Теми статей
Обрати теми

Скорочена фінзвітність

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Грудень, 2019/№ 101
Друк
Передусім нагадаємо: згідно з ч. 3 ст. 11 Закону № 996 для мікро- і малих підприємств*, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності (крім тих, які складають фінзвітність за МСФЗ) установлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі Балансу та Звіту про фінансові результати.

* Хто належить до малих і мікропідприємств при складанні фінзвітності, див. у табл. 1.1.

Документом, який визначає форми скороченої фінзвітності, особливості їх заповнення і подання, є НП(С)БО 25. Він установлює два різновиди форм фінзвітності:

— Фінансова звітність малого підприємства (додаток 1 до НП(С)БО 25), що включає Баланс (форма № 1-м) і Звіт про фінансові результати (форма № 2-м);

— Фінансова звітність мікропідприємства (додаток 2 до НП(С)БО 25) у складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс).

Ці форми заповнюють у тис. грн. з одним десятковим знаком.

Хто має право їх подавати, визначає п. 2 розд. I НП(С)БО 25 (див. табл. 8.1).

Таблиця 8.1. Застосування скороченої фінансової звітності

Форма фінансової звітності

Хто складає

Фінансова звітність малого підприємства (форми № 1-м і № 2-м)

— малі підприємства, визнані такими згідно із Законом № 996 (крім єдиноподатників групи 3);

представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності

Фінансова звітність мікропідприємства (форми № 1-мс і № 2-мс)

— мікропідприємства, визнані такими згідно із Законом № 996;

— підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат згідно з податковим законодавством (тобто підприємства — єдиноподатники групи 3);

— непідприємницькі товариства

Зверніть увагу: НП(С)БО 25 не надає права вибору між формами звітності «м» і «мс». Тому, наприклад, мале підприємство не може звітувати, надаючи Фінансову звітність мікропідприємства, а мікропідприємство, відповідно, не може здавати форми № 1-м і № 2-м.

А ось складати повноформатний комплект фінзвітності можна. Таке право надане «малюкам» оновленим п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1 (детальніше див. на с. 7). Але якщо ви скористалися таким правом, цей розділ спецвипуску не для вас (див. розділи 1 — 7).

Цікавий момент! Останні зміни до НП(С)БО 25 нарешті внесли ясність у питання застосування скорочених форм звітності непідприємницькими товариствами. Річ у тому, що ч. 3 ст. 11 Закону № 996 уже давно дозволяла неприбутківцям складати скорочену за показниками фінансову звітність у складі Балансу і Звіту про фінансові результати. А ось НП(С)БО 25 про можливість його застосування неприбутківцями замовчувало. Тепер ця неоднозначність усунена. НП(С)БО 25 прямо вказує на те, що неприбуткові організації (у термінології ст. 85 ЦКУ — непідприємницькі товариства) звітують шляхом подання Фінансової звітності мікропідприємства (форми № 1-мс і № 2-мс).

Пам’ятайте: не можуть користуватися НП(С)БО 25, а отже, і подавати фінзвітність у скороченому форматі підприємства, які керуються МСФЗ** (в обов’язковому порядку або за самостійним рішенням).

** Які суб’єкти господарювання зобов’язані складати фінзвітність за 2019 рік за МСФЗ, див. на с. 2.

Зверніть увагу: підприємства, що застосовують НП(С)БО 25, не здійснюють розрахунок ВПА і ВПЗ. Дійти такого висновку дозволяють положення п.п. 2.20 розд. ІІ НП(С)БО 25 і самі форми скороченої фінзвітності.

Тепер перейдемо безпосередньо до порядку складання звітності «малюками». Розпочнемо з форм № 1-м і № 2-м.

8.1. Фінансова звітність малого підприємства (форми № 1-м і № 2-м)

Розпочнемо з Балансу за формою № 1-м. При його заповненні важливо пам’ятати такі правила:

1) у Балансі відображають активи, зобов’язання і власний капітал. Підсумок активів Балансу має дорівнювати сумі зобов’язань і власного капіталу (п. 1 розд. II НП(С)БО 25);

2) згортання статей активів і зобов’язань є неприпустимим, окрім випадків, передбачених відповідними П(С)БО (п. 5 розд. I НП(С)БО 25);

3) у підрахунку підсумків відповідних розділів Балансу беруть участь рядки, коди яких закінчуються на « і «.

Відповідність рядків цієї форми фінансової звітності регістрам бухгалтерського обліку наведено в табл. 8.2.

Таблиця 8.2. Заповнення форми № 1-м

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

при використанні

Спрощеного плану рахунків

при використанні

загального Плану рахунків

АКТИВ

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

Ряд. 1001 - ряд. 1002

Відображають залишкову вартість нематеріальних активів.

первісна вартість

1001

Сальдо за Дт відповідного субрахунку рах. 10

Сальдо за Дт рах. 12

Відображають первісну (переоцінену) вартість нематеріальних активів.

Не включають до підсумку Балансу.

накопичена амортизація

1002

Сальдо за Кт відповідного субрахунку рах. 13

Сальдо за Кт субрах. 133

Відображають суму накопиченої амортизації. Показник наводять у дужках.

Не включають до підсумку Балансу.

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Сальдо за Дт рах. 15

Відображають вартість не завершених на дату балансу капітальних інвестицій у необоротні активи (у тому числі необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і обладнання для монтажу).

Основні засоби:

1010

Ряд. 1011 - ряд. 1012 плюс сальдо за Дт рах. 10 (субрахунок обліку інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю)

Ряд. 1011 - ряд. 1012 плюс сальдо за Дт субрах. 100 (у частині інвестиційної нерухомості, яка обліковується за справедливою вартістю)

Наводять залишкову вартість власних і отриманих на умовах фінансового лізингу, довірчого управління об’єктів та орендованих цілісних державних майнових комплексів, віднесених до складу основних засобів, а також інших необоротних матеріальних активів і об’єктів інвестиційної нерухомості (якщо вона обліковується за первісною вартістю). Сюди включають також справедливу вартість інвестнерухомості, якщо її облік ведуть за справедливою вартістю.

Державні (казенні) та комунальні підприємства в цій статті відображають вартість майна, отриманого на праві господарського відання або праві оперативного управління.

первісна вартість

1011

Сальдо за Дт рах. 10 (крім нематеріальних активів та інвестиційної нерухомості, яка обліковується за справедливою вартістю)

Сальдо за Дт рах. 10 (крім субрах. 100 в частині інвестиційної нерухомості, яка обліковується за справедливою вартістю), 11

Показують первісну (переоцінену) вартість основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, об’єктів інвестиційної нерухомості (якщо вона обліковується за первісною вартістю).

Не включають до підсумку Балансу.

знос

1012

Сальдо за Кт відповідних субрахунків рах. 13

Сальдо за Кт субрах. 131, 132, 135

Заносять нараховану в установленому порядку суму зносу основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та об’єктів інвестиційної нерухомості, оцінених за первісною вартістю. Показник наводять у дужках. Не включають до підсумку Балансу.

Довгострокові біологічні активи

1020

Сальдо за Дт рах. 16 мінус сальдо за Кт рах. 13 (субрахунок обліку амортизації довгострокових біологічних активів)

Сальдо за Дт субрах. 162, 164 мінус сальдо за Кт субрах. 134; сальдо за Дт субрах. 161, 163, 165, 166

Відображають справедливу вартість довгострокових біологічних активів, які обліковуються відповідно до П(С)БО 30. Якщо облік таких активів ведуть за первісною вартістю, у цьому рядку наводять їх залишкову вартість.

Зауважте: тут не відображають вартість тварин і багаторічних насаджень, не пов’язаних із сільгоспдіяльністю, а також плодоносних рослин, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю. Інформацію про такі активи узагальнюють на субрахунках 107 і 108 загального Плану рахунків або ж на відповідних субрахунках рахунку 10 Спрощеного плану рахунків, а їх облікову вартість показують у ряд. 1010 — 1012 форми № 1-м.

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

Сальдо за Дт рах. 14

Показують фінансові інвестиції на період більше одного ріку, а також усі інші фінансові інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.

Інші необоротні активи

1090

Сальдо за Дт рах. 18

Сальдо за Дт рах. 18, 19

Відображають вартість необоротних активів, які не можуть бути включені до інших статей розділу І активу форми № 1-м. Підприємства, які у звітному році перейшли на застосування НП(С)БО 25, у гр. 3 цього рядка відображають також дані статті «Відстрочені податкові активи» Балансу (Звіту про фінансовий стан) на кінець минулого року (ряд. 1045 гр. 4 форми № 1 за попередній рік).

Усього за розділом I

1095

Ряд. 1000 + ряд. 1005 + ряд. 1010 + ряд. 1020 + ряд. 1030 + ряд. 1090

II. Оборотні активи

Запаси:

1100

Сальдо за Дт рах. 20, 23, 26 (без урахування сальдо за Дт субрахунку обліку необоротних активів, утримуваних для продажу, і за мінусом сальдо за Кт субрахунку обліку торгових націнок)

Сальдо за Дт рах. 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 (без урахування сальдо за Дт субрах. 286 і за мінусом сальдо за Кт субрах. 285)

У цьому рядку відображають вартість сировини, матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запчастин, тари (крім інвентарної), готової продукції, сільгосппродукції, товарів, а також витрати на незавершене виробництво та незавершені роботи (послуги) і валову заборгованість замовників за будівельними контрактами.

у тому числі готова продукція

1103

Сальдо за Дт рах. 26 (без урахування сальдо за Дт субрахунку обліку необоротних активів, утримуваних для продажу, і за мінусом сальдо за Кт субрахунку обліку торгових націнок)

Сальдо за Дт рах. 26, 27, 28 (без урахування сальдо за Дт субрах. 286 і за мінусом сальдо за Кт субрах. 285)

Довідково показують вартість готової продукції, сільгосппродукції та товарів.

Не включають до підсумку Балансу.

Поточні біологічні активи

1110

Сальдо за Дт рах. 21

Наводять вартість поточних біологічних активів, облік яких ведуть відповідно до П(С)БО 30. Тут не показують вартість поточних біологічних активів, не пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю. Облікову вартість таких активів наводять у ряд. 1100 форми № 1-м.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

Сальдо за Дт відповідних субрахунків рах. 37 мінус сальдо за Кт субрах. 37/Резерв сумнівних боргів (у частині, що належить до заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, у тому числі забезпеченої векселем)

Сальдо за Дт рах. 34, 36 мінус сальдо за Кт рах. 38 (у частині, що належить до заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, у тому числі забезпеченою векселем)

Відображають скориговану на резерв сумнівних боргів заборгованість покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

Сальдо за Дт рах. 64 (у частині розрахунків з податків, обов’язкових платежів, соціального страхуванні) і субрах. 37/Розрахунки з державними цільовими фондами

Сальдо за Дт субрах. 378, 641, 642, 651, 652

Наводять визнану дебіторську заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів, державних цільових фондів, зокрема за розрахунками по тимчасовій непрацездатності. Також у цьому рядку відображають авансові платежі та переплату за податками, зборами та іншими платежами до бюджету.

у тому числі з податку на прибуток

1136

Сальдо за Дт субрах. 64/Розрахунки з податку на прибуток

Сальдо за Дт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток

У цьому рядку довідково показують дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток. Не включають до підсумку Балансу.

Платники єдиного податку цей рядок не заповнюють.

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

Сальдо за Дт відповідних субрахунків рах. 37, 64 (у частині заборгованості, не відображеної в ряд. 1125 і 1135), 66, 68 мінус сальдо за Кт субрах. 37/Резерв сумнівних боргів (у частині, що належить до цієї заборгованості)

Сальдо за Дт рах. 37 (без урахування сальдо за Дт субрах. 378), 66, 68 і субрах. 654, 655 мінус сальдо за Кт рах. 38 (у частині, що належить до цієї заборгованості)

Показують скориговану на резерв сумнівних боргів заборгованість дебіторів, яка не включена до інших статей дебіторської заборгованості і підлягає відображенню у складі оборотних активів (наприклад, заборгованість працівників підприємству).

Поточні фінансові інвестиції

1160

Сальдо за Дт рах. 35

Сальдо за Дт субрах. 352

Відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує одного року, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (окрім інвестицій, що є еквівалентами грошових коштів).

Гроші та їх еквіваленти

1165

Сальдо за Дт рах. 30 (крім грошових документів), 31

Сальдо за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 334, 335, 351

Показують готівку в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, грошові кошти в дорозі, електронні гроші та еквіваленти грошей як у національній, так і в іноземних валютах.

Зверніть увагу: грошові кошти, які не можна використовувати для операцій протягом одного року з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, виключають зі складу оборотних активів і відображають як необоротні (ряд. 1090 форми № 1-м).

Витрати майбутніх періодів

1170

Сальдо за Дт рах. 39

Відображають витрати, що понесені протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до майбутніх звітних періодів.

Інші оборотні активи

1190

Сальдо за Дт субрах. 30/Грошові документи, 64/Податкові зобов’язання і 64/Податковий кредит

Сальдо за Дт субрах. 331, 332, 643, 644

Наводять суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу ІІ активу Балансу.

Усього за розділом II

1195

Ряд. 1100 + ряд. 1110 + ряд. 1125 + ряд. 1135 + ряд. 1155 + ряд. 1160 + ряд. 1165 + ряд. 1170 + ряд. 1190

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Сальдо за Дт рах. 26 (субрахунок обліку необоротних активів, утримуваних для продажу)

Сальдо за Дт субрах. 286

Відображають вартість необоротних активів і груп вибуття, утримуваних для продажу, яка визначається відповідно до П(С)БО 27.

Баланс

1300

Ряд. 1095 + ряд. 1195 + ряд. 1200

Ряд. 1300 гр. 3 і 4 форми № 1-м = ряд. 1900 гр. 3 і 4 форми № 1-м.

ПАСИВ

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

Сальдо за Кт відповідного субрахунку рах. 40

Сальдо за Кт рах. 40

Наводять зафіксовану в установчих документах суму статутного капіталу підприємства з урахуванням суми внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цьому рядку суму фактичного внеску власників до статутного капіталу. Тут же показують суму пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, союзів та інших організацій.

Зверніть увагу: п.п. 2.16 розд. ІІ НП(С)БО 25 пропонує показувати у складі цього рядка внески засновників підприємства понад статутний капітал. Нагадаємо: для обліку таких внесків призначений субрах. 422 загального Плану рахунків. Проте, на наше переконанням, місце таким сумам у ряд. 1410 форми № 1-м, адже це ні що інше, як додатковий капітал підприємства. Підтверджує наш висновок і п. 2.42 Методрекомендацій № 433.

Додатковий капітал

1410

Сальдо за Кт відповідних субрахунків рах. 40

Сальдо за Кт рах. 41, 42

Відображають суму дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством необоротних активів та інші види додаткового капіталу.

Резервний капітал

1415

Сальдо за Кт відповідного субрахунку рах. 40

Сальдо за Кт рах. 43

Наводять суму резервного капіталу, створеного відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Сальдо за Кт (прибуток)

або за Дт (збиток) рах. 44

Сальдо за Кт субрах. 441

(або за Дт субрах. 442)

Відображають суми нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Суму непокритого збитку наводять у дужках і віднімають при визначенні підсумку власного капіталу.

Зверніть увагу: у першому місяці року переходу на застосування НП(С)БО 25 сальдо рах. 17 і рах. 54 згортають взаємною кореспонденцією рахунків. Різницю списують на рах. 44 і відображають у ряд. 1420 форми № 1-м (п.п. 2.20 розд. II НП(С)БО 25).

Неоплачений капітал

1425

Сальдо за Дт відповідних субрахунків рах. 40

Сальдо за Дт рах. 45, 46

Відображають суму заборгованості власників (учасників) з внесків до статутного капіталу. Господарські товариства тут також наводять величину вилученого капіталу, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у своїх учасників. Державні (казенні) і комунальні підприємства в цьому рядку відображають передачу майна відповідно до Положення № 1213. Суми за цією статтею наводять у дужках і віднімають при визначенні підсумку власного капіталу.

Усього за розділом I

1495

Ряд. 1400 + ряд. 1410 + ряд. 1415 ± ряд. 1420 - ряд. 1425

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

Сальдо за Кт рах. 47, 48, 55

Сальдо за Кт рах. 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55

Наводять суми:

— довгострокової заборгованості підприємства перед банками за отриманими від них кредитами, за залученими від інших осіб позиковими коштами, на які нараховуються відсотки, та іншими довгостроковими зобов’язаннями;

— залишку коштів цільового фінансування і цільових надходжень (включаючи суми грошових коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток);

— забезпечень для відшкодування майбутніх витрат і платежів (на оплату відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо).

Підприємства, які перейшли на застосування НП(С)БО 25 у звітному році, у гр. 3 цього рядка відображають також дані статті «Відстрочені податкові зобов’язання» Балансу (Звіту про фінансовий стан) на кінець попереднього року (ряд. 1500 гр. 4 форми № 1 за минулий рік).

IІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт), відповідних субрахунків рах. 68 (у частині кредитів банків і відсотків за ними)

Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт), 60, субрах. 684 (у частині відсотків за банківськими кредитами)

Відображають суму поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них короткостроковими позиками з урахуванням належної до сплати на кінець звітного періоду суми відсотків за користування кредитами.

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

Сальдо за Кт відповідного субрахунку рах. 68

Сальдо за Кт рах. 61

Показують суми зобов’язань, які утворилися як довгострокові, але підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу.

товари, роботи, послуги

1615

Сальдо за Кт рах. 68 (у частині заборгованості за ТМЦ, роботи, послуги)

Сальдо за Кт рах. 62, 63

Наводять суму заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. Тут також показують заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку ТМЦ, який встановлено при їх прийманні.

розрахунками з бюджетом

1620

Сальдо за Кт субрах. 64/Розрахунки за податками, 64/Розрахунки за обов’язковими платежами

Сальдо за Кт субрах. 641, 642

Відображають заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суми податків з працівників підприємства, податку на прибуток та єдиного податку.

у тому числі з податку на прибуток

1621

Сальдо за Кт субрах. 64/Розрахунки з податку на прибуток

Сальдо за Кт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток

Довідково заносять поточну кредиторську заборгованість підприємства перед бюджетом з податку на прибуток. Не включають до підсумку Балансу.

Платники єдиного податку цей рядок не заповнюють.

розрахунками зі страхування

1625

Сальдо за Кт рах. 64 (у частині заборгованості зі страхування)

Сальдо за Кт рах. 65

Відображають суму заборгованості за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.

розрахунками з оплати праці

1630

Сальдо за Кт рах. 66

Показують заборгованість за нарахованою, але ще не виплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою.

Доходи майбутніх періодів

1665

Сальдо за Кт рах. 69

Включають доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до майбутніх звітних періодів.

Інші поточні зобов’язання

1690

Сальдо за Кт рах. 37, 68 (відповідні субрахунки з обліку отриманих авансів, розрахунків із засновниками тощо), субрах. 64/Податковий кредит, 64/Податкові зобов’язання

Сальдо за Кт субрах. 372, 378, 643, 644 і рах. 67, 68 (крім субрах. 680 і 684 у частині відсотків за банківськими кредитами)

Відображають суми зобов’язань, які не включені до інших рядків розділу ІІІ пасиву форми № 1-м. Сюди, зокрема, потраплять:

— заборгованість за отриманими авансами;

— заборгованість перед засновниками у зв’язку з розподілом прибутку;

— заборгованість пов’язаним сторонам;

— сума валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами тощо.

Усього за розділом IІІ

1695

Ряд. 1600 + ряд. 1610 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1665 + ряд. 1690

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

Сальдо за Кт відповідного субрахунку рах. 68

Сальдо за Кт субрах. 680

Відображають зобов’язання, пов’язані з необоротними активами і групами вибуття, утримуваними для продажу, які визначають відповідно до П(С)БО 27.

Баланс

1900

Ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700

Ряд. 1900 гр. 3 і 4 форми № 1-м = ряд. 1300 гр. 3 і 4 форми № 1-м.

Тепер поговоримо про те, як правильно скласти Звіт про фінансові результати за формою № 2-м. У ньому подають інформацію про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період (п. 3 розд. II НП(С)БО 25). При цьому показники про витрати і збитки, а також про податок на прибуток відображають у формі № 2-м у дужках (п. 4 розд. II НП(С)БО 25).

Як заповнити рядки форми № 2-м, використовуючи інформацію, узагальнену на рахунках бухгалтерського обліку, розповімо в табл. 8.3.

Таблиця 8.3. Заповнення форми № 2-м

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

при використанні

Спрощеного плану рахунків

при використанні

загального Плану рахунків

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти за Дт рах. 70 з Кт рах. 79 мінус обороти за Кт субрах. 70/Вирахування з доходу з Дт рах. 79

Обороти за Дт субрах. 701, 702 і 703 з Кт субрах. 791 мінус обороти за Кт субрах. 704 з Дт субрах. 791

Відображають чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто дохід (виручку) від реалізації за вирахуванням непрямих податків і зборів, наданих знижок та інших вирахувань із доходів. Крім того, тут відображають дохід від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості, а також дохід від операційної оренди інших об’єктів, якщо вона є основним видом діяльності підприємства.

Інші операційні доходи

2120

Обороти за Дт рах. 74 (субрахунок обліку операційних доходів) з Кт рах. 79

Обороти за Дт рах. 71 з Кт субрах. 791

Показують суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Інші доходи

2240

Обороти за Дт відповідних субрахунків рах. 74 з Кт рах. 79

Обороти за Дт рах. 72, 73 з Кт субрах. 792 і за Дт рах. 74 з Кт субрах. 793

До цього рядка включають:

— дивіденди, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій;

— дохід від реалізації фінансових інвестицій;

— дохід від неопераційних курсових різниць;

— інші доходи, які виникають у процесі діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

Разом доходи

2280

Ряд. 2000 + ряд. 2120 + ряд. 2240

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти за Кт рах. 90 з Дт рах. 79

Обороти за Кт субрах. 901, 902, 903 з Дт субрах. 791

Показують виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Тут же зазначають нерозподілені постійні загальновиробничі витрати, що входять до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг). Якщо в оренду надається інвестиційна нерухомість або оренда є основним видом діяльності, то до цього рядка включають також витрати, пов’язані з наданням майна в оренду. Показник наводять у дужках.

Інші операційні витрати

2180

Обороти за Кт відповідних субрахунків рах. 96 з Дт рах. 79

Обороти за Кт рах. 92, 93, 94 з Дт субрах. 791

У цьому рядку наводять витрати, пов’язані з операційною діяльністю підприємства, крім собівартості реалізованих товарів, готової продукції (робіт, послуг).

Показник наводять у дужках.

Інші витрати

2270

Обороти за Кт відповідних субрахунків рах. 96 з Дт рах. 79

Обороти за Кт рах. 95, 96 з Дт субрах. 792 і за Кт рах. 97 з Дт субрах. 793

Тут відображають:

— витрати на сплату відсотків та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями;

— втрати від участі в капіталі;

— собівартість реалізації фінансових інвестицій;

— втрати від неопераційних курсових різниць;

— втрати від уцінки фінансових інвестицій і необоротних активів;

— інші витрати, які виникають у процесі діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

Показник наводять у дужках.

Разом витрати

2285

Ряд. 2050 + ряд. 2180 + ряд. 2270

Значення наводять у дужках.

Фінансовий результат до оподаткування

2290

Ряд. 2280 - ряд. 2285

При отриманні від’ємного значення (збитку) показник наводять у дужках.

Податок на прибуток

2300

Обороти за Дт субрах. 96/Податок на прибуток з Кт субрах. 64/Розрахунки з податку на прибуток, рах. 48

Оборот за Дт рах. 98 з Кт субрах. 481, 641/Розрахунки з податку на прибуток

Показують суму податку на прибуток за звітний період, яка визначається відповідно до ПКУ. На наш погляд, у цьому рядку слід відображати також суму податку на прибуток, не сплачену до бюджету внаслідок звільнення від оподаткування. Показник наводять у дужках. Єдиноподатники цей рядок не заповнюють.

Чистий прибуток (збиток)

2350

Ряд. 2290 - ряд. 2300

При отриманні від’ємного значення (збитку) показник наводять у дужках.

8.2. Фінансова звітність мікропідприємства (форми № 1-мс і № 2-мс)

Загалом фінзвіт для мікропідприємств схожий з Фінансовою звітністю малого підприємства за формами № 1-м і № 2-м, але менш деталізований. Розглянемо постатейно, як скласти форми № 1-мс і № 2-мс, у табл. 8.4 і 8.5 (див. с. 93) відповідно. Розпочнемо з Балансу.

Таблиця 8.4. Заповнення форми № 1-мс

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

при використанні

Спрощеного плану рахунків

при використанні

загального Плану рахунків

АКТИВ

І. Необоротні активи

Основні засоби:

1010

Ряд. 1011 - ряд. 1012 плюс сальдо за Дт рах. 10 (субрахунок обліку інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю), рах. 16 (субрахунок обліку довгострокових біологічних активів за справедливою вартістю)

Ряд. 1011 - ряд. 1012 плюс сальдо за Дт субрах. 100 (у частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю), 161, 163 і 165

У цьому рядку наводять залишкову вартість:

— власних і отриманих на умовах фінансового лізингу або довірчого управління об’єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, які належать до складу основних засобів;

— інших необоротних матеріальних активів;

— нематеріальних активів;

— довгострокових біологічних активів (якщо їх облік ведуть за первісною вартістю);

— інвестиційної нерухомості (якщо її облік ведуть за первісною вартістю).

Сюди включають також справедливу вартість інвестиційної нерухомості та/або довгострокових біологічних активів, якщо їх облік ведуть за справедливою вартістю, та вартість незавершених капітальних інвестицій.

Державні (казенні) і комунальні підприємства в ряд. 1010 наводять вартість майна, отриманого ними на праві господарського відання або праві оперативного управління.

первісна вартість

1011

Сальдо за Дт рах. 10, 15, 16 (крім субрахунків обліку інвестиційної нерухомості та довгострокових біологічних активів за справедливою вартістю)

Сальдо за Дт рах. 10 (крім субрах. 100 в частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю), 11, 12, 15, субрах. 162, 164, 166

Показують первісну (переоцінену) вартість основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, а також об’єктів інвестиційної нерухомості та довгострокових біологічних активів, якщо їх облік ведуть за первісною вартістю.

Не включають до підсумку Балансу.

знос

1012

Сальдо за Кт рах. 13

Заносять нараховану в установленому порядку суму зносу основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, а також об’єктів інвестиційної нерухомості та довгострокових біологічних активів, оцінених за первісною вартістю.

Показник наводять у дужках. Не включають до підсумку Балансу.

Інші необоротні активи

1090

Сальдо за Дт рах. 14, 18

Сальдо за Дт рах. 14, 18, 19

Наводять вартість інших необоротних активів, зокрема довгострокових фінансових інвестицій.

Усього за розділом I

1095

Ряд. 1010 + ряд. 1090

II. Оборотні активи

Запаси

1100

Сальдо за Дт рах. 20, 21, 23, 26

Сальдо за Дт рах. 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28

Відображають (п.п. 1.3 розд. ІІІ НП(С)БО 25):

— вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу;

— вартість поточних біологічних активів;

— вартість готової продукції та сільгосппродукції;

— витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги);

— валову заборгованість замовників за будівельними контрактами.

Вважаємо, що в ряд. 1100 форми № 1-мс також слід відображати вартість товарів, придбаних підприємством для продажу (за мінусом суми торгових націнок).

Поточна дебіторська заборгованість

1155

Сальдо за Дт рах. 37, 64 (крім субрах. 64/Податковий кредит і 64/Податкові зобов’язання), 66, 68 мінус сальдо за Кт субрах. 37/Резерв сумнівних боргів (якщо резерв створюється)

Сальдо за Дт рах. 34, 36, 37, 64 (крім субрах. 643 і 644), 65, 66, 68 мінус сальдо за Кт рах. 38 (якщо резерв сумнівних боргів створюється)

Відображають фактичну поточну дебіторську заборгованість:

— покупців і замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги (включаючи забезпечену векселями);

— казначейських, фінансових і податкових органів, державних цільових фондів;

— інших дебіторів.

Зазначимо: п.п. 1.4 розд. III НП(С)БО 25 пропонує відображати в цьому рядку також заборгованість засновників з формування статутного капіталу. Одночасно із цим п.п. 1.7 розд. III НП(С)БО 25 вимагає показувати у складі статті «Капітал» (ряд. 1400 форми № 1-мс) суму фактично внесеного статутного капіталу підприємства, а не зафіксованого в установчих документах. Очевидно, що при такому заповненні рядків Баланс не зійдеться. На наш погляд, у ряд. 1400 форми № 1-мс слід відображати зафіксовану в установчих документах суму статутного капіталу за мінусом величини заборгованості засновників за внесками, що й відповідатиме фактично внесеній сумі. При такому підході заборгованість засновників з формування статутного капіталу в ряд. 1155 форми № 1-мс зазначатися не повинна.

Нагадаємо: підприємства, що складають Фінансову звітність мікропідприємства, мають право не створювати резерв сумнівних боргів (п. 7 розд. І НП(С)БО 25). У такому разі поточну дебіторську заборгованість у ряд. 1155 відображають у її фактичній сумі, тобто без зменшення на резерв сумнівних боргів.

Гроші та їх еквіваленти

1165

Сальдо за Дт рах. 30 (крім грошових документів), 31

Сальдо за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 334, 335, 351

Наводять готівку в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошових коштів (як у національній, так і в іноземних валютах).

Пам’ятайте: кошти, які не можна використовувати для операцій протягом року з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, відображають як необоротні активи

(ряд. 1090 форми № 1-мс).

Інші оборотні активи

1190

Сальдо за Дт рах. 35, 39, субрах. 30/Грошові документи, 64/Податковий кредит і 64/Податкові зобов’язання

Сальдо за Дт субрах. 331, 332, 352, 643, 644, рах. 39

Показують суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу ІІ активу форми № 1-мс, зокрема поточні фінансові інвестиції.

Усього за розділом II

1195

Ряд. 1100 + ряд. 1155 + ряд. 1165 + ряд. 1190

Баланс

1300

Ряд. 1095 + ряд. 1195

Ряд. 1300 гр. 3 і 4 форми № 1-мс = ряд. 1900 гр. 3 і 4 форми № 1-мс.

ПАСИВ

I. Власний капітал

Капітал

1400

Сальдо за Кт рах. 40 мінус сальдо за Дт рах. 40 (відповідні субрахунки)

Сальдо за Кт рах. 40, 41, 42, 43 мінус сальдо за Дт рах. 45, 46

У цьому рядку наводять:

— суму фактично внесеного засновниками (власниками) статутного капіталу;

— суму пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, союзів та інших організацій;

— вартість безоплатно отриманих підприємством необоротних активів, внески засновників підприємства понад статутний капітал та інші види додаткового капіталу;

— суму резервного капіталу.

Тут також обліковують суму вилученого капіталу, яку віднімають при визначенні показника цього рядка.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Сальдо за Кт (прибуток)

або за Дт (збиток) рах. 44

Сальдо за Кт субрах. 441

або за Дт субрах. 442

Відображають суму нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Суму збитку наводять у дужках і віднімають при визначенні підсумку власного капіталу.

Усього за розділом I

1495

Ряд. 1400 ± ряд. 1420

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

Сальдо за Кт рах. 47, 48, 55

Сальдо за Кт рах. 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55

У цьому рядку відображають:

— довгострокову заборгованість підприємства перед банками за отриманими від них кредитах, за залученими від інших осіб позиковими коштами, на які нараховуються відсотки, та інші довгострокові зобов’язання;

— залишок коштів цільового фінансування і цільових надходжень (включаючи суми коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток);

— суми забезпечень для відшкодування майбутніх витрат і платежів (на оплату відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо), якщо підприємство їх створює. Нагадаємо: відповідно до п. 7 розд. І НП(С)БО 25 підприємства, які надають Фінансову звітність мікропідприємства, мають право не створювати забезпечення.

IІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт), 68 (у частині кредитів банків і відсотків за ними)

Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт), 60, 61 (у частині заборгованості за кредитами банків), субрах. 684 (у частині відсотків за банківськими кредитами)

Показують суму поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них короткостроковими позиками з урахуванням належної до сплати на кінець звітного періоду суми відсотків. У цьому рядку відображають також зобов’язання, які виникли як довгострокові, але підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу.

Поточна кредиторська заборгованість за:

товари, роботи, послуги

1615

Сальдо за Кт рах. 68 (у частині заборгованості за ТМЦ, роботи, послуги)

Сальдо за Кт рах. 62, 63

Відображають суму заборгованості перед постачальниками і підрядниками за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. Також тут показують заборгованість перед постачальниками за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку ТМЦ, який встановлено при їх прийманні.

розрахунками з бюджетом

1620

Сальдо за Кт рах. 64 (у частині заборгованості за платежами до бюджету)

Сальдо за Кт субрах. 641, 642

Показують заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суми податків з працівників підприємства.

розрахунками зі страхування

1625

Сальдо за Кт рах. 64 (у частині заборгованості зі страхування)

Сальдо за Кт рах. 65

Відображають суму заборгованості за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування працівників.

розрахунками з оплати праці

1630

Сальдо за Кт рах. 66

Наводять заборгованість за нарахованою, але не виплаченою сумою оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату.

Інші поточні зобов’язання

1690

Сальдо за Кт рах. 37, 68 (крім сум, відображених в інших рядках розділу III пасиву форми № 1-мс), 69, субрах. 64/Податковий кредит

і 64/Податкові зобов’язання

Сальдо за Кт субрах. 372, 378, 643, 644, рах. 61 (крім довгострокової заборгованості за банківськими кредитами, переведеної в поточну), 67, 68 (крім субрах. 684 у частині відсотків за банківськими кредитами), 69

Включають суми зобов’язань, які не відображені в інших статтях розділу ІІІ пасиву форми № 1-мс, зокрема:

— заборгованість за отриманими авансами;

— заборгованість перед засновниками у зв’язку з розподілом прибутку;

— заборгованість пов’язаним сторонам;

— суми валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами тощо.

Також, на нашу думку, тут слід наводити суму доходів майбутніх періодів.

Усього за розділом IІІ

1695

Ряд. 1600 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1690

Баланс

1900

Ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695

Ряд. 1900 гр. 3 і 4 форми № 1-мс = ряд. 1300 гр. 3 і 4 форми № 1-мс.

З формою № 1-мс, сподіваємося, все зрозуміло. Тепер час поговорити про Звіт про фінансові результати за формою № 2-мс. При його заповненні врахуйте: у гр. 4 наводять дані за аналогічний період попереднього року (п. 5 розд. I НП(С)БО 25), тобто показники, відображені в гр. 3 форми № 2-мс за 2018 рік.

Таблиця 8.5. Заповнення форми № 2-мс

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

при використанні

Спрощеного плану рахунків

при використанні

загального Плану рахунків

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти за Дт рах. 70 з Кт рах. 79 мінус обороти за Кт субрах. 70/Вирахування з доходу з Дт рах. 79

Обороти за Дт субрах. 701, 702 і 703 з Кт субрах. 791 мінус обороти за Кт субрах. 704 з Дт субрах. 791

Відображають чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто дохід (виручку) за вирахуванням непрямих податків і зборів, наданих знижок та інших вирахувань з доходів. Крім того, тут відображають дохід від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості, а також дохід від операційної оренди інших об’єктів, якщо вона є основним видом діяльності підприємства.

Інші доходи

2160

Обороти за Дт рах. 74 з Кт рах. 79

Обороти за Дт рах. 71 з Кт субрах. 791; за Дт рах. 72, 73 з Кт субрах. 792; за Дт рах. 74 з Кт субрах. 793

Відображають операційні, фінансові та інші доходи підприємства, крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Разом доходи

2280

Ряд. 2000 + ряд. 2160

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти за Дт рах. 90

Обороти за Дт субрах. 901, 902, 903

Показують собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Якщо в оренду надається інвестиційна нерухомість або оренда — основний вид діяльності, то до цього рядку включають також витрати, пов’язані з наданням майна в оренду. Показник наводять у дужках.

Інші витрати

2165

Обороти за Дт рах. 96 без урахування обороту за Дт рах. 96 з Кт рах. 48 і субрах. 64/Розрахунки з податку на прибуток (у частині нарахованого податку на прибуток)

Обороти за Дт рах. 92, 93, 94, 95, 96, 97

Тут відображають:

— адміністративні витрати;

— витрати на збут;

— інші операційні витрати;

— витрати на сплату відсотків та інші фінансові витрати;

— втрати від участі в капіталі;

— інші витрати підприємства.

Показник наводять у дужках.

Разом витрати

2285

Ряд. 2050 + ряд. 2165

Значення ряд. 2285 форми № 1-мс наводять у дужках.

Фінансовий результат до оподаткування

2290

Ряд. 2280 - ряд. 2285

Від’ємне значення (збиток) наводять у дужках.

Податок на прибуток

2300

Обороти за Дт рах. 96 з Кт рах. 48, субрах. 64/Розрахунки з податку на прибуток

Оборот за Дт рах. 98 з Кт субрах. 481, 641/Розрахунки з податку на прибуток

Відображають суму податку на прибуток за звітний період, визначену згідно з ПКУ. Зверніть увагу: в цьому рядку показують і суму податку на прибуток, не сплачену до бюджету внаслідок звільнення від оподаткування. Показник наводять у дужках.

Єдиноподатники цей рядок не заповнюють.

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування

2310

На сьогодні цей рядок не заповнюють

Чистий прибуток (збиток)

2350

Ряд. 2290 - ряд. 2300

При отриманні від’ємного значення (збитку) показник наводять у дужках.

Отже, ми розглянули особливості заповнення форм фінансової звітності, що надаються підприємствами, які у своїй діяльності керуються національними П(С)БО. Тепер ви з легкістю зможете скласти якісну фінзвітність і своєчасно подати її користувачам.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі