Інвентаризація за Положенням (коментар до наказу Мінфіну № 879)

В обраному У обране
Друк
Царевська Тетяна, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Березень, 2015/№ 26
Починаючи з 2015 року проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, а також оформляти її результати слід, керуючись Положенням № 879. Чим відрізняється нове інвентаризаційне дітище Мінфіну від своєї попередниці — Інструкції № 69? Давайте розбиратися.

На зміну одразу двом інвентаризаційним нормативам прийшло Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879 (далі — Положення № 879). Воно замінило:

Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджену наказом Мінфіну від 11.08.94 р. № 69 (далі — Інструкція № 69);

Інструкцію з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затверджену наказом ГУ Держказначейства від 30.10.98 р. № 90.

Отже, з 01.01.2015 р. застосовувати Положення № 879 разом з усіма іншими юридичними особами та представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності повинні також бюджетні установи.

Якщо порівнювати Положення № 879 з Інструкцією № 69, то воно значно змістовніше та об’ємніше. У ньому детально описані порядок організації та основні правила проведення інвентаризації* (розд. II). Окремий розділ (розд. III) присвячено особливостям інвентаризації різних видів активів і зобов’язань.

* Детально про проведення річної інвентаризації читайте у спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 93.

Чим же принципово відрізняються один віл одного ці два інвентаризаційні документи?

Що перевіряють при інвентаризації?

Під час інвентаризації активів та зобов’язань Положення № 879 вимагає перевіряти і документально підтверджувати не тільки їх наявність і стан, а й відповідність критеріям визнання та оцінку. При цьому у процесі інвентаризації, крім іншого, слід виявляти:

невикористані суми забезпечень;

— активи та зобов’язання, що не відповідають критеріям їх визнання.

Хоча в  Положенні № 879 не прописано, які дії підприємству потрібно здійснити при виявленні таких сум та об’єктів, очевидно, що невикористані забезпечення сторнують — уключають до складу доходів звітного періоду шляхом відображення за кредитом субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності», а вартість об’єктів, що не відповідають критеріям визнання, списують на витрати.

Для цілей аналізу результатів інвентаризації активів і зобов’язань на предмет їх відповідності критеріям визнання та оцінки, вимогам національних П(С)БО, національних П(С)БО в державному секторі, міжнародних стандартів та інших актів законодавства Положення № 879 пропонує створити уповноважену комісію (призначити відповідальних осіб). Цієї умови Інструкція № 69 не містила.

Зверніть увагу:

об’єкти, періодичність та строки проведення інвентаризації у звітному році затверджує керівник розпорядчим документом (п. 3 розд. II Положення № 879)

Суцільна інвентаризація — як це і коли проводимо?

Пункт 6 розд. I Положення № 879 (на відміну від Інструкції № 69, яка втратила чинність) чітко розтлумачує, що розуміти під суцільною інвентаризацією, і застерігає конкретні випадки її проведення. Так, суцільна інвентаризація полягає в перевірці:

1) всіх без винятку видів зобов’язань і всіх активів підприємства незалежно від їх місцезнаходження, у тому числі предметів:

— переданих у прокат, оренду;

— що перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі чи резерві незалежно від їх технічного стану;

2) активів і зобов’язань, що обліковуються на позабалансових рахунках, зокрема:

— цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об’єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі);

— умовних активів та зобов’язань (непередбачених активів та зобов’язань) підприємства (застави, гарантії, зобов’язання тощо);

— бланків документів суворої звітності;

— інших активів.

У такому повному (суцільному) обсязі інвентаризацію за вимогами п. 7 розд. I Положення № 879 в обов’язковому порядку проводять тільки у двох випадках:

перед складанням річної фінансової звітності;

— у разі припинення підприємства.

Водночас вважаємо, що обов’язковій суцільній інвентаризації підлягає також усе майно підприємств, що приватизуються (корпоратизуються). Крім того, на наш погляд,

суцільну інвентаризацію доведеться провести ще і при переході на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами

Це, до речі, тепер теж один з обов’язкових випадків проведення інвентаризації. Названий він серед інших у п. 7 розд. I Положення № 879. Тільки от проводити її, на наш погляд, слід не «на дату такого переходу»*, як установлено п. 7 розд. I Положення № 879 (ср. 025069200), а на дату прийняття рішення про перехід на складання фінзвітності за міжнародними стандартами.

* Під датою переходу на МСФЗ згідно з додатком А до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» розуміють початок першого періоду, за який суб’єкт господарювання подає повну порівняльну інформацію з МСФЗ у своїй першій фінансовій звітності з МСФЗ.

Той же п. 7 розд. I Положення № 879 застерігає випадки, коли обсяг майна, що інвентаризується, визначає керівник підприємства.

Коли обсяг установлює керівник?

Правом визначати, в якому обсязі інвентаризувати активи та зобов’язання в обов’язкових випадках проведення інвентаризації, керівника наділяє п. 7 розд. I Положення № 879. Це можливо в таких форс-мажорних ситуаціях:

1) при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей;

2) у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха.

Тобто саме за таких обставин обсяг майна, що інвентаризується, визначає керівник підприємства.

А ось при зміні матеріально відповідальних осіб, а також у разі зміни керівника колективу (бригадира), вибуття з нього більше половини членів або на вимогу хоча б одного члена при колективній (бригадній) матеріальній відповідальності інвентаризацію проводять в обсязі активів, що перебувають на їх відповідальному зберіганні. Це прямо визначає п. 7 розд. I Положення № 879.

Що змінилося щодо строків і періодичності проведення річної інвентаризації?

Строки і періодичність річної інвентаризації

Як і раніше, перед складанням річної фінансової звітності інвентаризацію активів і зобов’язань необхідно проводити до дати балансу, тобто до 31 грудня звітного року. Але якщо Інструкція № 69 чітко визначала дату — «не раніше 1 жовтня звітного року», то п. 10 розд. I Положення № 879 установив «періодичний» підхід (див. табл. 1 на с. 6).

Таблиця 1. Строки проведення річної інвентаризації активів і зобов’язань

№ з/п

Вид активів і зобов’язань

Коли проводимо інвентаризацію

1

Необоротні активи (крім незавершених капітальних інвестицій, об’єктів основних засобів, які на момент інвентаризації перебуватимуть поза підприємством, зокрема автомобілів, морських і річкових суден, які відправляться у тривалі рейси, тощо)

У період трьох місяців до дати балансу

Запаси (крім незавершеного виробництва і напівфабрикатів, інших матеріальних цінностей, які на момент інвентаризації перебуватимуть поза підприємством)

Поточні біологічні активи

Дебіторська і кредиторська заборгованість

Витрати і доходи майбутніх періодів

Зобов’язання (крім невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом і за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)

2

Незавершені капітальні інвестиції

У період двох місяців до дати балансу

Незавершене виробництво та напівфабрикати

Фінансові інвестиції

Грошові кошти

Кошти цільового фінансування

Зобов’язання в частині невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом і за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

3

Об’єкти основних засобів, зокрема автомобілі, морські та річкові судна, які відправляться у тривалі рейси

До тимчасового вибуття з підприємства

Інші матеріальні цінності, які на дату інвентаризації перебуватимуть поза підприємством

 

Зауважте: установлені на підприємстві строки проведення інвентаризації не можуть перевищувати визначених Положенням № 879.

Зверніть увагу! Підприємства, які перебувають на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції або структурні підрозділи (відокремлене майно) яких перебувають на таких територіях, зобов’язані:

— провести інвентаризацію станом на перше число місяця, що настає за тим, в якому усунено перешкоди для доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку;

— відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.

Разом з підкоригованими строками Положення № 879 запропонувало свою періодичність можливого проведення інвентаризації окремих видів активів (див. табл. 2).

Таблиця 2. Допустима періодичність проведення інвентаризації окремих видів активів

№ з/п

Вид активів

Періодичність інвентаризації

1

Земельні ділянки

Один раз на три роки

Будівлі, споруди та інші нерухомі об’єкти*

* Крім нерухомого майна державних підприємств, їх об’єднань, установ і організацій, у тому числі переданого в оренду, концесію, і державного майна, яке не увійшло до статутного капіталу господарських організацій, створених у процесі приватизації та корпоратизації, інвентаризацію яких проводять відповідно до вимог законодавства про інвентаризацію об’єктів держвласності.

2

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

Щороку в обсязі не менше 30 % з обов’язковим охопленням усіх об’єктів протягом 3 років

3

Бібліотечні фонди

Протягом року за встановленим графіком*

* За наявності обсягу бібліотечних фондів від 100 до 500 тис. од. інвентаризацію можна проводити протягом 5 років з охопленням щороку не менше 20 % одиниць, а більше 500 тис. од. — протягом 10 років з охопленням щороку не менше 10 % одиниць.

4

Книжкові пам’ятки

Щороку

 

Важливо! Наявність дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться в приладах, обладнанні та інших виробах, перевіряють одночасно з інвентаризацією цих активів (п. 10 розд. I Положення № 879).

Процедурні моменти інвентаризації

Впадає у вічі відхід від застосування словосполучення «постійно діюча інвентаризаційна комісія» на користь поняття «інвентаризаційна комісія». Щодо складу такої комісії нововведенням є можливість уключати до неї як представників бухгалтерської служби, так і представників аудиторської фірми або суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку на підприємстві на договірних засадах (п. 1 розд. II Положення № 879).

Якщо бухгалтерський облік на підприємстві веде безпосередньо сам керівник, він самостійно очолює інвентаризаційну комісію. Тобто він затверджує склад інвентаризаційної комісії з одної особи*. Інакше очолити таку комісію замість керівника разом з його заступником може також керівник структурного підрозділу, уповноважений на те керівником підприємства.

* Цей підхід не новий. Він свого часу був запропонований Мінфіном у листі від 27.05.2014 р. № 31-08410-07-29/12918.

При цьому матеріально відповідальні особи не можуть бути включені до складу робочої інвентаризаційної комісії. Це тепер чітко записано в п.п. 2.4 розд. II Положення № 879.

Крім іншого, урегульовано також питання з кількістю примірників матеріалів, що оформляються за результатами інвентаризації: описів, актів, звіряльних відомостей, протоколів. Їх потрібно складати не менше ніж у 2 примірниках (п. 21 розд. II Положення № 879).

Що стосується вартості виявлених надлишків і нестач цінностей, то у звіряльних відомостях її наводять згідно з їх оцінкою в регістрах бухгалтерського обліку (п. 20 розд. II Положення № 879).

Врахуйте! Згідно з п.п. 6.1 розд. III Положення № 879:

перерахунок готівки в інвалюті для цілей заповнення акта інвентаризації здійснюють із застосуванням курсу НБУ на початок робочого дня інвентаризації

Припустимо, наказом по підприємству інвентаризація призначена станом на 30 листопада (кінець дня), а строк її проведення — 1 грудня. Тоді для цілей перерахунку готівкової іноземної валюти приймаємо курс НБУ на початок дня проведення інвентаризації, тобто на ранок 01.12 (або на кінець дня 30.11, що, у принципі, одне й те саме).

Ще один процедурний момент, що заслуговує на увагу. На малоцінні та швидкозношувані предмети*, що перебувають в експлуатації та обліковуються в оперативному порядку, інвентаризаційні описи не складають. Фактичну наявність цих предметів у матеріально відповідальних осіб зіставляють з відомістю оперативного обліку. Якщо буде виявлена нестача таких предметів, її оформляють актом (п.п. 4.1 розд. III Положення № 879).

* З подробицями обліку таких предметів знайомтеся в  «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 68, с. 14.

Результати інвентаризації: відображаємо по-новому

Мабуть, найбільш революційним стало встановлення нового порядку відображення в бухгалтерському обліку виявлених при інвентаризації надлишків основних засобів і нематеріальних активів. Так, п. 4 розд. IV Положення № 879 зобов’язав оприбутковувати їх з одночасним збільшенням доходів майбутніх періодів (Дт 10, 11, 12 — Кт 69). До 1 січня 2015 року на виявлені при інвентаризації в лишках об’єкти основних засобів і нематеріальних активів, не прийняті до обліку через відсутність первинних документів, що підтверджують їх придбання, ми, нагадаємо, робили запис: Дт 10, 11, 12 — Кт 746**.

** Згідно з п. 21 додатка до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561, і п. 7.4 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджених наказом Мінфіну від 16.11.2009 р. № 1327 .

Куди потім списувати суму, віднесену до кредиту рахунка 69? Тут діємо так: доходи майбутніх періодів у сумі, пропорційній нарахованій у звітному періоді амортизації об’єктів, які виявлені в лишках, визнаємо доходами звітного періоду, тобто робимо проводку Дт 69 — Кт 746.

Як урегулювати виявлені при інвентаризації розбіжності між фактичною наявністю цінностей і даними бухгалтерського обліку? У цьому вам допоможе табл. 3.

Таблиця 3. Відображаємо інвентаризаційні розбіжності в обліку

№ з/п

Вид активів

Що збільшуємо

Яку проводку робимо

Надлишки

1

Основні засоби, нематеріальні активи

Доходи майбутніх періодів

Дт 10, 11, 12 — Кт 69*

* Доходи майбутніх періодів визнають доходами звітного періоду в сумі, пропорційній нарахованій у звітному періоді амортизації таких необоротних активів.

2

Цінні папери

Доходи

Дт 14, 352 — Кт 746

3

Грошові кошти, їх еквіваленти та інші оборотні матеріальні цінності

Дт 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33 — Кт 719

Нестачі

1

Запаси в межах установлених норм природного убутку

Витрати

Дт 947 — Кт 20, 23, 26, 28

2

Цінності понад норми природного убутку, а також втрати від їх псування (якщо винних осіб не встановлено)

Дт 976 — Кт 10, 11, 12

Дт 947 — Кт 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33

Пересортиця

1

Вартість запасів у надлишку перевищує вартість запасів, що виявились у нестачі

Доходи

Дт 20, 22, 28 — Кт 719

2

Вартість запасів, що виявились у нестачі, більше вартості запасів у надлишку (якщо винних осіб не встановлено)

Витрати

Дт 947 — Кт 20, 22, 28

 

Такі найголовніші інвентаризаційні новини від Мінфіну.

висновки

  • Положення № 879 діє з 1 січня 2015 року. Застосовувати його норми повинні всі юридичні особи, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

  • У процесі інвентаризації перевіряють і документально підтверджують наявність, стан, відповідність критеріям визнання та оцінку активів і зобов’язань.

  • Керівник підприємства самостійно визначає обсяг інвентаризації при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей, а також у разі техногенних аварій, пожежі або стихійного лиха.

  • Матеріали інвентаризації (описи, акти, звіряльні відомості, протоколи) оформляють не менше ніж у 2-х примірниках.

  • Виявлені в надлишку основні засоби і нематеріальні активи прибуткують зі збільшенням доходів майбутніх періодів.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити