Теми статей
Обрати теми

Додаток ЗП — зменшення нарахованої суми податку

Максим Нестеренко, Олексій Павленко, Наталія Адамович, Марина Ковенко, Наталя Білова, податкові експерти
Цей додаток — для розшифровки показника рядка 13 декларації, складається він з двох таблиць: — таблиця 1 «Зменшення нарахованої суми податку», — таблиця 2 «Розрахунок податку, що сплачується за місцезнаходженням відокремленого підрозділу». Відповідно — у першій розшифровуються суми, на які може бути зменшено нарахований податок, у другій — для тих, хто сплачує податок консолідовано (п. 152.4 ПКУ) — розраховується податок, що сплачується за місцезнаходженням відокремлених підрозділів. (На заповненні таблиці 2 ми не зупиняємося — детально про консолідовану сплату див. в наших найближчих номерах.)

А тепер розглянемо заповнення показників основної таблиці додатка.

Табл. Порядок заповнення таблиці 1 додатка ЗП

Код рядка

Назва рядка

1

2

13

Зменшення нарахованої суми податку (рядок 13.1 + рядок 13.2 + рядок 13.5.1 + рядок 13.6 + рядок 13.7)

Показник цього рядка розраховується за наведеною в ньому формулою (для цілей можливого зменшення податку, передбаченого пп. 57.1, 152.4, 153.3, 161.4 і ст. 155 ПКУ)

13.1

Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб’єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду

Залік сум сплачених за кордоном податків з українським податком на прибуток випливає з норм п. 13.4 і 161.4 ПКУ.
При цьому розмір зарахованих сум податку з іноземних джерел протягом податкового періоду не може перевищувати суму податку, розрахованого за українськими правилами та належного сплаті в Україні протягом такого періоду (пп. 161.4, 161.5 ПКУ).
Згідно з п. 161.6 ПКУ не підлягають заліку такі податки, сплачені в інших країнах:  
— податок на капітал/майно і приріст капіталу;  
— поштові податки;  
— податки на реалізацію (продаж);  
— інші непрямі податки, незалежно від того, підпадають вони під категорію податків з прибутку чи обкладаються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав.
Для такого заліку потрібне: письмове підтвердження податкового органу іншої держави факту сплати такого податку і наявність чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування.
Нагадаємо, що перелік країн, з якими Україною укладено міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування (станом на 01.01.2014 р.), наведений у листі Міндоходів від 23.01.2014 р. № 1535/7/99-99-12-01-03-17.
Згідно з п. 13.5 ПКУ для проведення такого заліку платник повинен отримати від уповноваженого справляти податок держоргану країни отримання доходу (прибутку) довідку про суму сплаченого податку, а також про базу та об’єкт оподаткування.
Ця довідка підлягає легалізації в такій країні у відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України. (Водночас про те, що не потребують ні легалізації, ні посвідчення апостилем документи, видані країнами — учасницями міжнародних договорів про правову допомогу, а також перелік таких країн див. у листі Мін’юсту від 29.11.2012 р. № 11891-0-4-12/12.2.)
Залік (у встановлених межах) податку, сплаченого за кордоном, здійснюється у грн. за курсом НБУ, що діяв на дату його сплати за кордоном. Крім того, податківці в консультації в БЗ (у категорії 502.29.02) зазначають, що право на залік «нерез-податку» платник отримує в тому періоді, «в якому такий платник надасть до контролюючих органів довідку про підтвердження податковим органом іншої держави факту сплати такого податку»

13.2

Сума податку, нарахованого платником податку на прибуток (при консолідованій сплаті) за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів

Цей рядок заповнюється підприємствами (які мають відокремлені підрозділи), що сплачують податок консолідовано (п. 152.4 ПКУ). До цього рядка переноситься значення з графи 5 рядка 13.2 таблиці 2 додатка ЗП

13.3

Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді

У цьому рядку зазначається сума авансових внесків при виплаті дивідендів, нарахованих у звітному (податковому) періоді, у тому числі й за місцезнаходженням відокремлених підрозділів (п. 153.3 ПКУ). У загальному випадку показник цього рядка має дорівнювати показнику рядка 5 додатка АВ

13.4

Cума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у минулих періодах, не врахована у зменшення податку (рядок 13.5.2 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства попереднього звітного (податкового) року)

У цьому рядку відображається сума «дивідендних» авансових внесків, що не зменшила податок на прибуток у 2013 році (вона переноситься з рядка 13.5.2 Таблиці 1 додатка ЗП до декларації за 2013 рік). Це передбачалося нормою п.п. 153.3.4 ПКУ

13.5

Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 13.3 + рядок 13.4), у тому числі:

Показник рядка розраховується за наведеною в ньому формулою

13.5.1

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку юридичної особи в поточному звітному (податковому) періоді

У цьому рядку має відображатися сума «дивідендних» авансових внесків (нарахованих як у звітному році, так і в минулі роки), на яку зменшується поточне зобов’язання з податку на прибуток. Якщо протягом звітного періоду сума податку на прибуток зможе перекрити всі суми, що беруть участь у розрахунку основного рядка (13) у таблиці 1 додатка ЗП*, то особливих проблем немає. (Різниця між сумою рядків 11, 12 і рядком 13 декларації сформує в рядку 14 податкове зобов’язання звітного періоду.)
Якщо ж суми податку на прибуток не вистачить, то виникає запитання про механізм зменшення: на яку із сум зменшувати нарахований податок на прибуток у першу чергу? Зауважимо, що послідовність врахування платежів, що зменшують суми нарахованого податку, у ПКУ та ін. нормативах не визначена.
Податківці на місцях часто зазначають: «у порядку черговості рядків додатка ЗП».
Утім, через неоднозначність тут платник може обирати з кількох варіантів.
Колись ми радили суму нарахованого податку зменшувати спочатку на суму платежів, які в разі «незаліку» у звітному році пропадають (податок, сплачений за кордоном; податок на землю, сплачений сільгоспвиробниками).
І тільки в останню чергу — на суми «дивідендного», а потім — щомісячного — авансових внесків.
Але у зв’язку зі зміною з 2015 року податкових правил подальша доля не зарахованих за декларацією за 2014 рік сум «дивідендних» авансів поки що чітко не зрозуміла. Утім, зазначимо, що сплата звичайних авансів по податку на прибуток за березень-2015 — червень-2016 здійснюється згідно зі «старою» редакцією п. 57.1 ПКУ.
А ця редакція передбачає зменшення сум щомісячних авансів на суми сплачених «дивідендних» авансів.
Тому, можливо, зазначену проблему «послідовності зменшення» краще «розрулювати» за нашим старим рецептом — зараховуючи «дивідендні» аванси після решти сум, але перед щомісячними авансами.
Проте нагадаємо про проблеми із заліком «дивідендних» авансів у рахунок сплати щомісячних.
Податківці в цьому відношенні поводилися «легковажно».
Спочатку вони (незважаючи на чіткі формулювання в п. 57.1 ПКУ) залік заперечували, потім начебто дозволили (детальніше про це читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 68, на с. 6).
Що вони на цю тему «заспівають» у поточному році, через незрозумілість, в якій частині зараз застосовується стара редакція п. 57.1 ПКУ, прогнозувати складно.
І прогноз, швидше за все, складається песимістичний
Для тих платників, хто у 2014 році зміг провести такий залік, заповнення цього рядка або рядка 13.7 цього додатка спричинять додаткові проблеми (див. про це нижче — у поясненні до ряд. 13.7 додатка)

* (рядок 13.1 + рядок 13.2 + рядок 13.5.1 + рядок 13.6 + рядок 13.7).

13.5.2

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку юридичної особи в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 13.5 — рядок 13.5.1, переноситься до рядка 13.4 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за наступний звітний (податковий) період)

У цьому рядку наводиться залишок «дивідендних» авансів, не перекритий податковими зобов’язаннями звітного періоду.
Тобто значення рядка 13.5.2 дорівнює різниці рядків 13.5 і 13.5.1 цього Додатка. Формулювання в назві рядка про перенесення цієї суми до декларації за наступний податковий період, схоже, застаріло.
Як ми вже зазначили вище, не виключено, що ця сума вже не зможе бути зарахована за деклараціями за звітні періоди 2015 року (у «Перехідних положеннях» ПКУ цей момент не застережено). Проте, як ми згадали, показник цього рядка додатка ЗП може мати значення для майбутніх сплат щомісячних авансових внесків (використовуватися для обчислення суми, на яку можна недоплачувати майбутні щомісячні аванси)

13.6

Податок на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті виробників сільськогосподарської продукції

Згідно з третім абз. ст. 155 ПКУ підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, суму нарахованого податку на прибуток зменшують на суму податку на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті. Згідно з колишньою редакцією абзацу другого п.п. 152.9.1 ПКУ звітний рік для таких платників повинен був розпочинатися з 1 липня поточного звітного року і закінчуватися 30 червня наступного звітного року.
Що ж до суми податку на землю, відображеної за цим рядком додатка ЗП, то податківці вважають (див. у категорії 502.24 БЗ), що її можна зменшити на суму податку, «нараховану за звітний податковий рік (з 01 липня поточного року по 30 червня наступного року)».
Не зарахована у звітному році сума податку, схоже, «згорає».
У світлі норм ПКУ, що змінилися, такі платники зараз можуть користуватися цим старим податковим періодом або перейти на «стандартний» (з 1 січня по 31 грудня).
Можливо, бажаючим перейти на «стандартний» період податківці накажуть здати «половинну» декларацію (тільки за другу половину 2014 року).
Хоча, швидше за все, вони (як і бажаючі залишитися на старому періоді) декларуватимуть весь звітний рік повністю (уключаючи й першу половину 2015 року). Стежте за нашими майбутніми публікаціями.
При заповненні цього рядка додатка ПЗ важливо врахувати ще й той момент, що Закон № 71 з 01.01.2015 р. фактично скасував дію цієї пільги

13.7

Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та абзацу другого пункту 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

У цьому рядку зазначається нарахована (а не сплачена) сума щомісячних авансових внесків. Причому, нарахована за місяці тільки 2014 року. (Аванси за січень і лютий 2015 року тут не відображаються!
Вони можуть зменшити податок на прибуток тільки за декларацією за 2015 рік.)
Тобто в цьому рядку можуть відображатися аванси, нараховані за місяці з січня по грудень 2014 року.
Підприємства, які перестали сплачувати аванси, починаючи з авансу за березень 2014 року, зазначають тут суми авансів, нарахованих за січень і лютий 2014 року. Підприємства, які почали сплачувати аванси з березня 2014 року, відображають тут аванси, нараховані за березень — грудень 2014 року.
Ті «авансисти», хто одержав у першому кварталі 2014 року збитки, перейшов у «квартальники» і перестав сплачувати аванси*, у цьому рядку зазначать аванси за січень — березень 2014 року (або тільки аванс за березень-2014 — якщо у 2013 році вони аванси не сплачували).
Важливий момент.
Ті платники, яким удалося у 2014 році зарахувати за заявою в рахунок сплати щомісячних авансів переплату за авансами «дивідендними», повинні врахувати такі суми при заповненні цього додатка.
Детальніше 
— про те, як це можна зробити, ви можете прочитати в «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 68, на с. 6.
На наш погляд, найбільш зручний останній із запропонованих там варіантів — на зараховану суму зменшити суму, що відображається за цим рядком (13.7) додатка ЗП. Утім, краще при складанні декларації погоджуйте цей момент з фіскалами.

 

* Аванси за січень і лютий 2015 року такі платники вносити не зобов’язані — див. про це в листі Міндоходів від 14.04.2014 р. № 8731/7/99-99-19-03-02-17 («Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 56, с. 19).

 

Про нюанси, пов’язані із заповненням декларації «консолідованими» платниками податку на прибуток, у тому числі і з заповненням Таблиці 2 додатка ЗП, читайте в найближчих номерах.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі