Теми статей
Обрати теми

Особливості переведення в держслужбі та ОМС

Долга Ірина, експерт з питань оплати праці
Рух кадрів у бюджетників також передбачає переведення на інші посади. Такі переведення відбуваються, зокрема, у межах одного органу, або до іншого структурного підрозділу цього ж органу, або до іншого органу тощо. Деякі переведення працівників є наслідками реорганізації органів держслужби чи ОМС. І на відміну від інших працівників-бюджетників, переведення держслужбовців та посадових осіб ОМС мають свої особливості. Про них і піде мова.

Нюанси переведення держслужбовців

Відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначенням правового статусу держслужбовця регулює Закон № 889*.

* Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889.

Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу (ст. 21 Закону № 889).

Правила переведення. Держслужбовець може бути переведений (з урахуванням його професійної підготовки і професійних компетенцій) без обов’язкового проведення конкурсу на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду (ч.1 ст. 41 Закону № 889):

• у тому ж держоргані, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), — за рішенням керівника держслужби або суб’єкта призначення;

• в іншому держоргані, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), — за рішенням суб’єкта призначення або керівника держслужби в держоргані, з якого переводиться держслужбовець, і суб’єкта призначення або керівника держоргану в держоргані, до якого переводиться держслужбовець.

При цьому рівнозначною вважається посада державної служби:

а) яка належить до однієї підкатегорії посад державної служби;

б) з урахуванням рівнів державних органів (ст. 2 Закону № 889).

А от поняття «нижча посада» Законом № 889 не визначено. Роз’яснення щодо цього надали фахівці НАДС у листі від 06.02.2020 р. № 84р/з. Вони вважають, що нижчою посадою є:

• посада держслужби, що належить до нижчої підкатегорії посад держслужби незалежно від рівня держоргану;

• посада держслужби в держоргані з нижчим рівнем у межах однієї підкатегорії посад держслужби.

Важливо! Переведення здійснюється лише за згодою держслужбовця (ч. 2 ст. 41 Закону № 889).

Державний службовець, призначений на посаду без конкурсу, не може бути переведений на вищу посаду державної служби без проведення конкурсу (ч. 1 ст. 41 Закону № 889).

Увага! Гарантії у збереженні середнього заробітку протягом двох тижнів з дня переведення для держслужбовців немає! У разі переведення держслужбовця на іншу посаду йому виплачується зарплата, що відповідає посаді, на яку його переводять.

Кого не можна переводити. Забороняється переводити в іншу місцевість (ч. 3 ст. 41 Закону № 889):

• держслужбовця — вагітну жінку;

• особу, яка є єдиним опікуном дитини віком до 14 років;

• держслужбовця, який у встановленому законодавством порядку визнаний особою з інвалідністю:

• держслужбовця у разі виникнення у нього особливо важливих особистих або сімейних обставин.

Переведення і зміна істотних умов праці. При переведенні держслужбовця на нижчу посаду виникає логічне запитання: чи попереджати його про таке переведення?

Нагадаємо, що держслужбовця зобов’язані попереджати письмово не пізніше ніж за 30 календарних днів до настання події, згідно з якою змінилися істотні умови держслужби, у разі скорочення штату держслужбовців або ліквідації держоргану, крім випадків підвищення заробітної плати (ч. 3 ст. 43 і ч. 3 ст. 87 Закону № 889).

Частина третя ст. 43 Закону № 889 містить вичерпаний перелік змін, які є істотною зміною умов держслужби. Це зміни:

1) належності посади державної служби до певної категорії посад;

2) основних посадових обов’язків;

3) умов (системи та розмірів) оплати праці або соціально-побутового забезпечення;

4) режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого часу;

5) місця розташування державного органу (у разі його переміщення в інший населений пункт).

Тому якщо держслужбовця переводять на іншу, нижчу посаду у зв’язку зі зміною істотних умов держслужби, скороченням штату держслужбовців або ліквідацією держоргану, його повинні попередити про такі зміни не пізніше ніж за 30 календарних днів.

У разі незгоди державного службовця на продовження проходження державної служби у зв’язку із зміною істотних умов державної служби він подає керівнику державної служби заяву про звільнення на підставі п. 6 ч. 1 ст. 83 Закону № 889 або заяву про переведення на іншу запропоновану йому посаду не пізніш як за 30 календарних днів з дня ознайомлення з повідомленням про зміну істотних умов держслужби (ч. 4 ст. 43 Закону № 889).

Переведення посадових осіб ОМС

Коли переведення можливе без конкурсу. Відповідно до ст. 10 Закону № 2493* прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється шляхом обрання відповідною радою (на посаду голови та заступників голови районної, районної у місті, обласної ради…), шляхом затвердження відповідною радою (на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради…), шляхом призначення, відповідно, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України (на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування).

* Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III.

Увага! Без конкурсного відбору можна перевести посадову особу місцевого самоврядування за її згодою тільки на рівнозначну чи нижчу посаду, на посаду радника чи консультанта.

При переведенні працівників у структуру апарату ради та її виконавчих органів враховують вимоги наказу № 203** (визначення вимог щодо рівня освіти роботи посадових осіб) та Порядку № 169*** (вимоги щодо проведення конкурсу при переведенні на вищу посаду).

** Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені наказом Національного агентства України з питань державної служби від 07.11.2019 р. № 203.

*** Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений постановою КМУ від 15.02.2002 р. № 169.

Рівнозначна або нижча посада. Законом № 2493 поняття «рівнозначна посада» та «нижча посада» не визначені. То як же зрозуміти, чи є посада, на яку переводять посадову особу місцевого врядування, рівнозначною чи нижчою?

Сьогодні єдине визначення терміна «рівнозначна посада» міститься у ст. 2 Закону № 889 (див. вище). Проте його положення не застосовується до посадових осіб місцевого самоврядування (п. 11 ч. 3 ст. 3 Закону № 889). Тому якщо провести аналогію до цього Закону, можна зробити висновок, що різнозначними посадами в ОМС є посади, до яких визначені однакові кваліфікаційні вимоги та рівень оплати праці.

Ми вважаємо, що через відсутність правового регулювання цього питання керівники відповідних ОМС мають приймати рішення на свій розсуд, керуючись рівнем компетенції та обсягом повноважень за кожною посадою окремо.

Коли попереджати про переведення. У загальному випадку попереджати про переведення працівників не потрібно. Але існують випадки, коли попередження не менше ніж за два місяці є обов’язком роботодавця. При вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган (одночасно з попередженням про звільнення) пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації (ст. 492 КЗпП). При цьому попередження про звільнення має бути не пізніше як за два місяці.

У разі якщо працівник погоджується на іншу запропоновану роботодавцем роботу, його переводять на цю роботу, дотримуючись норм КЗпП та відповідно до вимог Закону № 2493.

Правило попередження не пізніше ніж за два місяці працює також і в інших випадках, коли переведення працівника ОМС відбувається у зв’язку із змінами істотних умов праці.

Переведення з держслужби до ОМС

Делегування повноважень. Відповідно до ч. 6 ст. 22 Закону № 889 переводити держслужбовця з державної служби до ОМС без конкурсу можливо тільки у разі одночасного виконання трьох умов:

1) при передачі або делегуванні повноважень і функцій від державного органу до ОМС;

2) держслужбовець повинен відповідати професійній компетентності та кваліфікаційним вимогам до відповідної посади в ОМС. Кваліфікаційні вимоги до посад в ОМС загалом однакові у співвідношенні до аналогічних посад в органах виконавчої влади;

3) вступ на службу вперше за результатами конкурсу. Мається на увазі, що призначення на посаду держслужби відбувалося на підставі конкурсного добору, а не за іншими процедурами, і його професійні компетентності перевірені конкурсом і відповідають вимогам.

Зміна в адміністративно-територіальному устрої. У зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України, через що скоротилась кількість районів і, відповідно, районних РДА, законодавство спростило переведення держслужбовців до служби в ОМС. І згідно із п. 4 розд. II Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1009*

* Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» від 17.11.2020 р. № 1009-IX.

Цитата

Під час реорганізації районних державних адміністрацій у зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України переведення державного службовця на посаду служби в органах місцевого самоврядування здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу, за умови відповідності його професійної компетентності кваліфікаційним вимогам до відповідної посади.

Переведення з держслужби в ОМС з інших підстав передбачає обов’язкове проходження конкурсу.

Але в будь-якому варіанті переведення обов’язковими є згода на таке переведення як органу, з якого державний службовець переводиться, так і органу, до якого така особа вступає на посаду (призначається), а також згода держслужбовця.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі