Теми статей
Обрати теми

Додаток ТЦ — трансфертне ціноутворення

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Солошенко Людмила, податковий експерт, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Додаток ТЦ за 2021 рік подається, тільки якщо:
— підприємство здійснювало контрольовані операції, а отже, підпадало під дію «трансфертної» ст. 39 ПКУ і
— умови контрольованої операції не відповідали принципу «витягнутої руки» (див. п.п. 39.2.1 ПКУ), у зв’язку з чим підприємство проводить самостійні коригування згідно з п.п. 39.5.4 ПКУ.

Про останню умову поговоримо трохи детальніше.

Нагадаємо:

підприємства-прибутківці, які здійснюють контрольовані операції, визначають розмір оподатковуваного прибутку за принципом «витягнутої руки» (п. 39.1 ПКУ)

При цьому вважається, що розмір оподатковуваного прибутку від контрольованої операції відповідає принципу «витягнутої руки», якщо умови такої операції не відрізняються від умов, які застосовуються між непов’язаними особами в співставних неконтрольованих операціях (п.п. 39.1.2 ПКУ).

Якщо підприємство-прибутківець під час здійснення контрольованих операцій застосовує умови, які порушують принцип «витягнутої руки», то таким чином він або завищує витрати (при придбаннях за «завищеною» ціною), або занижує доходи (при продажах за «заниженою» ціною).

Для виправлення такої ситуації ПКУ передбачено п.п. 39.5.4. Він дозволяє самостійно провести коригування ціни контрольованої операції та суми податкових зобов’язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету*.

* Пам’ятайте: не можна проводити самостійні коригування під час проведення перевірки платника з питань дотримання принципу «витягнутої руки» таких контрольованих операцій (п.п. 39.5.4.3 ПКУ).

При самокоригуванні податкові зобов’язання розраховують, орієнтуючись на (п.п. 39.5.4.1 ПКУ):

— максимальне значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна / показник рентабельності контрольованої операції вище такого максимального значення;

— мінімальне значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна / показник рентабельності контрольованої операції нижче такого мінімального значення.

Проводять це коригування шляхом розрахунку податковоприбуткових різниць з пп. 140.5.1 і 140.5.2 ПКУ. Їх суть зводиться до того, що підприємство збільшує фінрезультат на:

— суму перевищення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», над договірною вартістю (вартістю, за якою операція повинна відображатися при формуванні фінрезультату до оподаткування за правилами бухобліку) реалізованих товарів (робіт, послуг);

— суму перевищення договірної вартості (вартості, за якою операція повинна відображатися при формуванні фінрезультату до оподаткування за правилами бухобліку) придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом «витягнутої ру- ки».

Відображають такі коригування в додатку ТЦ.

Його заповнюють у розрізі контрольованих операцій (1) з продажу і (2) з придбання — окремо для товарів (робіт, послуг) і цінних паперів.

Підсумки коригування з додатка ТЦ переносять (див. табл. 6.1):

Таблиця 6.1. Відповідність показників додатків до декларації

Контрольована операція

Показник додатка ТЦ

Показник додатка РІ

Товари (роботи, послуги):

— реалізовані

Рядок «Усього7» графи 15 додатка ТЦ

Рядок 3.1.3 ТЦ додатка РІ

— придбані

Рядок «Усього7» графи 17 додатка ТЦ

Рядок 3.1.4 ТЦ додатка РІ

Цінні папери:

— реалізовані

Рядок «Усього8» графи 15 додатка ТЦ

Рядок 01.12 ТЦ додатка ЦП

— придбані

Рядок «Усього8» графи 17 додатка ТЦ

Рядок 02.12 ТЦ додатка ЦП

Зверніть увагу! Додаток ТЦ заповнюють і подають тільки разом із річною декларацією з податку на прибуток (тобто він може бути тільки річним). Це випливає з положень пп. 39.4.1, 140.5.1 і 140.5.2 ПКУ.

Цікаво, що показники для заповнення граф 1 — 12 додатка ТЦ формують відповідно до Порядку № 8. Тож заповнений додаток ТЦ слугуватиме підставою для складання ще однієї форми «трансфертної» звітності — Звіту про контрольовані операції. Строк його подання — до 1 жовтня року, наступного за звітним (п.п. 39.4.2 ПКУ).

До речі, можна робити і навпаки — «відкласти» подання річного додатка ТЦ до подання Звіту про контрольовані операції, щоб уже на підставі складеного Звіту коректніше заповнити додаток ТЦ. Після цього доведеться подати додаток ТЦ разом із уточнюючою декларацією до річної декларації за 2021 рік. Головна умова — уточненку потрібно подати до граничного строку подання Звіту (для Звіту за 2021 рік — до 1 жовтня 2022 року). У такому разі при самовиправленні самоштраф і пеню нараховувати не доведеться (п.п. «а» п. 50.1 ПКУ). А ось сплатити донараховану в уточненці суму податкового зобов’язання за попередній рік потрібно ще до її подання (підкатегорія 102.21 БЗ).

Ну а тепер давайте розбиратися, як заповнювати кожну з граф додатка ТЦ.

Таблиця 6.2. Порядок заповнення додатка ТЦ

Номер графи

Назва графи

Загальні відомості2

1

повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) особи, яка бере участь у контрольованій операції

Тут зазначають повне найменування (або П. І. Б.) контрагента за контрольованою операцією, зазначене в контракті (договорі). Якщо в платника протягом звітного періоду було більше одного контрагента за контрольованими операціями, їх зазначають у наступних рядках таблиці в довільному порядку.

У разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом і його постійним представництвом в Україні зазначають повне найменування нерезидента (п. 2 розд. III Порядку № 8)

2

код особи

У цій графі потрібно зазначати код контрагента-нерезидента в країні його реєстрації. Причому якщо йому присвоєно декілька кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний тощо), пріоритет віддають податковому (п. 3 розд. III Порядку № 8)

3

дата контракту (договору)

4

номер контракту (договору)

У графах 3 і 4 зазначають дату та номер контракту (договору), відповідно до якого здійснювалася контрольована операція. Якщо контракту (договору) не було, зазначають реквізити документа, на підставі якого здійснювалася контрольована операція (п. 12 розд. IV Порядку № 8)

5

Код найменування операції2

Цей код беруть із додатка 3 до Порядку № 8. Наприклад, код купівлі-продажу — 009, підряду — 016, субпідряду — 017, оперативного лізингу — 020 тощо. При цьому якщо свою операцію в цьому переліку ви не знайдете, то проставте код 036 (п. 7 розд. IV Порядку № 8)

Предмет контрольованої операції2

6

опис предмета операції

Тут наводять опис предмета операції, зазначений у первинних документах (п. 9 розд. IV Порядку № 8)

7

код типу предмета операції

Тут проставляють код типу предмета операції з додатка 4 до Порядку № 8 (п. 8 розд. IV Порядку № 8)

8

код товару за УКТ ЗЕД3

У цій графі зазначають (п. 10 розд. IV Порядку № 8):

— код товару згідно з УКТ ЗЕД (у 10-значному числовому форматі) — у разі здійснення ЗЕД-операції з товарами;

— «0» — при розшифровуванні операції виконання або отримання робіт/послуг

9

код послуги згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг3

У цій графі зазначають (п. 11 розд. IV Порядку № 8):

— код послуги згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), затвердженою наказом Держстату від 27.02.2013 № 69, — якщо підприємство здійснює зовнішню торгівлю послугами;

— «0» — при розшифровуванні операцій з товарами

10, 11

Дата здійснення операції2 «з» (графа 10) «по» (графа 11)

На вимогу п. 18 розд. IV Порядку № 8 у цих графах зазначають одну й ту саму дату:

— дату переходу права власності на товари або

— дату складання акта або іншого документа, що підтверджує виконання робіт / надання послуг.

У разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом і його постійним представництвом в Україні зазначають дату проведення відповідної госпоперації (внутрішньогосподарських розрахунків), зокрема, дату отримання фінансування поточної діяльності постійного представництва.

Пункт 19 розд. IV Порядку № 8 допускає сумарне відображення показників у Звіті про контрольовані операції, якщо особливості окремих видів економічної діяльності припускають наявність договорів, які передбачають періодичні операції протягом звітного року при незмінності умов поставок та інших показників. У такому «груповому» випадку в графі 10 відображають дату здійснення першої операції в серії періодичних операцій, а в графі 11 — дату останньої операції в серії періодичних операцій, що відбулися у звітному році. Вважаємо, це правило застосовне і при заповненні додатка ТЦ

12

Номер додатка4

У цій графі зазначають номер відповідного додатка до Звіту про контрольовані операції. Такі додатки складають окремо за кожною особою, яка бере участь у контрольованій операції. Порядковий номер додатка відповідає порядковому номеру, зазначеному в графі 1 таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції» основної частини Звіту (п. 1 розд. IV Порядку № 8).

Зрозуміло, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період (2021 рік) не подано, то графу 12 не заповнюють. Оскільки строк подання Звіту — до 1 жовтня 2022 року, то ця графа цілком може бути порожньою

13

Номер з/п контрольованої операції5

Цю графу також заповнюють на підставі Звіту про контрольовані операції.

Тут наводять порядковий номер з графи 1 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту, номер якого зазначений у графі 12 додатка ТЦ (п. 6 розд. IV Порядку № 8).

Цю графу (як і графу 12) не заповнюють, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період (2021 рік) ще не подано

При продажу товарів (робіт, послуг)

14

мінімальне значення діапазону цін/рентабельності6

У цій графі зазначають мінімальне значення діапазону цін/рентабельності, відповідно до якого проводиться коригування. Його визначають на підставі Порядку № 381 (п.п. 39.3.2.3 ПКУ). Приклад розрахунку мінімального значення діапазону цін/рентабельності наведений у консультації з підкатегорії 131.06 БЗ.

При використанні показника діапазону рентабельності зазначають його цифрове значення у відсотках

15

сума коригування

У цій графі відображають суму самостійного коригування доходів за договорами на продаж товарів (робіт, послуг) і цінних паперів. Тобто тут відображають суму перевищення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки» згідно з п.п. 39.5.4.1 ПКУ, над договірною вартістю контрольованих операцій продажу.

Підсумкові суми коригувань з рядків «Усього» графи 15 переносять:

— за товарами, роботами, послугами (крім цінних паперів, операції з якими відображають у додатку ЦП) — до рядка 3.1.3 ТЦ додатка РІ;

— за цінними паперами — до рядка 01.12 ТЦ додатка ЦП

При придбанні товарів (робіт, послуг)

16

максимальне значення діапазону цін/рентабельності6

У цій графі зазначають максимальне значення діапазону цін/рентабельності, відповідно до якого проводиться коригування. Його визначають на підставі Порядку № 381 (п.п. 39.3.2.3 ПКУ). Приклад розрахунку максимального значення діапазону цін/рентабельності наведений у консультації з підкатегорії 131.06 БЗ.

При використанні показника діапазону рентабельності зазначають його цифрове значення у відсотках

17

сума коригування

У цій графі відображають суму самостійного коригування витрат за договорами на придбання товарів (робіт, послуг) і цінних паперів. Тобто тут наводять суму перевищення договірної ціни контрольованої операції придбання над ціною, визначеною за принципом «витягнутої руки» згідно з п.п. 39.5.4.1 ПКУ.

Підсумкові суми коригувань з рядків «Усього» графи 17 переносять:

— за товарами, роботами, послугами (крім цінних паперів, операції з якими відображають у додатку ЦП) — до рядка 3.1.4 ТЦ додатка РІ;

— за цінними паперами — до рядка 02.12 ТЦ додатка ЦП

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі