Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Звільнення внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я (п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП)

Калашникова Лілія, експерт з питань оплати праці
Податки & бухоблік Жовтень, 2014/№ 79
Друк

Роботодавець має право розірвати трудовий договір, якщо було виявлено невідповідність працівника обійманій посади або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню цієї роботи. Підстава — п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП.

Зверніть увагу: тут ідеться саме про виявлену невідповідність працівника. Тобто якщо працівника було прийнято на роботу без надання ним документа про освіту чи іншого документа, який підтверджує рівень освіти, кваліфікацію, спеціальність, то він не може бути звільнений на підставі п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП. Адже роботодавець, приймаючи його на роботу, знав про відсутність відповідних документів. Однак, якщо законодавством передбачено, що наявність певної освіти, кваліфікації, спеціальності є обов’язковим для виконання цього виду роботи, то не виключена можливість звільнення працівника на підставі ст. 7 КЗпП у зв’язку з порушенням порядку прийняття на роботу.

Не визнається законним звільнення, здійснене тільки з мотивів відсутності спеціальної освіти (диплома), якщо його наявність згідно з чинним законодавством не є обов’язковою умовою виконання роботи, обумовленої трудовим договором (абзац другий п. 21 постанови № 9). А от, наприклад, позбавлення права керувати автомобілем може бути підставою для звільнення працівника з мотивів невідповідності обійманій посаді або виконуваній роботі.

Також не може бути підставою для звільнення працівника за п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП встановлення на робочому місці працівника нового обладнання, використання якого потребує додаткових знань. По-перше, необхідність використання обладнання має зумовлюватися трудовими функціями працівника (утім, те, що працівник може виконувати свої функції і без нового обладнання, не може бути приводом для відмови його використовувати), по-друге, роботодавець повинен забезпечити підготовку працівника до використання нового обладнання, наприклад, шляхом організації відповідних курсів. І тільки якщо працівник і після проходження курсів не зможе виконувати свої трудові обов’язки з використанням нового обладнання, його може бути звільнено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП.

Отже, при звільненні за підставою, передбаченою в п. 2 ст. 40 КЗпП, роботодавцю необхідно, насамперед, установити й зафіксувати фактичні дані, які підтверджують, що в результаті недостатньої кваліфікації або стану здоров’я (стійкого зниження працездатності) працівник не може належним чином виконувати покладені на нього трудові обов’язки чи їх виконання протипоказано за станом здоров’я або небезпечно для членів трудового колективу чи громадян, яких працівник обслуговує.

Доказом невідповідності працівника обійманій посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації може бути висновок атестаційної комісії. На сьогодні продовжує залишатися чинною постанова Ради Міністрів СРСР «Про введення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств та організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту та зв’язку» від 26.07.73 р. № 531. Порядок проведення атестації відповідно до названої постанови визначається Положенням про порядок проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств та організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту та зв’язку, затверджене постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з науки і техніки та Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати від 05.10.73 р. № 470/267.

На підставі поданих матеріалів, усної інформації, наданої атестаційній комісії, за підсумками обговорення результатів роботи та трудових якостей працівника атестаційна комісія, як правило, повинна дати працівнику одну з таких оцінок:

1) відповідає обійманій посаді;

2) відповідає посаді за умови поліпшення роботи та виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;

3) не відповідає обійманій посаді.

Одночасно атестаційна комісія може давати рекомендації щодо просування окремих працівників по службі, застосування заохочень за досягнуті працівником успіхи, про переведення на іншу роботу (за згодою працівника), про звільнення працівників, визнаних такими, що не відповідають обійманій посаді.

Результати атестації повідомляються працівнику безпосередньо після голосування у письмовій формі (див. лист Мінсоцполітики від 22.07.2013 р. № 306/13/116-13 // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 94, с. 21). Матеріали атестації передаються керівнику підприємства, організації для прийняття рішення. Якщо працівника за результатами атестації визнано таким, що не відповідає обійманій посаді, і він відмовився від переведення на іншу посаду або роботу, яка відповідає його кваліфікаційному рівню, власник має право його звільнити з дотриманням установленого порядку на підставі п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП не пізніше двомісячного строку із дня атестації.

Результати атестації можуть бути оскаржені працівником у порядку, встановленому законодавством

Причому в разі виникнення трудового спору одного висновку атестаційної комісії буде недостатньо. Суд оцінюватиме висновок атестаційної комісії сукупно з іншими доказами у справі (абзац третій п. 21 постанови № 9). Такими доказами можуть бути результати перевірок роботи відділу, документи, звіти, плани, доповідні записки та інші докази неякісного чи неналежного виконання трудових обов’язків, інші документи, які свідчать про те, що працівник приймав помилкові рішення (ухвала Судової палати у цивільних справах ВСУ від 05.04.2006 р.). А от відмова працівника проходити атестацію не може бути підставою для його звільнення за п. 2 ст. 40 КЗпП. Адже вона не може вважатися доказом невідповідності працівника обійманій посаді або виконуваній роботі (ухвала ВСУ від 14.10.2004 р.).

Якщо на підприємстві не проводиться атестація, то роботодавець може використовувати інші докази для обґрунтування невідповідності працівника обійманій посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації. Зокрема, це можуть бути доповідні записки безпосереднього керівника структурного підрозділу, у якому працює працівник, тощо.

Окрім недостатньої кваліфікації невідповідність працівника обійманій посаді або виконуваній роботі може виникнути внаслідок неналежного стану здоров’я працівника.

Якщо робота протипоказана працівнику за станом здоров’я, його може бути звільнено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП тільки в разі, якщо протипоказання буде виявлено після укладення трудового договору. Якщо ж медичний висновок про наявність протипоказань уже був на момент укладення трудового договору, працівник підлягає звільненню відповідно до ст. 7 і ч. 6 ст. 24 КЗпП (п. 62 Правових позицій щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ. Розділ XIV. Трудове право).

Про невідповідність працівника може свідчити і може бути підставою для розірвання трудового договору висновок медико-соціальної експертної комісії, якщо працівника визнано інвалідом і йому рекомендована інша, ніж виконувана, робота. Підставою для звільнення за п. 2 ст. 40 КЗпП є також медичний висновок про невідповідність виконуваній роботі за станом здоров’я працівника, зобов’язаного відповідно до законодавства проходити періодичні медичні огляди. Ухилення від обов’язкового медичного огляду, яке продовжується після відсторонення від роботи за цією підставою, не дає права власнику звільнити працівника за п. 2 ст. 40 КЗпП. До такого працівника мають бути застосовані дисциплінарні заходи.

Важливо! Не завжди виявлена невідповідність обійманій посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я означає автоматичне звільнення працівника. Як правило, у медичному висновку буде зазначено про необхідність перевести працівника на легшу роботу (тимчасово або без обмеження строку). Цей висновок є обов’язковим для роботодавця.

При переведенні працівника за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу за ним зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів із дня переведення (ст. 170 КЗпП). В окремих випадках, передбачених чинним законодавством, попередній середній заробіток зберігається на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи або надається матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Якщо працівник відмовляється від переведення на легшу роботу, трудовий договір із ним розривають на підставі п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП.

Для працівника важливо, щоб неналежне виконання ним трудових обов’язків було результатом недостатньої кваліфікації або стану здоров’я. У такому разі не буде провини працівника в неналежному виконанні трудових обов’язків. А отже, договір із ним має бути розірвано на підставі п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП, а не п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП, про яку ми поговоримо далі (див. ухвалу ВСУ від 29.09.2010 р. у справі № 6-7066св10).

Після того, як установлено невідповідність працівника обійманій посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, роботодавцю необхідно:

1) з’ясувати, чи можливе переведення працівника на іншу роботу;

2) отримати згоду профспілки на звільнення;

3) у день звільнення здійснити з працівником остаточний розрахунок і видати йому копію наказу про звільнення та трудову книжку. Звільняючи на підставі п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП, не забудьте нараху­вати і виплатити працівнику вихідну допомогу в розмірі середньомісячного заробітку (див. с. 45).

При звільненні працівника в разі виявлення невідповідності виконуваній роботі або обійманій посаді внаслідок недостатньої кваліфікації у трудовій книжці робиться такий запис: «Звільнений через виявлену невідповідність виконуваній роботі (обійманій посаді) внаслідок недостатньої кваліфікації, п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП».

При звільненні у зв’язку з виявленням невідповідності обійманій посаді або виконуваній роботі через стан здоров’я у трудовій книжці роблять запис: «Звільнений унаслідок виявленої невідповідності виконуваній роботі (обійманій посаді) через стан здоров’я, який перешкоджає продовженню виконуваної роботи, п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП».

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць