Теми статей
Обрати теми

Як у ТОВ і АТ прибутки ділили, або Юридичні нюанси дивідендів

Амброзяк Наталя, юрист
Початок нового року — час не лише нових сподівань. Для більшості господарських товариств — це ще й чудова можливість підбити підсумки роботи за попередній рік. Якщо минулі 12 календарних місяців для підприємства були продуктивними, то чом би не виплатити дивіденди його учасникам? ТОВ у цьому випадку потрібно бути особливо уважними, адже діє Закон про ТОВ. Загалом, наш тематичний номер буде цілком присвячений дивідендам. А розпочнемо ми з азів. Поговоримо про юридичний бік нарахування і виплати частини прибутку в ТОВ і АТ.

Безумовно, процедури нарахування та виплати дивідендів у ТОВ і АТ відрізняються. Перш ніж зануритися в процедурні подробиці нагадаємо, що ж таке дивіденди.

Дивіденди — це частина чистого прибутку, що розподіляється між учасниками (акціонерами)

При цьому щодо ТОВ і АТ під прибутком розуміється саме прибуток бухгалтерський (зазвичай це важливо при розподілі прибутку за періоди до 2015 року). Такого висновку дозволяє дійти п.п. 14.1.49 ПКУ.

Хто з учасників має право на отримання дивідендів?

ТОВ. На сьогодні право на отримання дивідендів мають учасники, які були такими на день прийняття рішення про виплату дивідендів. До речі, у Законі про госптовариства використовується більш розмите словосполучення — «початок строків виплати дивідендів». Яких важливих висновків можна дійти завдяки цій фразі? А ось яких.

Наприклад, учасник був таким у день прийняття рішення про виплату дивідендів, а потім вирішив продати частку. Кому в цьому випадку виплачувати дивіденди — новому чи «старому» власнику? Відповідь однозначна: «старому».

Та ж логіка застосовуватиметься у разі, якщо учасник вирішить вийти з товариства. «Останніми» будуть ті дивіденди, прийняття рішення про виплату яких він застав у статусі учасника.

Також зверніть увагу на те, що учасник, який не вніс (не до кінця вніс) вклад до статутного капіталу товариства, дивідендів не отримає. Товариству заборонено виплачувати частину прибутку таким учасникам (ч. 3 ст. 27 Закону про ТОВ).

АТ. У цих товариствах усе трішки складніше. Для того, щоб отримати дивіденди, акціонерові необхідно потрапити до переліку осіб, які мають право на таку виплату.

Дата складання цього переліку визначається наглядовою радою АТ. Складати перелік власників простих акцій можна не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів, а власників привілейованих акцій — протягом місяця після закінчення звітного року.

Зверніть увагу: якщо акціонер провів відчуження своїх акцій після дати складання переліку, але до моменту виплати дивідендів, то дивіденди отримає не новий власник цінних паперів, а акціонер зі списку (тобто «старий» акціонер) (абзац четвертий ч. 4 ст. 30 Закону про АТ).

Порядок нарахування і розрахунку дивідендів

Яким же чином нарахувати дивіденди і розрахувати суму, належну кожному учаснику (акціонеру).

ТОВ. Спочатку поговоримо про те, як розрахувати суму дивідендів.

У ТОВ прибуток розподіляється пропорційно часткам у статутному капіталі товариства. Наприклад, у товаристві є два учасники. Розподіл часток: 50 % на 50 %. Це означає, що кожному з учасників дістанеться саме 50 % прибутку.

До речі, учасників товариства ніхто не примушує направляти на виплату дивідендів увесь прибуток. Можна направити лише його частину або ж не направляти зовсім. До такого висновку нас підштовхує те, що розподіл прибутку належить до виключної компетенції загальних зборів учасників* (пп. 11 та 12 ч. 1 ст. 30 Закону про ТОВ). Більше того, зобов’язання включати до порядку денного щорічних зборів питання про розподіл прибутку і виплату дивідендів (ч. 2 ст. 13 Закону про ТОВ) ніяк на цю ситуацію не впливає.

* Див. детальніше на с. 24 цього номера.

Чи можна не дотримуватися «процентовки» статутного капіталу? Нарахувати і виплатити тому чи іншому учасникові той відсоток прибутку, який захочеться? Ні, не можна. Положення ч. 1 ст. 26 Закону про ТОВ прямо говорять про те, що виплата дивідендів здійснюється пропорційно розміру часток учасників.

Тепер поговоримо про процедуру. Вона складається з трьох кроків.

Крок 1. Загальні збори учасників приймають рішення про нарахування і виплату дивідендів. Закріплюємо рішення протоколом загальних зборів.

Пам’ятайте, що навіть у цьому випадку необхідно дотримуватися правил про скликання і проведення загальних зборів учасників товариства. Вони прописані у вашому статуті.

Якщо ж статут уже приведено у відповідність із Законом про ТОВ, то керуємося не лише цим установчим документом, а й положеннями Закону про ТОВ. Бажано в процесі прийняття рішення визначитися з тим, куди товариство перераховуватиме дивіденди: на банківські рахунки учасників чи видаватиме через касу підприємства.

Зауважте: виходячи з положень ч. 2 ст. 26 Закону про ТОВ

якщо ви захочете виплатити дивіденди в натуральній формі, то потрібно, щоб таке рішення було одностайним

Це означає, що, по-перше, на загальних зборах мають бути присутніми всі учасники (або їх представники), а по-друге, потрібно всім цим учасникам проголосувати «за». Якщо ж виплата здійснюватиметься грошовими коштами, то достатньо більшості голосів усіх учасників товариства, що мають право голосу із цього питання (ч. 4 ст. 34 Закону про ТОВ).

Крок 2. На підставі рішення загальних зборів директор видає наказ про виплату дивідендів.

Крок 3. Виплачуємо дивіденди на банківську карту учасника або через касу підприємства**.

** Детальніше про виплату дивідендів через касу підприємства див. на с. 31 цього номера.

АТ. Для акціонерів розмір дивідендів визначається з розрахунку на одну належну акціонерові акцію певного типу та/або класу.

Як ми вже говорили, Закон про АТ виокремлює два типи акцій — прості та привілейовані. Відрізняються вони, зокрема, способом обчислення дивідендної суми.

Наприклад, за простими акціями розмір дивідендів визначається рішенням загальних зборів виходячи з номінальної вартості кожного цінного паперу з урахуванням їх кількості в кожного власника. За привілейованими акціями розмір дивідендів визначається в статуті акціонерного товариства. Це може бути фіксований мінімальний розмір дивідендів за відсутності прибутку і додаткові виплати у разі, якщо він з’являється.

Крім того, привілейовані акціонери завжди залишаються «у виграші». Їм дивіденди необхідно виплатити в будь-якому випадку. Прибуток є? Виплачуємо «привілейованим» насамперед. Прибутку не вистачає? Його зовсім немає? Використовуємо кошти резервного капіталу товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями (абзац п’ятий ч. 2 ст. 30 Закону про АТ).

Що стосується процедури. Усієї її ми розглядати не будемо. Скажемо лише про особливості.

1. В АТ дивіденди виплачуються виключно в грошовій формі (ч. 1 ст. 30 Закону про АТ).

2. Публічне АТ, щодо акцій якого здійснена публічна пропозиція та/або акції якого допущені до торгів на фондовій біржі, здійснює виплату дивідендів виключно через депозитарну систему України.

Водночас інші АТ (наприклад, приватне АТ) виплачують дивіденди через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати зазначається в рішенні загальних зборів (протоколі). При цьому «безпосередньо акціонерам» означає перерахування дивідендних виплат на банківські рахунки одержувачів (зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або поштовим переказом на адреси акціонерів. Поштовий переказ використовується в тих випадках, коли в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, немає інформації про банківські рахунки акціонерів. Такі правила встановлено п. 3 розд. ІІ Порядку виплати АТ дивідендів. Якщо ж поштовий переказ повернеться АТ, то товариство виплатить дивіденди через депозитарну систему України (п. 4 розд. І, п. 4 розд. ІІІ Порядку виплати АТ дивідендів).

3. Товариство зобов’язане в порядку, встановленому статутом, повідомити акціонерів про дату, розмір, порядок і строки виплати дивідендів. При цьому публічне АТ протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями повідомляє про це на фондову біржу (біржі), у реєстрі якої(их) перебуває таке товариство.

Обмеження щодо виплати дивідендів

Для вашої зручності ми вирішили звести усі обмеження в одну таблицю (див. нижче).

Обмеження у виплаті дивідендів в АТ і ТОВ

ТОВ

АТ

1. ТОВ не може прийняти рішення про виплату дивідендів або виплатити їх, якщо:

а) товариство не розрахувалося зі своїми учасниками у зв’язку з припиненням їх участі в товаристві або з правонаступниками (спадкоємцями) учасників товариства;

б) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов’язаннями, строк виконання яких настав, чи буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів або здійснення виплати.

2. Товариство не може виплатити дивіденди учасникові, який не вніс вклад повністю або частково.

3. Товариство повинне враховувати обмеження на готівкові розрахунки у разі виплати дивідендів готівкою через касу підприємства (див. детальніше на с. 31 цього номера)

1. АТ не може прийняти рішення про виплату дивідендів і виплатити їх за простими акціями, якщо:

1) не зареєстровано звіт про результати розміщення акцій;

2) власний капітал товариства менший за суму статутного і резервного капіталу, а також розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

2. Товариство не має права виплачувати дивіденди за простими акціями, якщо:

1) воно зобов’язане викупити акції відповідно до ст. 68 Закону про АТ;

2) за привілейованими акціями поточні дивіденди повністю не виплачені.

3. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів і виплачувати дивіденди за привілейованими акціями, якщо не зареєстровано звіт про результати розміщення акцій.

4. Товариство не має права виплачувати дивіденди за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за такими ж акціями, власники яких мають перевагу за черговістю отримання дивідендів

Спільні обмеження для ТОВ і АТ

1) майно (у тому числі грошові кошти), яке стане джерелом дивідендів, — під податковою заставою. У цьому випадку будь-яке використання такого майна необхідно узгоджувати з контролюючим органом (п. 92.1 ПКУ). Нагадаємо: право податкової застави виникає у разі наявності податкового боргу. При цьому під таким видом застави виявляється виключно те майно, яке потрапило до акта опису (п. 89.3 ПКУ)*;

2) арешт майна (у тому числі грошових коштів), яке стане джерелом дивідендів, у межах виконавчого провадження та/або в порядку, встановленому ст. 94 ПКУ*;

Спільні обмеження для ТОВ і АТ

3) перебування товариства в процесі банкрутства. Виплата дивідендів у такому разі повинна узгоджуватися з розпорядником майна (ч. 5 ст. 22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.92 р. № 2343-XII)

* Детальніше про податковий борг, заставу й арешт див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 44, с. 10.

Строки виплати

Строки виплати дивідендів не варто плутати з періодом для їх нарахування.

ТОВ. Для таких товариств строк виплати дивідендів — не пізніше 6 місяців з дня прийняття відповідного рішення загальними зборами. Інший строк може встановлюватися в статуті або в самому рішенні загальних зборів про виплату дивідендів.

При цьому нараховуватися дивіденди можуть за будь-який період, кратний кварталу.

Проте якщо в статуті у вас установлено інший період (наприклад, місяць), то пріоритет віддаватиметься саме положенням статуту! І це правило діятиме як до 17.06.2019 р. (дата, коли положення статутів, що суперечать Закону про ТОВ, втратять чинність), так і після цієї дати.

Нагадаємо: протягом року з дня набрання чинності Законом про ТОВ (тобто до 17.06.2019 р.) «несучасні» положення статуту дійсні в частині, яка відповідає законодавству станом на день набрання чинності Законом про ТОВ. Цей пункт не застосовується після внесення змін до статуту товариства.

До речі, стягнути заборгованість за нарахованими, але не виплаченими дивідендами можна через суд (див. детальніше на с. 24 цього номера).

АТ. В АТ усе дещо ускладнюється. Річ тут у тому, що строки виплати дивідендів залежатимуть від типу акцій. Відповідно до ч. 2 ст. 30 Закону про АТ за простими акціями строк виплати не повинен перевищувати 6 місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів. При цьому загальні збори можуть своїм рішенням зменшити цей строк.

За привілейованими акціями строк також не повинен перевищувати 6 місяців, але вже після закінчення звітного року.

Тобто «привілейовані» дивіденди виплачуються незалежно від прийняття/неприйняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату частини прибутку. Ось тому-то вони й називаються привілейованими ☺.

Акціонери, на відміну від учасників ТОВ, можуть не лише звертатися до суду за стягненням заборгованості за дивідендами. Також вони мають право вдатися до допомоги нотаріуса, який нанесе свій виконавчий напис на один з документів, передбачений п. 13 Переліку № 1172. Далі може відбутися примусове стягнення боргу на підставі такого виконавчого напису через держ- або приватного виконавця.

Наш «спринт» ☺ основними юридичними моментами нарахування і виплати дивідендів добіг кінця. Далі на вас чекають бухгалтерські та податкові нюанси цього процесу.

Упевнені, що у цьому номері ви знайдете відповідь на своє запитання.

висновки

  • Отримати частину прибутку в ТОВ можуть учасники, які мали такий статус на момент прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
  • ТОВ не має права виплачувати дивіденди учасникам, які не внесли або не повністю внесли вклад до статутного капіталу товариства.
  • У ТОВ дивіденди виплачуються в грошовій формі. Проте учасники можуть прийняти одностайне рішення здійснити такі виплати в іншій (наприклад, натуральній) формі.
  • АТ може виплачувати дивіденди виключно в грошовій формі.
  • АТ не має права приймати рішення про виплату дивідендів та виплачувати їх за простими акціями, якщо власний капітал АТ менше за суму статутного і резервного капіталів.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі