(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
4/10
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Листопад , 2016/№ 42

Щодо необхідності підтвердження органами місцевого самоврядування своїми установчими документами відповідності вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ

http://tinyurl.com/y5t9ycl4
Лист від 17.10.2016 р. № 35488/28454-0-33-16/7

Міністерство юстиції розглянуло лист <…> щодо надання роз’яснення деяких норм законодавства та в межах компетенції повідомляє.

Податковий кодекс України (далі — Кодекс) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (стаття 1 Кодексу).

Неприбуткові підприємства, установи та організації — це неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу (підпункт 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Відповідно до підпунктів 133.4.1, 133.4.2, 133.4.5, 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі — неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені бюджетні установи.

Порядок ведення Реестру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру встановлює Кабінет Міністрів України.

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» неприбуткові організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України від 17 липня 2015 року № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», повідомлені про встановлення невідповідності установчих документів вимогам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, а для житлово-будівельних кооперативів також відсутність завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов’язані привести до 1 січня 2017 року свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, та у цей самий строк подати копії таких документів контролюючому органу.

Неприбуткові організації, які до 1 січня 2017 року не привели свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, та не надали копії таких документів контролюючому органу, виключаються після 1 січня 2017 року контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій з урахуванням положень пунктів 16 і 17 Порядку, затвердженого цією постановою.

У свою чергу, Закон України від 21 травня 1997 року «Про місцеве самоврядування» (далі — Закон) відповідно до Конституції України визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Згідно зі статтею 1 Закону районні та обласні ради — це органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону (частина перша статті 16 Закону).

Згідно з частиною другою статті 61, частиною першою статті 62 Закону районні та обласні ради затверджують районні та обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних та культурних програм, контролюють їх виконання.

Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування, бере участь у формуванні доходів місцевих бюджетів, здійснює контроль за законним, доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів та належним їх обліком.

При цьому згідно з частинами першою, третьою, четвертою, шостою статті 63 Закону доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом, джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Склад доходів місцевих бюджетів визначається Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України.

Доходи місцевого бюджету зараховуються до загального або спеціального фонду місцевого бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України.

Кошти державного бюджету, що передаються у вигляді дотацій та субвенцій, затверджуються у законі про Державний бюджет України для кожного відповідного місцевого бюджету згідно з Бюджетним кодексом України.

Частинами першою, четвертою, п’ятою статті 64 Закону визначено, що видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад, їх розмір і цільове спрямування визначаються відповідними рішеннями про місцевий бюджет; видатки, пов’язані із здійсненням районними, обласними радами заходів щодо забезпечення спільних інтересів територіальних громад, — відповідними рішеннями про районний та обласний бюджети.

Видатки місцевого бюджету формуються відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, для виконання повноважень органів місцевого самоврядування.

Видатки місцевого бюджету здійснюються із загального та спеціального фондів місцевого бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України.

Згідно з пунктами 12, 30 статті 2 Бюджетного кодексу України бюджетні установи — це органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими.

Бюджетні установи здійснюють свою діяльність на основі кошторису — основного планового фінансового документа бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.

Враховуючи викладене, відсутня необхідність підтверджувати органами місцевого самоврядування своїми установчими документами відповідність вимогам пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України.

Водночас зазначаємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони лише мають інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Перший заступник Міністра Н. Севостьянова

Коментар редакції

Як органам місцевого самоврядування підтвердити свою неприбутковість: позиція Мін’юсту

У листі, що коментується, Мін’юст поставив крапку у питанні щодо того, яким чином органам місцевого самоврядування підтвердити свою неприбутковість.

Нагадаємо, що неприбуткові організації повинні до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність до вимог, установлених п. 133.4 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ), та надати копії таких документів контролюючому органу. Ті неприбуткові установи, які не здійснили зазначені дії, після 1 січня 2017 року контролюючий орган виключить з Реєстру неприбуткових установ та організацій з урахуванням положень Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою КМУ від 13.07.2016 р. № 440 (далі — Порядок № 440).

Такі вимоги до неприбуткових організацій, до яких, зокрема, належать бюджетні установи, передбачені зазначеним Порядком. Більш детально з цього запитання ДФСУ роз’яснила у листі «Щодо актуалізації реєстру неприбуткових установ та організацій» від 25.08.2016 р. № 28602/7/99-99-15-02-01-17 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 37, с. 11). Також про це йшлося у матеріалі «Чи необхідно неприбутковим організаціям проходити перереєстрацію» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 29, с. 15).

З огляду на такі законодавчі вимоги, не до кінця було зрозуміло, яким чином органам місцевого самоврядування привести свої статутні документи у відповідність до вимог п. 133.4 ПКУ та Порядку № 440. Справа у тому, що органи місцевого самоврядування створені та діють відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР та у зв’язку з цим не мають статутних (установчих) документів.

Врахувавши особливості створення та діяльності органів місцевого самоврядування, Мін’юст у листі, що коментується, дійшов такого висновку: для органів місцевого самоврядування відсутня необхідність підтверджувати своїми установчими документами відповідність вимогам п. 133.4 ПКУ.

Таким чином, органам місцевого самоврядування для підтвердження своєї неприбутковості достатньо відповісти на письмовий запит контролюючого органу щодо відповідності такої неприбуткової організації вимогам, установленим п. 133.4 ПКУ, без подання своїх установчих документів.

У тому разі, якщо неприбуткова організація діє на підставі установчих документів організації вищого рівня відповідно до закону, така неприбуткова організація може повідомити контролюючий орган щодо її належності до структури відповідної організації вищого рівня та подати копії документів, що підтверджують таку належність (підпорядкованість). Про це повідомила ДФСУ у листі від 28.10.2016 р. № 23358/6/99-99-15-02-02-15.

Для всіх інших бюджетних установ, які з певних причин досі ще не встигли підтвердити свою неприбутковість та привести свої установчі документи до вимог, установлених п. 133.4 ПКУ, є приємна новина.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» від 06.10.2016 р. № 1666-VIII внесено зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV.

Зокрема, цими змінами передбачено скасування справляння адміністративного збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу — підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність до законів України у строк, визначений цими законами. Отже, це дає можливість бюджетним установам з 02.11.2016 р. безкоштовно вносити зміни до своїх статутних (установчих) документів на виконання вимог ПКУ.

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
органи місцевого самоврядування, неприбутковість, підтвердження неприбутковості додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті