Загальні збори майбутнього

В обраному У обране
Друк
Амброзяк Наталя, юрист
Податки та бухгалтерський облік Квітень, 2018/№ 34
Загальні збори учасників — «мозковий центр» кожного ТОВ. Саме загальні збори приймають доленосні рішення для товариства. Звичайно, Закон про ТОВ приділив належну увагу найголовнішому органу. Змінюється багато що. Особливо що стосується процедурних моментів проведення загальних зборів. Заінтриговані? Тоді приступаємо!

Повноваження

Закон про ТОВ, так само як і чинне законодавство, закріплює компетенцію загальних зборів учасників товариства. При цьому акцент ставиться на тому, що найвищий орган товариства може вирішувати будь-які питання діяльності товариства. Проте, як і раніше, є ті проблеми, які здатні вирішити лише загальні збори.

Питання, що належать до виключної компетенції загальних зборів, передбачені в ч. 2 ст. 30 Закону про ТОВ. Ми назвемо, на наш погляд, найважливіші:

— зміна розміру статутного капіталу товариства;

— перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених Законом про ТОВ (наприклад, коли учасник прострочив оплату частки в статутному капіталі після створення товариства);

— обрання і припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих її членів, встановлення розміру їх винагороди;

— обрання директора або членів дирекції (всіх або окремо, одного або декількох), встановлення розміру винагороди для них;

— затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;

— розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів.

Зверніть увагу: статут може віднести до виключної компетенції також вирішення інших питань (ч. 4 ст. 30 Закону про ТОВ).

Як скликатимемо і проводитимемо загальні збори?

Періодичність. Закон про ТОВ не використовує поняття «чергові» і «позачергові» збори. Але вимоги до періодичності все ж є. Так, згідно з ч. 2 ст. 31 Закону про ТОВ

щорічні загальні збори скликаються протягом 6 місяців року, що йде за звітним, якщо інше не встановлене законом

Скликати загальні збори буде виконавчий орган (хоча статут може покладати такий обов’язок і на інший орган).

Зверніть увагу: на того, хто уповноважений скликати загальні збори, покладається весь тягар його організації (наприклад, з приводу відправлення повідомлень учасникам про майбутні збори).

Вимога скликати загальні збори. Скликання загальних зборів ініціюватиметься на вимогу:

1) виконавчого органу товариства;

2) наглядової ради*;

* Див. детальніше про наглядову раду на с. 43 цього номера.

3) учасника (учасників), який володіє 10 % і більше статутного капіталу товариства (частина четверта ст. 61 Закону про госптовариства встановлює обмеження у 20 % і більше для позачергових зборів).

Вимога про скликання загальних зборів подається виконавчому органу товариства письмово із зазначенням запропонованого порядку денного.

Якщо ж скликання зборів вимагають учасники товариства, то потрібно зазначити ще й розмір часток таких ініціаторів у капіталі (ч. 5 ст. 31 Закону про ТОВ).

Питання до порядку денного можуть додавати:

а) учасники, що володіють у сукупності 10 % і більше в статутному капіталі товариства (такі питання включаються до порядку денного автоматично);

б) виконавчий орган.

При цьому, якщо йдеться про щорічні загальні збори, то на порядок денний обов’язково виносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів і їх розмір.

Щоправда, після відправлення повідомлення про проведення загальних зборів вносити зміни до порядку денного буде заборонено (окрім внесення питань учасниками з часткою в 10 % і більше).

Змінюючи порядок денний, треба ще врахувати, що виконавчий орган повинен повідомити про такі зміни за 10 днів до дати майбутніх зборів. Частина п’ята ст. 61 Закону про госптовариства передбачає можливість внесення питань максимум за 25 днів до передбачуваної дати проведення зборів.

Проте в цій ситуації Закон про ТОВ дозволяє не звертати уваги на всі ці вимоги, якщо всі учасники товариства не проти таких змін у порядку денному.

Повідомлення про проведення загальних зборів. Як і раніше, про проведення загальних зборів учасникам потрібно повідомити як мінімум за 30 днів до години «Ч».

Щоправда, новий Закон про ТОВ дозволяє в статуті передбачити інші строки повідомлення учасників.

Закон про ТОВ вимагає відправлення цього повідомлення письмово, ще й поштою з описом вкладення. Хоча тут же новий Закон дозволяє передбачити інші способи повідомлення учасників про майбутні збори.

Але всі ці правила нівелюються ч. 10 ст. 31 Закону про ТОВ: загальні збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог Закону про ТОВ з приводу порядку скликання загальних зборів учасників і повідомлень, якщо в таких зборах брали участь усі учасники товариства й усі вони надали згоду на розгляд таких питань.

Місце проведення зборів. Загальні збори повинні проводитися за місцезнаходженням товариства. Проте ч. 7 ст. 33 Закону про ТОВ дозволяє проводити їх за межами України.

Єдина вимога: одноголосна письмова згода всіх учасників товариства.

До речі, провести збори можна в режимі відеоконференції. Головне, щоб була можливість бачити і чути всіх учасників загальних зборів одночасно (ч. 3 ст. 33 Закону про ТОВ).

Фіксація ходу загальних зборів. Як і раніше, весь хід загальних зборів фіксується в протоколі. Його підписує голова загальних зборів або інша уповноважена зборами особа. Також протокол може підписати кожен учасник товариства, що брав участь у цих зборах.

І тут явна суперечність між Законом про ТОВ і Законом № 755. Останній передбачає підписання рішення загальних зборів або всіма учасниками товариства, або уповноваженими особами, або головою і секретарем загальних зборів. Закон про ТОВ у цій частині змін до Закону № 755 не передбачає. Хоча в цій ситуації потрібно керуватися положеннями Закону про ТОВ, але чи працюватимуть норми нового Закону «безвідмовно» на практиці — велике питання.

Голосуємо і приймаємо рішення

Кількість голосів. Закон про ТОВ дещо змінює правила голосування, як стосовно способу голосування, так і щодо необхідної кількості голосів.

Залежно від важливості питання рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували:

1) 3/4 голосів усіх учасників товариства, що мають право голосу з відповідних питань;

2) більшість голосів усіх учасників товариства, що мають право голосу з відповідних питань;

3) інша кількість голосів у статуті (але не менше більшості голосів з п. 4 нашого списку);

4) одностайно.

При цьому вимог про кворум Закон про ТОВ не висуває

Способи прийняття рішення. Голосувати можна як «очно», так і заочно. Рішення приймається відкритим голосуванням (якщо інше не передбачене статутом). Заочний голос оформляється письмово. Підпис учасника на такому документі посвідчується нотаріально. Із цього письмового «звернення» має бути однозначно зрозумілим рішення учасника з питань порядку денного (наприклад, голосує він «за» якесь рішення чи «проти»).

Такі «письмові» голоси повинні будуть зберігатися разом з відповідним протоколом загальних зборів.

Метод опитування. Також рішення може прийматися методом опитування. Цей спосіб є й у Законі про госптовариства. Тільки на відміну від чинного нормативно-правового акта, Закон про ТОВ деталізує порядок проведення опитування.

Ініціатором опитування може стати будь-який учасник товариства або директор (дирекція). Ініціатор повинен направити проект рішення письмово. При цьому можна використовувати не лише пошту, але і засоби електронної комунікації. Проте конкретний засіб електронного зв’язку потрібно буде зазначити в статуті.

Учасникам на відповідь надається 15 днів з дня отримання запиту від ініціатора.

Далі ініціатор збирає всі відповіді учасників.

Після цього йому потрібно буде протягом 10 днів розіслати рішення письмово з копіями відповідей усім учасникам товариства.

Зауважте, ч. 2 ст. 36 Закону про ТОВ встановлює пряму заборону на прийняття ряду рішень шляхом опитування.

Серед «заборонених» виявилося, наприклад, рішення про виключення учасника з товариства (п. 6 ч. 2 ст. 36 Закону про ТОВ).

Значні правочини

Статут може встановлювати особливий порядок схвалення уповноваженими на те органами товариства певних правочинів залежно від вартості їх предмета або інших критеріїв. Ці правочини називаються значними.

Уповноваженим на схвалення правочину органом можуть бути не лише загальні збори учасників.

До Закону про ТОВ законодавець особливо не деталізував порядок такого схвалення. Так, згідно з ч. 2 ст. 98 ЦКУ рішення про відчуження майна товариства на суму 50 % і більше приймаються більшістю в 3/4 голосів і більше, якщо інше не встановлене законом.

Крім того, ЦКУ містить положення про схвалення правочину, здійсненого органами товариства з перевищенням своїх повноважень.

Зазвичай правила про схвалення значних правочинів детально розписуються в статутах. Але з 17.06.2018 р. ситуація трохи зміниться.

По-перше, рішення про згоду на вчинення правочину приймається виключно загальними зборами, якщо вартість майна, робіт або послуг перевищує 50 % вартостей чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу (ч. 2 ст. 44 Закону про ТОВ).

Ось воно, ще одне виняткове повноваження «в скарбничці» загальних зборів.

По-друге, рішення про згоду на вчинення інших значних правочинів (окрім тих, про які ми сказали вище) приймаються загальними зборами учасників, якщо інше не встановлене статутом товариства (ч. 3 ст. 44 Закону про ТОВ).

Тобто покласти цей «почесний» обов’язок можна статутом, наприклад, на наглядову раду товариства.

По-третє, згідно з ч. 4 ст. 44 Закону про ТОВ якщо замість декількох правочинів товариство могло здійснити один, але значний, то кожен з таких «подрібнених» правочинів вважається значним. За якими конкретно ознаками оцінюватиметься той чи інший правочин — покаже судова практика.

По-четверте, посадові особи товариства, винні в порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, нанесені товариству.

Також Закон про ТОВ дозволяє ввести до статуту порядок узгодження правочинів, щодо яких є зацікавленість (правочини, відмінні від суттєвих).

Зверніть увагу: «зацікавлені» правочини обов’язково повинні узгоджуватися тільки в тому випадку, якщо в статуті встановлений порядок проведення такої процедури (ч. 3 ст. 45 Закону про ТОВ).

У цілому, нюансів і подробиць «просто завалися». Багато проблемних моментів Закон про ТОВ усе ж перекриває. Про ефективність нового правового регулювання поки що судити зарано.

Поживемо — побачимо…

висновки

  • Щорічні загальні збори згідно з ч. 2 ст. 31 Закону про ТОВ скликається протягом 6 місяців року, що йде за звітним, якщо інше не встановлене законом.
  • Закон про ТОВ не встановлює вимоги про кворум на загальних зборах.
  • Учасник може проголосувати з питань порядку денного заочно.
  • Загальні збори повинні схвалювати правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг за ними перевищує 50 % вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити