «секретар місцевої ради (сільської, селищної, міської і т. ін.)». Вона має кодування КП 1143.5 (угруповання КП «Вищі посадові особи органів місцевого самоврядування»). Внесення цієї посади до КП відбулося з урахуванням положень ст. 42, 46, 50 Закону № 280, Закону № 2493 та п. 4 Порядку № 229.

Досвідчені кадровики відразу зрозуміють, що у цьому випадку маємо узагальнену (збірну) назву роботи, складові якої наведені в дужках.

Така професійна назва роботи виписана укрупнено й може існувати в кожному з наведених варіантів. Проте у разі застосування на практиці вона потребує конкретного визначення.

Причому ті з них, що мають відмітку «і т. ін.», можуть мати додаткові варіанти свого визначення.

Наприклад, розглянемо одну з можливих конкретних професійних назв роботи, а саме «секретар міської ради» із кодом КП 1143.5, який є вищою посадовою особою ОМС та реалізує свої повноваження у міській раді.

Зазначимо, що секретар міської ради працює в раді на постійній основі та обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови.

Секретар міської ради безпосередньо підпорядковується голові міської ради. Цей працівник не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Відмінне знання законодавства є запорукою його успішної роботи.

Так, секретар міської ради у своїй діяльності керується Конституцією України, ГКУ, Законом № 280, Законом № 2493, Законом № 2939, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, що регулюють діяльність ОМС.

Завдання та обов’язки цього працівника передбачають, що він:

а) здійснює повноваження міського голови у разі звільнення з посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, крім випадків дострокового припинення повноважень міського голови;

б) скликає сесії міської ради у разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради;

в) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

г) веде засідання міської ради та підписує її рішення у разі відсутності міського голови;

ґ) забезпечує зберігання у відповідних ОМС офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

д) організує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради;

е) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону № 2939, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

є) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

ж) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

з) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

і) вирішує за дорученням міського голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Для виконання службових завдань цей працівник керівного складу повинен знати:

• основи управлінської діяльності та правничих дисциплін в обсязі, необхідному для виконання своїх службових обов’язків у сфері місцевого самоврядування;

• професійну діяльність, права та обов’язки секретаря міської ради;

• розподіл сфер діяльності у місцевому самоврядуванні;

• форми і методи роботи ОМС та контролю виконання рішень та доручень;

• інструкції та документи, що регламентують діяльність ОМС;

• основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності документів міської ради;

• види та форми звітності, порядок їх складання та подання до різних інстанцій;

• форми та методи роботи із засобами масової інформації;

• правила ділового етикету;

• правила та норми охорони праці, виробничої санітарії;

• засоби протипожежного захисту;

• основні принципи роботи з комп’ютером та відповідні програмні засоби;

• державну мову.

Щодо кваліфікаційних вимог, яким має відповідати секретар міської ради, то це має бути вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра відповідної галузі. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування тощо). Стаж роботи на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше ніж 3 роки.

Взаємовідносини (зв’язки) за цією посадою передбачають, що секретар міської ради у межах своїх повноважень має службові зв’язки з керівниками та співробітниками інших структурних підрозділів міської ради, підлеглими працівниками.

Поза межами ради він має службові зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, з громадськими об’єднаннями та благодійними організаціями, засобами масової інформації, громадянами.

Також секретар міської ради співпрацює з обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, обласними організаціями та установами.

Таким чином, за секретарем міської ради фактично закріплена можливість щодо виконання функцій заступника міського голови. Тому недаремно він віднесений до категорії керівників.

Підводячи певні підсумки щодо поповнення КП новими посадами, які ми розглянули, можна з упевненістю сказати, що важливі стратегічно значущі для держави сфери отримають новий імпульс розвитку завдяки зміцненню профільного кадрового потенціалу.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

ГКУ — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

Закон № 2493 — Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III.

Закон № 280 — Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

Закон № 2939Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI.

Закон № 3543Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.93 р. № 3543-XII.

Постанова № 587постанова КМУ «Про затвердження Типового положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу» від 27.04.2006 р. № 587.

Порядок № 229Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 229.

Зміна № 8наказ Мінекономрозвитку «Про затвердження Зміни № 8 до національного класифікатора ДК 003:2010» від 15.02.2019 р. № 259.

КП — Національний класифікатор ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327.

ОМС — органи місцевого самоврядування.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі