Його служба «и опасна, и трудна», або Правовий статус директора

В обраному У обране
Друк
Амброзяк Наталя, юрист
Податки та бухгалтерський облік Листопад, 2018/№ 90
Не замислюючись, надайте відповідь на одне запитання. Хто найголовніший на підприємстві? Головного бухгалтера не беремо до уваги. Не сумніваємося, що більшості першим спаде на думку директор. Наш тематичний номер ми вирішили присвятити проблемним питанням цієї почесної посади: від призначення до звільнення. У цій статті розберемося із загальними моментами правового статусу директора.

Хто такий директор?

Якщо узагальнити положення ЦКУ, ГКУ, Закону № 1576, Закону про АТ, а також Закону про ТОВ, директор — це насамперед виконавчий орган юридичної особи (голова виконавчого органу — якщо такий орган є колегіальним).

Саме директор здійснює оперативне управління підприємством (ч. 1 ст. 65 ЦКУ). Цей суб’єкт представляє юридичну особу перед третіми особами (держорганами, органами місцевого самоврядування, судами, контрагентами тощо). У більшості випадків директор діє від імені свого «підопічного» без довіреності. Проте можуть бути деякі особливості в обсязі його повноважень залежно від форми того чи іншого підприємства (ТОВ, акціонерні товариства (АТ), приватні підприємства (ПП) тощо).

Крім того, директор — це найманий працівник. Тобто на нього, крім норм господарського права, поширюються ще й норми трудового права (зокрема, КЗпП). Це також накладає відбиток на правовий статус директора. У тому числі, що стосується прийняття на цю посаду, звільнення, оплати праці, гарантій тощо.

До речі, ч. 7 ст. 39 Закону про ТОВ натякає на можливість укласти з директором ЦП-договір. Проте ми вважаємо, що існування такої можливості на сьогодні сумнівне.

Зазвичай, одноосібний виконавчий орган називають «директор» (проте ч. 4 ст. 39 Закону про ТОВ дозволяє в статуті передбачити своє найменування цієї посади). В АТ його можуть назвати також «генеральний директор» (ч. 3 ст. 58 Закону про АТ). Хоча необхідно ще пам’ятати про положення Класифікатора професій, детальніше про це ви можете прочитати на с. 26 цього номера.

Якщо йдеться про колегіальний орган (як у ТОВ/ТДВ, так і в АТ), то його голову, найчастіше, називають «генеральний директор». Але знову ж таки щодо ТОВ/ТДВ ст. 39 Закону про ТОВ залишає свободу дій (і знову називаючи посаду тим чи іншим чином, потрібно враховувати Класифікатор). У ПП з найменуванням простіше. Щодо таких юросіб особливості взагалі не встановлюються*.

* Детальніше про назву посади див. на с. 27 цього номера.

Повноваження директора

Звісно, «функціонал» директора передусім потрібно шукати в статутних документах юрособи. Проте і про законодавчі норми не забувати.

ТОВ/ТДВ. Згідно зі ст. 28 Закону про ТОВ органом товариства є, зокрема, виконавчий орган.

До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю товариства.

Законодавець не встановлює навіть приблизного переліку конкретних повноважень директора. А це означає, що

обсяг повноважень виконавчого органу і, зокрема, директора встановлюється загальними зборами учасників товариства на власний розсуд

Але Закон про ТОВ усе ж установлює низку особливостей, які необхідно врахувати.

По-перше, у тексті цього Закону трапляються окремі обов’язки, що покладаються на виконавчий орган. Так, наприклад, він зобов’язаний скликати загальні збори учасників, якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш ніж на 50 % порівняно із цим показником станом на кінець попереднього року (ч. 3 ст. 31 Закону про ТОВ).

По-друге, виконавчий орган не має права приймати рішення, обов’язкові для виконання його учасниками.

Також директор не може розраховувати на виключні повноваження загальних зборів. До таких належать, наприклад, створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності, прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника, розподіл чистого прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів (ч. 2 ст. 30 Закону про ТОВ).

Повноваження наглядової ради (у разі її створення) теж не під силу директорові.

Виконавчий орган підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді (у разі її створення) й організовує виконання їх рішень.

АТ. До компетенції виконавчого органу АТ належить вирішення всіх питань, пов’язаних із керівництвом поточною діяльністю АТ. Виняток — питання, що належать до виключної компетенції загальних зборів і наглядової ради.

Директор (правління, дирекція) підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор (дирекція/правління) діє від імені АТ у межах, установлених статутом АТ і законом.

Права й обов’язки членів виконавчого органу АТ визначаються Законом про АТ, іншими законодавчими актами, статутом товариства та/або положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, який укладається з кожним членом дирекції (правління) або директором.

У компетенції, визначеній Законом про АТ, є, наприклад, обов’язок виконавчого органу на вимогу органів і посадових осіб товариства надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність АТ (ч. 6 ст. 58 Закону про АТ).

ПП. Проблема правового статусу директора ПП в тому, що законодавець достатньо скупо врегулював діяльність такого підприємства. Державні органи наполягають на тому, що в цій ситуації потрібно керуватися загальними положеннями про юридичних осіб, розміщеними в ЦКУ, ГКУ і Законі № 1576.

До речі, ці норми не встановлюють будь-яких особливостей щодо визначення функцій директора ПП. Наприклад, якщо в ТОВ і АТ директор не може наділятися виключними повноваженнями загальних зборів учасників, то стосовно директора ПП так сказати не можна. Адже у ПП, у принципі, немає такого органу (хіба що він буде створений засновниками-фізособами). ПП управляє або безпосередньо власник, або орган, ним створений (ч. 2 ст. 65, ч. 4 ст. 128 ГКУ).

Звідси висновок:

директор реалізовуватиме ті повноваження, якими власник ПП його «нагородить»

Головне, щоб ці повноваження чітко прописувалися в статутних документах та/або положенні про виконавчий орган, та/або у контракті, що укладається з директором.

Обмеження для директора

Оскільки, як ви змогли переконатися, правовий статус директора трохи відрізняється залежно від тієї чи іншої організаційно-правової форми юридичної особи, пропонуємо вам і обмеження розглядати за тією ж схемою (тобто окремо за кожною такою формою.

ТОВ. На що тут необхідно звернути увагу? Особливо у зв’язку з положеннями Закону про ТОВ.

1. Члени виконавчого органу товариства не можуть без згоди загальних зборів учасників або наглядової ради (у разі її створення) (ч. 5 ст. 40 Закону про ТОВ):

а) здійснювати господарську діяльність як ФОП у сфері діяльності товариства;

б) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;

в) бути членом виконавчого органу (тобто, по суті, як очолювати колегіальний виконавчий орган, так і бути іншим членом такого органу) або наглядової ради іншого госпсуб’єкта, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

Наслідки: порушення таких обов’язків (тобто здійснення «забороненої» діяльності зі списку без дозволу загальних зборів) може бути підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

Незрозуміло, щоправда, про яку компенсацію йдеться. Оскільки КЗпП, який поширює свою дію на відносини з директором, так чинити не дозволяє.

Наприклад, звільнення директора з використанням ч. 5 ст. 40 Закону про ТОВ не надає права не виплачувати компенсацію за невикористану відпустку.

2. Обмеження щодо здійснення угод від імені ТОВ. Тут маємо на увазі значні правочини і правочини, щодо яких є заінтересованість.

Упевнені, що більшість із вас уже зіткнулася з питанням значних правочинів. А точніше, тих, предмет яких

перевищує 50 % вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу (ч. 2 ст. 44 Закону про ТОВ)

Фактично це правило стосується не лише підтвердження права директора на вчинення того чи іншого правочину. Адже про керівника підприємства ст. 44 Закону про ТОВ прямо не говорить. Прив’язка йде виключно до факту вчинення правочину (і неважливо, хто її вчинятиме — директор чи, наприклад, співробітник юрособи за довіреністю).

Проте керівника підприємства таке обмеження стосується безпосередньо, адже найчастіше саме він вчиняє ті чи інші правочини від імені юрособи.

Тут нагадаємо: значні правочини, вартість предмета яких перевищує 50 % вартості чистих активів, можуть:

а) або укладатися за попередньою згодою загальних зборів учасників товариства в порядку ч. 2 ст. 44 Закону про ТОВ;

б) або схвалюватися загальними зборами після вчинення правочину відповідно до ст. 46 Закону про ТОВ.

З правочинами, щодо яких є заінтересованість, трохи простіше.

Так, вони теж потребують схвалення з боку загальних зборів або іншого органу, визначеного для цього в статуті. Але якщо в статутних документах узагалі нічого не сказано про такі правочини, то проблем з ними виникати не повинно. У цьому випадку правила про схвалення не діють.

Наслідки: посадові особи, винні в порушенні порядку вчинення значних правочинів (правочинів, щодо яких є заінтересованість), солідарно відповідають за збитки, заподіяні товариству (ч. 5 ст. 44 Закону про ТОВ).

Крім того, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (ч. 1 ст. 215 ЦКУ).

3. Директор не може бути членом наглядової ради (у разі її створення)* (ч. 9 ст. 39 Закону про ТОВ).

* Це обмеження стосується і членів колегіального виконавчого органу (наприклад, дирекції).

4. Профільним законодавством можуть висуватися вимоги щодо освіти директора. Наприклад, згідно з п.п. 1 п. 9 «будівельних» Ліцензійних умов № 256 керівник госпсуб’єкта повинен мати вищу освіту відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, бакалавр), а також стаж роботи за посадою нижчого рівня: для магістра або спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.

АТ. Що ж за обмеження є стосовно директора АТ? Розповімо про основні:

1. Директором може бути фізична особа, яка (ч. 4 ст. 58 Закону про АТ):

а) має повну дієздатність (ця вимога, безумовно, актуальна для всіх юросіб);

б) не є членом наглядової ради або ревізійної комісії АТ, у якому є директором.

2. Обмеження, що стосуються суміщення директорства з іншими посадами.

Наприклад, нотаріуси або посадові особи прокуратури не можуть бути директорами або членами дирекції (правління) АТ.

Також потрапляють під заборону особи, у яких є непогашена судимість за злочини проти власності, службові або господарські злочини (ч. 1 ст. 62 Закону про АТ).

3. Профільне законодавство може висувати спеціальні вимоги до освіти директора АТ у тій чи іншій сфері.

Наприклад, таким спеціальним профільним нормативно-правовим актом можуть стати ліцензійні умови (див. усе той же п.п. 1 п. 9 Ліцензійних умов № 256).

ПП. Як ми вже говорили вище, діяльність приватного підприємства регулюється загальними положеннями цивільного і господарського законодавства про юридичну особу. І це законодавство особливих вимог до директора не висуває.

Єдине, що необхідно врахувати, — профільні нормативно-правові акти в певних сферах діяльності.

Зокрема, ліцензійні умови щодо деяких видів діяльності можуть висувати певні вимоги до директорів підприємств.

Варто сказати, що для керівників державних підприємств законодавець підготував свої особливості.

Вимоги до директорів ви зможете знайти не лише в гл. 8 ГКУ, а й, наприклад, у Порядку № 777, яким установлюються правила відбору кандидатів на цю посаду.

З правовим статусом директора розібралися. Можна рухатися далі ☺.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити