Теми статей
Обрати теми

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Січень, 2019/№ 07
Друк
У Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за формою № 2 наводять інформацію про доходи, витрати, прибутки і збитки, а також про сукупний дохід підприємства за звітний період. Порядок заповнення Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) і відповідність регістрів бухгалтерського обліку рядкам форми № 2 ви побачите в табл. 3.1.

Таблиця 3.1. Заповнення форми № 2

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

Примітка

Розділ I. Фінансові результати

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти за Дт субрах. 701, 702 і 703

з Кт субрах. 791 мінус оборот за Кт субрах. 704 з Дт субрах. 791

Відображають чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто дохід (виручку) від реалізації за вирахуванням:

— непрямих податків (ПДВ, акцизного податку);

— інших податків та зборів, що сплачуються з обороту;

— наданих знижок;

— вартості повернених раніше проданих товарів;

— доходів, які за договорами належать комітентам

Якщо в оренду надається інвестиційна нерухомість або оренда — основний вид діяльності підприємства, то тут показують також дохід від операційної оренди.

Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, і суму винагороди за виконання інших операцій, пов’язаних з розміщенням, купівлею та продажем цінних паперів з урахуванням відповідних вирахувань.

Крім того, тут показують дохід комісіонера (повіреного) від надання комісійних послуг.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти за Кт субрах. 901, 902, 903

з Дт субрах. 791

Відображають виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Показник наводять у дужках

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначають згідно з П(С)БО 9, П(С)БО 16 і П(С)БО 30. Зверніть увагу: до цієї статті, крім виробничої собівартості, включають також постійні нерозподілені загальновиробничі витрати, що входять до складу собівартості реалізованої продукції.

Якщо в оренду надають інвестиційну нерухомість або оренда — основний вид діяльності підприємства, у ряд. 2050 показують фактичну собівартість наданих послуг з оренди.

Організації, основна діяльність яких — торгівля цінними паперами, відображають у цьому рядку балансову вартість реалізованих цінних паперів.

Валовий:

прибуток

2090

Ряд. 2000 - ряд. 2050

Додатний результат

збиток

2095

Від’ємний результат. Наводять у дужках

Інші операційні доходи

2120

Обороти за Дт рах. 71 з Кт субрах. 791

Відображають суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а саме дохід від:

— операційних курсових різниць;

— відшкодування раніше списаних активів;

— операційної оренди активів (крім випадків, коли в оренду надають інвестиційну нерухомість або оренда є основним видом діяльності);

— роялті;

— відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках у банках або депозитних рахунках до запитання;

— отриманих безоплатно оборотних активів;

— реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття;

— списання кредиторської заборгованості;

— визнаних штрафів, пені, неустойки тощо

Ряд. 2120 ≥ ряд. 2121 + ряд. 2122 + ряд. 2123

До цього рядка включають також дохід від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції, а також дохід від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю. Крім того, тут наводять дохід від збільшення на дату балансу чистої вартості реалізації необоротних активів (групи вибуття), утримуваних для продажу. Також сюди потраплять доходи, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти (див. лист Мінфіну від 01.03.2012 р. № 31-08410-07-27/5199).

Зауважте: дохід у цьому рядку показують без урахування ПДВ, акцизного податку та інших непрямих податків та зборів.

Додатковий рядок (Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю)

2121

Обороти за Кт субрах. 710 (крім доходу від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

Наводять дохід від зміни вартості активів (інвестиційної нерухомості, біологічних активів тощо), які оцінюються за справедливою вартістю (у тому числі з ряд. 2120). Не бере участі в розрахунку фінансового результату

Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, включають до цієї статті дохід від зміни вартості фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю.

Додатковий рядок (Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції)

2122

Обороти за Кт субрах. 710 з Дт рах. 23 (у частині доходів від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

Відображають дохід від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції, отриманих у результаті сільськогосподарської діяльності (у тому числі з ряд. 2120). Не бере участі в розрахунку фінансового результату

Додатковий рядок (Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування)

2123

Обороти за Кт рах. 71 з Дт субрах. 481

Показують окремо дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування відповідно до ПКУ (у тому числі з ряд. 2120).

Не бере участі в розрахунку фінансового результату

Адміністративні витрати

2130

Обороти за Кт рах. 92 з Дт субрах. 791

Відображають загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

Показник наводять у дужках

Витрати на збут

2150

Обороти за Кт рах. 93 з Дт субрах. 791

Наводять витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), а саме: витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів, робіт, послуг), рекламу, доставку продукції споживачам тощо. Показник наводять у дужках

Інші операційні витрати

2180

Обороти за Кт рах. 94 з Дт субрах. 791

У цьому рядку відображають:

— собівартість реалізованих виробничих запасів, необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття;

— втрати від операційних курсових різниць;

— втрати від знецінення запасів;

— відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної понад резерв безнадійної дебіторської заборгованості;

— визнані економічні (фінансові) санкції;

— інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, які включають до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).

Показник наводять у дужках

Ряд. 2180 ≥ ряд. 2181 + ряд. 2182

Сюди включають також витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю. Крім того, у цьому рядку відображають витрати від зменшення на дату балансу чистої вартості реалізації необоротних активів (групи вибуття), утримуваних для продажу. Тут же наводять витрати, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти (див. лист Мінфіну від 01.03.2012 р. № 31-08410-07-27/5199).

Додатковий рядок (Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю)

2181

Обороти за Дт субрах. 940 (крім витрат від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

Відображають витрати від зміни вартості активів (інвестиційної нерухомості, біологічних активів тощо), які оцінюються за справедливою вартістю

(у тому числі з ряд. 2180).

Показник наводять у дужках.

Не бере участі в розрахунку фінансового результату

Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті показують витрати від зміни вартості фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю.

Додатковий рядок (Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції)

2182

Обороти за Дт субрах. 940 з Кт рах. 23 (у частині витрат від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

Відображають витрати від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції, отриманих у результаті сільськогосподарської діяльності (у тому числі з ряд. 2180). Показник наводять у дужках. Не бере участі в розрахунку фінансового результату

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

Ряд. 2090 + ряд. 2120 - ряд. 2130 - ряд. 2150 -

- ряд. 2180 або

ряд. 2120 - ряд. 2095 -

- ряд. 2130 - ряд. 2150 -

- ряд. 2180

Додатний результат

збиток

2195

Від’ємний результат. Наводять у дужках

Дохід від участі в капіталі

2200

Обороти за Дт рах. 72 з Кт субрах. 792

Відображають дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведуть за методом участі в капіталі

Інші фінансові доходи

2220

Обороти за Дт рах. 73 з Кт субрах. 792

Наводять дивіденди, відсотки (у тому числі за строковими депозитними вкладами) та інші доходи від фінансових інвестицій (крім доходів, що обліковуються за методом участі в капіталі)

Інші доходи

2240

Обороти за Дт рах. 74 з Кт субрах. 793

У цьому рядку відображають дохід від:

— реалізації фінансових інвестицій;

— неопераційних курсових різниць;

— зміни балансової вартості фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю (крім підприємств, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами).

Також тут наводять інші доходи, що виникають у процесі господарської діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства

Ряд. 2240 ≥ ряд. 2241

Крім того, до ряд. 2240 включають доходи від безоплатного отримання необоротних активів (у сумі, пропорційній нарахованій амортизації), від дооцінки раніше уцінених об’єктів необоротних активів (у межах попередньої уцінки), від відновлення корисності активів (у межах раніше проведених уцінок і зменшень корисності). Також тут наводять дохід у вигляді перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань об’єкта придбання над сукупністю витрат на об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності (п. 13 П(С)БО 19).

Важливо! Дохід зазначають без урахування ПДВ, акцизного податку та інших непрямих податків і зборів.

Додатковий рядок (Дохід від благодійної допомоги)

2241

Обороти за Кт рах. 74 з Дт субрах. 483

Відображають окремо дохід від отриманої у вигляді грошових коштів (товарів, робіт, послуг) благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від обкладення ПДВ (у тому числі з ряд. 2240).

Не бере участі в розрахунку фінансового результату

Фінансові витрати

2250

Обороти за Кт рах. 95 з Дт субрах. 792

Показують витрати на відсотки та інші витрати підприємства, пов’язані з позиками (крім фінансових витрат, які включають до собівартості кваліфікаційних активів згідно з П(С)БО 31). Показник наводять у дужках

Втрати від участі в капіталі

2255

Обороти за Кт рах. 96 з Дт субрах. 792

Відображають збиток від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведуть методом участі в капіталі. Показник наводять у дужках

Інші витрати

2270

Обороти за Кт рах. 97 з Дт субрах. 793

У цьому рядку відображають:

— собівартість реалізації фінансових інвестицій;

— втрати від уцінки фінансових інвестицій і необоротних активів;

— втрати від неопераційних курсових різниць;

— витрати підприємств (крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами) від зміни балансової вартості фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю;

— інші витрати, які виникають у процесі господарської діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

Показник наводять у дужках

Крім того, у цьому рядку наводять втрати від зменшення корисності активів, визначені згідно з П(С)БО 28, а також залишкову вартість списаних необоротних активів і витрати, пов’язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж).

Додатковий рядок (Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті)

2275

Відображають прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті. Цю величину розраховують відповідно до вимог П(С)БО 22. Зазначений рядок заповнюють підприємства, які згідно зі ст. 14 Закону № 996 зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність (див. табл. 1.2 на с. 6). Суму збитку наводять у дужках

Нагадаємо: відповідно до п. 4 П(С)БО 22 показники річної фінансової звітності підприємства підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування за умови наявності в економічному середовищі, зокрема, таких специфічних факторів:

— переважна більшість населення зберігає свої заощадження у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті;

— продаж та придбання активів на умовах відстрочення платежу здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності грошей протягом періоду відстрочення платежу;

— відсоткові ставки, заробітна плата і ціни індексуються відповідно до індексу цін;

— досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 100 і більше відсотків.

Кумулятивний приріст інфляції — добуток індексів інфляції за 3 останні роки, включаючи звітний. Оскільки за останні 3 роки кумулятивний приріст інфляції не перевищив 100 %, ряд. 2275 у формі № 2 за 2018 рік не заповнюють.

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

Ряд. 2190 + ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 - ряд. 2250 - ряд. 2255 - ряд. 2270 ± ряд. 2275 або ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 - ряд. 2195 - ряд. 2250 - ряд. 2255 - ряд. 2270 ± ± ряд. 2275

Додатний результат

збиток

2295

Від’ємний результат. Наводять у дужках

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Обороти за Кт рах. 98 з Дт рах. 79

Відображають суму витрат з податку на прибуток, визначений згідно з П(С)БО 17. Показник наводять у дужках

Обороти за Дт рах. 98 з Кт рах. 79

Зазначають суму доходу з податку на прибуток підприємства відповідно до П(С)БО 17

Єдиноподатники цей рядок не заповнюють.

Коментар до заповнення ряд. 2300 форми № 2 див. на с. 33.

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

Відображають єдиний показник, що включає:

1) прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування;

2) прибуток (збиток) від переоцінки необоротних активів і груп вибуття, які утворюють припинену діяльність і оцінюються за чистою вартістю реалізації.

Показник визначають відповідно до П(С)БО 27.

Суму збитку наводять у дужках

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

Алгебраїчна сума ряд. 2290 (або ряд. 2295), ряд. 2300 і ряд. 2305

Додатний результат

збиток

2355

Від’ємний результат. Наводять у дужках

Розділ II. Сукупний дохід

Відповідно до п. 3 розд. І НП(С)БО 1 сукупний дохід включає зміни у власному капіталі протягом звітного періоду в результаті господарських операцій та інших подій (крім змін капіталу за рахунок операцій з власниками). При цьому під іншим сукупним доходом розуміють доходи і витрати, не включені до фінансових результатів підприємства. Таким чином, у розділі ІІ форми № 2 зазначають ті операції, які вплинули на зміни статей розділу I пасиву форми № 1 (за винятком операцій з власниками) і не були відображені на рах. 79 (з подальшим списанням на рах. 44).

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Обороти за Кт субрах. 411 і 412 мінус обороти за Дт субрах. 411 і 412

Показують суму зміни власного капіталу за рахунок дооцінки (уцінки) основних засобів і нематеріальних активів, переоцінених відповідно до П(С)БО 7 і П(С)БО 8.

Від’ємний результат наводять у дужках (вираховують)

Зауважте: до ряд. 2400 повинна потрапляти тільки сума дооцінки (уцінки), яка збільшує (зменшує) додатковий капітал. Якщо ж дооцінку (уцінку) необоротних активів відображають у складі доходів (витрат), її до цього рядка не включають.

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Обороти за Кт субрах. 413 мінус обороти за Дт субрах. 413

Відображають суму зміни власного капіталу за рахунок дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, переоцінених відповідно до П(С)БО 13.

Від’ємний результат наводять у дужках (вираховують)

Накопичені курсові різниці

2410

Обороти за Кт субрах. 423 мінус обороти за Дт субрах. 423

Наводять суму зміни додаткового капіталу за рахунок накопичених курсових різниць, визначених згідно з П(С)БО 21. Від’ємний результат наводять у дужках (вираховують)

Зокрема, тут показують накопичені курсові різниці щодо дебіторської заборгованості або зобов’язань за розрахунками з господарською одиницею за межами України, погашення яких не планується і не є ймовірним у найближчій перспективі (п. 9 П(С)БО 21).

Зверніть увагу: операційні та неопераційні курсові різниці, відображені у складі доходів або витрат, у цьому рядку не показують. Крім того, до сукупного доходу не включають і, відповідно, не наводять у ряд. 2410 курсові різниці від перерахунку зобов’язань учасників при формуванні статутного капіталу, відображені на субрах. 425 (див. лист Мінфіну від 19.11.2013 р. № 31-08410-07-16/33606).

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

Обороти за Кт рах. 41 і 42 мінус обороти за Дт рах. 41 і 42 (щодо частки іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх і спільних підприємств)

Відображають частку іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх і спільних підприємств, облік фінансових інвестицій у які ведуть за методом участі в капіталі.

Від’ємний результат наводять у дужках (вираховують)

Інший сукупний дохід

2445

Обороти за Кт субрах. 414, 424, 425 мінус обороти за Дт субрах. 414, 424, 425 (крім змін капіталу за рахунок операцій з власниками)

Наводять інші зміни у власному капіталі, які не належать до операцій з власниками, що не включені до фінансових результатів підприємства у звітному періоді (не відображені на рах. 79) і не можуть бути наведені в інших статтях розділу ІІ форми № 2. Наприклад, тут відображають вартість безоплатно отриманих необоротних активів.

Від’ємний результат наводять у дужках (вираховують)

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Алгебраїчна сума ряд. 2400 — 2445

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

Відображають суму податку на прибуток, пов’язаного з іншим сукупним доходом

Зауважте: до ряд. 2455 включають тільки той податок на прибуток, який пов’язаний з операціями, відображеними на рахунках власного капіталу (п. 4 П(С)БО 17). Тобто податок на прибуток, відображений на рах. 98, тут не показують.

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Ряд. 2450 ± ряд. 2455

Сукупний дохід

2465

Алгебраїчна сума ряд. 2350 (або ряд. 2355) і ряд. 2460

Розділ III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

2500

Обороти за Дт рах. 80 або обороти за Дт рах. 23, 24, 91, 92, 93, 94 (за винятком собівартості реалізованих запасів і товарів) з Кт рах. 20, 21, 22, 28

Витрати на оплату праці

2505

Обороти за Дт рах. 81 або обороти за Дт рах. 23, 24, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 66 і субрах. 471 (у частині сум забезпечень на виплату відпускних), 477 (у частині забезпечень на матеріальне заохочення)

Відрахування на соціальні заходи

2510

Обороти за Дт рах. 82 або обороти за Дт рах. 23, 24, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 65 і субрах. 471 (у частині сум страхових внесків від забезпечень на оплату відпусток), 472, 477 (у частині сум страхових внесків від забезпечень на матеріальне заохочення)

Амортизація

2515

Обороти за Дт рах. 83 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 13

Інші операційні витрати

2520

Обороти за Дт рах. 84 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 (за винятком собівартості реалізованих товарів і запасів) з Кт рах. 20, 21, 22, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68, субрах. 473, 474

Зверніть увагу! У розділі ІІІ форми № 2 не показують (п. 3.37 Методрекомендацій № 433):

— внутрішній оборот, тобто витрати, які складають собівартість продукції (робіт, послуг), виготовленої та спожитої самим підприємством;

— собівартість реалізованих товарів і запасів.

Рядок 2520 можна заповнити за «залишковим принципом», включивши в нього всі витрати операційної діяльності (обороти за рахунками 23, 91, 92, 93, 94) за вирахуванням витрат, відображених у ряд. 2500, 2505, 2510 і 2515 форми № 2, внутрішнього обороту, а також собівартості реалізованих товарів і запасів.

Разом

2550

Ряд. 2500 + ряд. 2505 + ряд. 2510 + ряд. 2515 + ряд. 2520

Розділ IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Розділ IV форми № 2 заповнюють акціонерні товариства, прості або потенційні прості акції яких відкрито продаються і купуються на фондових біржах, включаючи товариства, що перебувають у процесі випуску таких акцій (п. 3.38 Методрекомендацій № 433).

Увага! На відміну від інших розділів форми № 2, у розділі IV вартісні показники наводять у гривнях з копійками.

Середньорічна кількість простих акцій

2600

∑(Кількість простих акцій в обігу х Кількість днів (місяців),

протягом яких акції були в обігу : Кількість днів (місяців) у звітному році)

Приклад розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу наведено у додатку 1 до П(С)БО 24.

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

Ряд. 2600 форми № 2 + Середньорічна кількість простих акцій,

які надійдуть в обіг у разі конвертації всіх розбавляючих потенційних простих акцій

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

(Ряд. 2350 (або ряд. 2355) форми № 2 - Дивіденди

на привілейовані акції) : Ряд. 2600 форми № 2

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

Скоригований чистий прибуток (збиток) : Ряд. 2605 форми № 2

Скоригований чистий прибуток = Чистий прибуток (збиток) (ряд. 2350 або ряд. 2355 форми № 2) - Дивіденди на привілейовані акції + Дивіденди (після сплати податків і відсотків), визнані у звітному періоді щодо розбавляючих потенційних простих акцій ± Інші доходи (витрати), які виникнуть у разі конвертації розбавляючих потенційних простих акцій. Приклад розрахунку скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію наведено у додатку 2 до П(С)БО 24.

Дивіденди на одну просту акцію

2650

Сума оголошених дивідендів : Кількість простих акцій,

за якими виплачують дивіденди

А тепер детальніше зупинимося на порядку розрахунку показника ряд. 2300 «Витрати (дохід) з податку на прибуток» форми № 2. Так само, як ряд. 1045 і ряд. 1500 форми № 1, його заповнюють з урахуванням вимог П(С)БО 17*.

* Про те, на кого поширюється П(С)БО 17, див. на с. 22.

Згідно із цим стандартом витрати (дохід) з податку на прибуток у фінансовій звітності визнають виходячи з величини поточного податку на прибуток з урахуванням ВПА і ВПЗ**. При цьому під поточним податком на прибуток розуміють суму податку, розраховану у звітному періоді відповідно до податкового законодавства. Таким чином,

** Як розраховують суми ВПА і ВПЗ, ви можете дізнатися на с. 23.

для заповнення ряд. 2300 форми № 2 необхідно визначити податок на прибуток відповідно до вимог ПКУ

Для звичайних платників податку на прибуток поточним податком є значення рядка 06 декларації з податку на прибуток за 2018 рік.

Якщо підприємство — платник податку на прибуток звільнене від його сплати, на наш погляд, поточним податком слід визнавати суму податку, що не підлягає перерахуванню до бюджету у зв’язку з наданням пільг. Як ми вже згадували, її нараховують проводкою: Дт рах. 98 — Кт субрах. 481.

У загальному випадку формула для визначення витрат (доходу) з податку на прибуток у бухобліку (БП) виглядає так:

БП = ПП + ΔВПЗ - ΔВПА,

де ПП — поточний податок на прибуток, визначений відповідно до вимог ПКУ;

ΔВПЗ — зміна суми ВПЗ за звітний період, тобто сальдо за Кт рах. 54 на 31.12.2018 р. мінус сальдо за Кт рах. 54 на 01.01.2018 р.;

ΔВПА — зміна суми ВПА за звітний період, тобто сальдо за Дт рах. 17 на 31.12.2018 р. мінус сальдо за Дт рах. 17 на 01.01.2018 р.

Визначену таким чином величину відображають у ряд. 2300 гр. 3 форми № 2. Причому якщо вийшли витрати з податку на прибуток (результат розрахунку згідно з формулою додатний), показник наводять у дужках і вираховують при визначенні чистого фінрезультату. Якщо ж у результаті розрахунку вийшов від’ємний показник, має місце дохід з податку на прибуток. Цей дохід збільшить чистий прибуток (зменшить чистий збиток).

Майте на увазі: до ряд. 2300 форми № 2 не включають поточний податок на прибуток і відстрочені податки, відображені на рахунках власного капіталу згідно з п. 4 П(С)БО 17 (наприклад, у зв’язку з дооцінкою необоротних активів).

Якщо протягом 2018 року поточний податок на прибуток та/або відстрочені податки за рахунок власного капіталу не нараховувалися (не коригувалися), то суму, відображену в ряд. 2300 гр. 3 форми № 2, можна перевірити таким чином:

Ряд. 2300 гр. 3 форми № 2 = ПП + (ряд. 1500 гр. 4 форми № 1 - ряд. 1500 гр. 3 форми № 1) - (ряд. 1045 гр. 4 форми № 1 - ряд. 1045 гр. 3 форми № 1).

З особливостями заповнення Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за формою № 2 ви ознайомилися. Наступною формою фінансової звітності, яку ми розглянемо, буде Звіт про рух грошових коштів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі