Теми статей
Обрати теми

Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (ч. 1)

редактор Вороная Наталія, податковий експерт Чернишова Наталія
Форму № 5 затверджено наказом № 302. У ній визначено мінімальний перелік показників, що підлягають розкриттю (розшифровці) у примітках до фінзвітності. Крім цього, підприємства зобов’язані розкривати у примітках до річної фінансової звітності іншу інформацію, встановлену чинними П(С)БО ( пп. 2 та 3 наказу № 302). Про неї поінформує табл. 6.1.

Таблиця 6.1. Інформація, що підлягає розкриттю у примітках до річної фінзвітності

№ з/п

Чим регламентовано

Яка інформація розкривається

Підприємства, які не зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність

1

П. 6 розд. IV НП(С)БО 1, п. 22 П(С)БО 6

Про облікову політику підприємства та її зміни

2

Пп. 20, 21, 23 П(С)БО 6

Про виправлення помилок, зміну облікових оцінок, події після дати балансу

3

П.п. 36.1 П(С)БО 7

Вартість основних засобів (первісна або переоцінена), за якою вони відображені у Балансі

4

П.п. 36.1 П(С)БО 8

Вартість нематеріальних активів (первісна або переоцінена), за якою вони відображені у Балансі

5

П. п. 13.1 П(С)БО 10

Перелік дебіторів та суми довгострокової дебіторської заборгованості

Підприємства, для яких обов’язковість оприлюднення річної фінансової звітності встановлено законодавством

6

Усі П(С)БО

Уся інформація, розкриття якої в примітках передбачено П(С)БО

Зверніть увагу: підприємство самостійно вибирає, в якому вигляді (письмове пояснення, таблиця, графік тощо) буде наведено таку інформацію ( п. 4 наказу № 302). Також у довільній формі можна наводити іншу інформацію, яку керівництво підприємства визнає суттєвою і яка дає більш повну та об’єктивну картину про фінансовий стан і результати діяльності підприємства.

Далі розповімо про те, як легко, швидко та безпомилково заповнити форму № 5.

Розділ I «Нематеріальні активи». Перший розділ Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5) розшифровує інформацію, наведену в ряд. 1000 — 1002 та додатковому ряд. 1050 форми № 1, тобто про нематеріальні активи та гудвіл. Як заповнити цей розділ, див. у табл. 6.2.

Таблиця 6.2. Заповнення розділу «Нематеріальні активи» форми № 5

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

I. Нематеріальні активи

Залишок на початок року

первісна (переоцінена) вартість

3

Ряд. 010 — сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 121;

ряд. 020 — сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 122;

ряд. 030 сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 123;

ряд. 040 — сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 124;

ряд. 050 — сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 125;

ряд. 070 сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 127;

ряд. 080 — алгебраїчна сума показників ряд. 010 — 070;

ряд. 090 — сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 191, 193

Перевірка. Показник ряд. 080 гр. 3 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 1001 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Показник ряд. 090 гр. 3 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 1050 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2016 р.

накопичена амортизація

4

У ряд. 010 — 070 гр. 4 форми № 5 наводять аналітичні дані сальдо на 01.01.2016 р. за Кт субрах. 133 (у розрізі груп нематеріальних активів).

Ряд. 080 гр. 4 — алгебраїчна сума показників ряд. 010 — 070 у гр. 4.

Ряд. 090 гр. 4 форми № 5 не заповнюють, оскільки гудвіл є активом, що не амортизується ( п. 16 П(С)БО 19)

Нагадаємо: не підлягають амортизації нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання ( п. 25 П(С)БО 8). Крім того, не амортизують вартість нематеріальних активів у вигляді права постійного користування земельною ділянкою, яка обліковується на субрах. 122.

Перевірка. Показник ряд. 080 гр. 4 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 1002 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Надійшло за рік

5

У ряд. 010 — 070 гр. 5 форми № 5 відображають придбання або отримання нематеріальних активів у результаті їх розробки, як внесок у статутний капітал або безоплатне отримання (у розрізі груп нематеріальних активів).

Тобто тут наводять дані оборотів за Дт відповідних субрахунків рах. 12 з Кт субрах. 154, 424, рах. 46, 48, 69. У цій же графі відображають переведення необоротних активів, утримуваних для продажу, до складу нематеріальних активів у разі відмови від їх реалізації: обороти за Дт відповідних субрахунків рах. 12 з Кт субрах. 286.

Ряд. 080 гр. 5 — алгебраїчна сума показників ряд. 010 — 070 за гр. 5.

У ряд. 090 гр. 5 форми № 5 відображають первісну вартість гудвілу, визнаного протягом звітного року. Тобто наводять дані обороту за Дт субрах. 191, 193 з Кт рах. 37, 68

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

первісної (переоціненої) вартості

6

У ряд. 010 — 070 гр. 6 форми № 5 наводять суму проведеної протягом звітного року дооцінки (уцінки) нематеріальних активів (за їх групами). Тобто в цій графі відображають:

1) дооцінку — обороти за Дт відповідних субрахунків рах. 12

з Кт таких субрахунків:

133 — на суму дооцінки накопиченої амортизації нематеріальних активів;

412 — на суму дооцінки залишкової вартості об’єкта нематеріальних активів (при першій та наступних дооцінках) та на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок (при дооцінці раніше уцінених нематеріальних активів);

746 — на суму дооцінки залишкової вартості в межах суми попередніх уцінок (при дооцінці раніше уцінених нематеріальних активів);

2) уцінку — обороти за Кт відповідних субрахунків рах. 12 з Дт таких субрахунків:

133 — на суму уцінки накопиченої амортизації об’єкта нематеріальних активів;

412 — на суму уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок (у разі уцінки раніше дооцінених нематеріальних активів);

975 — на суму уцінки залишкової вартості об’єкта при першій та наступних уцінках або на суму перевищення уцінки залишкової вартості об’єкта над сумою попередніх дооцінок нематеріального активу (у разі уцінки раніше дооцінених нематеріальних активів).

У разі перевищення річної суми уцінки над сумою дооцінки цю різницю в гр. 6 ряд. 010 — 070 форми № 5 наводять у дужках (віднімають).

Ряд. 080 гр. 6 — алгебраїчна сума показників ряд. 010 — 070 за гр. 6.

Ряд. 090 гр. 6 форми № 5 не заповнюють, оскільки чинне законодавство не передбачає проведення процедури дооцінки (уцінки) гудвілу

накопиченої амортизації

7

У ряд. 010 — 070 гр. 7 форми № 5 відображають зміну суми накопиченої амортизації у зв’язку з дооцінкою (уцінкою) нематеріальних активів. Тут наводять дані оборотів за Дт відповідних субрахунків рах. 12 з Кт субрах. 133 (у разі дооцінки) та за Дт субрах. 133 з Кт відповідних субрахунків рах. 12 (у разі уцінки). У разі перевищення річної суми уцінки над сумою дооцінки цю різницю в гр. 7 ряд. 010 — 070 форми № 5 наводять у дужках (віднімають).

Ряд. 080 гр. 7 — алгебраїчна сума показників ряд. 010 — 070 за гр. 7.

Ряд. 090 гр. 7 форми № 5 не заповнюють, оскільки гудвіл є активом, що не амортизується. Крім того, чинне законодавство не передбачає процедури проведення дооцінки (уцінки) гудвілу

Вибуло за рік

первісна (переоцінена) вартість

8

У ряд. 010 — 070 гр. 8 форми № 5 відображають вибуття нематеріальних активів унаслідок їх переведення до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, а також у результаті їх списання, безоплатної передачі тощо (у розрізі груп нематеріальних активів). У цій графі наводять дані оборотів за Дт субрах. 286, 133, 377, 976 з Кт відповідних субрахунків рах. 12.

Ряд. 080 гр. 8 — алгебраїчна сума показників ряд. 010 — 070 за гр. 8.

У ряд. 090 гр. 8 форми № 5 відображають вибуття гудвілу, зокрема у зв’язку з його включенням до групи вибуття, яка відповідає критеріям активів, утримуваних для продажу, а також у результаті його списання. Тобто наводять дані оборотів за Дт субрах. 286, 976, рах. 45 з Кт субрах. 191, 193

накопичена амортизація

9

У ряд. 010 — 070 гр. 9 форми № 5 відображають списання накопиченої амортизації об’єктів нематеріальних активів (за їх групами), що вибули. Тобто тут показують дані оборотів за Дт субрах. 133 з Кт відповідних субрахунків рах. 12 (у частині нематеріальних активів, що вибули).

Ряд. 080 гр. 9 — алгебраїчна сума показників ряд. 010 — 070 за гр. 9.

Ряд. 090 гр. 9 форми № 5 не заповнюють

Нараховано амортизації за рік

10

У ряд. 010 — 070 гр. 10 форми № 5 відображають суму нарахованої за рік амортизації нематеріальних активів (у розрізі їх груп). У цій графі наводять обороти за Дт рах. 15, 23, 91, 92, 93 і субрах. 941, 949 з Кт субрах. 133. Для підприємств, що застосовують рахунки класу 8: оборот за Дт рах. 15, 83 з Кт субрах. 133.

Ряд. 080 гр. 10 — алгебраїчна сума показників ряд. 010 — 070 за гр. 10.

Ряд. 090 гр. 10 форми № 5 не заповнюють, оскільки гудвіл є активом, що не амортизується

Втрати від зменшення корисності за рік

11

У ряд. 010 — 070 гр. 11 форми № 5 відображають втрати від зменшення корисності об’єктів нематеріальних активів: обороти за Дт субрах. 412, 972 з Кт субрах. 133.

Ряд. 080 гр. 11 — алгебраїчна сума показників ряд. 010 — 070 за гр. 11.

У ряд. 090 гр. 11 форми № 5 відображають втрати від зменшення корисності гудвілу, розмір яких визначають відповідно до П(С)БО 28: обороти за Дт субрах. 972 з Кт субрах. 191, 193

Інші зміни за рік

первісної (переоціненої) вартості

12

У ряд. 010 — 070 гр. 12 форми № 5 показують зміни первісної (переоціненої) вартості нематеріальних активів, не відображені в ряд. 010 — 070 гр. 5 — 11 форми № 5. Наприклад, тут показують інформацію про поліпшення нематеріальних активів (аналітичні дані до річних оборотів за Дт відповідних субрахунків рах. 12 з Кт субрах. 154).

Ряд. 080 гр. 12 — алгебраїчна сума показників ряд. 010 — 070 за гр. 12.

Ряд. 090 гр. 12 форми № 5, на нашу думку, не заповнюють

накопиченої амортизації

13

У ряд. 010 — 070 гр. 13 форми № 5 показують зміни накопиченої амортизації нематеріальних активів, не відображені в ряд. 010 — 070 гр. 5 — 11 форми № 5. Наприклад, тут наводять відомості про відновлення корисності об’єктів нематеріальних активів після усунення причин попереднього зменшення їх корисності (аналітичні дані до річних оборотів за Дт субрах. 133 з Кт субрах. 742, 412).

Ряд. 080 гр. 13 — алгебраїчна сума показників ряд. 010 — 070 за гр. 13.

Ряд. 090 гр. 13 форми № 5 не заповнюють

Залишок на кінець року

первісна (переоцінена) вартість

14

Гр. 14 ряд. 010 — 080 = (гр. 3 - гр. 4 + гр. 5 + (-) гр. 6 - (+) гр. 7 - гр. 8 + гр. 9 - гр. 10 - гр. 11 + (-) гр. 12 - (+) гр. 13 + гр. 15) ряд. 010 — 080.

Гр. 14 ряд. 090 = (гр. 3 + гр. 5 - гр. 8 - гр. 11) ряд. 090

Перевірка. Показник ряд. 080 гр. 14 форми № 5 має відповідати значенню ряд. 1001 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Показники ряд. 010 — 070 гр. 14 форми № 5 мають відповідати сальдо на 31.12.2016 р. за Дт рах. 12 (у розрізі кожної групи нематеріальних активів).

Показник ряд. 090 гр. 14 форми № 5 має відповідати сальдо на 31.12.2016 р. за Дт рах. 19, а також значенню ряд. 1050 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

накопичена амортизація

15

Гр. 15 ряд. 010 — 080 = (гр. 4 + (-) гр. 7 - гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + (-) гр. 13) ряд. 010 — 080.

Гр. 15 ряд. 090 не заповнюють, оскільки гудвіл визнається активом, що не амортизується

Перевірка. Показник ряд. 080 гр. 15 форми № 5 має відповідати значенню ряд. 1002 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Розділ II «Основні засоби». Цей розділ багато в чому аналогічний попередньому. У ньому рядки відповідають субрахункам рах. 10 «Основні засоби» і 11 «Інші необоротні матеріальні активи». Тут у табличній формі розшифровують інформацію про первісну вартість і амортизацію основних засобів (далі — ОЗ), інвестиційної нерухомості та інших необоротних матеріальних активів (далі — ІНМА) на початок року, зміну їх вартості протягом року, а також розраховують їх вартість і знос на кінець року. Тобто в цьому розділі розкривають інформацію, наведену в ряд. 1010 — 1017 форми № 1.

Порядок заповнення цього розділу наведено в табл. 6.3.

Таблиця 6.3. Заповнення розділу «Основні засоби» форми № 5

1

2

3

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

II. Основні засоби

Залишок на початок року

первісна (переоцінена) вартість

3

Ряд. 100 — сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 101;

ряд. 105 — сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 100;

ряд. 110 сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 102;

ряд. 120 сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 103;

ряд. 130 сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 104;

ряд. 140 сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 105;

ряд. 150 сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 106;

ряд. 160 сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 107;

ряд. 170 — сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 108;

ряд. 180 сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 109;

ряд. 190 сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 111;

ряд. 200 сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 112;

ряд. 210 сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 113;

ряд. 220 — сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 114;

ряд. 230 — сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 115;

ряд. 240 — сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 116;

ряд. 250 — сальдо на 01.01.2016 р. за Дт субрах. 117;

ряд. 260 — алгебраїчна сума показників ряд. 100 — 250

Перевірка. Показник ряд. 105 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати показнику (ряд. 1015 + ряд. 1017) гр. 3 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Показник, що дорівнює сумі ряд. 100, 110 — 250 гр. 3 форми № 5, повинен відповідати показнику ряд. 1011 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2016 р.

знос

4

У ряд. 100 і 220 гр. 4 форми № 5 проставляють прочерк, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.

Ряд. 105 гр. 4 форми № 5 — сальдо на 01.01.2016 р. за Кт субрах. 135. Якщо підприємство обліковує інвестиційну нерухомість за справедливою вартістю, цей рядок не заповнюють (у ньому проставляють прочерк).

У ряд. 110 — 180 гр. 4 форми № 5 наводять сальдо на 01.01.2016 р. за Кт субрах. 131 (у розрізі груп ОЗ). У ряд. 190 — 210, 230 — 250 гр. 4 форми № 5 наводять сальдо на 01.01.2016 р. за Кт субрах. 132 (у розрізі груп ІНМА).

Ряд. 260 гр. 4 — алгебраїчна сума показників ряд. 105 — 210, 230 — 250 за гр. 4

Перевірка. Показник ряд. 105 гр. 4 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1017 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Показник, що дорівнює сумі ряд. 110 — 210, 230 — 250 гр. 4 форми № 5, повинен відповідати показнику ряд. 1012 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Надійшло за рік

5

У ряд. 100 — 250 гр. 5 форми № 5 відображають надходження придбаних, створених, отриманих безоплатно або як внесок до статутного капіталу об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА (у розрізі їх груп). Тобто тут наводять аналітичні дані обороту за Дт відповідних субрахунків рах. 10, 11 з Кт субрах. 151, 152, 153, 424, рах. 46, 48, 69. У цій самій графі відображають зворотнє переведення до складу ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА об’єктів, що раніше обліковувалися як необоротні активи, утримувані для продажу, у разі відмови від їх реалізації (обороти за Дт відповідних субрахунків рах. 10 і 11 з Кт субрах. 286).

Ряд. 260 гр. 5 — алгебраїчна сума показників ряд. 100 — 250 за гр. 5

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

первісної (переоціненої) вартості

6

У ряд. 100, 110 — 250 гр. 6 форми № 5 наводять суму проведеної протягом звітного року дооцінки (уцінки) ОЗ та ІНМА (за їх групами).

Тобто в цій графі відображають:

1) дооцінку — обороти за Дт відповідних субрахунків рах. 10 і 11 з Кт таких субрахунків:

131, 132 — на суму дооцінки зносу ОЗ та ІНМА;

411 — на суму дооцінки залишкової вартості об’єкта ОЗ та ІНМА (при першій і подальших дооцінках) і на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок (при дооцінці раніше уцінених ОЗ та ІНМА);

746 — на суму дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок (при дооцінці раніше уцінених ОЗ та ІНМА);

2) уцінку — обороти за Кт відповідних субрахунків рах. 10 і 11 з Дт таких субрахунків:

131, 132 — на суму уцінки зносу об’єкта ОЗ або ІНМА;

411 — на суму уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок (при уцінці раніше дооцінених ОЗ або ІНМА);

975 — на суму першої та подальших уцінок залишкової вартості, а також на суму перевищення уцінки залишкової вартості над попередньою дооцінкою об’єкта ОЗ або ІНМА (при уцінці раніше дооцінених ОЗ або ІНМА).

Ряд. 105 гр. 6 форми № 5 не заповнюють (у ньому ставлять прочерк).

Якщо амортизацію бібліотечних фондів (субрах. 111) і малоцінних необоротних матеріальних активів (субрах. 112) нараховують у розмірі 100 % при введенні в експлуатацію або в розмірі 50 % у першому та останньому місяці використання, то в ряд. 190 і 200 гр. 6 ставлять прочерк. Нагадаємо: на підставі абзацу третього п. 16 П(С)БО 7 такі активи переоцінці не підлягають.

При перевищенні річної суми уцінки над сумою дооцінки цю різницю у формі № 5 наводять у дужках (віднімають).

Ряд. 260 гр. 6 — алгебраїчна сума показників ряд. 100, 110 — 250 за гр. 6

зносу

7

У ряд. 110 — 210, 230 — 250 гр. 7 форми № 5 відображають зміну суми зносу ОЗ та ІНМА у зв’язку з їх дооцінкою (уцінкою). Тут показують обороти за Дт відповідних субрахунків рах. 10 і 11 з Кт субрах. 131, 132 (при дооцінці) і за Дт субрах. 131, 132 з Кт відповідних субрахунків рах. 10 і 11 (при уцінці). У разі перевищення річної суми уцінки над сумою дооцінки цю різницю у формі № 5 наводять у дужках (віднімають).

Ряд. 100, 105 і 220 гр. 7 форми № 5 не заповнюють.

Ряд. 260 гр. 7 — алгебраїчна сума показників ряд. 110 — 210, 230 — 250 за гр. 7

Вибуло за рік

первісна (переоцінена) вартість

8

У ряд. 100 — 250 гр. 8 форми № 5 відображають вибуття об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА (у розрізі їх груп) унаслідок переведення до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, безоплатної передачі, списання внаслідок невідповідності критеріям визнання активом тощо. Тобто тут наводять дані оборотів за Дт субрах. 131, 132, 135, 286, 377, 976 з Кт відповідних субрахунків рах. 10 і 11.

Ряд. 260 гр. 8 — алгебраїчна сума показників ряд. 100 — 250 за гр. 8

знос

9

У ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 9 форми № 5 відображають списання зносу об’єктів ОЗ, що вибули, інвестиційної нерухомості та ІНМА (за їх групами). Тобто тут показують дані оборотів за Дт субрах. 131, 132, 135 з Кт відповідних субрахунків рах. 10 і 11 (у частині зносу об’єктів, що вибули).

У ряд. 100 і 220 гр. 9 проставляють прочерк, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.

Ряд. 260 гр. 9 — алгебраїчна сума показників ряд. 105 — 210, 230 — 250 за гр. 9

Нараховано амортизації за рік

10

У ряд. 100 і 220 гр. 10 форми № 5 проставляють прочерк, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.

У ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 10 форми № 5 відображають суму нарахованої за рік амортизації об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА (у розрізі їх груп). Тут показують обороти за Дт рах. 15, 23, 91, 92, 93 і субрах. 941, 949 з Кт субрах. 131, 132, 135. Для підприємств, що застосовують рахунки класу 8: оборот за Дт рах. 15, 83 з Кт субрах. 131, 132, 135.

Ряд. 105 гр. 10 форми № 5 заповнюють тільки в разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю.

Ряд. 260 гр. 10 — алгебраїчна сума показників ряд. 105 — 210, 230 — 250 за гр. 10

Втрати від зменшення корисності

11

У ряд. 100 — 250 гр. 11 форми № 5 відображають втрати від зменшення корисності об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА. Таким чином, у цій графі показують обороти за Дт субрах. 411, 972 з Кт субрах. 101, 114, 131, 132, 135.

Ряд. 105 гр. 11 форми № 5 заповнюють тільки в разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю.

Ряд. 260 гр. 11 — алгебраїчна сума показників ряд. 100 — 250 за гр. 11

Інші зміни за рік

первісної (переоціненої) вартості

12

У ряд. 100 — 250 гр. 12 форми № 5 показують зміни первісної вартості об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА, не відображені в ряд. 100 — 250 гр. 5 — 11 форми № 5. Наприклад, наводять вартість поліпшень об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА: аналітичні дані річних оборотів за Дт відповідних субрахунків рах. 10 і 11 з Кт субрах. 151, 152, 153. Крім того,

тут показують збільшення первісної вартості об’єктів ОЗ у зв’язку зі створенням забезпечення на обґрунтовану розрахунком суму зобов’язання, яке відповідно до законодавства виникає в підприємства щодо демонтажу, переміщення цього об’єкта і приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання (річні обороти за Дт відповідних субрахунків рах. 10 з Кт субрах. 478).

Також, на нашу думку, у цій графі відображають:

— операції з переведення об’єктів операційної нерухомості до складу об’єктів інвестиційної нерухомості і назад (річний оборот за Дт субрах. 100 з Кт субрах. 101, 103 і за Дт субрах. 101, 103 з Кт субрах. 100);

— результати оцінки об’єктів інвестиційної нерухомості, що обліковуються за справедливою вартістю, на дату балансу (річний оборот за Дт субрах. 100 з Кт субрах. 710 або за Дт субрах. 940 з Кт субрах. 100).

Ряд. 260 гр. 12 — алгебраїчна сума показників ряд. 100 — 250 за гр. 12

зносу

13

У ряд. 100 і 220 гр. 13 форми № 5 проставляють прочерк, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.

У ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 13 форми № 5 наводять зміни зносу об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА, не відображені в ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 5 — 11 форми № 5. Наприклад, тут показують суму відновлення корисності об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА після усунення причин попереднього зменшення їх корисності (аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 131, 132, 135 з Кт субрах. 411, 742).

Ряд. 105 гр. 13 форми № 5 заповнюють тільки в разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю.

Також, на нашу думку, в ряд. 105 і 120 гр. 13 форми № 5 відображають операції з перенесення на інший субрахунок рах. 13 суми накопиченої амортизації у зв’язку з переведенням об’єкта операційної нерухомості до складу інвестиційної нерухомості (якщо її облік ведуть за первісною вартістю) і назад (Дт субрах. 131 з Кт субрах. 135 і Дт субрах. 135 з Кт субрах. 131).

Ряд. 260 гр. 13 — алгебраїчна сума показників ряд. 105 — 210, 230 — 250 за гр. 13

Залишок на кінець року

первісна (переоцінена) вартість

14

Гр. 14 ряд. 100 — 260 = (гр. 3 - гр. 4 + гр. 5 + (-) гр. 6 - (+) гр. 7 - гр. 8 + гр. 9 - - гр. 10 - гр. 11 + (-) гр. 12 - (+) гр. 13 + гр. 15) ряд. 100 — 260.

Зауважте: вартість інвестиційної нерухомості, що оцінюється за справедливою вартістю, станом на 31.12.2016 р. показують також у ряд. 269 форми № 5 (у тому числі з ряд. 105 гр. 14)

Перевірка. Показник ряд. 105 гр. 14 форми № 5 повинен відповідати показнику (ряд. 1015 + ряд. 1017) гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Показник, що дорівнює сумі ряд. 100, 110 — 250 гр. 14 форми № 5, повинен відповідати показнику ряд. 1011 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Показники ряд. 100 — 250 гр. 14 форми № 5 повинні відповідати сальдо на 31.12.2016 р. за Дт рах. 10, 11 (у розрізі кожної групи ОЗ та ІНМА).

Різниця між показником ряд. 105 гр. 14 і значенням ряд. 269 форми № 5 відповідає показнику ряд. 1016 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

знос

15

Гр. 15 ряд. 105 — 210, 230 — 260 = (гр. 4 + (-) гр. 7 - гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + (-) + (-) гр. 13) ряд. 105 — 210, 230 — 260

Перевірка. Показник ряд. 105 гр. 15 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1017 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Показник, що дорівнює сумі ряд. 110 — 210, 230 — 250 гр. 15 форми № 5, повинен відповідати показнику ряд. 1012 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

у тому числі:

одержані за фінансовою орендою

первісна (переоцінена) вартість

16

У ряд. 105 — 180 гр. 16 форми № 5 відображають первісну (переоцінену) вартість об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості, отриманих у фінансову оренду станом на 31.12.2016 р. (аналітичні дані сальдо за Дт відповідних субрахунків рах. 10).

Ряд. 260 гр. 16 — алгебраїчна сума показників ряд. 105 — 180 за гр. 16

знос

17

У ряд. 105 — 180 гр. 17 форми № 5 відображають аналітичні дані сальдо за Кт субрах. 131, 135 станом на 31.12.2016 р. (у частині ОЗ, інвестиційної нерухомості, отриманих за договорами фінансового лізингу).

Ряд. 105 гр. 17 форми № 5 заповнюють тільки в разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю.

Ряд. 260 гр. 17 — алгебраїчна сума показників ряд. 105 — 180 за гр. 17

передані в оперативну оренду

первісна (переоцінена) вартість

18

У ряд. 100 — 250 гр. 18 форми № 5 відображають первісну (переоцінену) вартість об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА, переданих в оперативну оренду станом на 31.12.2016 р. (аналітичні дані сальдо за Дт відповідних субрахунків рах. 10 і 11).

За ряд. 105 гр. 18 відображають також справедливу вартість переданих в оперативну оренду об’єктів інвестиційної нерухомості, що оцінюються за справедливою вартістю.

Ряд. 260 гр. 18 — алгебраїчна сума показників ряд. 100 — 250 за гр. 18

знос

19

У ряд. 100 і 220 гр. 19 форми № 5 проставляють прочерк, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.

У ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 19 форми № 5 відображають аналітичні дані сальдо за Кт субрах. 131, 132, 135 станом на 31.12.2016 р. у частині зносу об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА, переданих в оперативну оренду. При цьому ряд. 105 гр. 19 заповнюють тільки в разі обліку інвестиційної нерухомості за первісною вартістю.

Ряд. 260 гр. 19 — алгебраїчна сума показників ряд. 105 — 210, 230 — 250 за гр. 19

Розділ III «Капітальні інвестиції». У цьому розділі розкривають інформацію про суми капітальних інвестицій, тобто витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів, здійснених за рік (гр. 3), із зазначенням балансової вартості таких інвестицій на кінець року (гр. 4).

Рядки цього розділу відповідають субрахункам рахунка 15 «Капітальні інвестиції» і слугують для розшифровки показника ряд. 1005 гр. 4 форми № 1. Детальніше про це ви можете дізнатися з табл. 6.4.

Таблиця 6.4. Заповнення розділу «Капітальні інвестиції» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

III. Капітальні інвестиції

Капітальне будівництво

280

Оборот за Дт субрах. 151*

Сальдо за Дт субрах. 151 на 31.12.2016 р.

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

Оборот за Дт субрах. 152*

Сальдо за Дт субрах. 152 на 31.12.2016 р.

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

Оборот за Дт субрах. 153*

Сальдо за Дт субрах. 153 на 31.12.2016 р.

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

Оборот за Дт субрах. 154*

Сальдо за Дт субрах. 154 на 31.12.2016 р.

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

Оборот за Дт субрах. 155*

Сальдо за Дт субрах. 155 на 31.12.2016 р.

* У кореспонденції з Кт рах. 13, 20, 21, 22, 23, 28, 37, 39, 46, 63, 64, 65, 66, 68, 95 та ін.

Інші

330

Разом

340

(Ряд. 280 + ряд. 290 + ряд. 300 + ряд. 310 + ряд. 320 + ряд. 330)

гр. 3 форми № 5

(Ряд. 280 + ряд. 290 + ряд. 300 + ряд. 310 + ряд. 320 + ряд. 330)

гр. 4 форми № 5

Перевірка. Показник ряд. 340 гр. 4 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1005 гр. 4 форми № 1.

Розділ IV «Фінансові інвестиції». Тут розкривають інформацію про зміну вартості фінансових інвестицій протягом року з відображенням їх балансової вартості на кінець звітного року. Тобто мета заповнення цієї таблиці форми № 5 — розшифровка показників ряд. 1030, 1035 і 1160 форм № 1 (див. табл. 6.5).

Таблиця 6.5. Заповнення розділу «Фінансові інвестиції» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

IV. Фінансові інвестиції

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства

350

Дані аналітичного обліку оборотів за Дт субрах. 141 з Кт рах. 30, 31, 41, 42, 46, 72, субрах. 377, 685 тощо

Дані аналітичного обліку про сальдо за Дт субрах. 141 на 31.12.2016 р. (у частині фінансових інвестицій в асоційовані підприємства)

дочірні підприємства

360

Дані аналітичного обліку про сальдо за Дт субрах. 141 на 31.12.2016 р. (у частині фінансових інвестицій у дочірні підприємства)

спільну діяльність

370

Дані аналітичного обліку про сальдо за Дт субрах. 141 на 31.12.2016 р. (у частині фінансових інвестицій у спільну діяльність)

Перевірка. Сума показників (ряд. 350 + ряд. 360 + ряд. 370) гр. 4 форми № 5 повинна відповідати значенню ряд. 1030 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

Дані аналітичного обліку оборотів за Дт субрах. 142, 143, 352 з Кт рах. 30, 31, 46, субрах. 377, 422, 685, 733, 746 тощо

Дані аналітичного обліку про сальдо за Дт субрах. 142, 143

на 31.12.2016 р.

Дані аналітичного обліку про сальдо за Дт субрах. 352 на 31.12.2016 р.

акції

390

облігації

400

інші

410

Перевірка. Сума показників (ряд. 380 + ряд. 390 + ряд. 400 + ряд. 410) гр. 4 форми № 5 повинна відповідати значенню ряд. 1035 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Разом (розд. А + розд. Б)

420

(Ряд. 350 + ряд. 360 + ряд. 370 + ряд. 380 + ряд. 390 + ряд. 400 + ряд. 410) гр. 3 форми № 5

(Ряд. 350 + ряд. 360 + ряд. 370 + ряд. 380 + ряд. 390 + ряд. 400 + ряд. 410) гр. 4 форми № 5

(Ряд. 380 + ряд. 390 + ряд. 400 + ряд. 410) гр. 5 форми № 5

Перевірка. Показник ряд. 420 гр. 5 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1160 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

У рядках під таблицею розшифровують, за якою вартістю інші довгострокові фінансові інвестиції та поточні фінансові інвестиції відображено в Балансі підприємства. При цьому показник (ряд. 421 + ряд. 422 + ряд. 423) форми № 5 повинен відповідати значенню ряд. 1035 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р. У свою чергу, показник (ряд. 424 + ряд. 425 + ряд. 426) форми № 5 має дорівнювати значенню ряд. 1160 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Розділ V «Доходи і витрати». Цей розділ найтіснішим чином пов’язаний з показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за формою № 2 і деталізує відомості, наведені в ньому.

Порядок заповнення розділу V форми № 5 і відповідність його рядків регістрам бухгалтерського обліку див. у табл. 6.6.

Таблиця 6.6. Заповнення розділу «Доходи і витрати» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

V. Доходи і витрати

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів

440

Оборот за Дт субрах. 713 з Кт субрах. 791 за звітний рік

Аналітичні дані обороту за Кт субрах. 949 (у частині витрат, понесених у зв’язку з операційною орендою) з Дт субрах. 791 за звітний рік

Операційна курсова різниця

450

Оборот за Дт субрах. 714 з Кт субрах. 791 за звітний рік

Оборот за Кт субрах. 945

з Дт субрах. 791 за звітний рік

Реалізація інших оборотних активів

460

Оборот за Дт субрах. 712 з Кт субрах. 791 за звітний рік

Оборот за Кт субрах. 943

з Дт субрах. 791 за звітний рік

Штрафи, пені, неустойки

470

Оборот за Дт субрах. 715 з Кт субрах. 791 за звітний рік

Оборот за Кт субрах. 948

з Дт субрах. 791 за звітний рік

Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480

Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 719 (у частині доходів від діяльності об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення) з Кт субрах. 791 за звітний рік

Аналітичні дані обороту за Кт субрах. 949 (у частині витрат, понесених у зв’язку з діяльністю об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення) з Дт субрах. 791 за звітний рік

Інші операційні доходи і витрати

490

Оборот за Дт субрах. 710, 711, 716, 717, 718, 719 (у частині доходів, не відображених у ряд. 480 гр. 3 форми № 5) з Кт субрах. 791 за звітний рік

Оборот за Кт субрах. 940, 941, 942, 944, 946, 947, 949 (у частині витрат, не відображених у ряд. 440 і 480 гр. 4 форми № 5) з Дт субрах. 791 за звітний рік

у тому числі:

відрахування до резерву сумнівних боргів

491

Х

Оборот за Дт субрах. 944 з Кт рах. 38 за звітний період

Перевірка. Показник ряд. 491 гр. 4 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 775 гр. 4 форми № 5.

непродуктивні витрати і втрати

492

Х

Оборот за Кт субрах. 946, 947 з Дт субрах. 791 за звітний період

Перевірка. Сума (ряд. 440 + ряд. 450 + ряд. 460 + ряд. 470 + ряд. 480 + ряд. 490) гр. 3 форми № 5 повинна відповідати показнику ряд. 2120 гр. 3 форми № 2 за 2016 рік.

Сума (ряд. 440 + ряд. 450 + ряд. 460 + ряд. 470 + ряд. 480 + ряд. 490) гр. 4 форми № 5 повинна відповідати показнику ряд. 2180 гр. 3 форми № 2 за 2016 рік.

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства

500

Оборот за Дт субрах. 721

з Кт субрах. 792 за звітний рік

Оборот за Кт субрах. 961

з Дт субрах. 792 за звітний рік

дочірні підприємства

510

Оборот за Дт субрах. 723

з Кт субрах. 792 за звітний рік

Оборот за Кт субрах. 963

з Дт субрах. 792 за звітний рік

спільну діяльність

520

Оборот за Дт субрах. 722

з Кт субрах. 792 за звітний рік

Оборот за Кт субрах. 962

з Дт субрах. 792 за звітний рік

Перевірка. Сума (ряд. 500 + ряд. 510 + ряд. 520) гр. 3 форми № 5 повинна відповідати показнику ряд. 2200 гр. 3 форми № 2 за 2016 рік.

Сума (ряд. 500 + ряд. 510 + ряд. 520) гр. 4 форми № 5 повинна відповідати показнику ряд. 2255 гр. 3 форми № 2 за 2016 рік.

В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди

530

Оборот за Дт субрах. 731

з Кт субрах. 792 за звітний рік

Х

Проценти

540

Х

Оборот за Кт субрах. 951

з Дт рах. 15, 23 і субрах. 792 за звітний рік

Фінансова оренда активів

550

Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 732 з Кт субрах. 792 за звітний рік (у частині доходів, отриманих у зв’язку зі здаванням активів у фінансову оренду)

Аналітичні дані обороту за Кт субрах. 952 з Дт рах. 15, 23 і субрах. 792 за звітний рік (у частині витрат, понесених у зв’язку з фінансовою орендою активів)

Інші фінансові доходи і витрати

560

Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 732, 733 з Кт субрах. 792 за звітний рік (у частині доходів, не відображених у ряд. 550 гр. 3 форми № 5)

Аналітичні дані обороту за Кт субрах. 952 з Дт рах. 15, 23 і субрах. 792 за звітний рік (у частині витрат, не відображених у ряд. 550 гр. 4 форми № 5)

Перевірка. Сума (ряд. 530 + ряд. 550 + ряд. 560) гр. 3 форми № 5 повинна відповідати показнику ряд. 2220 гр. 3 форми № 2.

Сума (ряд. 540 + ряд. 550 + ряд. 560) гр. 4 форми № 5 повинна відповідати сумі показників ряд. 2250 гр. 3 форми № 2, ряд. 342 і ряд. 633 форми № 5.

Г. Інші доходи і витрати

Реалізація фінансових інвестицій

570

Оборот за Дт субрах. 741

з Кт субрах. 793 за звітний рік

Оборот за Кт субрах. 971

з Дт субрах. 793 за звітний рік

Доходи від об’єднання підприємств

580

Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 746 з Кт субрах. 793 за звітний рік (у частині доходу від перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань та непередбачених зобов’язань об’єкта придбання над сукупністю витрат на об’єднання підприємств і видів їх господарської діяльності)

Результат оцінки корисності

590

Оборот за Дт субрах. 742

з Кт субрах. 793 за звітний рік

Оборот за Кт субрах. 972

з Дт субрах. 793 за звітний рік

Неопераційна курсова різниця

600

Оборот за Дт субрах. 744

з Кт субрах. 793 за звітний рік

Оборот за Кт субрах. 974

з Дт субрах. 793 за звітний рік

Безоплатно одержані активи

610

Оборот за Дт субрах. 745

з Кт субрах. 793 за звітний рік

Х

Списання необоротних активів

620

Х

Оборот за Кт субрах. 976

з Дт субрах. 793 за звітний рік

Інші доходи і витрати

630

Оборот за Дт субрах. 740, 746

з Кт субрах. 793 за звітний рік (за винятком доходу від об’єднання підприємств, зазначеного в ряд. 580 гр. 3 форми № 5)

Оборот за Кт субрах. 970, 975 і 977 з Дт субрах. 793 за звітний рік

Перевірка. Сума (ряд. 570 + ряд. 580 + ряд. 590 + ряд. 600 + ряд. 610 + ряд. 630) гр. 3 форми № 5 повинна відповідати показнику ряд. 2240 гр. 3 форми № 2 за 2016 рік. Сума (ряд. 570 + ряд. 590 + ряд. 600 + ряд. 620 + ряд. 630) гр. 4 форми № 5 повинна відповідати показнику ряд. 2270 гр. 3 форми № 2 за 2016 рік.

Розділ VI «Грошові кошти». У цьому розділі розкривають інформацію про найбільш ліквідну частину активів підприємства — грошові кошти. Так, тут наводять розгорнуту інформацію про наявність грошових коштів на кінець звітного року, тобто розшифровують дані про показник ряд. 1165 гр. 4 форми № 1 (див. табл. 6.7 на с. 76).

Таблиця 6.7. Заповнення розділу «Грошові кошти» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

VI. Грошові кошти

Готівка

640

Сальдо на 31.12.2016 р. за Дт рах. 30

Поточний рахунок у банку

650

Сальдо на 31.12.2016 р. за Дт субрах. 311, 312

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

Сальдо на 31.12.2016 р. за Дт субрах. 313, 314, 315, 316

Грошові кошти в дорозі

670

Сальдо на 31.12.2016 р. за Дт субрах. 333, 334, 335

Еквіваленти грошових коштів

680

Сальдо на 31.12.2016 р. за Дт субрах. 351

Разом

690

Сума (ряд. 640 + ряд. 650 + ряд. 660 + ряд. 670 + ряд. 680) гр. 3 форми № 5

Перевірка. Показник ряд. 690 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати ряд. 1165 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р., а також показнику ряд. 3415 гр. 3 форми № 3 (або форми № 3-н) за 2016 рік.

Розділ VII «Забезпечення і резерви». Тут наводять інформацію про рух коштів, що резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів.

Заповнити цей розділ вам допоможе табл. 6.8.

Таблиця 6.8. Заповнення розділу «Забезпечення і резерви» форми № 5

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

VII. Забезпечення і резерви

Залишок на початок року

3

Ряд. 710 — сальдо на 01.01.2016 р. за Кт субрах. 471.

Ряд. 720 — сальдо на 01.01.2016 р. за Кт субрах. 472.

Ряд. 730 — сальдо на 01.01.2016 р. за Кт субрах. 473.

Ряд. 740 — сальдо на 01.01.2016 р. за Кт субрах. 474 (субрахунок «Забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію»).

Ряд. 750 — сальдо на 01.01.2016 р. за Кт субрах. 474 (субрахунок «Забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами»).

У вписуваному ряд. 760 можна відобразити сальдо на 01.01.2016 р. за Кт субрах. 477.

У вписуваному ряд. 770 можна відобразити сальдо на 01.01.2016 р. за Кт субрах. 478.

Ряд. 775 сальдо на 01.01.2016 р. за Кт рах. 38.

Ряд. 780 гр. 3 = (ряд. 710 + ряд. 720 + ряд. 730 + ряд. 740 + ряд. 750 + ряд. 760 + ряд. 770 + ряд. 775) гр. 3 форми № 5

Збільшення за звітний рік:

нараховано (створено)

4

Ряд. 710 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93 і субрах. 941, 949 з Кт субрах. 471 за звітний період.

Ряд. 720 — обороти за Дт субрах. 949 з Кт субрах. 472 за звітний період.

Ряд. 730 — обороти за Дт рах. 23, 91, 93 з Кт субрах. 473 за звітний період.

Ряд. 740 — обороти за Дт субрах. 949 з Кт субрах. 474 (у частині забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію) за звітний період.

Ряд. 750 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 474 (у частині забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами) за звітний період.

Ряд. 760 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 477 за звітний період.

Ряд. 770 — обороти за Дт рах. 10, 15 з Кт субрах. 478 за звітний період.

Ряд. 775 — обороти за Дт субрах. 944 з Кт рах. 38 за звітний період.

Ряд. 780 гр. 4 = (ряд. 710 + ряд. 720 + ряд. 730 + ряд. 740 + ряд. 750 + ряд. 760 + ряд. 770 + ряд. 775) гр. 4 форми № 5

додаткові відрахування

5

Ряд. 710 — 775 гр. 5 заповнюють у разі здійснення додаткових відрахувань на забезпечення відповідних витрат і платежів. Забезпечення переглядають на кожну дату балансу відповідно до п. 18 П(С)БО 11. У разі потреби здійснюють коригування залишку забезпечення.

У гр. 5 відображають:

ряд. 710 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93 і субрах. 941, 949 з Кт субрах. 471 у частині донарахування резерву на оплату відпусток;

ряд. 720 — обороти за Дт субрах. 949 з Кт субрах. 472 у частині донарахування резерву на майбутні витрати з додаткового пенсійного забезпечення;

ряд. 730 — обороти за Дт рах. 23, 91, 93 з Кт субрах. 473 у частині донарахування забезпечень майбутніх витрат на виконання гарантійних зобов’язань;

ряд. 740 — обороти за Дт субрах. 949 з Кт субрах. 474 у частині донарахування забезпечень майбутніх витрат на реструктуризацію;

ряд. 750 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 474 у частині донарахування забезпечень виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами;

ряд. 760 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 477 у частині донарахування забезпечень матеріального заохочення працівників;

ряд. 770 — обороти за Дт рах. 10, 15 з Кт субрах. 478 у частині донарахування забезпечень щодо відновлення земельних ділянок;

ряд. 775 — обороти за Дт субрах. 944 з Кт рах. 38 у частині донарахування резерву сумнівних боргів.

Ряд. 780 гр. 5 = (ряд. 710 + ряд. 720 + ряд. 730 + ряд. 740 + ряд. 750 + ряд. 760 + ряд. 770 + ряд. 775) гр. 5 форми № 5

Використано у звітному році

6

У гр. 6 відображають використання створених раніше забезпечень.

Ряд. 710 — відпускні та соціальні внески від їх суми, нараховані за звітний рік за рахунок створеного резерву: обороти за Дт субрах. 471 з Кт субрах. 651 і 661.

Ряд. 720 — суми, використані для реалізації програми пенсійного забезпечення за звітний рік: обороти за Дт субрах. 472 з Кт рах. 30, 31, субрах. 685 тощо.

Ряд. 730 — витрати на проведення гарантійного ремонту за рахунок зарезервованих коштів: річні обороти за Дт субрах. 473 з Кт рах. 20, 22, 63, 65, 66, субрах. 685 тощо.

Ряд. 740 — суми витрат на проведення реструктуризації за рахунок зарезервованих коштів за звітний рік: обороти за Дт субрах. 474 (у частині забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію) з Кт субрахунків відповідних витрат.

Ряд. 750 — витрати на виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами за рахунок коштів забезпечення за звітний рік: обороти за Дт субрах. 474 (у частині забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами) з Кт рах. 31, 63 і субрах. 685.

Ряд. 760 — суми матеріального заохочення працівників (на виплату винагород, премій тощо) і соціальних внесків, нарахованих на такі виплати: обороти за Дт субрах. 477 з Кт субрах. 651 і 661 за звітний рік.

Ряд. 770 — використання забезпечення на здійснювані роботи з демонтажу, переміщення об’єкта основних засобів, рекультивації порушених земель: річні обороти за Дт субрах. 478 з Кт рах. 20, 22, 63, 65, 66, субрах. 685 тощо.

Ряд. 775 — суми списаної за рахунок резерву сумнівних боргів безнадійної дебіторської заборгованості за звітний рік: обороти за Дт рах. 38 з Кт рах. 34, 36, 37 тощо.

Ряд. 780 гр. 6 = (ряд. 710 + ряд. 720 + ряд. 730 + ряд. 740 + ряд. 750 + ряд. 760 + ряд. 770 + ряд. 775) гр. 6 форми № 5

Сторновано невикористану суму у звітному році

7

Ряд. 710 — 775 гр. 7 заповнюють у разі коригування на дату балансу створених раніше забезпечень у бік зменшення згідно з п. 18 П(С)БО 11.

Ряд. 710 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93 і субрах. 941, 949 з Кт субрах. 471 (сторно) або за Дт субрах. 471 з Кт субрах. 719 за звітний рік.

Ряд. 720 — обороти за Дт субрах. 949 з Кт субрах. 472 (сторно) або за Дт субрах. 472 з Кт субрах. 719.

Ряд. 730 — обороти за Дт рах. 23, 91, 93 з Кт субрах. 473 (сторно)

або за Дт субрах. 473 з Кт субрах. 719.

Ряд. 740 — обороти за Дт субрах. 949 з Кт субрах. 474 (сторно) або за Дт субрах. 474 з Кт субрах. 719 (у частині забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію).

Ряд. 750 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 474 (сторно) або за Дт субрах. 474 з Кт субрах. 719 (у частині забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами).

Ряд. 760 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 477 (сторно) або за Дт субрах. 477 з Кт субрах. 719.

Ряд. 770 — обороти за Дт субрах. 478 з Кт субрах. 719.

Ряд. 775 — обороти за Дт субрах. 944 з Кт рах. 38 (сторно) або за Дт рах. 38 з Кт субрах. 719.

Ряд. 780 гр. 7 = (ряд. 710 + ряд. 720 + ряд. 730 + ряд. 740 + ряд. 750 + ряд. 760 + ряд. 770 + ряд. 775) гр. 7 форми № 5

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

8

У ряд. 710 — 775 гр. 8 відображають суму очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що була врахована при оцінці забезпечень (за видами забезпечень).

Ряд. 780 гр. 8 = (ряд. 710 + ряд. 720 + ряд. 730 + ряд. 740 + ряд. 750 + ряд. 760 + ряд. 770 + ряд. 775) гр. 8 форми № 5

Залишок на кінець року

9

Ряд. 710 — сальдо на 31.12.2016 р. за Кт субрах. 471.

Ряд. 720 — сальдо на 31.12.2016 р. за Кт субрах. 472.

Ряд. 730 — сальдо на 31.12.2016 р. за Кт субрах. 473.

Ряд. 740 — сальдо на 31.12.2016 р. за Кт субрах. 474 (субрахунок «Забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію»).

Ряд. 750 — сальдо на 31.12.2016 р. за Кт субрах. 474 (субрахунок «Забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами»).

Ряд. 760 — сальдо на 31.12.2016 р. за Кт субрах. 477.

Ряд. 770 — сальдо на 31.12.2016 р. за Кт субрах. 478.

Ряд. 775 — сальдо на 31.12.2016 р. за Кт рах. 38.

Ряд. 780 гр. 9 = (ряд. 710 + ряд. 720 + ряд. 730 + ряд. 740 + ряд. 750 + ряд. 760 + ряд. 770 + ряд. 775) гр. 9 форми № 5

Перевірка. Гр. 9 ряд. 710 — 780 форми № 5 = (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 - гр. 6 - гр. 7) ряд. 710 — 780 форми № 5.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі