Теми статей
Обрати теми

Курсові різниці та як їх рахувати

Нестеренко Максим, податковий експерт
Нацбанк заборонив валютним обмінникам вивішувати курс обміну валют. Але і без цього навіть звичайні громадяни, звісно ж, помітили, як стрибнув курс іноземних валют. Тут все очевидно — «на війні, як на війні». А от суб’єкти ЗЕД-діяльності зауважили зміни курсу так би мовити «на власній кишені». У прямому сенсі слова. У цій статті згадаємо, як рахувати курсові різниці і як їх відображати в обліку.

Коли виникають курсові різниці?

Під курсовими різницями розуміють різницю між оцінками однакової кількості одиниць інвалюти при різних валютних курсах (п. 4 НП(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»). Валютним курсом для цілей бухобліку вважають виключно курс НБУ (п. 4 НП(С)БО 21). А отже, курсові різниці виникають лише при коливаннях курсу НБУ.

Різниця в оцінках інвалюти за курсом НБУ і за курсом валютного ринку (виникає при купівлі-продажу валюти) жодного cтосунку до курсових різниць не має — це сумова різниця. У бухобліку її зараховують або до складу операційних доходів (Кт 711), або до складу операційних витрат (Дт 942). Тож не плутайте її з курсовою різницею.

Курсові різниці визначають тільки за монетарними статтями Балансу. До них належать:

1) інвалюта в касі та на банківських рахунках (розподільчому, поточному, депозитному);

2) валютні дебіторська і кредиторська заборгованості, які будуть погашені грошима, та зобов’язання засновників-нерезидентів при формуванні статутного капіталу.

За немонетарними статтями курсові різниці неможливі в принципі — за ними такі різниці ніколи не розраховують (п. 7 НП(С)БО 21).

Дати розрахунку курсових різниць

Визначати курсові різниці за монетарними статями п. 8 НП(С)БО 21 зобов’язує:

на кожну дату балансу — дату, на яку складено Баланс підприємства (п. 3 НП(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»). Зазвичай датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду. Тобто останній день кварталу. Саме на цю дату більшість підприємств складають проміжну фінзвітність (ч. 1 ст. 13 Закону про бухоблік*, п. 1 розд. II НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»). Тож загалом датами балансу є: 31 березня, 30 червня, 30 вересня і 31 грудня. Виняток — мікропідприємства-малодохідники, неприбуткові організації та єдиноподатники групи 3 за ставкою 3 % і 5 %. У них дата балансу — лише 31 грудня;

* Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-XIV.

на дату здійснення господарської операції. Тут курсові різниці (згідно з обраною обліковою політикою) розраховують або (1) у межах госпоперації, або ж (2) за всією статтею. Докладніше про це див. у статті «Курсові різниці & облікова політика».

Формула розрахунку КР може бути такою:

КР = Сума валюти х (Курс НБУ2 - Курс НБУ1).

У формулі під курсом НБУ з індексами 2 і 1 мають на увазі відповідний курс НБУ на поточну дату перерахунку (оцінки) і на дату попередньої оцінки монетарної статті в інвалюті (тобто на дату первісного визнання, на дату госпоперації або на минулу дату балансу).

Бухоблік курсових різниць

Залежно від напрямку зміни курсу курсові різниці можуть бути додатними або від’ємними. Але для облікових цілей, окрім знака, важливе також джерело формування курсових різниць (див. табл. 1).

Таблиця 1. Курсові різниці за монетарними статтями в інвалюті

Джерело різниць

Вид різниці

Субрахунок бухобліку

Інвалюта й операції операційної діяльності

Додатна

Кт 714 «Дохід від операційної курсової різниці»

Від’ємна

Дт 945 «Втрати від операційної курсової різниці»

Фінансова, інвестиційна

й інша діяльність

Додатна

Кт 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці»

Від’ємна

Дт 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць»

Операції з власниками

Додатна

Кт 425 «Інший додатковий капітал»

Від’ємна

Дт 425 «Інший додатковий капітал»

Імпорт/експорт і оплати частинами

При первісному визнанні операції в інвалюті перераховують у гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції — дату визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат (п. 5 НП(С)БО 21).

Якщо першою подією з імпорту/експорту була оплата, то за вимогами п. 6 НП(С)БО 21:

— вартість передоплачених імпортованих активів (робіт, послуг) перераховують у гривні за валютним курсом на дату перерахування авансу постачальникові;

— дохід від передоплаченого експорту перераховують у гривні за курсом НБУ на дату отримання авансу від покупця.

У разі якщо авансові платежі здійснювалися / були отримані частинами, вартість імпортованих активів (робіт, послуг) / суму доходу від реалізації при експорті визначають за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів виходячи з послідовності здійснення авансових платежів (п. 6 НП(С)БО 21).

Підсумуємо сказане в табл. 2.

Таблиця 2. Порядок розрахунку курсових різниць

з/п

Перша подія

за

ЗЕД-договором

Первісна оцінка заборгованості

Вид заборгованості

Курсові

різниці

Експорт товарів, робіт, послуг

1

Передоплата від покупця*

За курсом НБУ на дату надходження передоплати на розподільчий рахунок

Немонетарна стаття (Кт 681)

Не розраховуємо

2

Відвантаження товарів/послуг

За курсом НБУ на дату визнання доходу

Монетарна стаття (Дт 362)

Розраховуємо

3

Часткова передоплата*

У частині отриманої передоплати визнаємо заборгованість і відображаємо дохід за курсом НБУ на дату отримання авансу, а в неоплаченій частині — на дату визнання доходу

У частині оплати — немонетарна стаття (Кт 681)

Не розраховуємо

Неоплачена частина — монетарна стаття (Дт 362)

Розраховуємо

* При надходженні декількох авансів дохід визначаємо із застосуванням курсу НБУ, що діяв на дату отримання кожного з них.

Імпорт товарів, робіт, послуг

1

Передоплата постачальникові

За курсом НБУ на дату сплати авансу*

Немонетарна стаття (Дт 371)

Не розраховуємо

2

Надходження товарів, послуг

За курсом НБУ на дату оприбуткування товарів, отримання послуг

Монетарна стаття (Кт 632)

Розраховуємо

3

Часткова передоплата*

У частині виданої передоплати визнаємо заборгованість і відображаємо отримані товари/послуги за курсом НБУ на дату сплати авансу, а в неоплаченій частині — на дату оприбуткування товарів/отримання послуг

У частині оплати — немонетарна стаття (Дт 371)

Не розраховуємо

Неоплачена частина — монетарна стаття (Кт 632)

Розраховуємо

* Фіксуємо курс НБУ на дату перерахування передоплати і за ним надалі оприбутковуємо імпортовані товари, визначаємо вартість робіт, послуг. Якщо передоплат було декілька — орієнтуємося на декілька курсів, які діяли на дати здійснення платежів. При цьому ціна одиниці товару визначається шляхом ділення первісної вартості на загальну кількість одиниць.

Це все теорія. А тепер продемонструємо вищезазначені правила на практичних прикладах.

Приклад 1. Підприємство відвантажило на експорт матеріали на суму $10000 (оформлено МД). Вартість послуг митного брокера — 5000 грн (брокер не є платником ПДВ). Балансова вартість реалізованих матеріалів — 300100 грн. Курс НБУ склав (умовно): — на 22.06.2022 — 36,45 грн/$; — на 30.06.2022 — 36,77 грн/$; — на 10.08.2022 — 36,60 грн/$.

В обліку підприємства зазначені операції відображають таким чином (див. табл. 3):

Таблиця 3. Облік експорту

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

$/грн

Дт

Кт

Варіант 1. Перша подія — відвантаження товарів

Відвантаження матеріалів

(курс НБУ на 22.06.2022 — 36,45 грн/$)

1

Надано митним брокером послуги з декларування ТМЦ

93

685

5000

2

Оплачено послуги митного брокера

685

311

5000

3

Відвантажено матеріали на експорт

($10000 х 36,45 грн/$)

362*

702

$10000

364500

* Заборгованість, що виникла, є монетарною, тому за нею треба визначати курсові різниці на дату балансу і на дату погашення.

4

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

712

641/ПДВ

0*

* При визначенні бази оподаткування застосовується курс, установлений НБУ в робочий день, що передує оформленню МД.

5

Списано собівартість реалізованих матеріалів

902

201

300100

6

Віднесено на фінансовий результат:

— дохід від реалізації матеріалів

712

791

364500

— собівартість реалізованих матеріалів

791

902

300100

— витрати на оплату вартості послуг митного брокера

791

93

5000

Відображення курсових різниць на дату балансу

(курс НБУ на 30.06.2022 — 36,77 грн/$)

7

Відображено курсову різницю за монетарною заборгованістю нерезидента на дату балансу

($10000 х (36,77 грн/$ - 36,45 грн/$))

362

714

3200

714

791

3200

Оплата матеріалів

(курс НБУ на 10.08.2022 — 36,60 грн/$)

8

Отримано від нерезидента на розподільчий рахунок кошти в оплату за матеріали

($10000 х 36,60 грн/$)

316

362*

$10000

366000

* На нашу думку, при отриманні оплати за раніше відвантажені на експорт товари розрахунки з нерезидентом закривають на дату надходження валюти на розподільчий рахунок, а не на поточний.

9

Відображено курсову різницю за монетарною заборгованістю на дату її погашення

($10000 х (36,60 грн/$ - 36,77 грн/$))

945

362

1700

791

945

1700

Варіант 2. Перша подія — отримання передоплати

Отримання передоплати

(курс НБУ на 22.06.2022 — 36,45 грн/$)

1

Отримано від нерезидента передоплату за матеріали

($10000 х 36,45 грн/$)

316

681*

$10000

364500

* Заборгованість, що виникла, є немонетарною, тому за нею курсові різниці не розраховують ані на дату балансу, ані на дату погашення.

Відвантаження матеріалів

(курс НБУ на 10.08.2022 — 36,60 грн/$)

2

Надано митним брокером послуги з декларування ТМЦ

93

685

5000

3

Оплачено послуги митного брокера

685

311

5000

4

Відображено доходи від реалізації матеріалів нерезиденту

($10000 х 36,45 грн/$*)

362

702

$10000

364500

* Нагадаємо: дохід від реалізації активів, оплачених наперед, визначають за курсом НБУ, що діяв на дату отримання передоплати на розподільчий рахунок підприємства.

5

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

712

641/ПДВ

0*

* При визначенні бази оподаткування застосовується курс, установлений НБУ в робочий день, що передує оформленню МД.

6

Списано собівартість реалізованих матеріалів

902

201

300100

7

Здійснено залік заборгованостей

681

362

$10000

364500

8

Віднесено на фінансовий результат:

— дохід від реалізації матеріалів

712

791

364500

— собівартість реалізованих матеріалів

791

902

300100

— витрати на оплату вартості послуг митного брокера

791

93

5000

Приклад 2. Підприємство-резидент придбаває в нерезидента товари вартістю $10000. Мито, сплачене при ввезенні товарів, становить 10 % (умовно). Вартість послуг митного брокера — 5200 грн (без ПДВ). Курси НБУ аналогічні прикладу 1.

Як імпорт товарів відобразити в бухгалтерському обліку підприємства, див. у табл. 4.

Таблиця 4. Облік імпорту

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

$/грн

Дт

Кт

Варіант 1. Перша подія — отримання товарів

Отримання товарів

(курс НБУ на 22.06.2022 — 36,45 грн/$*)

1

Перераховано мито

(($10000 х 36,45 грн/$)** х 10 % : 100 %)

377

311

36450

2

Сплачено ввізний ПДВ

(($10000 х 36,45 грн/$ + 36450 грн) х 20 % : 100 %)

377

311

80190

3

Оприбутковано отримані від нерезидента товари

($10000 х 36,45 грн/$)

281

632

$10000

364500

4

Включено до первісної вартості товарів суму мита

281

377

36450

5

Включено до первісної вартості товару вартість послуг митного брокера

281

685

5200

6

Включено до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при ввезенні товарів

641/ПДВ

377

80190

7

Оплачено вартість послуг митного брокера

685

311

5200

Курсові різниці на дату балансу

(курс НБУ на 30.06.2022 — 36,77 грн/$)

8

Відображено курсову різницю на дату балансу

($10000 х (36,77 грн/$ - 36,45 грн/$))

945

632

3200

9

Списано курсову різницю на фінансовий результат

791

945

3200

Погашення заборгованості

(курс НБУ на 10.08.2022 — 36,60 грн/$)

10

Перераховано оплату за товари нерезиденту

($10000 х 36,60 грн/$)

632

312

$10000

366000

11

Відображено курсову різницю

($10000 х (36,60 грн/$ - 36,77 грн/$))

632

714

1700

12

Списано курсову різницю на фінансовий результат

714

791

1700

* Тут і далі — курс умовний.

** За умовами прикладу контрактна вартість відповідає митній вартості товару.

Варіант 2. Перша подія — передоплата

Перерахування передоплати

(курс НБУ на 22.06.2022 — 36,60 грн/$)

1

Перераховано передоплату нерезиденту

($10000 х 36,45 грн/$)

371*

312

$10000

364500

Отримання товарів

(курс НБУ на 10.08.2022 — 36,60 грн/$)

2

Перераховано суму ввізного мита

($10000 х 36,60 грн/$ х 10 % : 100 %)

377

311

36600

3

Перераховано суму ввізного ПДВ

(($10000 х 36,60 грн/$ + 36600 грн) х 20 % : 100 %)

377

311

80520

4

Оприбутковано товари, отримані від нерезидента, за курсом НБУ на дату сплати авансу

($10000 х 36,45 грн/$)

281

632

$10000

364500

5

Включено до первісної вартості товарів суму ввізного мита

281

377

36600

6

Включено до первісної вартості товарів вартість послуг митного брокера

281

685

5200

7

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641/ПДВ

377

80520

8

Відображено залік заборгованостей

632

371

$10000

364500

9

Оплачено послуги митного брокера

685

311

5200

* Оскільки заборгованість є немонетарною, курсові різниці за нею не розраховуються.

Як бачите, обліковувати курсові різниці — не так вже й складно!

Висновки:

  • Курсові різниці виникають виключно між оцінками за двома курсами НБУ на різні дати, коли потрібно обрахувати у гривнях монетарну статтю, виражену в іноземній валюті.
  • Якщо перша подія — оплата, заборгованість фіксується за курсом НБУ на дату надходження/перерахування оплати.
  • Внаслідок зростання курсу інвалюти має місце дохід від курсової різниці у експортерів і додаткові витрати у імпортерів.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі