Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Національні стандарти бухгалтерського обліку: шпаргалка до НП(С)БО 121 «Основні засоби» (ч. 4)

Шашерін Валерій, головний бухгалтер військової частини А4502
Бюджетна бухгалтерія Травень, 2015/№ 19
В обраному У обране
Друк

3. Амортизація основних засобів

Основні правила нарахування амортизації на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи описані в НП(С)БО 121 і Методрекомендаціях. У статті «Амортизація-2015: нараховуємо за новими правилами» (див. «Бюджетна бухгалтерія, 2015, № 11) ви можете знайти відповіді на такі запитання: як у 2015 році установам нараховувати амортизацію, яку вартість приймати для розрахунку амортизації, в яких регістрах відображати суму амортизації.

Наведемо основні вимоги до нарахування амортизації в табл. 13.

Таблиця 13

Поняття

Що це та як розрахувати

1

2

Амортизація

Систематичний розподіл вартості необоротних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації)

Умови нарахування амортизації

Об’єкт основних засобів повинен обліковуватися на балансі установи.

Об’єкт основних засобів має перебувати в експлуатації.

У разі невиконання хоч б однієї з цих умов амортизацію не нараховують.

Зверніть увагу! Матеріальні цінності, що обліковуються на позабалансових рахунках, амортизації не підлягають

Знос

Сума амортизації об’єкта основних засобів з початку його корисного використання

На початок 2015 року для подальшого обліку сум нарахованого зносу приймаємо суму, яка обліковується на субрахунках 131 — 133 у балансі організації

Установлення норм нарахування зносу

Згідно з НП(С)БО 121 норму амортизації бюджетна організація встановлює самостійно шляхом ділення вартості, що амортизується, на очікуваний строк корисного використання (експлуатації) такого активу

Методи нарахування амортизації

Прямолінійний вартість розподіляється на весь період установленого корисного строку використання об’єкта основних засобів рівними частинами.

Метод 50 на 50 — нараховується 50 % від первісної вартості в першому місяці передачі активу в експлуатацію, а решта 50 % — у місяці їх виключення зі складу активів (списання з балансу)

Строки нарахування амортизації

Амортизацію за прямолінійним методом нараховують на дату балансу (тобто щокварталу) починаючи з I кварталу 2015 року (тобто на 1 квітня поточного року) і далі щокварталу.

Крім того, амортизацію нараховують і в середині кварталу в разі списання об’єкта основних засобів з балансу (виведення з експлуатації: продаж, безоплатна передача, ліквідація активу тощо)

Вартість, що амортизується

Визначають як різницю між первісною (переоціненою) вартістю і ліквідаційною вартістю

Річна сума амортизації

Визначають шляхом ділення вартості, що амортизується, на строк корисного використання (експлуатації) активу, установлений у наказі про облікову політику:

Річна сума амортизації = (Первісна (переоцінена) вартість - Ліквідаційна вартість) : Строк корисного використання

Квартальна норма амортизації

Визначають шляхом ділення річної суми амортизації на 4

Періоди, що враховуються при розрахунку амортизації

Амортизацію нараховують за повну кількість календарних місяців перебування активу в експлуатації протягом звітного періоду (кварталу).

Нараховувати амортизацію починають з місяця, наступного за місяцем, в якому об’єкт основних засобів був введений в експлуатацію.

Нарахування амортизації не проводиться за календарні місяці перебування активу на складі, у ремонті тощо, коли актив не експлуатувався.

При передачі активу сторона, що передає, нараховує амортизацію в місяці його передачі за повну кількість календарних місяців перебування його в експлуатації у звітному кварталі

Відображення сум нарахованої амортизації в бухобліку

Амортизацію нараховують у гривнях без копійок.

Сума амортизації, нарахованої за квартал, відображається шляхом збільшення суми зносу основних засобів і витрат.

Сума нарахованої амортизації не може перевищувати 100 % вартості необоротних активів.

Амортизація, нарахована в розмірі 100 % вартості об’єкта основних засобів, придатних для подальшої експлуатації, не є підставою для його списання

Документальне відображення нарахованої амортизації

Для нарахування амортизації можна застосовувати Відомість нарахування зносу на основні засоби типової форми № ОЗ-12 (бюджет). Її форма істотно застаріла, оскільки не відповідає вимогам НП(С)БО 121, тому бюджетні організації можуть внести до неї необхідні корективи або розробити потрібну форму самостійно. У газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 11, с. 23, ми наводили примірну форму такої Відомості

3.1. Практичні ситуації з розрахунку амортизації

Приклад 1. Бюджетна установа в січні 2015 року отримала у вигляді благодійної допомоги медичне обладнання. Комісією установи оформлено Акт приймання-передачі основних засобів і встановлено справедливу вартість — 380000 грн.

Об’єкт було введено в експлуатацію 20 квітня 2015 року.

Розрахуємо суму амортизації за II квартал 2015 року.

У цьому випадку нарахування амортизації починаємо з місяця, наступного за місяцем, в якому об’єкт основних засобів був введений в експлуатацію, тобто з травня 2015 року. Таким чином, за II квартал 2015 року амортизацію нараховують за 2 місяці — травень і червень.

Крок 1. Визначаємо річну суму амортизації:

380000 грн. : 10 років = 38000 грн.

Крок 2. Розраховуємо щомісячну суму амортизації:

38000 грн. : 12 міс. = 3166,67 грн. ≈ 3167 грн.

Оскільки сума амортизації розраховується у гривнях без копійок, потрібно округлити суму, отриману в результаті розрахунку.

Крок 3. Визначаємо суму амортизації за II квартал 2015 року:

3167 грн. х 2 міс. = 6334 грн.

Приклад 2. Військова частина отримала автомобіль, первісна вартість якого дорівнює 65000 грн., а строк його корисного використання — 7 років. Після списання автомобіля від його розбирання планується отримати запасні частини на суму 2000 грн., заплановані витрати на проведення розбирання — 400 грн.

Крок 1. Визначаємо вартість автомобіля, що амортизується:

(65000 - 2000 - 400) = 62600 грн.

Крок 2. Розраховуємо річну норму амортизації;

(62600 грн. : 7 років) = 8942,86 грн. ≈ 8943 грн. Це сума за перші 6 років використання автомобіля. За останній рік його корисного використання річна амортизація становитиме 8942 грн.

Нарахування амортизації за 7 років нормативного строку корисного використання

рік

амортизаційні нарахування

накопичена сума зносу (амортизації)

залишкова (балансова) вартість

1

8943

8943

53657

2

8943

17886

44714

3

8943

26829

35771

4

8943

35772

26828

5

8943

44715

17885

6

8943

53658

8942

7

8942

62600

0

Крок 3. Визначаємо квартальну суму амортизації:

(8943 грн. : 4 квартали) = 2236 грн. — за перші 3 квартали і 2235 грн.— у IV кварталі 2015 року.

Приклад 3. На балансі установи обліковуються об’єкти основних засобів (комп’ютери), первісна вартість кожного з яких дорівнює 4500 грн. Станом на 01.04.2015 р. на ці об’єкти нарахована амортизація в розмірі 100 %. Їх залишкова вартість на цю дату дорівнює нулю.

Крок 1. Комісія встановлює ліквідаційну вартість на основні засоби зі 100-відсотковою нарахованою амортизацією.

Крок 2. За результатами роботи комісія складає Акт, в якому зазначає:

— найменування кожного активу зі 100-відсотковою нарахованою амортизацією, його інвентарний і заводський номери, рік випуску та дату введення в експлуатацію;

— перелік матеріальних цінностей, які можуть бути отримані при ліквідації активів, їх кількість, ціну і вартість;

— загальну ліквідаційну вартість щодо кожного активу.

Крок 3. Керівник видає наказ про внесення змін до регістрів бухгалтерського обліку бюджетної організації.

Крок 4. У бухгалтерському обліку відображають збільшення первісної вартості таким записом: Дт 101 — 119 — Кт 441 (крім активів, на які амортизацію нараховують методом 50 на 50). При цьому суму зносу не коригують.

У результаті після проведення цієї процедури в бухгалтерському обліку не обліковуватимуться активи, що експлуатуються, з нульовою залишковою вартістю. Замість цього їх облік здійснюватиметься за ліквідаційною вартістю.

3.1. Типові бухгалтерські проводки з нарахування амортизації

Таблиця 14

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

Нараховано знос (накопичено амортизацію) на необоротні активи

841*

131 — 132

Одночасно виконується другий запис

401

841

* Через субрахунок 841 «Витрати на амортизацію необоротних активів» показуємо збільшення суми зносу з одночасним зменшенням первісної (переоціненої) вартості. Субрахунок 841 запроваджений для окремого обліку суми нарахованої амортизації основних засобів.

4. Вибуття основних засобів

НП(С)БО 121 визначено причини, з яких основні засоби перестають вважатися активом і підлягають списанню з балансу. Що це за причини та якими документами слід керуватися бюджетним організаціям у разі вибуття (списання) основних засобів з балансів, покажемо в табл. 15.

Таблиця 15

Поняття

Зміст

Примітка

1

2

3

Причини списання основних засобів з балансу

Причинами списання є:

— ліквідація;

— продаж;

— безоплатна передача (у тому числі й внутрівідомча передача);

— невідповідність критеріям визнання активу;

— нестача (у тому числі й виявлена під час інвентаризації)

 

Нормативні документи щодо списання матеріальних цінностей з балансу

Порядок списання об’єктів державної власності, затверджений постановою КМУ від 08.11.2007 р. № 1314

При списанні об’єктів держвласності (об’єкти незавершеного будівництва, основні засоби та інші необоротні матеріальні активи)

Порядок відчуження об’єктів державної власності, затверджений постановою КМУ від 06.06.2007 р. № 803

При відчуженні (продажу) основних засобів, що є об’єктами держвласності

Нормативні документи щодо списання матеріальних цінностей з балансу

Порядок списання військового майна в Збройних Силах України, затверджений наказом Міноборони від 12.01.2015 р. № 17

Для військових частин, установ та організацій ЗСУ при списанні військової техніки та майна за різних обставин втрати критерію активу основних засобів

Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затверджене постановою КМУ від 21.09.98 р. № 1482

При безоплатній передачі об’єктів права державної власності зі сфери управління міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів АР Крим, Фонду держмайна, інших державних органів, які відповідно до законодавства здійснюють функції з управління державним майном, Національної академії наук, галузевих академій наук, інших установ і організацій, яким державне майно передано в безоплатне користування, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій

Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879

При встановленні фактів розкрадань і зловживань, псування активів (на день установлення таких фактів)

Фінансовий результат від вибуття основних засобів

Визначається як різниця між доходом, отриманим від вибуття об’єкта основних засобів, і його залишковою вартістю, сумою непрямих податків, а також витрат, пов’язаних з таким вибуттям

 

Бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, при вибутті (списанні) майна повинні керуватися відповідним рішенням (положенням) про порядок списання комунального майна органу, уповноваженого приймати рішення про управління об’єктами комунальної власності.

4.1. Типові бухгалтерські проводки з вибуття основних засобів

Таблиця 16

№ з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

1

Вибуття необоротних активів у випадках, передбачених законодавством

401, 131 — 132

103 — 119

2

Списання необоротних активів у результаті нестачі, виявленої під час проведення інвентаризації

401, 131— 132

104 — 119

Якщо встановлені посадові особи, одночасно виконується запис на суму відшкодування завданої шкоди, яка віднесена за рахунок винних осіб у частині:

витрат на відновлення (придбання)

363

711

перевищення, яке підлягає перерахуванню до відповідного бюджету

363

642

Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестачі необоротних активів

5. Відображення інформації про основні засоби у примітках до фінансової звітності

У НП(С)БО 121 визначено, яку інформацію щодо основних засобів наводять у примітках до фінансової звітності. Таку інформацію зазначають окремо щодо кожної групи основних засобів, а також вказують додаткову інформацію.

Таблиця 17

Інформація щодо кожної окремої групи основних засобів

Додаткова інформація

1

2

Первісна (переоцінена) вартість і сума накопиченого зносу на початок і кінець звітного року

Сума основних засобів, отриманих безоплатно

Сума надходження основних засобів за звітний період

Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу основних засобів, стосовно яких існують передбачені законодавством обмеження на володіння, користування та розпорядження

Діапазон строків корисного використання (мінімальні та максимальні)

Вартість об’єкта основних засобів, що тимчасово не використовується

Сума збільшення або зменшення первісної вартості за звітний рік у результаті переоцінок і зменшення/відновлення корисності

Вартість повністю амортизованого об’єкта основних засобів, який ще використовується

Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу основних засобів, що вибули за звітний рік

Вартість об’єкта основних засобів, що вибув з активного використання та утримується для продажу, переданого безоплатно

Сума нарахованої амортизації за звітний рік

Інші зміни первісної (переоціненої) вартості та суми зносу основних засобів за звітний рік

Сума капітальних інвестицій в основні засоби за звітний рік

Сума зобов’язань згідно з договорами, пов’язаними з придбанням у майбутньому основних засобів

При заповненні форми № 1 «Баланс» інформацію про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи установи наводять з урахуванням змін, унесених наказом Мінфіну від 04.03.2015 р. № 289 до Порядку № 44.

Таблиця 18

Рядок форми № 1 «Баланс»

Назва рядка

Зміст рядка

1

2

3

120

Балансова (залишкова) вартість

Відображають залишкову вартість основних засобів (крім активів, які придбані за плату у звітному кварталі 2015 року та не введені в експлуатацію). Сума дорівнює різниці рядків 122 і 121

121

Знос

Відображають накопичену суму зносу, яка складатиметься з накопиченої суми зносу на початок 2015 року (субрахунок 131) плюс сума нарахованої амортизації за квартали 2015 року

122

Первісна (переоцінена) вартість

Відображають первісну (переоцінену) вартість основних засобів (крім активів, які придбані за плату у звітному кварталі 2015 року та не введені в експлуатацію). Складається з вартості активів, що є в наявності на початок 2015 року, плюс вартість придбаних у звітному кварталі 2015 року активів за плату, які були введені в експлуатацію

130

Балансова (залишкова) вартість

Відображають залишкову вартість інших необоротних активів (крім активів, які придбані за плату у звітному кварталі 2015 року та не введені в експлуатацію). Сума дорівнює різниці рядків 132 і 131

131

Знос

Відображають накопичену суму зносу, яка складатиметься з накопиченої суми зносу на початок року плюс сума нарахованого зносу за звітний квартал 2015 року на інші необоротні активи, які були в цей період введені в експлуатацію та на які нарахований знос за методом 50 на 50

132

Первісна (переоцінена) вартість

Відображають первісну (переоцінену) вартість інших необоротних активів (крім активів, які придбані за плату у звітному кварталі 2015 року та не введені в експлуатацію). Складається з вартості активів, що є в наявності на початок 2015 року, плюс вартість придбаних у 2015 році активів за плату, які були введені в експлуатацію

140

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи

Відображають первісну вартість необоротних активів, які були придбані за плату у звітному кварталі 2015 року та на дату балансу не були введені в експлуатацію (субрахунки 141 — 143)

330

Фонд в необоротних активах

Відображають суму, що дорівнює сумі показників рядків 110, 120, 130 і 140. Тобто до складу фонду в необоротних активах уключають залишкову вартість необоротних активів, що перебувають в експлуатації, плюс суми, віднесені на вартість активів, які були придбані за плату у звітному кварталі 2015 року, але не введені в експлуатацію на дату балансу. Зверніть увагу: оскільки суму незавершених капітальних інвестицій (рядок 140) обліковують з копійками, то й фонд у необоротних активах (рядок 330) також буде показаний у гривнях з копійками

На балансі деяких бюджетних установ станом на 01.01.2015 р. у складі необоротних активів обліковуються об’єкти, які досі не введені в експлуатацію. Мінфін у листі від 25.03.2015 р. № 31-11420-07-13/10574 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 16) запропонував такі варіанти:

1) за рішенням керівника бюджетної установи об’єкти основних засобів, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи вводять в експлуатацію в загальному порядку. Це означає, що на такі об’єкти складають Акти введення в експлуатацію, присвоюють інвентарні номери та відкривають Інвентарні картки типової форми № ОЗ-6 (бюджет) у тому випадку, якщо це не було зроблено раніше. При цьому такі активи установи продовжують обліковувати на рахунках 10, 11, 12;

2) у разі якщо неможливо ввести в експлуатацію об’єкти основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів (з різних причин), то такі активи необхідно перекласифікувати, тобто перевести до складу незавершених капітальних інвестицій. У таких ситуаціях у бухгалтерському обліку вартість зазначених об’єктів необхідно перенести з рахунків 10, 11, 12 на субрахунки 141 — 143.

Нормативні документи

Закон про оцінку — Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-III.

НП(С)БО 121НП(С)БО 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

НП(С)БО 122НП(С)БО 122 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

МетодрекомендаціїМетодичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів об’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

План рахунківПлан рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611.

Типова кореспонденціяТипова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ, затверджена наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611.

Порядок № 44Порядок складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затверджений наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44.

Положення № 611 — Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджене наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно