Теми статей
Обрати теми

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Грудень, 2019/№ 101
Друк
У Звіті за формою № 2 наводять інформацію про доходи, витрати, прибутки і збитки, а також про сукупний дохід підприємства за звітний період. Порядок його заповнення і відповідність регістрів бухгалтерського обліку рядкам форми № 2 див. у табл. 3.1.

Таблиця 3.1. Заповнення форми № 2

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

Розділ I. Фінансові результати

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти за Дт субрах. 701, 702 і 703 з Кт субрах. 791 мінус оборот за Кт субрах. 704 з Дт субрах. 791

Відображають дохід (виручку) від реалізації за вирахуванням непрямих податків і зборів, що сплачуються з обороту, наданих знижок, вартості повернених раніше проданих товарів, доходів, які за договорами належать комітентам. Також тут показують:

— доход від операційної оренди — якщо в оренду надається інвестиційна нерухомість або оренда — основний вид діяльності підприємства;

— вартість, за якою реалізовано цінні папери, і суму винагороди за виконання інших операцій, пов’язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів з урахуванням відповідних вирахувань, якщо торгівля цінними паперами — основний вид діяльності;

— дохід комісіонера (повіреного) від надання комісійних послуг.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти за Кт субрах. 901, 902, 903 з Дт субрах. 791

Наводять виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів, а також постійні нерозподілені загальновиробничі витрати, що входять до складу собівартості реалізованої продукції. Якщо в оренду надають інвестиційну нерухомість або оренда — основний вид діяльності підприємства, в ряд. 2050 показують фактичну собівартість наданих послуг з оренди. Організації, основна діяльність яких — торгівля цінними паперами, відображають тут балансову вартість реалізованих цінних паперів. Показник наводять у дужках.

Валовий:

прибуток

2090

Додатний результат розрахунку: ряд. 2000 - ряд. 2050

збиток

2095

Від’ємний результат розрахунку (наводять в дужках): ряд. 2000 - ряд. 2050

Інші операційні доходи

2120

Обороти за Дт рах. 71 з Кт субрах. 791

Ряд. 2120 ≥ ряд. 2121 + ряд. 2122 + ряд. 2123

Відображають суми інших доходів від операційної діяльності підприємства (без урахування непрямих податків і зборів), крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Додатковий рядок (Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю)

2121

Обороти за Кт субрах. 710 (крім доходу від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

Наводять дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю: інвестнерухомості, біологічних активів, а також фінансових інструментів (якщо основний вид діяльності — торгівля цінними паперами). Не бере участі в розрахунку фінансового результату.

Додатковий рядок (Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції)

2122

Обороти за Кт субрах. 710 з Дт рах. 23 (у частині доходів від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

Показують дохід від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції, отриманих у результаті сільськогосподарської діяльності. Не бере участі в розрахунку фінансового результату.

Додатковий рядок (Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування)

2123

Обороти за Кт рах. 71 з Дт субрах. 481

Показують окремо дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування відповідно до ПКУ.

Не бере участі в розрахунку фінансового результату.

Адміністративні витрати

2130

Обороти за Кт рах. 92 з Дт субрах. 791

Відображають загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням і обслуговуванням підприємства. Показник наводять у дужках.

Витрати на збут

2150

Обороти за Кт рах. 93 з Дт субрах. 791

Відображають витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).

Показник наводять у дужках.

Інші операційні витрати

2180

Обороти за Кт рах. 94 з Дт субрах. 791

Ряд. 2180 ≥ ряд. 2181 + ряд. 2182

Показують інші операційні витрати, що не потрапили до статей 2050, 2130 і 2150 розділу І форми № 2. Показник наводять у дужках.

Додатковий рядок (Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю)

2181

Обороти за Дт субрах. 940 (крім витрат від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

Відображають витрати від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю: інвестнерухомості, біологічних активів, а також фінансових інструментів (якщо основний вид діяльності — торгівля цінними паперами).

Показник наводять у дужках. Не бере участі в розрахунку фінансового результату.

Додатковий рядок (Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції)

2182

Обороти за Дт субрах. 940 з Кт рах. 23 (у частині витрат від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

Наводять витрати від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції, отриманих у результаті сільськогосподарської діяльності. Показник наводять у дужках. Не бере участі в розрахунку фінансового результату.

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

Додатний результат розрахунку:

ряд. 2090 + ряд. 2120 - ряд. 2130 - ряд. 2150 - ряд. 2180 або ряд. 2120 - ряд. 2095 - ряд. 2130 - ряд. 2150 - ряд. 2180

збиток

2195

Від’ємний результат розрахунку (наводять у дужках):

ряд. 2090 + ряд. 2120 - ряд. 2130 - ряд. 2150 - ряд. 2180 або ряд. 2120 - ряд. 2095 - ряд. 2130 - ряд. 2150 - ряд. 2180

Дохід від участі в капіталі

2200

Обороти за Дт рах. 72 з Кт субрах. 792

Відображають дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведуть за методом участі в капіталі.

Інші фінансові доходи

2220

Обороти за Дт рах. 73 з Кт субрах. 792

Наводять дивіденди, відсотки та інші доходи від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

Інші доходи

2240

Обороти за Дт рах. 74 з Кт субрах. 793

Ряд. 2240 ≥ ряд. 2241

Показують інші доходи (без урахування непрямих податків і зборів), що виникають у процесі господарської діяльності, але не пов’язані з операційною і фінансовою діяльністю підприємства.

Додатковий рядок (Дохід від благодійної допомоги)

2241

Обороти за Кт рах. 74 з Дт субрах. 483

Відображають окремо дохід від отриманої благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від оподаткування ПДВ. Не бере участі в розрахунку фінансового результату.

Фінансові витрати

2250

Обороти за Кт рах. 95 з Дт субрах. 792

Показують витрати на відсотки та інші витрати підприємства, пов’язані з позиками (крім фінансових витрат, які включають до собівартості кваліфікаційних активів згідно з П(С)БО 31).

Показник наводять у дужках.

Втрати від участі в капіталі

2255

Обороти за Кт рах. 96 з Дт субрах. 792

Відображають збиток від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведуть методом участі в капіталі. Показник наводять у дужках.

Інші витрати

2270

Обороти за Кт рах. 97 з Дт субрах. 793

Наводять інші витрати, що виникають у процесі господарської діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства. Показник наводять у дужках.

Додатковий рядок (Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті)

2275

Розраховують відповідно до вимог П(С)БО 22. Проте, враховуючи значення індексів інфляції у 2017 — 2019 роках, заповнювати цей рядок у фінзвітності за поточний рік не доведеться

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

Додатний результат розрахунку:

ряд. 2190 + ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 - ряд. 2250 - ряд. 2255 - ряд. 2270 ± ряд. 2275 або ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 - ряд. 2195 - ряд. 2250 - ряд. 2255 - ряд. 2270 ± ряд. 2275

збиток

2295

Від’ємний результат розрахунку (наводять у дужках):

ряд. 2190 + ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 - ряд. 2250 - ряд. 2255 - ряд. 2270 ± ряд. 2275 або ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 - ряд. 2195 - ряд. 2250 - ряд. 2255 - ряд. 2270 ± ряд. 2275

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Витрати: обороти за Кт рах. 98 з Дт рах. 79

Дохід: обороти за Дт рах. 98 з Кт рах. 79

Показують витрати або дохід з податку на прибуток, визначені відповідно до П(С)БО 17 (детальніше див. на с. 27). Суму витрат наводять у дужках.

Єдиноподатники цей рядок не заповнюють.

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

Показник визначають відповідно до П(С)БО 27

Відображають єдиний показник, що включає:

1) прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування;

2) прибуток (збиток) від переоцінки необоротних активів і груп вибуття, які утворюють припинену діяльність і оцінюються за чистою вартістю реалізації.

Суму збитку наводять у дужках.

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

Додатний результат від алгебраїчної суми ряд. 2290 (або ряд. 2295), ряд. 2300 і ряд. 2305

збиток

2355

Від’ємний результат від алгебраїчної суми ряд. 2290 (або ряд. 2295), ряд. 2300 і ряд. 2305. Наводять у дужках

Розділ II. Сукупний дохід

У розділі ІІ форми № 2 зазначають ті операції, які вплинули на зміни статей розділу I пасиву форми № 1 (за винятком операцій з власниками) і не були відображені на рах. 79 (з подальшим списанням на рах. 44).

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Обороти за Кт субрах. 411 і 412 мінус обороти за Дт субрах. 411 і 412

Показують суму зміни власного капіталу за рахунок дооцінки (уцінки) основних засобів і нематеріальних активів, переоцінених відповідно до П(С)БО 7 і П(С)БО 8. Від’ємний результат наводять у дужках (віднімають).

Зауважте: сюди потрапляє тільки сума дооцінки (уцінки), яка збільшує (зменшує) додатковий капітал. Якщо ж дооцінку (уцінку) необоротних активів відображають у складі доходів (витрат), її до цього рядка не включають.

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Обороти за Кт субрах. 413 мінус обороти за Дт субрах. 413

Відображають суму зміни власного капіталу за рахунок дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, переоцінених відповідно до П(С)БО 13. Від’ємний результат наводять у дужках (віднімають).

Накопичені курсові різниці

2410

Обороти за Кт субрах. 423 мінус обороти за Дт субрах. 423

Наводять суму зміни додаткового капіталу за рахунок накопичених курсових різниць, визначених згідно з П(С)БО 21. Від’ємний результат наводять у дужках (віднімають).

Зверніть увагу: операційні та неопераційні курсові різниці, відображені у складі доходів або витрат, у цьому рядку не показують. Крім того, до сукупного доходу не включають і, відповідно, не наводять у ряд. 2410 курсові різниці від перерахунку зобов’язань учасників при формуванні статутного капіталу, відображені на субрах. 425 (див. лист Мінфіну від 19.11.2013 р. № 31-08410-07-16/33606).

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

Обороти за Кт рах. 41 і 42 мінус обороти за Дт рах. 41 і 42 (у частині частки іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх та спільних підприємств)

Відображають частку іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх і спільних підприємств, облік фінансових інвестицій у які ведуть за методом участі в капіталі. Від’ємний результат наводять у дужках (віднімають).

Інший сукупний дохід

2445

Обороти за Кт субрах. 414, 424, 425 мінус обороти за Дт субрах. 414, 424, 425 (крім змін капіталу за рахунок операцій із власниками)

Наводять інші зміни у власному капіталі, які не належать до операцій з власниками, не включені до фінансових результатів підприємства у звітному періоді (не відображені на рах. 79) і не можуть бути наведені в інших статтях розділу ІІ форми № 2. Від’ємний результат наводять у дужках (віднімають).

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Алгебраїчна сума ряд. 2400 — 2445

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

Відображають суму податку на прибуток, пов’язаного з іншим сукупним доходом

Сюди включають тільки той податок на прибуток, який пов’язаний з операціями, відображеними на рахунках власного капіталу (п. 4 П(С)БО 17). Тобто податок на прибуток, відображений на рах. 98, тут не показують.

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Ряд. 2450 ± ряд. 2455

Сукупний дохід

2465

Алгебраїчна сума ряд. 2350 (або ряд. 2355) та ряд. 2460

Розділ III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

2500

Обороти за Дт рах. 80 або обороти за Дт рах. 23, 24, 91, 92, 93, 94 (за винятком собівартості реалізованих запасів і товарів) з Кт рах. 20, 21, 22, 28

Витрати на оплату праці

2505

Обороти за Дт рах. 81 або обороти за Дт рах. 23, 24, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 66 і субрах. 471 (у частині сум забезпечень на виплату відпускних), 477 (у частині забезпечень на матеріальне заохочення)

Відрахування на соціальні заходи

2510

Обороти за Дт рах. 82 або обороти за Дт рах. 23, 24, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 65 і субрах. 471 (у частині сум страхових внесків від забезпечень на оплату відпусток), 472, 477 (у частині сум страхових внесків від забезпечень на матеріальне заохочення)

Амортизація

2515

Обороти за Дт рах. 83 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 13

Інші операційні витрати

2520

Обороти за Дт рах. 84 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 (за винятком собівартості реалізованих товарів і запасів) з Кт рах. 20, 21, 22, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68, субрах. 473, 474

У розділі ІІІ форми № 2 не показують (п. 3.37 Методрекомендацій № 433):

— внутрішній оборот, тобто витрати, які складають собівартість продукції (робіт, послуг), виготовленої і спожитої самим підприємством;

— собівартість реалізованих товарів і запасів.

Разом

2550

Ряд. 2500 + ряд. 2505 + ряд. 2510 + ряд. 2515 + ряд. 2520

Розділ IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Цей розділ призначений для акціонерних товариств, прості або потенційні прості акції яких відкрито продаються і купуються на фондових біржах, включаючи товариства, що перебувають у процесі випуску таких акцій (п. 3.38 Методрекомендацій № 433). Тобто для публічних акціонерних товариств. Водночас зазначимо, що публічні акціонерні товариства зобов’язані керуватися МСФЗ. У свою чергу, складання звітності за МСФЗ ми в цьому спецвипуску не розглядаємо, тому зупинятися на заповненні цього розділу форми № 2 не будемо.

А тепер детальніше зупинимося на порядку розрахунку показника ряд. 2300 «Витрати (дохід) з податку на прибуток» форми № 2. Так само, як ряд. 1045 і ряд. 1500 форми № 1, його заповнюють з урахуванням вимог П(С)БО 17*.

* Про те, на кого поширюється П(С)БО 17, див. на с. 19.

Згідно з цим стандартом витрати (дохід) з податку на прибуток у фінансовій звітності визнають виходячи з величини поточного податку на прибуток з урахуванням ВПА і ВПЗ**. При цьому під поточним податком на прибуток розуміють суму податку, розраховану у звітному періоді відповідно до податкового законодавства. Таким чином,

** Як розраховують суми ВПА і ВПЗ, ви можете дізнатися на с. 18.

для заповнення ряд. 2300 форми № 2 необхідно визначити податок на прибуток відповідно до вимог ПКУ

Для звичайних платників податку на прибуток поточним податком є значення рядка 06 декларації з податку на прибуток за 2019 рік.

Якщо підприємство — платник податку на прибуток звільнене від його сплати, на наш погляд, поточним податком слід визнавати суму податку, що не підлягає перерахуванню до бюджету у зв’язку з наданням пільг. Нагадаємо, що її нараховують проводкою: Дт рах. 98 — Кт субрах. 481.

У загальному випадку формула для визначення витрат (доходу) з податку на прибуток у бухобліку (БП) виглядає так:

БП = ПП + ΔВПЗ - ΔВПА,

де ПП — поточний податок на прибуток, визначений відповідно до вимог ПКУ;

ΔВПЗ — зміна суми ВПЗ за звітний період, тобто сальдо за Кт рах. 54 на 31.12.2019 р. мінус сальдо за Кт рах. 54 на 01.01.2019 р.;

ΔВПА — зміна суми ВПА за звітний період, тобто сальдо за Дт рах. 17 на 31.12.2019 р. мінус сальдо за Дт рах. 17 на 01.01.2019 р.

Визначену таким чином величину відображають у ряд. 2300 гр. 3 форми № 2. Причому, якщо вийшли витрати з податку на прибуток (результат розрахунку згідно з формулою додатний), показник наводять у дужках і віднімають при розрахунку чистого фінрезультату. Якщо ж у результаті розрахунку вийшов від’ємний показник, має місце дохід з податку на прибуток. Цей дохід збільшить чистий прибуток (зменшить чистий збиток).

Майте на увазі: до ряд. 2300 форми № 2 не включають поточний податок на прибуток і відстрочені податки, відображені на рахунках власного капіталу згідно з п. 4 П(С)БО 17 (наприклад, у зв’язку з дооцінкою необоротних активів).

Якщо протягом 2019 року поточний податок на прибуток та/або відстрочені податки за рахунок власного капіталу не нараховувалися (не коригувалися), то суму, відображену в ряд. 2300 гр. 3 форми № 2, можна перевірити таким чином:

Ряд. 2300 гр. 3 форми № 2 = ПП + (ряд. 1500 гр. 4 форми № 1 - ряд. 1500 гр. 3 форми № 1) - (ряд. 1045 гр. 4 форми № 1 - ряд. 1045 гр. 3 форми № 1).

З особливостями заповнення Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за формою № 2 ви ознайомилися. Наступна форма фінансової звітності, яку ми розглянемо, — Звіт про рух грошових коштів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі