Теми статей
Обрати теми

Внески до статутного капіталу підприємств: нюанси обліку

Шпаченко Володимир, експерт із фінансових питань
ОМС зробив внесок до статутного капіталу КП, що перебуває у його підпорядкуванні. Які документи будуть підтвердженням здійснення таких витрат? Який порядок інвентаризації фінінвестицій і, зокрема, залишку за субрахунком 2513 «Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств»? Як повернути цей внесок, якщо КП ліквідується або збанкрутує?

Нещодавно на сторінках нашого видання ми розповідали про облік фінансової підтримки КП. Зокрема, про це йшлося у консультації «Фінансова підтримка для КП: відображаємо в бухобліку»*. У цій публікації ми торкнулися й питання обліку довгострокових фінансових інвестицій ОМС у формі внесків до статутного капіталу КП. Цього разу зупинимося на нюансах документального оформлення такої операції та інвентаризації фінінвестицій.

* Див. «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 17-18, с. 16.

Але спочатку давайте з’ясуємо їх юридичну природу та законодавче підґрунтя для здійснення. Для цього звернемося до норм Закону № 280.

Так, відповідно до п.п. 1 п. «а» ст. 30 цього Закону до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить, зокрема, управління об’єктами ЖКГ, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад. Саме на виконкоми покладено забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації таких об’єктів, а також необхідного рівня та якості послуг населенню.

При цьому відносини ОМС з підприємствами, установами та організаціями комунальної власності базуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності ОМС (ч. 1 ст. 17 Закону № 280).

Управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки здійснюється через систему організаційно-господарських повноважень територіальних громад та ОМС. Вказівку на це містить ч. 1 ст. 24 ГКУ.

Суб’єктами господарювання комунального сектору економіки вважаються суб’єкти, які діють виключно на основі комунальної власності. Також до їх числа належать і ті, у статутному капіталі яких частка комунальної власності:

перевищує 50 %;

забезпечує право вирішального впливу ОМС на їх господарську діяльність.

Таким чином, засновником КП є компетентний ОМС у розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності. Після утворення КП входить до сфери управління відповідного ОМС. Такий порядок передбачено ч. 1 ст. 78 ГКУ.

Майно КП перебуває у комунальній власності. При цьому можливі два варіанти передачі майна КП. Якщо КП є комерційним, тоді майно закріплюється за ним на праві господарського відання. Натомість некомерційні КП отримують майно на праві оперативного управління.

Статутний капітал КП утворюється безпосередньо ОМС. Розмір статутного капіталу КП визначається відповідною місцевою радою (ч. 4 ст. 78 ГКУ).

Далі пригадаємо механізм здійснення внесків до статутного капіталу КП. І насамперед про джерела фінансування таких заходів.

Так, внески органів влади АР Крим та ОМС до статутного капіталу суб’єкта господарювання належать до витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів. Про це чітко сказано у п. 3 ч. 2 ст. 71 БКУ.

Мережу розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, уповноважених на виконання програм та заходів за рахунок коштів бюджету, головні розпорядники зобов’язані визначити ще до початку бюджетного періоду. Цього вимагає п. 4.1 Порядку № 938.

Нагадаємо: проведення платежів з рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства, здійснюється на підставі кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів, планів спеціального фонду місцевих бюджетів, планів використання бюджетних коштів тощо. Такий порядок передбачено п. 10.1 Порядку № 938. А конкретно, одержувачі бюджетних коштів подають до органу Казначейства план використання бюджетних коштів у порядку та за формою, визначеною законодавством. Цей документ обов’язково має бути затверджений керівником одержувача та погоджений з розпорядником бюджетних коштів (п. 5.6 Порядку № 938).

Таким чином, перш ніж отримати кошти з місцевого бюджету у вигляді внеску до статутного капіталу чи в іншій формі, КП має підготувати і надати Казначейству план використання таких коштів. У свою чергу, підставою для здійснення такого внеску за рахунок коштів місцевого бюджету буде рішення місцевої ради про збільшення розміру статутного капіталу відповідного КП. А безпосередньо перерахування коштів з реєстраційного рахунку розпорядника бюджетних коштів — ОМС на рахунок КП буде підтверджено примірником платіжного доручення з відміткою про проведення платежу та випискою з реєстраційного рахунку.

Інших документів, які б підтверджували здійснення таких фінінвестицій, як-от акції, облігції, інші цінні папери, не існує.

Що стосується порядку обліку фінінвестицій, то тут слід керуватися передусім нормами НП(С)БО 133.

Що ж це таке — фінансові інвестиції? Так, під фінансовими інвестиціями слід розуміти активи, які утримуються (контролюються) суб’єктом державного сектору з метою отримання економічних вигід від їх володіння.

Умовами для визнання фінінвестицій суб’єктом державного сектору є (п. 1 розд. І НП(С)БО 133):

1) можливість здійснення контролю за ними;

2) достовірна оцінка;

3) імовірність отримання економічних вигід або потенціалу корисності.

При взятті на баланс (при першому складанні фінансової звітності) таких фінінвестицій, як внесок до статутного капіталу КП, необхідно одночасно збільшити на відповідну суму власний капітал бюджетної установи (у частині капіталу в підприємства).

Разом з тим балансова вартість таких фінінвестицій може змінюватися (п. 6 розд. ІІІ НП(С)БО 133):

протягом звітного періоду збільшується на суму внеску до статутного капіталу підприємств державного, комунального секторів економіки та зменшується на суму вилучення майна у таких підприємств;

на дату балансу збільшується (зменшується) на суму зміни власного капіталу таких підприємств, визначену на кінець звітного періоду порівняно з попереднім звітним періодом. При цьому одночасно збільшується (зменшується) власний капітал бюджетної установи (у частині капіталу в підприємства).

У разі вилучення зі сфери управління суб’єкта державного сектору підприємств державного, комунального секторів економіки зменшуються фінансові інвестиції, пов’язані з цими підприємствами.

Водночас потрібно відобразити зменшення власного капіталу (у частині капіталу в підприємства), що належить до цієї фінансової інвестиції. Суми різниць, які можуть при цьому виникнути, відносять на фінрезультат.

Оцінка та облік фінансових інвестицій здійснюють за їх видами (придбані акції, інвестиції в інші цінні папери, у капітал підприємств, векселі одержані, інші інвестиції). Натомість фінінвестиції у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління суб’єкта державного сектору, слід обліковувати у розрізі таких підприємств (п. 8 розд. ІІІ НП(С)БО 133).

Для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух довгострокових фінансових інвестицій до статутних капіталів підприємств Планом рахунків передбачено субрахунок 2513 «Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств».

Поруч із цим облік формування капіталу суб’єкта державного сектору у капіталі підприємств державного, комунального секторів економіки, що належать до сфери його управління, ведеться на субрахунку 5212 «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі».

Збільшення капіталу у підприємствах відображається при передачі таких підприємств до сфери управління відповідного суб’єкта державного сектору, а також при збільшенні їх власного капіталу на звітну дату. Зменшення капіталу відбувається внаслідок операцій з вилучення раніше внесених активів.

В балансі суб’єкт державного сектору (ОМС) має показати такі фінінвестиції у статтях «Довгострокові фінансові інвестиції» розділу ІІ Активу та «Капітал у підприємствах» розділу І Пасиву.

Порядок інвентаризації таких об’єктів визначено пп. 6.6 та 6.7 розд. ІІІ Положення № 879 (ср. ).

Зокрема, інвентаризація даних про довготермінові фінансові інвестиції до статутних капіталів підприємств проводять шляхом звірки установчих документів з даними бухгалтерського обліку підприємства.

За результатами такої звірки в акті інвентаризації зазначають таку інформацію:

• назва фінансової інвестиції (акції, облігації, частки (паї) тощо);

• назва цінних паперів, якими оформлені фінансові інвестиції;

• дата і строк вкладу;

• номер і серія цінних паперів;

• назва документа, що підтверджує фінансові інвестиції (засновницький договір, інші угоди, виписки банків, накладні на передачу устаткування тощо);

• сума і вид вкладу.

Таким є загальний порядок інвентаризації довгострокових фінансових інвестицій. Тоді як здійснення фінансових інвестицій у формі внеску до статутного капіталу КП не передбачає оформлення цінних паперів.

Тому перевірити їх стан і фактичний розмір можна лише шляхом звірки даних бухобліку ОМС та відповідного КП.

Слід передусім звернути увагу на наявність рішення місцевої ради щодо поповнення статного капіталу.

Також необхідно співставити суму і дату платежу згідно з платіжним дорученням, оформленим ОМС, та виписками з рахунків КП.

І наостанок поговоримо щодо можливості повернення внеску у разі ліквідації (банкрутства) КП.

Однак перш ніж говорити про можливість повернення внеску, варто пригадати, ким та з якою метою створюються такі підприємства.

Важливо!

ОМС несуть відповідальність за наслідки діяльності суб’єктів господарювання, що належать до комунального сектору економіки, на підставах, у межах і порядку, визначених законом. Про це чітко сказано у ч. 6 ст. 23 ГКУ.

Засади відповідальності ОМС закріплено в розд. IV Закону № 280. Так, органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами (ч. 1 ст. 74 Закону № 280).

Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності ОМС, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету. Натомість збитки, завдані неправомірними рішення, діями чи бездіяльністю посадових осіб місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню безпосередньо такими особами за власний рахунок. Такий порядок продиктовано приписами ч. 1 ст. 77 Закону № 280.

Безумовно, спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються у судовому порядку.

Також зауважимо, що загальний порядок ліквідації юридичних осіб регламентовано ст. 111 ЦКУ. І, зокрема, відповідно до ч. 12 згаданої статті майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається учасникам такої юрособи, якщо інше не встановлено установчими документами або законом.

Черговість задоволення вимог кредиторів при ліквідації юрособи визначено у ст. 112 ЦКУ.

З огляду на це, ОМС може розраховувати на повернення внеску до статутного капіталу КП (у разі його ліквідації) лише після розрахунку за всіма його боргами. І, звісно ж, за наявності залишку коштів (майна). А ймовірність цього, як ви розумієте, прямує до нуля.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

ЦКУЦивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

ГКУГосподарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

БКУБюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Закон № 280Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

Порядок № 938Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Мінфіну від 23.08.2012 р. № 938.

НП(С)БО 133Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Мінфіну від 18.05.2012 р. № 568.

План рахунківПлан рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203.

Положення № 879Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879.

КП — комунальні підприємства.

ОМС — органи місцевого самоврядування.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі