Інвентаризація за Положенням (коментар до наказу Мінфіну № 879)

В обраному У обране
Друк
Царевська Тетяна, податковий експерт
Податки & бухоблік Березень, 2015/№ 26
Починаючи з 2015 року проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, а також оформляти її результати слід, керуючись Положенням № 879. Чим відрізняється нове інвентаризаційне дітище Мінфіну від своєї попередниці — Інструкції № 69? Давайте розбиратися.

На зміну одразу двом інвентаризаційним нормативам прийшло Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879 (далі — Положення № 879). Воно замінило:

Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджену наказом Мінфіну від 11.08.94 р. № 69 (далі — Інструкція № 69);

Інструкцію з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затверджену наказом ГУ Держказначейства від 30.10.98 р. № 90.

Отже, з 01.01.2015 р. застосовувати Положення № 879 разом з усіма іншими юридичними особами та представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності повинні також бюджетні установи.

Якщо порівнювати Положення № 879 з Інструкцією № 69, то воно значно змістовніше та об’ємніше. У ньому детально описані порядок організації та основні правила проведення інвентаризації* (розд. II). Окремий розділ (розд. III) присвячено особливостям інвентаризації різних видів активів і зобов’язань.

* Детально про проведення річної інвентаризації читайте у спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 93.

Чим же принципово відрізняються один віл одного ці два інвентаризаційні документи?

Що перевіряють при інвентаризації?

Під час інвентаризації активів та зобов’язань Положення № 879 вимагає перевіряти і документально підтверджувати не тільки їх наявність і стан, а й відповідність критеріям визнання та оцінку. При цьому у процесі інвентаризації, крім іншого, слід виявляти:

невикористані суми забезпечень;

— активи та зобов’язання, що не відповідають критеріям їх визнання.

Хоча в  Положенні № 879 не прописано, які дії підприємству потрібно здійснити при виявленні таких сум та об’єктів, очевидно, що невикористані забезпечення сторнують — уключають до складу доходів звітного періоду шляхом відображення за кредитом субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності», а вартість об’єктів, що не відповідають критеріям визнання, списують на витрати.

Для цілей аналізу результатів інвентаризації активів і зобов’язань на предмет їх відповідності критеріям визнання та оцінки, вимогам національних П(С)БО, національних П(С)БО в державному секторі, міжнародних стандартів та інших актів законодавства Положення № 879 пропонує створити уповноважену комісію (призначити відповідальних осіб). Цієї умови Інструкція № 69 не містила.

Зверніть увагу:

об’єкти, періодичність та строки проведення інвентаризації у звітному році затверджує керівник розпорядчим документом (п. 3 розд. II Положення № 879)

Суцільна інвентаризація — як це і коли проводимо?

Пункт 6 розд. I Положення № 879 (на відміну від Інструкції № 69, яка втратила чинність) чітко розтлумачує, що розуміти під суцільною інвентаризацією, і застерігає конкретні випадки її проведення. Так, суцільна інвентаризація полягає в перевірці:

1) всіх без винятку видів зобов’язань і всіх активів підприємства незалежно від їх місцезнаходження, у тому числі предметів:

— переданих у прокат, оренду;

— що перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі чи резерві незалежно від їх технічного стану;

2) активів і зобов’язань, що обліковуються на позабалансових рахунках, зокрема:

— цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об’єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі);

— умовних активів та зобов’язань (непередбачених активів та зобов’язань) підприємства (застави, гарантії, зобов’язання тощо);

— бланків документів суворої звітності;

— інших активів.

У такому повному (суцільному) обсязі інвентаризацію за вимогами п. 7 розд. I Положення № 879 в обов’язковому порядку проводять тільки у двох випадках:

перед складанням річної фінансової звітності;

— у разі припинення підприємства.

Водночас вважаємо, що обов’язковій суцільній інвентаризації підлягає також усе майно підприємств, що приватизуються (корпоратизуються). Крім того, на наш погляд,

суцільну інвентаризацію доведеться провести ще і при переході на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами

Це, до речі, тепер теж один з обов’язкових випадків проведення інвентаризації. Названий він серед інших у п. 7 розд. I Положення № 879. Тільки от проводити її, на наш погляд, слід не «на дату такого переходу»*, як установлено п. 7 розд. I Положення № 879 (ср. 025069200), а на дату прийняття рішення про перехід на складання фінзвітності за міжнародними стандартами.

* Під датою переходу на МСФЗ згідно з додатком А до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» розуміють початок першого періоду, за який суб’єкт господарювання подає повну порівняльну інформацію з МСФЗ у своїй першій фінансовій звітності з МСФЗ.

Той же п. 7 розд. I Положення № 879 застерігає випадки, коли обсяг майна, що інвентаризується, визначає керівник підприємства.

Коли обсяг установлює керівник?

Правом визначати, в якому обсязі інвентаризувати активи та зобов’язання в обов’язкових випадках проведення інвентаризації, керівника наділяє п. 7 розд. I Положення № 879. Це можливо в таких форс-мажорних ситуаціях:

1) при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей;

2) у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха.

Тобто саме за таких обставин обсяг майна, що інвентаризується, визначає керівник підприємства.

А ось при зміні матеріально відповідальних осіб, а також у разі зміни керівника колективу (бригадира), вибуття з нього більше половини членів або на вимогу хоча б одного члена при колективній (бригадній) матеріальній відповідальності інвентаризацію проводять в обсязі активів, що перебувають на їх відповідальному зберіганні. Це прямо визначає п. 7 розд. I Положення № 879.

Що змінилося щодо строків і періодичності проведення річної інвентаризації?

Строки і періодичність річної інвентаризації

Як і раніше, перед складанням річної фінансової звітності інвентаризацію активів і зобов’язань необхідно проводити до дати балансу, тобто до 31 грудня звітного року. Але якщо Інструкція № 69 чітко визначала дату — «не раніше 1 жовтня звітного року», то п. 10 розд. I Положення № 879 установив «періодичний» підхід (див. табл. 1 на с. 6).

Таблиця 1. Строки проведення річної інвентаризації активів і зобов’язань

№ з/п

Вид активів і зобов’язань

Коли проводимо інвентаризацію

1

Необоротні активи (крім незавершених капітальних інвестицій, об’єктів основних засобів, які на момент інвентаризації перебуватимуть поза підприємством, зокрема автомобілів, морських і річкових суден, які відправляться у тривалі рейси, тощо)

У період трьох місяців до дати балансу

Запаси (крім незавершеного виробництва і напівфабрикатів, інших матеріальних цінностей, які на момент інвентаризації перебуватимуть поза підприємством)

Поточні біологічні активи

Дебіторська і кредиторська заборгованість

Витрати і доходи майбутніх періодів

Зобов’язання (крім невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом і за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)

2

Незавершені капітальні інвестиції

У період двох місяців до дати балансу

Незавершене виробництво та напівфабрикати

Фінансові інвестиції

Грошові кошти

Кошти цільового фінансування

Зобов’язання в частині невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом і за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

3

Об’єкти основних засобів, зокрема автомобілі, морські та річкові судна, які відправляться у тривалі рейси

До тимчасового вибуття з підприємства

Інші матеріальні цінності, які на дату інвентаризації перебуватимуть поза підприємством

 

Зауважте: установлені на підприємстві строки проведення інвентаризації не можуть перевищувати визначених Положенням № 879.

Зверніть увагу! Підприємства, які перебувають на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції або структурні підрозділи (відокремлене майно) яких перебувають на таких територіях, зобов’язані:

— провести інвентаризацію станом на перше число місяця, що настає за тим, в якому усунено перешкоди для доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку;

— відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.

Разом з підкоригованими строками Положення № 879 запропонувало свою періодичність можливого проведення інвентаризації окремих видів активів (див. табл. 2).

Таблиця 2. Допустима періодичність проведення інвентаризації окремих видів активів

№ з/п

Вид активів

Періодичність інвентаризації

1

Земельні ділянки

Один раз на три роки

Будівлі, споруди та інші нерухомі об’єкти*

* Крім нерухомого майна державних підприємств, їх об’єднань, установ і організацій, у тому числі переданого в оренду, концесію, і державного майна, яке не увійшло до статутного капіталу господарських організацій, створених у процесі приватизації та корпоратизації, інвентаризацію яких проводять відповідно до вимог законодавства про інвентаризацію об’єктів держвласності.

2

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

Щороку в обсязі не менше 30 % з обов’язковим охопленням усіх об’єктів протягом 3 років

3

Бібліотечні фонди

Протягом року за встановленим графіком*

* За наявності обсягу бібліотечних фондів від 100 до 500 тис. од. інвентаризацію можна проводити протягом 5 років з охопленням щороку не менше 20 % одиниць, а більше 500 тис. од. — протягом 10 років з охопленням щороку не менше 10 % одиниць.

4

Книжкові пам’ятки

Щороку

 

Важливо! Наявність дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться в приладах, обладнанні та інших виробах, перевіряють одночасно з інвентаризацією цих активів (п. 10 розд. I Положення № 879).

Процедурні моменти інвентаризації

Впадає у вічі відхід від застосування словосполучення «постійно діюча інвентаризаційна комісія» на користь поняття «інвентаризаційна комісія». Щодо складу такої комісії нововведенням є можливість уключати до неї як представників бухгалтерської служби, так і представників аудиторської фірми або суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку на підприємстві на договірних засадах (п. 1 розд. II Положення № 879).

Якщо бухгалтерський облік на підприємстві веде безпосередньо сам керівник, він самостійно очолює інвентаризаційну комісію. Тобто він затверджує склад інвентаризаційної комісії з одної особи*. Інакше очолити таку комісію замість керівника разом з його заступником може також керівник структурного підрозділу, уповноважений на те керівником підприємства.

* Цей підхід не новий. Він свого часу був запропонований Мінфіном у листі від 27.05.2014 р. № 31-08410-07-29/12918.

При цьому матеріально відповідальні особи не можуть бути включені до складу робочої інвентаризаційної комісії. Це тепер чітко записано в п.п. 2.4 розд. II Положення № 879.

Крім іншого, урегульовано також питання з кількістю примірників матеріалів, що оформляються за результатами інвентаризації: описів, актів, звіряльних відомостей, протоколів. Їх потрібно складати не менше ніж у 2 примірниках (п. 21 розд. II Положення № 879).

Що стосується вартості виявлених надлишків і нестач цінностей, то у звіряльних відомостях її наводять згідно з їх оцінкою в регістрах бухгалтерського обліку (п. 20 розд. II Положення № 879).

Врахуйте! Згідно з п.п. 6.1 розд. III Положення № 879:

перерахунок готівки в інвалюті для цілей заповнення акта інвентаризації здійснюють із застосуванням курсу НБУ на початок робочого дня інвентаризації

Припустимо, наказом по підприємству інвентаризація призначена станом на 30 листопада (кінець дня), а строк її проведення — 1 грудня. Тоді для цілей перерахунку готівкової іноземної валюти приймаємо курс НБУ на початок дня проведення інвентаризації, тобто на ранок 01.12 (або на кінець дня 30.11, що, у принципі, одне й те саме).

Ще один процедурний момент, що заслуговує на увагу. На малоцінні та швидкозношувані предмети*, що перебувають в експлуатації та обліковуються в оперативному порядку, інвентаризаційні описи не складають. Фактичну наявність цих предметів у матеріально відповідальних осіб зіставляють з відомістю оперативного обліку. Якщо буде виявлена нестача таких предметів, її оформляють актом (п.п. 4.1 розд. III Положення № 879).

* З подробицями обліку таких предметів знайомтеся в  «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 68, с. 14.

Результати інвентаризації: відображаємо по-новому

Мабуть, найбільш революційним стало встановлення нового порядку відображення в бухгалтерському обліку виявлених при інвентаризації надлишків основних засобів і нематеріальних активів. Так, п. 4 розд. IV Положення № 879 зобов’язав оприбутковувати їх з одночасним збільшенням доходів майбутніх періодів (Дт 10, 11, 12 — Кт 69). До 1 січня 2015 року на виявлені при інвентаризації в лишках об’єкти основних засобів і нематеріальних активів, не прийняті до обліку через відсутність первинних документів, що підтверджують їх придбання, ми, нагадаємо, робили запис: Дт 10, 11, 12 — Кт 746**.

** Згідно з п. 21 додатка до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561, і п. 7.4 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджених наказом Мінфіну від 16.11.2009 р. № 1327 .

Куди потім списувати суму, віднесену до кредиту рахунка 69? Тут діємо так: доходи майбутніх періодів у сумі, пропорційній нарахованій у звітному періоді амортизації об’єктів, які виявлені в лишках, визнаємо доходами звітного періоду, тобто робимо проводку Дт 69 — Кт 746.

Як урегулювати виявлені при інвентаризації розбіжності між фактичною наявністю цінностей і даними бухгалтерського обліку? У цьому вам допоможе табл. 3.

Таблиця 3. Відображаємо інвентаризаційні розбіжності в обліку

№ з/п

Вид активів

Що збільшуємо

Яку проводку робимо

Надлишки

1

Основні засоби, нематеріальні активи

Доходи майбутніх періодів

Дт 10, 11, 12 — Кт 69*

* Доходи майбутніх періодів визнають доходами звітного періоду в сумі, пропорційній нарахованій у звітному періоді амортизації таких необоротних активів.

2

Цінні папери

Доходи

Дт 14, 352 — Кт 746

3

Грошові кошти, їх еквіваленти та інші оборотні матеріальні цінності

Дт 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33 — Кт 719

Нестачі

1

Запаси в межах установлених норм природного убутку

Витрати

Дт 947 — Кт 20, 23, 26, 28

2

Цінності понад норми природного убутку, а також втрати від їх псування (якщо винних осіб не встановлено)

Дт 976 — Кт 10, 11, 12

Дт 947 — Кт 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33

Пересортиця

1

Вартість запасів у надлишку перевищує вартість запасів, що виявились у нестачі

Доходи

Дт 20, 22, 28 — Кт 719

2

Вартість запасів, що виявились у нестачі, більше вартості запасів у надлишку (якщо винних осіб не встановлено)

Витрати

Дт 947 — Кт 20, 22, 28

 

Такі найголовніші інвентаризаційні новини від Мінфіну.

висновки

  • Положення № 879 діє з 1 січня 2015 року. Застосовувати його норми повинні всі юридичні особи, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

  • У процесі інвентаризації перевіряють і документально підтверджують наявність, стан, відповідність критеріям визнання та оцінку активів і зобов’язань.

  • Керівник підприємства самостійно визначає обсяг інвентаризації при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей, а також у разі техногенних аварій, пожежі або стихійного лиха.

  • Матеріали інвентаризації (описи, акти, звіряльні відомості, протоколи) оформляють не менше ніж у 2-х примірниках.

  • Виявлені в надлишку основні засоби і нематеріальні активи прибуткують зі збільшенням доходів майбутніх періодів.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток ifactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд