Теми статей
Обрати теми

Звіт про рух грошових коштів

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Грудень, 2019/№ 101
Друк
У цьому Звіті наводять дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми у Звіті наводять окремо у складі відповідних видів діяльності.

До Звіту про рух грошових коштів не включають внутрішні зміни у складі грошових коштів, а також негрошові операції (п. 9 розд. II НП(С)БО 1).

Підприємства можуть складати Звіт про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом — на їх вибір. Залежно від обраного способу Звіт подають за однією з форм, наведених у додатку 1 до НП(С)БО 1, формою № 3 (за прямим методом) або формою № 3-н (за непрямим методом).

4.1. Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)»

Форму № 3 заповнюють на підставі записів про рух грошових коштів на рахунках бухгалтерського обліку. При цьому всі суми надходження і вибуття грошових коштів у зв’язку з реалізацією або придбанням активів відображають з урахуванням ПДВ, інших податків і зборів, що входять до складу їх вартості.

Показники про витрачання грошових коштів наводять у дужках.

У табл. 4.1 представимо постатейний аналіз форми № 3.

Таблиця 4.1. Заповнення Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 335 з Кт рах. 36, 70

Відображають грошові надходження від основної діяльності, тобто за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги. Якщо оренда — основний вид діяльності або в оренду передається інвестнерухомість, отриману орендну плату також відображають у цьому рядку.

Зверніть увагу: для суми авансів, отриманих від покупців і замовників, передбачено інший (додатковий) ряд. 3015 форми № 3.

Повернення податків і зборів

3005

Оборот за Дт рах. 31 з Кт субрах. 641, 642

Показують повернені з бюджету на рахунки підприємства суми податків і зборів.

у тому числі податку на додану вартість

3006

Оборот за Дт рах. 31 з Кт субрах. 641/Розрахунки з ПДВ

Наводять отримані з бюджету суми бюджетного відшкодування з ПДВ, заявлені до повернення шляхом зарахування грошових коштів на рахунок підприємства. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Цільового фінансування

3010

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377, 378, рах. 48, 64 (відповідні аналітичні рахунки обліку)

Відображають отримані для здійснення витрат на операційну діяльність підприємства надходження з бюджету і державних цільових фондів, а також кошти цільового фінансування від інших осіб.

Додатковий рядок (Надходження від отримання субсидій, дотацій)

3011

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 311 з Кт субрах. 377, 378, рах. 48, 64 (відповідні аналітичні рахунки обліку)

Розкривають інформацію про отримані з бюджетів і державних цільових фондів суми субсидій і дотацій. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок (Надходження авансів від покупців і замовників)

3015

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 335 з Кт субрах. 681 (у частині авансів у рахунок постачання продукції (товарів, робіт, послуг))

Відображають суми отриманих підприємством авансів грошових коштів від покупців і замовників під наступне постачання продукції (товарів, робіт, послуг).

Додатковий рядок (Надходження від повернення авансів)

3020

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 371 (у частині авансів, пов’язаних з операційною діяльністю)

Наводять інформацію про повернені підприємству постачальниками і підрядниками суми попередньої оплати й авансів грошовими коштами.

Додатковий рядок (Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках)

3025

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 31 з Кт субрах. 377, 719

Відображають суми отриманих підприємством відсотків за залишками коштів на його поточних рахунках за договорами банківського рахунку.

Зверніть увагу: виходячи зі змісту п.п. 4.6.6 Методрекомендацій № 433 у цьому рядку не показують отримані підприємством від банків відсотки за розміщені грошові кошти на депозитних рахунках до запитання. Судячи з усього, такі суми слід відображати у складі інших грошових надходжень за ряд. 3095 форми № 3.

Додатковий рядок (Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені))

3035

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 374 (у частині неустойки, штрафів, пені)

Показують отримані підприємством грошовими коштами економічні (фінансові) санкції за порушення законодавства й умов договорів.

Додатковий рядок (Надходження від операційної оренди)

3040

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377, 713

Наводять суми грошових надходжень від операційної оренди, крім надходжень від оренди інвестиційної нерухомості й оренди, що є основним видом діяльності підприємства.

Додатковий рядок (Надходження від отримання роялті, авторських винагород)

3045

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373, 377, 719

Відображають суми, отримані як винагорода за користування або за надання права користування будь-яким авторським і суміжним правом.

Інші надходження

3095

Аналітичні дані до регістрів обліку грошових коштів у частині надходжень від операційної діяльності (обороти за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 335 з Кт рах. 34, 65, субрах. 372, 374, 375, 377, 661, 682, 683, 685, 711, 719)

Наводять інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, які не включені до ряд. 3000 — 3045 форми № 3.

Зауважте: до цього рядка не включають відсотки, отримані за строковими депозитними вкладами. Їх місце — у ряд. 3215 форми № 3.

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 63 з Кт рах. 30, 31

У ряд. 3100 відображають грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за отримані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи і послуги. А ось суми авансів, виданих постачальникам і підрядникам у рахунок майбутніх поставок товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, наводять у ряд. 3135 форми № 3.

Праці

3105

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 66 з Кт рах. 30, 31

Показують витрачені грошові кошти на виплату працівникам заробітної плати, допомоги, винагород.

Відрахувань на соціальні заходи

3110

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 651 (у частині ЄСВ) з Кт субрах. 311

Відображають суми сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).

Зобов’язань з податків і зборів

3115

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 641 і 642 з Кт субрах. 311, 315

Наводять загальну суму сплачених до бюджету податків і зборів. Крім того, сюди включають суми сплачених підприємством фінансових санкцій і пені з податків і зборів, перераховані до бюджету за прострочення названих платежів.

Додатковий рядок (Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток)

3116

Оборот за Дт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток з Кт субрах. 311

Відображають суми сплаченого до бюджету податку на прибуток за умови, що податок конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок (Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість)

3117

Оборот за Дт субрах. 641/Розрахунки з ПДВ з Кт субрах. 311, 315

Показують суми сплаченого до бюджету ПДВ. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок (Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів)

3118

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 641, 642 з Кт субрах. 311

Наводять суми сплачених податків і зборів (обов’язкових платежів), крім ПДВ, податку на прибуток і зобов’язань з ЄСВ. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок (Витрачання на оплату авансів)

3135

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 371 з Кт рах. 30, 31 (у частині авансів, пов’язаних з операційною діяльністю)

Відображають суми авансів, перерахованих постачальникам і підрядникам за товари (роботи, послуги), які будуть поставлені (виконані, надані).

Додатковий рядок (Витрачання на оплату повернення авансів)

3140

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 681 з Кт рах. 30, 31 (у частині авансів, пов’язаних з операційною діяльністю)

Показують суми авансів, які підприємство повернуло покупцям і замовникам.

Додатковий рядок (Витрачання на оплату цільових внесків)

3145

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 949 з Кт рах. 30, 31

Відображають суми сплачених грошовими коштами цільових і благодійних внесків.

Інші витрачання

3190

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 39, 51, 55, 61, 62, 65 (крім ЄСВ), 69, 92, субрах. 372, 374, 377, 378, 682, 683, 684, 685, 942, 947, 948, 949 з Кт рах. 30, 31, субрах. 333, 334, 335 (у частині витрачання в результаті операційної діяльності)

Наводять суми використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, не включені до ряд. 3100 — 3145 форми № 3. Зокрема, тут відображають сплату відсотків за позиковими коштами, включених до собівартості оборотних кваліфікаційних активів, тобто пов’язаних з виробництвом продукції з тривалим (суттєвим) операційним циклом (див. лист Мінфіну від 10.01.2011 р. № 31-34020-07-27/382).

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

(Ряд. 3000 + ряд. 3005 + ряд. 3010 + ряд. 3015 +

+ ряд. 3020 + ряд. 3025 + ряд. 3035 + ряд. 3040 + ряд. 3045 + ряд. 3095) - (ряд. 3100 + ряд. 3105 + ряд. 3110 + ряд. 3115 + ряд. 3135 + ряд. 3140 + ряд. 3145 + ряд. 3190) форми № 3

Відображають результат руху грошових коштів від операційної діяльності. Результат розрахунку може мати як додатне, так і від’ємне значення. Від’ємний результат наводять у дужках.

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

Фінансових інвестицій

3200

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від реалізації фінансових інвестицій)

Відображають суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей).

Необоротних активів

3205

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від реалізації необоротних активів)

Показують надходження грошових коштів від продажу необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

Надходження від отриманих:

Відсотків

3215

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373 (у частині отриманих відсотків)

Відображають надходження грошових коштів у вигляді відсотків за позиками, наданими іншим сторонам (крім позик, виданих фінансовою установою), за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо.

Дивідендів

3220

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373 (у частині отриманих дивідендів)

Наводять суми грошових надходжень у вигляді дивідендів від володіння акціями або частками в капіталі інших підприємств (крім фінінвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей).

Надходження від деривативів

3225

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від деривативів)

Відображають надходження грошових коштів від ф’ючерсних, форвардних контрактів, контрактів «своп» і опціонів (за винятком тих контрактів, які укладають для основної (операційної) діяльності підприємства, або коли надходження класифікують як фінансову діяльність).

Додатковий рядок (Надходження від погашення позик)

3230

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 183, 371, 377 (у частині погашення позик і повернення авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю)

Підприємства (крім фінансових установ) показують суму грошових надходжень від повернення авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю, і позик, виданих раніше іншим сторонам.

Інші надходження

3250

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377, 681, рах. 18, 48 (у частині надходжень від різних контрагентів у результаті інвестиційної діяльності)

Наводять інші грошові надходження від інвестиційної діяльності, які не були відображені в ряд. 3200 — 3230 форми № 3.

Витрачання на придбання:

Фінансових інвестицій

3255

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині витрачання коштів на придбання фінансових інвестицій)

Відображають виплату грошових коштів для придбання акцій, боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток участі в спільних підприємствах (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей).

Необоротних активів

3260

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 63, субрах. 685 (у частині витрачання коштів на придбання необоротних активів), 684 (у частині сплати відсотків, включених у вартість кваліфікаційних необоротних активів) з Кт рах. 30, 31

Наводять інформацію про виплату грошових коштів для придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, за винятком фінансових інвестицій. Тут також відображають суми сплачених відсотків, якщо вони включені у вартість будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів.

Виплати за деривативами

3270

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині виплат за деривативами)

Відображають виплату грошових коштів за форвардними, ф’ючерсними контрактами, контрактами «своп» і опціонами (за винятком випадків, коли такі контракти укладають для основної (операційної) діяльності підприємства або виплати класифікують як фінансову діяльність).

Додатковий рядок (Витрачання на надання позик)

3275

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 183, 371, 377 з Кт рах. 30, 31 (у частині перерахування позик і авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю)

Підприємства (крім фінансових установ) показують вибуття грошових коштів для надання авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю (наприклад, у зв’язку з придбанням необоротних активів), і позик іншим сторонам.

Інші платежі

3290

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 377, 681, 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині перерахування різним контрагентам у результаті інвестиційної діяльності)

Наводять інші платежі, пов’язані з інвестиційною діяльністю і не включені до ряд. 3255 — 3275 форми № 3.

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

(Ряд. 3200 + ряд. 3205 + ряд. 3215 + ряд. 3220 + ряд. 3225 + ряд. 3230 + ряд. 3250) - (ряд. 3255 + ряд. 3260 + ряд. 3270 + ряд. 3275 + ряд. 3290) форми № 3

Відображають результат руху грошових коштів від інвестиційної діяльності. Значення цього рядка може бути як додатним, так і від’ємним. Від’ємний результат наводять у дужках.

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт рах. 40, 42, 45, 46

Показують надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, які приводять до збільшення власного капіталу.

Отримання позик

3305

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт рах. 50, 52, 55, 60 і субрах. 685 (у частині отримання позик)

Відображають надходження грошових коштів у результаті створення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною та інвестиційною діяльністю).

Інші надходження

3340

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 685 (у частині інших надходжень від фіндіяльності)

Наводять відомості про інші надходження грошових коштів, пов’язані з фінансовою діяльністю, які не були включені до ряд. 3300 і 3305 форми № 3.

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 45 з Кт рах. 30, 31

Відображають виплати грошових коштів для придбання власних акцій.

Погашення позик

3350

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 50, 52, 55, 60, 61 і субрах. 685 (у частині погашення зобов’язань за позиковими коштами) з Кт рах. 30, 31

Показують виплати грошових коштів для погашення отриманих позик.

Cплату дивідендів

3355

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 671 з Кт рах. 30, 31

Відображають суми дивідендів, виплачених грошовими коштами.

Додатковий рядок (Витрачання на сплату відсотків)

3360

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 684 з Кт рах. 30, 31 (у частині відсотків, що не капіталізуються, пов’язаних із запозиченнями)

Наводять суми грошових коштів, витрачені на сплату відсотків за користування позиковим капіталом (крім сум сплачених відсотків, що капіталізуються).

Додатковий рядок (Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди)

3365

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 53, 61 з Кт рах. 30, 31 (у частині погашення заборгованості з фінансової оренди)

Відображають суму сплаченої заборгованості з фінансової оренди.

Інші платежі

3390

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 672, 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині платежів, пов’язаних з фінансовою діяльністю)

Наводять інші платежі, пов’язані з фінансовою діяльністю, які не включені до ряд. 3345 — 3365 форми № 3.

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

(Ряд. 3300 + ряд. 3305 + ряд. 3340) - (ряд. 3345 + ряд. 3350 + ряд. 3355 + ряд. 3360 + ряд. 3365 + ряд. 3390) форми № 3

Відображають результат руху коштів від фінансової діяльності. Значення рядка може бути як додатним, так і від’ємним. Від’ємний результат наводять у дужках.

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

(Ряд. 3195 ± ряд. 3295 ± ряд. 3395) форми № 3

Визначають показник руху грошових коштів за звітний період від усіх видів діяльності. Значення рядка може бути як додатним, так і від’ємним. Від’ємний результат наводять у дужках.

Залишок коштів на початок року

3405

Ряд. 1165 гр. 3 форми № 1

Відображають залишок грошових коштів на початок року, наведений у формі № 1.

Ряд. 3405 гр. 3 форми № 3 = ряд. 3415 гр. 4 форми № 3.

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Різниця між оборотами за Дт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351 з Кт субрах. 714 і оборотами за Дт субрах. 945 з Кт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351

Показують суму збільшення або зменшення (наводять у дужках) залишку грошових коштів унаслідок перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду.

Залишок коштів на кінець року

3415

(Ряд. 3405 ± ряд. 3400 ± ряд. 3410) форми № 3

Відображають суму грошових коштів на кінець року.

Ряд. 3415 гр. 3 форми № 3 = ряд. 1165 гр. 4 форми № 1.

4.2. Форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»

Основна відмінність форми № 3-н від форми № 3 полягає в заповненні розділу I «Рух коштів у результаті операційної діяльності». У цьому розділі рух грошових коштів визначають шляхом коригування прибутку (збитку) до оподаткування (п. 4.7 Методрекомендацій № 433). А ось розділи II і III обох форм заповнюють аналогічним чином.

Майте на увазі: суми надходження і вибуття грошових коштів у зв’язку з реалізацією або придбанням активів відображають у формі № 3-н з урахуванням ПДВ, інших податків та зборів, що входять до складу їх вартості.

Також зверніть увагу на те, що деякі статті Звіту про рух грошових коштів були названі не зовсім коректно. Тому, орієнтуючись виключно на назви рядків, неможливо правильно заповнити форму № 3-н. Скласти її без помилок вам допоможе табл. 4.2.

Таблиця 4.2. Заповнення Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Найменування рядка

Код рядка

Надходження (гр. 3 форми № 3-н)

Вибуття (гр. 4 форми № 3-н)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

Прибуток до оподаткування

(ряд. 2290 гр. 3 форми № 2)

Збиток до оподаткування

(ряд. 2295 гр. 3 форми № 2)

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

3505

Сума нарахованої амортизації (ряд. 2515 гр. 3 форми № 2)

Х

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

Збільшення забезпечень: додатне значення (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1505, 1520, 1660 форми № 1 (у частині операційної діяльності)

Зменшення забезпечень: додатне значення (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1505, 1520, 1660 форми № 1 (у частині операційної діяльності)

Тут не показують зміну суми забезпечень, пов’язаних з інвестиційною і фінансовою діяльністю.

Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

Додатний результат різниці між оборотами за Дт субрах. 945 з Кт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351 і оборотами за Кт субрах. 714 з Дт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351

Додатний результат різниці між оборотами за Кт субрах. 714 з Дт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351 і оборотами за Дт субрах. 945 з Кт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

Додатне значення (ряд. 2250 (якщо не заповнюють ряд. 3540 форми № 3-н) + ряд. 2255 + ряд. 2270 - ряд. 2200 - ряд. 2220 - ряд. 2240) гр. 3 форми № 2 - (ряд. 2120 - ряд. 2180) гр. 3 форми № 2 (у частині результату від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття, а також від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю, і первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

Додатне значення (ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 - ряд. 2250 (якщо не заповнюють ряд. 3540 форми № 3-н) - ряд. 2255 - ряд. 2270) гр. 3 форми № 2 + (ряд. 2120 - ряд. 2180) гр. 3 форми № 2 (у частині результату від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття, а також від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю, і первісного визнання біологічних активів та сільгосппродукції)

Відображають збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4) від володіння фінансовими інвестиціями (дивіденди, відсотки тощо) та їх реалізації, а також від продажу необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття, інших довгострокових активів, від обміну оборотних активів на необоротні активи та фінансові інвестиції, від неопераційних курсових різниць, інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяльності (без урахування витрат на виплату відсотків — ряд. 2250 гр. 3 форми № 2, якщо їх розкривають окремо в додатковому ряд. 3540 форми № 3-н).

Додатковий рядок (Прибуток (збиток) від участі в капіталі)

3521

Додатний результат (ряд. 2255 - ряд. 2200) гр. 3 форми № 2

Додатний результат (ряд. 2200 - ряд. 2255) гр. 3 форми № 2

Незважаючи на назву рядка, в гр. 3 наводять збиток від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведуть за методом участі в капіталі, а в гр. 4 — прибуток (у тому числі з ряд. 3520 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок (Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання)

3522

Додатний результат (ряд. 2181 + ряд. 2182 - ряд. 2121 - ряд. 2122) гр. 3 форми № 2

Додатний результат (ряд. 2121 + ряд. 2122 - ряд. 2181 - ряд. 2182) гр. 3 форми № 2

Показують збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4) від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю, і від первісного визнання біологічних активів та сільгосппродукції (у тому числі з ряд. 3520 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок (Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття)

3523

Додатний результат різниці між оборотами за Кт субрах. 943 з Дт субрах. 791 і оборотами за Дт субрах. 712 з Кт субрах. 791 (у частині реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття)

Додатний результат різниці між оборотами за Дт субрах. 712 з Кт субрах. 791 і оборотами за Кт субрах. 943 з Дт субрах. 791 (у частині реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття)

У тому числі з ряд. 3520 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок (Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій)

3524

Додатний результат різниці між оборотами за Кт субрах. 971 з Дт субрах. 793 і оборотами за Дт субрах. 741 з Кт субрах. 793

Додатний результат різниці між оборотами за Дт субрах. 741 з Кт субрах. 793 і оборотами за Кт субрах. 971 з Дт субрах. 793

У тому числі з ряд. 3520 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок (Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів)

3526

Додатний результат різниці між оборотами за Кт субрах. 972 з Дт субрах. 793 і оборотами за Дт субрах. 742 з Кт субрах. 793

Додатний результат різниці між оборотами за Дт субрах. 742 з Кт субрах. 793 і оборотами за Кт субрах. 972 з Дт субрах. 793

У тому числі з ряд. 3520 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок (Фінансові витрати)

3540

Ряд. 2250 гр. 3 форми № 2

Х

Відображають включені до Звіту про фінансові результати витрати на сплату відсотків за користування позиковими коштами. Якщо заповнюють ряд. 3540 форми № 3-н, то зазначену в ньому суму не враховують при визначенні показника ряд. 3520 форми № 3-н.

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1100 — 1135, 1140, 1145, 1155, 1170, 1190 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1100 — 1135, 1140, 1145, 1155, 1170, 1190 форми № 1

У розрахунок показника ряд. 3550 приймають аналітичні дані до таких рядків форми № 1:

— ряд. 1100 і ряд. 1110, крім зміни в результаті здійснення негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції, виплата дивідендів і погашення зобов’язань з фінансової оренди оборотними активами, негрошові внески до статутного капіталу, включення фінансових витрат у собівартість продукції тощо) або виправлення помилок минулих років;

— ряд. 1120 і ряд. 1130 у частині операційної діяльності;

— ряд. 1125, крім зміни дебіторки внаслідок її погашення необоротними активами;

— ряд. 1135, крім зміни дебіторської заборгованості з поточного податку на прибуток, зменшення дебіторської заборгованості за іншими платежами до бюджету внаслідок заліку кредиторської заборгованості з поточного податку на прибуток, а також змін у складі дебіторської заборгованості за розрахунками з ПДВ, які є наслідком інвестиційної діяльності (тобто з розрахунку виключають «вхідний» ПДВ, сплачений під час придбання необоротних активів);

— ряд. 1140, 1145, 1155, 1170, 1190, крім змін, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю.

У розрахунку не враховують зменшення статей у результаті переведення оборотних активів до складу групи вибуття, збільшення дебіторської заборгованості внаслідок відображення операцій з реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, і груп вибуття та зменшення зазначеної дебіторської заборгованості у зв’язку з її погашенням.

Додатковий рядок (Збільшення (зменшення) запасів)

3551

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1100 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1100 форми № 1

Незважаючи на назву рядка, в гр. 3 слід відображати зменшення вартості запасів, а в гр. 4 — збільшення (у тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок (Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів)

3552

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1110 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1110 форми № 1

Незважаючи на назву рядка, зменшення поточних біологічних активів наводять у гр. 3, а збільшення — у гр. 4 (у тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок (Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги)

3553

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1125 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1125 форми № 1

Незважаючи на назву рядка, в гр. 3 відображають зменшення дебіторки, а в гр. 4 — її збільшення (у тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок (Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості)

3554

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1155 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1155 форми № 1

У тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок (Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів)

3556

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1170 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1170 форми № 1

У тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок (Зменшення (збільшення) інших оборотних активів)

3557

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1190 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1190 форми № 1

У тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

3560

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1605, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1645, 1665, 1690 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1605, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1645, 1665, 1690 форми № 1

У розрахунку ряд. 3560 форми № 3-н не враховуються:

— суми зобов’язань за відсотками та іншими зобов’язаннями, не пов’язаними з операційною діяльністю;

— зміни, які є наслідком негрошових операцій із включення поточних зобов’язань до групи вибуття, інвестиційної та фінансової діяльності (погашення поточного зобов’язання шляхом передачі необоротних активів та фінансових інвестицій, зарахування внесків до капіталу тощо);

— зміни, пов’язані з виправленням помилок минулих років;

— зменшення суми зобов’язань з поточного податку на прибуток (див. ряд. 1620 форми № 1) внаслідок його сплати (але враховується зменшення суми зобов’язання з поточного податку на прибуток внаслідок його списання і визнання доходу), а також із ПДВ, що виникає в результаті інвестиційної діяльності;

— зміна доходів майбутніх періодів (ряд. 1665 форми № 1) внаслідок їх створення від операцій з коштами цільового фінансування, наступного їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування, а також зменшення доходів майбутніх періодів унаслідок їх включення до групи вибуття.

Додатковий рядок (Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги)

3561

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1615 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1615 форми № 1

У тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок (Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом)

3562

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1620 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1620 форми № 1

У тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок (Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування)

3563

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1625 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1625 форми № 1

У тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок (Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці)

3564

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1630 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1630 форми № 1

У тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок (Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів)

3566

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1665 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1665 форми № 1

У тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Додатковий рядок (Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань)

3567

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1690 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1690 форми № 1

У тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

Додатне значення різниці між сумами грошових надходжень (гр. 3) і грошових видатків (гр. 4), відображених у ряд. 3500 — 3560 форми № 3-н

Додатне значення різниці між сумами грошових видатків (гр. 4) і грошових надходжень (гр. 3), відображених у ряд. 3500 — 3560 форми № 3-н

Сплачений податок на прибуток

3580

Х

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток з Кт субрах. 311

Відображають використання грошових коштів на сплату податку на прибуток за умови, що він конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю.

Додатковий рядок (Сплачені відсотки)

3585

Х

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 684 з Кт рах. 30, 31 (у частині відсотків, включених до собівартості оборотних кваліфікаційних активів)

Згідно з п.п. 4.7.11 Методрекомендацій № 433 в рядку 3585 форми № 3-н повинні відображатися суми відсотків, що належать до операційної діяльності, які не капіталізують. Проте всі відсотки, що не капіталізуються, належать до фінансової діяльності (див. лист Мінфіну від 10.01.2011 р. № 31-34020-07-27/382), а отже, їх слід відображати в ряд. 3360 форми № 3-н. А ось відсотки, включені до собівартості оборотних кваліфікаційних активів (тобто пов’язані з виробництвом продукції з тривалим (суттєвим) операційним циклом), належать до операційної діяльності і повинні, на наш погляд, відображатися в ряд. 3585 форми № 3-н.

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

Додатне значення: ряд. 3570 гр. 3 - (ряд. 3580 + ряд. 3585) гр. 4 форми № 3-н

(Ряд. 3570 + ряд. 3580 + ряд. 3585) гр. 4 форми № 3-н або додатне значення (ряд. 3580 + ряд. 3585) гр. 4 - ряд. 3570 гр. 3 форми № 3-н

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від реалізації фінансових інвестицій)

Х

Наводять суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей).

необоротних активів

3205

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від реалізації необоротних активів)

Х

Відображають надходження грошових коштів від продажу необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373 (у частині отриманих відсотків)

Х

Показують надходження грошових коштів у вигляді відсотків за позиками, наданими іншим сторонам (окрім позик, наданих фінансовою установою), за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, від фінансової оренди необоротних активів тощо.

дивідендів

3220

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373 (у частині отриманих дивідендів)

Х

Відображають суми грошових надходжень у вигляді дивідендів від володіння акціями або частками в капіталі інших підприємств (окрім фінінвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей).

Надходження від деривативів

3225

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від деривативів)

Х

Наводять суми надходження грошових коштів від ф’ючерсних, форвардних контрактів, контрактів «своп» та опціонів (за винятком тих контрактів, які укладають для основної (операційної) діяльності підприємства, або коли надходження класифікують як фінансову діяльність).

Додатковий рядок (Надходження від погашення позик)

3230

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 183, 371, 377 (у частині погашення позик і повернення авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю)

Х

Підприємства (крім фінансових установ) відображають суми грошових надходжень від повернення авансів, пов’язаних з інвестдіяльністю, і позик, виданих раніше іншим сторонам.

Інші надходження

3250

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377, 681, рах. 18, 48 (у частині надходжень від різних контрагентів у результаті інвестиційної діяльності)

Х

Наводять інші грошові надходження від інвестиційної діяльності, які не були відображені в ряд. 3200 — 3230 форми № 3-н.

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині витрачання коштів на придбання фінансових інвестицій)

Відображають виплату грошових коштів для придбання акцій, боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток участі в спільних підприємствах (окрім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей).

необоротних активів

3260

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 63, субрах. 685 (у частині витрачання коштів на придбання необоротних активів, крім фінансових інвестицій), 684 (у частині сплати відсотків, включених у вартість кваліфікаційних необоротних активів) з Кт рах. 30, 31

Виплати за деривативами

3270

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині виплат за деривативами)

Відображають виплату грошових коштів за форвардними, ф’ючерсними контрактами, контрактами «своп» та опціонами (за винятком випадків, коли такі контракти укладають для основної (операційної) діяльності підприємства або виплати класифікують як фінансову діяльність).

Додатковий рядок (Витрачання на надання позик)

3275

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 183, 371, 377 з Кт рах. 30, 31 (у частині перерахування позик та авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю)

Підприємства (крім фінансових установ) показують вибуття грошових коштів для надання авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю (наприклад, у зв’язку з придбанням необоротних активів), і позик іншим сторонам.

Інші платежі

3290

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 377, 681, 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині перерахування різним контрагентам у результаті інвестиційної діяльності)

Наводять інші платежі, пов’язані з інвестиційною діяльністю і не включені до ряд. 3255 — 3275 форми № 3-н.

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

Додатне значення: (ряд. 3200 + ряд. 3205 + ряд. 3215 + ряд. 3220 + ряд. 3225 + ряд. 3230 + ряд. 3250) гр. 3 - (ряд. 3255 + ряд. 3260 + ряд. 3270 + ряд. 3275 + ряд. 3290) гр. 4 форми № 3-н

Додатне значення: (ряд. 3255 + ряд. 3260 + ряд. 3270 + ряд. 3275 + ряд. 3290) гр. 4 - (ряд. 3200 + ряд. 3205 + ряд. 3215 + ряд. 3220 + ряд. 3225 + ряд. 3230 + ряд. 3250) гр. 3 форми № 3-н

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

власного капіталу

3300

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт рах. 40, 42, 45, 46

Х

Відображають надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, які призводять до збільшення власного капіталу.

отримання позик

3305

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт рах. 50, 52, 55, 60 і субрах. 685 (у частині отримання позик)

Х

Наводять суми надходження грошових коштів у результаті створення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій та інших видів короткострокових і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною та інвестиційною діяльністю).

Інші надходження

3340

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 685 (у частині інших надходжень від фінансової діяльності)

Х

Відображають надходження грошових коштів, пов’язані з фінансовою діяльністю, які не були включені до ряд. 3300 і 3305 форми № 3-н.

Витрачання на:

викуп власних акцій

3345

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 45 з Кт рах. 30, 31

погашення позик

3350

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 50, 52, 55, 60, 61 і субрах. 685 (у частині погашення зобов’язань за позиковими коштами) з Кт рах. 30, 31

сплату дивідендів

3355

Х

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 671 з Кт рах. 30, 31

Додатковий рядок (Витрачання на сплату відсотків)

3360

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 684 з Кт рах. 30, 31 (у частині пов’язаних із запозиченнями відсотків, що не капіталізуються)

Додатковий рядок (Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди)

3365

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 53, 61 з Кт рах. 30, 31 (у частині погашення заборгованості з фінансової оренди)

Інші платежі

3390

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 672, 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині платежів, пов’язаних з фінансовою діяльністю)

Наводять інші платежі, пов’язані з фінансовою діяльністю, які не включені до ряд. 3345 — 3365 форми № 3-н.

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Додатне значення: (ряд. 3300 + ряд. 3305 + ряд. 3340) гр. 3 - (ряд. 3345 + ряд. 3350 + ряд. 3355 + ряд. 3360 + ряд. 3365 + ряд. 3390) гр. 4 форми № 3-н

Додатне значення: (ряд. 3345 + ряд. 3350 + ряд. 3355 + ряд. 3360 + ряд. 3365 + ряд. 3390) гр. 4 - (ряд. 3300 + ряд. 3305 + ряд. 3340) гр. 3 форми № 3-н

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

Додатне значення різниці між сумами грошових надходжень (гр. 3) і грошових видатків (гр. 4), відображених у ряд. 3195, 3295 і 3395 форми № 3-н

Додатне значення різниці між сумами грошових видатків (гр. 4) і грошових надходжень (гр. 3), відображених у ряд. 3195, 3295 і 3395 форми № 3-н

Залишок коштів на початок року

3405

Ряд. 1165 гр. 3 форми № 1

Х

Ряд. 3405 гр. 3 форми № 3-н = ряд. 3415 гр. 5 форми № 3-н.

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Ряд. 3515 гр. 4 форми № 3-н

Ряд. 3515 гр. 3 форми № 3-н

Наводять суму збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) залишку грошових коштів унаслідок перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду.

Залишок коштів на кінець року

3415

(Ряд. 3400 + ряд. 3405 + ряд. 3410) гр. 3 форми № 3-н або (ряд. 3400 + ряд. 3405) гр. 3 - ряд. 3410 гр. 4 форми № 3-н або (ряд. 3405 + ряд. 3410) гр. 3 - ряд. 3400 гр. 4 форми № 3-н або ряд. 3405 гр. 3 - (ряд. 3400 + ряд. 3410) гр. 4 форми № 3-н

Х

Ряд. 3415 гр. 3 форми № 3-н = ряд. 1165 гр. 4 форми № 1.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі