Теми статей
Обрати теми

Амортизація основних засобів — 2015: що нового?

Білова Наталя, податковий експерт
Основні засоби підприємства, як і будь-який предмет, мають властивість під час експлуатації зношуватися фізично та морально, втрачати свої споживчі властивості та вартість. Щоб «пом’якшити» вплив цих процесів на фінансове «здоров’я» підприємства, вартість активів поступово в міру їх зносу переносять на продукцію, яка виробляється (роботи, що виконуються, послуги, які надаються), або відносять до інших витрат підприємства. Інакше кажучи, амортизують. Цікаво, за якими правилами це роблять? Давайте розбиратися разом.

З 01.01.2015 р. ПКУ поділив платників податку на прибуток на дві категорії:

1) високодохідні платники — з минулорічним доходом (починаючи з 2015 року) більше 20 млн грн.;

2) малодохідні платники — з минулорічним доходом не більше 20 млн грн.

При цьому основою для розрахунку оподатковуваного прибутку в обох категорій слугує фінрезультат, визначений за бухгалтерськими правилами. Ось тільки малодохідники використовують ці правила без будь-яких додаткових умов, а високодохідники — з урахуванням податкових «заковик», прописаних у розд. III ПКУ ( п.п. 134.1.1 ПКУ). Одна з таких «заковик» полягає в амортизаційних обмеженнях. Щоб у них розібратися, давайте пригадаємо про те, як у принципі нараховують амортизацію на об’єкти основних засобів (далі — ОЗ) у бухгалтерському обліку.

Амортизація за бухгалтерськими правилами

Що являє собою амортизація? Як пояснює п. 4 П(С)БО 7, це систематичний розподіл вартості необоротних активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

При цьому вартість, яка амортизується, — це первісна або переоцінена вартість необоротних активів, зменшена на ліквідаційну вартість.

У свою чергу, ліквідаційна вартість — це сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання, за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією).

Об’єктом амортизації є вартість ОЗ, крім вартості земельних ділянок і природних ресурсів ( п. 22 П(С)БО 7).

Амортизацію в бухобліку нараховують за всіма об’єктами ОЗ — як виробничими, так і невиробничими

Головний критерій віднесення активу до ОЗ — очікуваний строк його корисного використання (експлуатації). Тобто це будь-які матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій ( п. 4 П(С)БО 7).

А ось вартісний критерій — загалом, справа другорядна. Його підприємство встановлює в наказі про облікову політику на власний розсуд ( п. 5.2 П(С)БО 7). Інше питання, що прописують його зазвичай таким, що дорівнює податковому вартісному критерію. Але це тільки для власної зручності і позбавлення від зайвої рутинної роботи, так би мовити, для зближення двох обліків (детальніше про податкове та бухгалтерське визначення ОЗ читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 75, с. 3).

Отже, якщо передбачуваний строк служби активу більше року (або одного операційного циклу), потенційно перед вами об’єкт ОЗ.

На об’єкти, які підприємство згідно з установленим вартісним критерієм віднесло до ОЗ, нараховують амортизацію із застосуванням одного з п’яти методів, зазначених у п. 26 П(С)БО 7:

— прямолінійного;

— зменшення залишкової вартості;

— прискореного зменшення залишкової вартості;

— кумулятивного;

— виробничого.

Проте в число ОЗ, крім власне ОЗ, п. 5 П(С)БО 7 включає ще й інші необоротні матеріальні активи — «довгограючі» матеріальні цінності, вартість яких не перевищує встановлений у наказі про облікову політику вартісний критерій. Їх перелік ми можемо знайти в п. 5.2 П(С)БО 7. Це:

— бібліотечні фонди;

— малоцінні необоротні матеріальні активи (далі — МНМА);

— тимчасові (нетитульні) споруди;

— природні ресурси;

— інвентарна тара;

— предмети прокату;

— інші необоротні матеріальні активи.

Для амортизації цих активів п. 27 П(С)БО 7 пропонує один з таких методів:

— прямолінійний;

— виробничий.

А для амортизації МНМА та бібліотечних фондів ще й:

— «50 %/50 %». Його суть полягає в нарахуванні амортизації в першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 % його вартості, яка амортизується. Решту 50 % відображають у витратах у місяці виключення об’єкта зі складу активів;

— «100 %». Відповідно до цього методу амортизація об’єкта в першому місяці використання нараховується в розмірі 100 % його вартості.

Метод амортизації ОЗ підприємство обирає самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання і закріплює свій вибір у наказі про облікову політику.

Нараховують амортизацію ОЗ щомісячно, починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому об’єкт ОЗ став придатний для корисного використання. Якщо застосовують виробничий метод, то амортизацію нараховують з дати, наступної за датою, на яку об’єкт ОЗ став придатним для корисного використання ( абзац третій п. 29 П(С)БО 7).

Податкові амортизаційні обмеження

Одразу зауважимо, що, з точки зору ПКУ, під амортизацією, як і раніше, розуміють систематичний розподіл вартості ОЗ та інших необоротних активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання ( п.п. 14.1.3 ПКУ).

Проте малодохідним платникам це у принципі не цікаво. Чому? Та тому що вони, як ви вже зрозуміли, при обчисленні об’єкта обкладення податком на прибуток, а отже, і при нарахуванні амортизації ОЗ покладаються тільки на бухоблік і не розраховують жодних різниць, передбачених розд. III ПКУ, крім від’ємного значення об’єкта оподаткування попередніх років.

А ось високодохідним платникам (та ще малодохідникам, які вирішили розраховувати такі різниці добровільно) важливо все, що прописано в ПКУ щодо ОЗ.

Тому при розрахунку оподатковуваного прибутку бухобліковий порядок нарахування амортизації вони застосовують з урахуванням обмежень, перелічених у п.п. 138.3.1 ПКУ.

Суть цих обмежень у такому:

— амортизувати в податковому обліку можна тільки ті об’єкти, вартість яких перевищує 2500 грн. (введені в експлуатацію до 01.09.2015 р.) / 6000 грн. (введені в експлуатацію з 01.09.2015 р.*) ( п.п. 14.1.138 ПКУ);

* Детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 70, с. 4.

— застосовувати можна будь-який «бухгалтерський» метод амортизації, за винятком виробничого ( п.п. 138.3.1 ПКУ). Тобто в розпорядженні платника всього 4 методи: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивний. Про те, як «позбутися» виробничого методу, читайте на с. 11;

— не можна амортизувати вартість гудвілу та витрати, пов’язані з невиробничими ОЗ (а саме: витрати на їх придбання / самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення) ( п.п. 138.3.2 ПКУ);

— діяти потрібно з урахуванням мінімально допустимих строків амортизації ОЗ, устанволених п.п. 138.3.3 ПКУ.

Через такі обмеження розрахунок амортизації доведеться вести окремо в податковому обліку та окремо в бухгалтерському.

Обмеження з пп. 14.1.138 і 138.3.2 — 138.3.4 ПКУ обминуло вас, але з якихось причин балансові вартості ваших об’єктів ОЗ у бухгалтерському та податковому обліку виявилися різними? І тут для визначення оподатковуваного прибутку вам доведеться нараховувати дві амортизації — окремо в бухгалтерському обліку та окремо в податковому.

Яскравий приклад у цьому сенсі — перехідні ОЗ.

З 2015 року високодохідні платники на вимогу п. 11 підрозд. 4 розд. XX ПКУ для розрахунку податкової амортизації орієнтуються на балансову вартість ОЗ станом на 01.01.2015 р., яку визначили на 31.12.2014 р. за старими правилами ПКУ (детальніше див. статтю на с.23). У бухгалтерському ж обліку у таких ОЗ своя залишкова вартість на 01.01.2015 р., розрахована за П(С)БО або МСФЗ.

Тобто високодохідники на свої ОЗ у податковому обліку нараховують амортизацію виходячи з їх податкової балансової вартості, що дісталася «у спадок» з «дореформеного» податкового обліку, а в бухобліку — виходячи з бухгалтерської залишкової вартості.

Ось і виходить, що через різні підходи до визначення балансової вартості ОЗ на 01.01.2015 р. суми бухгалтерської та податкової амортизації за перехідними об’єктами у високодохідних платників теж різні.

висновки

  • Головний бухобліковий критерій віднесення активу до ОЗ — очікуваний строк його корисного використання (експлуатації).

  • У число ОЗ, крім власне ОС, у бухобліку включають ще й інші необоротні матеріальні активи.

  • При розрахунку оподатковуваного прибутку бухобліковий порядок нарахування амортизації високодохідники застосовують з урахуванням обмежень, перелічених у п.п. 138.3.1 ПКУ.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі