Бухоблік у профспілці

В обраному У обране
Друк
Альошкіна Наталя, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Березень, 2017/№ 26
З особливостями податкового обліку профспілкових організацій ми ознайомилися в попередній статті ( див. с. 9). Але і в бухгалтерському обліку в них чимало своїх особливостей. Детальніше про бухоблік профспілкових організацій читайте в цій статті.

Як правило, профспілки при організації та веденні бухгалтерського обліку керуються обліковою політикою, розробленою згідно з вимогами П(С)БО і використовують загальний План рахунків, затверджений Інструкцією № 291.

Загальні правила бухобліку

Порядок відображення операцій з надходження грошових коштів та іншого майна, а також їх витрачання в бухгалтерському обліку профспілки залежить від джерел таких надходжень. Причому річна сума надходжень, склад і суми здійснюваних витрат завчасно плануються в кошторисі (бюджеті) на майбутній рік. Кошторис формується з урахуванням цілей та основних завдань такої профспілки і затверджується на засіданні профкому або на профспілкових зборах.

Доходи, пов’язані зі здійсненням статутної діяльності відповідно до кошторису профспілки, належать до цільових надходжень,

які, як правило, складаються із вступних та членських внесків, що сплачуються членами профспілки. Нагадаємо, що такі внески на підставі заяви працівника — члена профспілки утримувати із заробітної плати і перераховувати на поточний рахунок профспілки може його роботодавець (ст. 42 Закону № 1045).

Також значну частину цільових надходжень профспілки становлять відрахування підприємств на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірі не менше 0,3 % фонду оплати праці (ст. 44 Закону № 1045).

Цільові надходження обліковують на рахунку 48 «Цільове фінансування та цільові надходження». Тут же відображаємо надходження як благодійність та пожертви. При цьому кошти цільового призначення відображають за кредитом цього рахунку, а їх використання — за дебетом рахунку (див. Інструкцію № 291). Тобто, на рахунку 48 профспілки ведуть аналітичний облік надходжень і витрачання коштів за їх призначенням та джерелом надходжень.

Згідно з пп. 16, 17 П(С)БО 15 цільове фінансування не визнається доходом, доки немає підтвердження, що воно буде одержано і підприємство виконає умови щодо такого фінансування. Одержане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких були понесені витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування.

Зверніть увагу, профспілка може вільно використовувати членські внески й інші власні кошти на придбання майна, необхідного для здійснення своєї статутної діяльності (ст. 34 Закону № 1045).

При цьому цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об’єктів ( п. 18 П(С)БО 15).

Цільовим надходженням вважаємо також фінансування підприємства без установлення особою, яка його здійснює, умов витрачання таких надходжень на виконання будь-яких конкретних цілей

Його визнають дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу звітного періоду ( п. 19 П(С)БО 15). Відбувається це в момент отримання коштів на банківський рахунок підприємства (див. лист Мінфіну від 13.10.2008 р. № 31-34000-20-10/37636).

До нецільового фінансування відносять пасивні доходи, доходи від проведення основної або іншої статутної діяльності. Ці надходження відображаємо в бухобліку з використанням 7 класу рахунків.

Слід зазначити, що з метою забезпечення єдиних методологічних принципів організації та ведення бухобліку постановою Президії Ради ФПУ від 28.09.2000 р. № П-29-3 затверджено План рахунків бухгалтерського обліку первинних профспілкових організацій та Інструкцію про застосування такого плану рахунків (далі — спеціальний План рахунків). Проте він не суттєво відрізняється від загального Плану рахунків. На практиці ж останній профспілки використовують частіше, що більшою мірою відповідає чинному законодавству. Адже загальний План рахунків затверджено регулювальником бухобліку — Мінфіном.

Можна назвати декілька особливостей використання спеціального Плану рахунків, що суттєво його відрізняють.

Спеціальний План рахунків для профспілок

Перш за все, відповідно до нього, 7 клас рахунків «Доходи і результати діяльності» використовують виключно профспілки, які ведуть господарську діяльність та отримують дохід. Причому витрати, пов’язані з такою господарською діяльністю, групуються із застосуванням 8 класу рахунків «Витрати за елементами на господарську діяльність». Узагальнюють інформацію про результат своєї господарської діяльності такі профспілки на рахунку 79 «Фінансові результати».

Зауважте: використання 9 класу рахунків у спеціальному Плані рахунків попросту не передбачено, у тому числі при веденні профспілкою госпдіяльності.

Також профспілки-«господарники» ведуть облік нерозподілених прибутків або непокритих збитків поточного і минулих років на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Таким чином,

профспілкові організації, які господарську діяльність не ведуть, 7 і 8 класи рахунків не використовують,

а всі операції надходження та використання коштів, у тому числі безоплатне отримання активів, узагальнюють виключно на рахунку 48 «Цільове фінансування та цільові надходження».

Для наочності наведемо приклад бухгалтерського обліку в профспілковій організації, використовуючи обидва Плани рахунків.

Приклад. Профспілкова організація господарську діяльність не веде і платником ПДВ не є. На її поточний рахунок надійшли:

відрахування коштів підприємства на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу згідно зі ст. 44 Закону № 1045 — у сумі 12500 грн.;

членські профспілкові внески, утримані роботодавцем із зарплати членів профспілки, — у сумі 20000 грн.

Також профспілкою безоплатно отримано ноутбук вартістю 6000 грн. як добровільну пожертву.

Нараховано за звітний період амортизацію офісу, що орендується, у розмірі 300 грн. Нарахування проведено на суму отриманих та оплачених (за рахунок коштів цільового фінансування) робіт із заміни вікон в орендованому офісі. Раніше, в періоді виконання цих робіт, профспілка витрати на їх виконання капіталізувала (тобто відобразила як поліпшення орендованого офісу), тому на суму виконаних робіт було сформовано проводки: Дт 117 «Інші необоротні матеріальні активи» — Кт 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» (за загальним Планом рахунків) або Дт 109 «Інші основні засоби» — Кт 152 (за спеціальним Планом рахунків*).

* Згідно з Інструкцією № 291 поліпшення майна, що орендується, капіталізуємо за дебетом субрахунку 117. Проте інструкція застосування спеціального Плану рахунків не передбачає аналогічного субрахунку, тому, думаємо, якнайкраще підійде субрахунок 109.

Відповідно до затвердженого кошторису профспілкою здійснено витрати на:

1) придбання програмного забезпечення на суму 8000 грн.;

2) проведення поточного ремонту службового автомобіля на суму 1000 грн.;

3) проведення святкового заходу в сумі 9000 грн.;

4) придбання культінвентарю в сумі 1500 грн.

У бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

Порядок обліку операцій, що здійснюються профспілкою

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

План рахунків № 291

План рахунків № П-29-3

Дт

Кт

Дт

Кт

Надходження коштів цільового фінансування

1

Отримано на поточний рахунок кошти на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу

311

48

311

48

12500

2

Отримано на поточний рахунок членські профвнески

311

48

311

48

20000

Придбання програмного забезпечення

3

Перераховано грошові кошти за програмне забезпечення

371

311

377

311

8000

4

Отримано програмне забезпечення

154

631

154

377

8000

5

Здійснено залік заборгованостей

631

371

8000

6

Введено в господарський обіг програмне забезпечення

127

48

154

69

125*

154

8000

* Логічно використовувати субрахунок 127 «Інші нематеріальні активи», адже придбаваючи комп’ютерну програму як кінцевий користувач, профспілка не отримує авторське право чи суміжні з ним права (наприклад, право тиражувати та розповсюджувати), проте у Плані рахунків № П-29-3 відсутній субрахунок 127 або його аналог, а інструкція до нього пропонує використовувати в такому разі саме субрахунок 125 «Авторські та суміжні з ним права».

Безоплатне отримання основного засобу

7

Отримано безоплатно ноутбук

152

104

424*

152

104

424**

424**

48

6000

* При нарахуванні амортизації робимо проведення Дт424 Кт745.

** Хоча, у принципі, цей субрахунок можна не використовувати, а обліковувати безпосередньо за кредитом рахунку 48.

Нараховано амортизацію на суму поліпшень орендованого офісу

8

Нараховано амортизацію за звітний період на суму проведених поліпшень

92

132

48

131

300

9

Відображено дохід у сумі використаних цільових надходжень

69

745

300

10

Списано на фінансовий результат:

— витрати на амортизацію

791

92

300

— дохід у сумі використаних цільових надходжень

745

793

300

Використання коштів на проведення поточного ремонту службового автомобіля

11

Перераховано грошові кошти за ремонтні роботи

371

311

377

311

1000

12

Виконано роботи з ремонту та отримано акт виконаних робіт

92

631

48

377

1000

13

Здійснено залік заборгованостей

631

371

1000

14

Відображено дохід у сумі використаних цільових надходжень

48

718

1000

15

Списано на фінансовий результат:

— витрати на поточний ремонт

791

92

1000

— дохід у сумі використаних цільових надходжень

718

791

1000

Використання коштів на проведення святкового заходу

16

Використано кошти цільового фінансування згідно з кошторисом на проведення святкового заходу (придбано кондитерські вироби, матеріали для прикрашання залу)

209

631

209

631

9000

17

Оплачено рахунки постачальників

631

311

631

311

9000

18

Списано витрати, пов’язані з проведенням святкового заходу, згідно з актом, затвердженим на засіданні профкому

949

209

48

209

9000

19

Відображено дохід у сумі використаних цільових надходжень

48

718

9000

20

Списано на фінансовий результат:

— витрати на проведення святкового заходу

791

949

9000

— дохід у сумі використаних цільових надходжень

718

791

9000

Використання коштів на придбання культінвентарю

21

Перераховано грошові кошти на придбання культінвентарю

371

311

377

311

1500

22

Оприбутковано культінвентар

22

631

22

377

1500

23

Здійснено залік заборгованостей

631

371

1500

24

Передано культінвентар в експлуатацію

949

22

48

22

1500

25

Відображено дохід у сумі використаних цільових надходжень

48

718

1500

26

Списано на фінансовий результат:

— витрати на проведення святкового заходу

791

949

1500

— дохід у сумі використаних цільових надходжень

718

791

1500

висновки

  • У бухобліку профспілки порядок відображення операцій з надходження та використання коштів залежить від джерел їх надходження.
  • Існує спеціальний План рахунків, що розроблений безпосередньо для профспілок.
  • Як правило, профспілки при веденні бухобліку керуються загальним Планом рахунків, затвердженим Інструкцією № 291, що більшою мірою відповідає чинному законодавству.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити