Якщо працівник просить трудовий договір і посадову інструкцію

В обраному У обране
Друк
Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Серпень, 2016/№ 61
Ситуація: підприємство хоче прийняти на роботу знаного фахівця. Але він просить укласти з ним письмовий трудовий договір і ознайомити з посадовою інструкцією. Раніше такі документи на підприємстві не створювалися. Що слід вказати в них, аби не попасти в халепу? Розбираємося!

Трудовий договір

Почнемо з визначення. Трудовий договір — це угода між працівником і роботодавцем. У межах цієї угоди:

працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену такою угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку;

роботодавець — виплачувати працівнику зарплату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін ( ст. 21 КЗпП).

За загальним правилом, трудовий договір можна укладати як у письмовій, так і в усній формі. Водночас

роботодавець зобов’язаний укласти трудовий договір у письмовій формі, якщо працівник його про це просить

Це прямо прописано у ст. 24 КЗпП.

Складаючи трудовий договір дотримуйтеся наступних правил.

Правило 1. Трудовий договір розробляйте з урахуванням положень КЗпП. Звертаємо увагу: умови трудового договору, що погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством і колективним договором, вважаються недійсними ( ст. 9 КЗпП).

Правило 2. На етапі узгодження умов трудового договору обговоріть з фізособою, яка працевлаштовується, додаткові умови щодо:

— встановлення індивідуального режиму роботи. Так, наприклад, на прохання працівника йому можуть бути встановлені інші, ніж по підприємству в цілому, час початку та закінчення робочого дня, тривалість робочого дня і робочого тижня тощо;

— випробування при прийнятті на роботу. Детально про те, як установити строк випробування працівнику, не порушивши чинне законодавство, читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 57, с. 11;

— матеріальної відповідальності працівника. Зауважте, матвідповідальність за шкоду, завдану роботодавцю, може бути обмеженою, повною або підвищеною. При цьому повну матвідповідальність розділяють на індивідуальну та колективну (бригадну). Про кожен вид матеріальної відповідальності працівників, а також про те, в яких випадках на працівника можна покласти матвідповідальність, читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 93, спецвипуск, с. 94;

— нерозголошення комерційної таємниці тощо.

Трудовий договір може містити такі розділи.

1. Загальні положення. Тут ви зазначите місце роботи (об’єкт, ділянка, цех, структурний підрозділ) працівника; найменування роботи, професії або посади, трудові функції, які виконуватиме працівник (визначаються посадовою інструкцією).

2. Строк дії трудового договору. Трудовий договір може бути укладено ( ст. 23 КЗпП):

1) на невизначений строк (безстроковий трудовий договір);

2) на визначений строк, установлений за погодженням сторін;

3) на час виконання певної роботи.

Як правило, з працівниками укладають безстрокові трудові договори. Водночас, якщо трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру майбутньої роботи, умов її виконання або інтересів працівника, а також в інших випадках, передбачених законодавчими актами, допускається укладення строкового трудового договору.

3. Строк випробування. У загальному випадку він не може перевищувати (див. ст. 27 КЗпП):

— для робітників — 1 місяця;

— для працівників — 3 місяців, а в окремих випадках за погодженням з профспілкою — 6 місяців.

Важливо!

До строку випробування не зараховують дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини

4. Права та обов’язки сторін. Тут перелічуєте права та обов’язки працівника і роботодавця. Наприклад, зазначаєте, що:

— працівник має право: на надання роботи, визначеної трудовим договором; робоче місце, що відповідає нормативним вимогам з охорони праці; своєчасну та в повному обсязі виплату зарплати відповідно до своєї кваліфікації, складності праці, кількості та якості виконаної роботи; відпочинок, що забезпечується наданням щотижневих вихідних днів, святкових і неробочих днів, оплачуваних щорічних відпусток; повну та достовірну інформацію про умови праці та вимоги охорони праці на робочому місці тощо;

— працівник зобов’язується: сумлінно виконувати роботу, передбачену трудовим договором, завданнями роботодавця і посадовою інструкцією; дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку; виконувати вимоги техніки безпеки праці, правила протипожежної та санітарно-епідеміологічної безпеки; дбайливо ставитися до майна роботодавця тощо;

— роботодавець має право: заохочувати працівника за добросовісну ефективну працю; вимагати від працівника виконання ним трудових обов’язків і дбайливого ставлення до майна роботодавця, дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, техніки безпеки праці, правил протипожежної та санітарної безпеки; притягувати працівника до дисциплінарної і матеріальної відповідальності в порядку, встановленому законодавством України;

— роботодавець зобов’язується: дотримуватися трудового законодавства та інших нормативно-правових актів, що містять норми трудового права, локальних нормативних актів, умов колективного договору та цього трудового договору; надавати працівнику роботу, визначену трудовим договором; забезпечувати йому безпечні умови праці, що відповідають вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці; забезпечувати працівника всіма засобами, необхідними для виконання ним своїх трудових обов’язків; забезпечувати своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати тощо.

5. Режим праці та відпочинку. Зазначаєте тривалість робочого тижня, дні, які є вихідними для працівника, час початку та закінчення роботи, час перерв у роботі.

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень

6. Умови оплати праці. Проставляєте розмір посадового окладу (тарифної ставки, відрядних розцінок). Зазначаєте, які надбавки, доплати, преміальні виплачуватимуться працівнику, строки виплати зарплати.

7. Гарантії та компенсації. Тут можна прописати, що на працівника повністю поширюються пільги та гарантії, установлені законодавством України, установчими документами підприємства та колективним договором.

8. Відповідальність сторін, вирішення спорів. Зазначаєте відповідальність сторін у разі невиконання або неналежного виконання сторонами обов’язків, передбачених трудовим договором, а також порядок урегулювання спорів.

9. Зміна, припинення та розірвання трудового договору. Тут зазначте порядок унесення змін до трудового договору. Наприклад, що вони вносяться за згодою сторін і оформляються у вигляді додаткової угоди до трудового договору. Також пропишіть особливості розірвання трудового договору.

10. Інші умови. Тут можна, наприклад, прописати норму про нерозголошення умов трудового договору без взаємної згоди.

11. Адреси та реквізити сторін. Що тут зазначати, зрозуміло з назви розділу.

Посадові (робочі) інструкції

Посадова (робоча) інструкція — це документ, що встановлює основні завдання, обов’язки, права та відповідальність працівників підприємства у процесі здійснення ними своєї діяльності. Тобто посадові (робочі) інструкції регламентують повсякденну діяльність працівників підприємства та їх правове положення з урахуванням посади (виконуваної роботи), права та повноваження, відповідальність за невиконання завдань та обов’язків.

Посадові інструкції розробляють за кожною посадою, передбаченою у штатному розписі підприємства, для таких професійних груп працівників: керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Виняток можуть становити окремі керівники, правове положення, основні завдання, обов’язки, права та відповідальність яких визначені у Статуті підприємства або в Положенні про структурний підрозділ.

Для робітників розробляють робочі інструкції.

Посадові (робочі) інструкції після їх затвердження керівником підприємства доводять до відома працівника під підпис.

При складанні посадових (робочих) інструкцій дотримуйтеся таких правил.

Правило 1. Розробляйте інструкції на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336 (далі — Довідник). Розділ 1 випуску 1 Довідника допоможе вам скласти посадові інструкції для керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців. На підставі розділу 2 випуску 1 Довідника розробляйте робочі інструкції для представників робочих професій.

Правило 2. Посадові інструкції не повинні включати умови, що обмежують права та соціальні гарантії працівників, надані їм трудовим законодавством. Якщо дискримінаційні умови прямо або побічно все ж будуть уключені, то вони вважаються недійсними. Якщо до законодавства вносяться зміни, які зачіпають положення інструкції, вона має бути приведена у відповідність із законодавством.

Правило 3. Інструкція працівника за конкретною посадою повинна зважати на специфіку виконуваних ним трудових функцій. Тобто вона повинна ґрунтуватися на конкретних завданнях та обов’язках, функціях і правах, відповідальності працівника, у тому числі що стосуються охорони праці, безпечного ведення робіт та екологічної безпеки, з необхідними роз’ясненнями.

Як правило, текст посадової інструкції включає 7 розділів (див. п. 6 Загальних положень розділу 1 випуску 1 Довідника). Перелічимо їх.

1. «Загальні положення». У цьому розділі зазвичай відображають: основні відомості про посаду; сферу діяльності працівника; найменування підрозділу, в якому працює працівник; порядок призначення на посаду та звільнення з посади; безпосередню підлеглість; кваліфікаційні критерії, що визначають ознаки спеціальності та спеціалізації; наявність підлеглих; перелік основних законодавчих актів, інших матеріалів, якими керується працівник; порядок заміщення інших працівників на період їх тимчасової відсутності, а також, хто заміщає самого працівника.

2. «Завдання та обов’язки». У цьому розділі розкривають зміст діяльності працівника, визначають самостійну ділянку роботи, перелік видів робіт, з яких складаються виконувані функції.

Зауважте: завдання та обов’язки працівника повинні відповідати завданням і функціям підрозділу, закріпленим у Положенні про структурний підрозділ, і вимогам кваліфікаційної характеристики відповідної посади по Довіднику.

3. «Права». Тут наводять делеговані працівнику повноваження, за допомогою яких забезпечується виконання покладених на нього завдань та обов’язків.

4. «Відповідальність». Розділ містить показники оцінки праці працівника і межі його особистої відповідальності за результати діяльності та виконання робіт.

Показниками оцінки роботи є якість і своєчасність виконання посадових завдань та обов’язків.

Наприклад, у розділі «Відповідальність» можна зазначити, що працівник несе відповідальність за невиконання або неякісне виконання посадових обов’язків.

5. «Повинен знати». У цьому розділі перелічують вимоги до спеціальних знань, а також знання законодавчих актів і нормативних документів, необхідних для виконання посадових обов’язків.

6. «Кваліфікаційні вимоги». Цей розділ визначає рівень освіти, кваліфікації, досвіду, спеціалізації, достатніх для повного та якісного виконання робіт на посаді.

7. «Відносини (зв’язки) за посадою». У цьому розділі визначають коло основних взаємозв’язків працівника із співробітниками свого та інших структурних підрозділів, а також із сторонніми підприємствами, з якими працівник має службові відносини, строки отримання та надання взаємної інформації (за наявності), порядок погодження та затвердження відповідних документів тощо.

Майте на увазі: у тій посадовій інструкції, що ви розробляєте, не обов’язково мають бути присутніми всі перелічені розділи

Тепер про зміст робочих інструкцій. Зазвичай вони складаються з 5 розділів (див. п. 6 Загальних положень розділу 2 випуску 1 Довідника).

1. «Завдання та обов’язки». Тут розкривають зміст робіт, які повинен виконувати працівник, а також наводять характеристику робочого місця.

2. «Права». У цьому розділі визначають делеговані працівнику повноваження, за допомогою яких він повинен забезпечувати у процесі своєї роботи виконання покладених на нього завдань та обов’язків.

3. «Відповідальність». Цей розділ містить показники особистої відповідальності за результати діяльності та виконання робіт, а також за невжиття належних заходів у межах своїх обов’язків.

4. «Повинен знати». Тут відображають вимоги до спеціальних знань, умінь, майстерності робітника, викликані реальними умовами виробництва (сфери послуг), особливостями обладнання, матеріалів, інструментів, що використовуються для виконання робіт.

5. «Кваліфікаційні вимоги». Цей розділ містить норми, що стосуються професійної освіти та досвіду, достатніх для повного та якісного виконання робіт за професією.

За необхідності робоча інструкція може бути доповнена розділами «Загальні положення», «Приклади робіт», «Відносини (зв’язки) за професією».

Посадові (робочі) інструкції оформляйте у двох примірниках. Один зберігатиметься в роботодавця (наприклад, у відділі кадрів підприємства), а другий передайте працівнику.

У разі перерозподілу обов’язків між працівниками до посадових (робочих) інструкцій можуть бути внесені зміни чи доповнення. Це відбувається на підставі наказу керівника підприємства та з відома працівника.

висновки

  • Трудовий договір розробляйте з урахуванням положень КЗпП. Звертаємо увагу: умови трудового договору, що погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством і колективним договором, вважаються недійсними.
  • Посадові (робочі) інструкції розробляйте на підставі Довідника. Розділ 1 випуску 1 Довідника допоможе вам скласти посадові інструкції для керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців. На підставі розділу 2 випуску 1 Довідника розробляйте робочі інструкції для представників робочих професій.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити