(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Перейти до номеру
 • № 78
 • № 77
 • № 76
 • № 75
 • № 74
 • № 73
 • № 72
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
1/15
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Жовтень , 2015/№ 79

Амортизація основних засобів — 2015: що нового?

Основні засоби підприємства, як і будь-який предмет, мають властивість під час експлуатації зношуватися фізично та морально, втрачати свої споживчі властивості та вартість. Щоб «пом’якшити» вплив цих процесів на фінансове «здоров’я» підприємства, вартість активів поступово в міру їх зносу переносять на продукцію, яка виробляється (роботи, що виконуються, послуги, які надаються), або відносять до інших витрат підприємства. Інакше кажучи, амортизують. Цікаво, за якими правилами це роблять? Давайте розбиратися разом.

З 01.01.2015 р. ПКУ поділив платників податку на прибуток на дві категорії:

1) високодохідні платники — з минулорічним доходом (починаючи з 2015 року) більше 20 млн грн.;

2) малодохідні платники — з минулорічним доходом не більше 20 млн грн.

При цьому основою для розрахунку оподатковуваного прибутку в обох категорій слугує фінрезультат, визначений за бухгалтерськими правилами. Ось тільки малодохідники використовують ці правила без будь-яких додаткових умов, а високодохідники — з урахуванням податкових «заковик», прописаних у розд. III ПКУ ( п.п. 134.1.1 ПКУ). Одна з таких «заковик» полягає в амортизаційних обмеженнях. Щоб у них розібратися, давайте пригадаємо про те, як у принципі нараховують амортизацію на об’єкти основних засобів (далі — ОЗ) у бухгалтерському обліку.

Амортизація за бухгалтерськими правилами

Що являє собою амортизація? Як пояснює п. 4 П(С)БО 7, це систематичний розподіл вартості необоротних активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

При цьому вартість, яка амортизується, — це первісна або переоцінена вартість необоротних активів, зменшена на ліквідаційну вартість.

У свою чергу, ліквідаційна вартість — це сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання, за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією).

Об’єктом амортизації є вартість ОЗ, крім вартості земельних ділянок і природних ресурсів ( п. 22 П(С)БО 7).

Амортизацію в бухобліку нараховують за всіма об’єктами ОЗ — як виробничими, так і невиробничими

Головний критерій віднесення активу до ОЗ — очікуваний строк його корисного використання (експлуатації). Тобто це будь-які матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій ( п. 4 П(С)БО 7).

А ось вартісний критерій — загалом, справа другорядна. Його підприємство встановлює в наказі про облікову політику на власний розсуд ( п. 5.2 П(С)БО 7). Інше питання, що прописують його зазвичай таким, що дорівнює податковому вартісному критерію. Але це тільки для власної зручності і позбавлення від зайвої рутинної роботи, так би мовити, для зближення двох обліків (детальніше про податкове та бухгалтерське визначення ОЗ читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 75, с. 3).

Отже, якщо передбачуваний строк служби активу більше року (або одного операційного циклу), потенційно перед вами об’єкт ОЗ.

На об’єкти, які підприємство згідно з установленим вартісним критерієм віднесло до ОЗ, нараховують амортизацію із застосуванням одного з п’яти методів, зазначених у п. 26 П(С)БО 7:

— прямолінійного;

— зменшення залишкової вартості;

— прискореного зменшення залишкової вартості;

— кумулятивного;

— виробничого.

Проте в число ОЗ, крім власне ОЗ, п. 5 П(С)БО 7 включає ще й інші необоротні матеріальні активи — «довгограючі» матеріальні цінності, вартість яких не перевищує встановлений у наказі про облікову політику вартісний критерій. Їх перелік ми можемо знайти в п. 5.2 П(С)БО 7. Це:

— бібліотечні фонди;

— малоцінні необоротні матеріальні активи (далі — МНМА);

— тимчасові (нетитульні) споруди;

— природні ресурси;

— інвентарна тара;

— предмети прокату;

— інші необоротні матеріальні активи.

Для амортизації цих активів п. 27 П(С)БО 7 пропонує один з таких методів:

— прямолінійний;

— виробничий.

А для амортизації МНМА та бібліотечних фондів ще й:

— «50 %/50 %». Його суть полягає в нарахуванні амортизації в першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 % його вартості, яка амортизується. Решту 50 % відображають у витратах у місяці виключення об’єкта зі складу активів;

— «100 %». Відповідно до цього методу амортизація об’єкта в першому місяці використання нараховується в розмірі 100 % його вартості.

Метод амортизації ОЗ підприємство обирає самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання і закріплює свій вибір у наказі про облікову політику.

Нараховують амортизацію ОЗ щомісячно, починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому об’єкт ОЗ став придатний для корисного використання. Якщо застосовують виробничий метод, то амортизацію нараховують з дати, наступної за датою, на яку об’єкт ОЗ став придатним для корисного використання ( абзац третій п. 29 П(С)БО 7).

Податкові амортизаційні обмеження

Одразу зауважимо, що, з точки зору ПКУ, під амортизацією, як і раніше, розуміють систематичний розподіл вартості ОЗ та інших необоротних активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання ( п.п. 14.1.3 ПКУ).

Проте малодохідним платникам це у принципі не цікаво. Чому? Та тому що вони, як ви вже зрозуміли, при обчисленні об’єкта обкладення податком на прибуток, а отже, і при нарахуванні амортизації ОЗ покладаються тільки на бухоблік і не розраховують жодних різниць, передбачених розд. III ПКУ, крім від’ємного значення об’єкта оподаткування попередніх років.

А ось високодохідним платникам (та ще малодохідникам, які вирішили розраховувати такі різниці добровільно) важливо все, що прописано в ПКУ щодо ОЗ.

Тому при розрахунку оподатковуваного прибутку бухобліковий порядок нарахування амортизації вони застосовують з урахуванням обмежень, перелічених у п.п. 138.3.1 ПКУ.

Суть цих обмежень у такому:

— амортизувати в податковому обліку можна тільки ті об’єкти, вартість яких перевищує 2500 грн. (введені в експлуатацію до 01.09.2015 р.) / 6000 грн. (введені в експлуатацію з 01.09.2015 р.*) ( п.п. 14.1.138 ПКУ);

* Детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 70, с. 4.

— застосовувати можна будь-який «бухгалтерський» метод амортизації, за винятком виробничого ( п.п. 138.3.1 ПКУ). Тобто в розпорядженні платника всього 4 методи: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивний. Про те, як «позбутися» виробничого методу, читайте на с. 11;

— не можна амортизувати вартість гудвілу та витрати, пов’язані з невиробничими ОЗ (а саме: витрати на їх придбання / самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення) ( п.п. 138.3.2 ПКУ);

— діяти потрібно з урахуванням мінімально допустимих строків амортизації ОЗ, устанволених п.п. 138.3.3 ПКУ.

Через такі обмеження розрахунок амортизації доведеться вести окремо в податковому обліку та окремо в бухгалтерському.

Обмеження з пп. 14.1.138 і 138.3.2 — 138.3.4 ПКУ обминуло вас, але з якихось причин балансові вартості ваших об’єктів ОЗ у бухгалтерському та податковому обліку виявилися різними? І тут для визначення оподатковуваного прибутку вам доведеться нараховувати дві амортизації — окремо в бухгалтерському обліку та окремо в податковому.

Яскравий приклад у цьому сенсі — перехідні ОЗ.

З 2015 року високодохідні платники на вимогу п. 11 підрозд. 4 розд. XX ПКУ для розрахунку податкової амортизації орієнтуються на балансову вартість ОЗ станом на 01.01.2015 р., яку визначили на 31.12.2014 р. за старими правилами ПКУ (детальніше див. статтю на с.23). У бухгалтерському ж обліку у таких ОЗ своя залишкова вартість на 01.01.2015 р., розрахована за П(С)БО або МСФЗ.

Тобто високодохідники на свої ОЗ у податковому обліку нараховують амортизацію виходячи з їх податкової балансової вартості, що дісталася «у спадок» з «дореформеного» податкового обліку, а в бухобліку — виходячи з бухгалтерської залишкової вартості.

Ось і виходить, що через різні підходи до визначення балансової вартості ОЗ на 01.01.2015 р. суми бухгалтерської та податкової амортизації за перехідними об’єктами у високодохідних платників теж різні.

висновки

 • Головний бухобліковий критерій віднесення активу до ОЗ — очікуваний строк його корисного використання (експлуатації).

 • У число ОЗ, крім власне ОС, у бухобліку включають ще й інші необоротні матеріальні активи.

 • При розрахунку оподатковуваного прибутку бухобліковий порядок нарахування амортизації високодохідники застосовують з урахуванням обмежень, перелічених у п.п. 138.3.1 ПКУ.

амортизація, основні засоби додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті
!function(e,t,i){"use strict";"function"==typeof define&&define.amd?define(i):"undefined"!=typeof module&&module.exports?module.exports=i():t.exports?t.exports=i():t[e]=i()}("Fingerprint2",this,function(){"use strict";var e=function(t){if(!(this instanceof e))return new e(t);var i={swfContainerId:"fingerprintjs2",swfPath:"flash/compiled/FontList.swf",detectScreenOrientation:!0,sortPluginsFor:[/palemoon/i],userDefinedFonts:[]};this.options=this.extend(t,i),this.nativeForEach=Array.prototype.forEach,this.nativeMap=Array.prototype.map};return e.prototype={extend:function(e,t){if(null==e)return t;for(var i in e)null!=e[i]&&t[i]!==e[i]&&(t[i]=e[i]);return t},get:function(e){var t=this,i={data:[],push:function(e){var i=e.key,a=e.value;"function"==typeof t.options.preprocessor&&(a=t.options.preprocessor(i,a)),this.data.push({key:i,value:a})}};i=this.userAgentKey(i),i=this.languageKey(i),i=this.colorDepthKey(i),i=this.pixelRatioKey(i),i=this.hardwareConcurrencyKey(i),i=this.screenResolutionKey(i),i=this.availableScreenResolutionKey(i),i=this.timezoneOffsetKey(i),i=this.sessionStorageKey(i),i=this.localStorageKey(i),i=this.indexedDbKey(i),i=this.addBehaviorKey(i),i=this.openDatabaseKey(i),i=this.cpuClassKey(i),i=this.platformKey(i),i=this.doNotTrackKey(i),i=this.pluginsKey(i),i=this.canvasKey(i),i=this.webglKey(i),i=this.adBlockKey(i),i=this.hasLiedLanguagesKey(i),i=this.hasLiedResolutionKey(i),i=this.hasLiedOsKey(i),i=this.hasLiedBrowserKey(i),i=this.touchSupportKey(i),i=this.customEntropyFunction(i),this.fontsKey(i,function(i){var a=[];t.each(i.data,function(e){var t=e.value;"undefined"!=typeof e.value.join&&(t=e.value.join(";")),a.push(t)});var r=t.x64hash128(a.join("~~~"),31);return e(r,i.data)})},customEntropyFunction:function(e){return"function"==typeof this.options.customFunction&&e.push({key:"custom",value:this.options.customFunction()}),e},userAgentKey:function(e){return this.options.excludeUserAgent||e.push({key:"user_agent",value:this.getUserAgent()}),e},getUserAgent:function(){return navigator.userAgent},languageKey:function(e){return this.options.excludeLanguage||e.push({key:"language",value:navigator.language||navigator.userLanguage||navigator.browserLanguage||navigator.systemLanguage||""}),e},colorDepthKey:function(e){return this.options.excludeColorDepth||e.push({key:"color_depth",value:screen.colorDepth||-1}),e},pixelRatioKey:function(e){return this.options.excludePixelRatio||e.push({key:"pixel_ratio",value:this.getPixelRatio()}),e},getPixelRatio:function(){return window.devicePixelRatio||""},screenResolutionKey:function(e){return this.options.excludeScreenResolution?e:this.getScreenResolution(e)},getScreenResolution:function(e){var t;return t=this.options.detectScreenOrientation&&screen.height>screen.width?[screen.height,screen.width]:[screen.width,screen.height],"undefined"!=typeof t&&e.push({key:"resolution",value:t}),e},availableScreenResolutionKey:function(e){return this.options.excludeAvailableScreenResolution?e:this.getAvailableScreenResolution(e)},getAvailableScreenResolution:function(e){var t;return screen.availWidth&&screen.availHeight&&(t=this.options.detectScreenOrientation?screen.availHeight>screen.availWidth?[screen.availHeight,screen.availWidth]:[screen.availWidth,screen.availHeight]:[screen.availHeight,screen.availWidth]),"undefined"!=typeof t&&e.push({key:"available_resolution",value:t}),e},timezoneOffsetKey:function(e){return this.options.excludeTimezoneOffset||e.push({key:"timezone_offset",value:(new Date).getTimezoneOffset()}),e},sessionStorageKey:function(e){return!this.options.excludeSessionStorage&&this.hasSessionStorage()&&e.push({key:"session_storage",value:1}),e},localStorageKey:function(e){return!this.options.excludeSessionStorage&&this.hasLocalStorage()&&e.push({key:"local_storage",value:1}),e},indexedDbKey:function(e){return!this.options.excludeIndexedDB&&this.hasIndexedDB()&&e.push({key:"indexed_db",value:1}),e},addBehaviorKey:function(e){return document.body&&!this.options.excludeAddBehavior&&document.body.addBehavior&&e.push({key:"add_behavior",value:1}),e},openDatabaseKey:function(e){return!this.options.excludeOpenDatabase&&window.openDatabase&&e.push({key:"open_database",value:1}),e},cpuClassKey:function(e){return this.options.excludeCpuClass||e.push({key:"cpu_class",value:this.getNavigatorCpuClass()}),e},platformKey:function(e){return this.options.excludePlatform||e.push({key:"navigator_platform",value:this.getNavigatorPlatform()}),e},doNotTrackKey:function(e){return this.options.excludeDoNotTrack||e.push({key:"do_not_track",value:this.getDoNotTrack()}),e},canvasKey:function(e){return!this.options.excludeCanvas&&this.isCanvasSupported()&&e.push({key:"canvas",value:this.getCanvasFp()}),e},webglKey:function(e){return this.options.excludeWebGL?e:this.isWebGlSupported()?(e.push({key:"webgl",value:this.getWebglFp()}),e):e},adBlockKey:function(e){return this.options.excludeAdBlock||e.push({key:"adblock",value:this.getAdBlock()}),e},hasLiedLanguagesKey:function(e){return this.options.excludeHasLiedLanguages||e.push({key:"has_lied_languages",value:this.getHasLiedLanguages()}),e},hasLiedResolutionKey:function(e){return this.options.excludeHasLiedResolution||e.push({key:"has_lied_resolution",value:this.getHasLiedResolution()}),e},hasLiedOsKey:function(e){return this.options.excludeHasLiedOs||e.push({key:"has_lied_os",value:this.getHasLiedOs()}),e},hasLiedBrowserKey:function(e){return this.options.excludeHasLiedBrowser||e.push({key:"has_lied_browser",value:this.getHasLiedBrowser()}),e},fontsKey:function(e,t){return this.options.excludeJsFonts?this.flashFontsKey(e,t):this.jsFontsKey(e,t)},flashFontsKey:function(e,t){return this.options.excludeFlashFonts?t(e):this.hasSwfObjectLoaded()&&this.hasMinFlashInstalled()?"undefined"==typeof this.options.swfPath?t(e):void this.loadSwfAndDetectFonts(function(i){e.push({key:"swf_fonts",value:i.join(";")}),t(e)}):t(e)},jsFontsKey:function(e,t){var i=this;return setTimeout(function(){var a=["monospace","sans-serif","serif"],r=["Andale Mono","Arial","Arial Black","Arial Hebrew","Arial MT","Arial Narrow","Arial Rounded MT Bold","Arial Unicode MS","Bitstream Vera Sans Mono","Book Antiqua","Bookman Old Style","Calibri","Cambria","Cambria Math","Century","Century Gothic","Century Schoolbook","Comic Sans","Comic Sans MS","Consolas","Courier","Courier New","Garamond","Geneva","Georgia","Helvetica","Helvetica Neue","Impact","Lucida Bright","Lucida Calligraphy","Lucida Console","Lucida Fax","LUCIDA GRANDE","Lucida Handwriting","Lucida Sans","Lucida Sans Typewriter","Lucida Sans Unicode","Microsoft Sans Serif","Monaco","Monotype Corsiva","MS Gothic","MS Outlook","MS PGothic","MS Reference Sans Serif","MS Sans Serif","MS Serif","MYRIAD","MYRIAD PRO","Palatino","Palatino Linotype","Segoe Print","Segoe Script","Segoe UI","Segoe UI Light","Segoe UI Semibold","Segoe UI Symbol","Tahoma","Times","Times New Roman","Times New Roman PS","Trebuchet MS","Verdana","Wingdings","Wingdings 2","Wingdings 3"],n=["Abadi MT Condensed Light","Academy Engraved LET","ADOBE CASLON PRO","Adobe Garamond","ADOBE GARAMOND PRO","Agency FB","Aharoni","Albertus Extra Bold","Albertus Medium","Algerian","Amazone BT","American Typewriter","American Typewriter Condensed","AmerType Md BT","Andalus","Angsana New","AngsanaUPC","Antique Olive","Aparajita","Apple Chancery","Apple Color Emoji","Apple SD Gothic Neo","Arabic Typesetting","ARCHER","ARNO PRO","Arrus BT","Aurora Cn BT","AvantGarde Bk BT","AvantGarde Md BT","AVENIR","Ayuthaya","Bandy","Bangla Sangam MN","Bank Gothic","BankGothic Md BT","Baskerville","Baskerville Old Face","Batang","BatangChe","Bauer Bodoni","Bauhaus 93","Bazooka","Bell MT","Bembo","Benguiat Bk BT","Berlin Sans FB","Berlin Sans FB Demi","Bernard MT Condensed","BernhardFashion BT","BernhardMod BT","Big Caslon","BinnerD","Blackadder ITC","BlairMdITC TT","Bodoni 72","Bodoni 72 Oldstyle","Bodoni 72 Smallcaps","Bodoni MT","Bodoni MT Black","Bodoni MT Condensed","Bodoni MT Poster Compressed","Bookshelf Symbol 7","Boulder","Bradley Hand","Bradley Hand ITC","Bremen Bd BT","Britannic Bold","Broadway","Browallia New","BrowalliaUPC","Brush Script MT","Californian FB","Calisto MT","Calligrapher","Candara","CaslonOpnface BT","Castellar","Centaur","Cezanne","CG Omega","CG Times","Chalkboard","Chalkboard SE","Chalkduster","Charlesworth","Charter Bd BT","Charter BT","Chaucer","ChelthmITC Bk BT","Chiller","Clarendon","Clarendon Condensed","CloisterBlack BT","Cochin","Colonna MT","Constantia","Cooper Black","Copperplate","Copperplate Gothic","Copperplate Gothic Bold","Copperplate Gothic Light","CopperplGoth Bd BT","Corbel","Cordia New","CordiaUPC","Cornerstone","Coronet","Cuckoo","Curlz MT","DaunPenh","Dauphin","David","DB LCD Temp","DELICIOUS","Denmark","DFKai-SB","Didot","DilleniaUPC","DIN","DokChampa","Dotum","DotumChe","Ebrima","Edwardian Script ITC","Elephant","English 111 Vivace BT","Engravers MT","EngraversGothic BT","Eras Bold ITC","Eras Demi ITC","Eras Light ITC","Eras Medium ITC","EucrosiaUPC","Euphemia","Euphemia UCAS","EUROSTILE","Exotc350 Bd BT","FangSong","Felix Titling","Fixedsys","FONTIN","Footlight MT Light","Forte","FrankRuehl","Fransiscan","Freefrm721 Blk BT","FreesiaUPC","Freestyle Script","French Script MT","FrnkGothITC Bk BT","Fruitger","FRUTIGER","Futura","Futura Bk BT","Futura Lt BT","Futura Md BT","Futura ZBlk BT","FuturaBlack BT","Gabriola","Galliard BT","Gautami","Geeza Pro","Geometr231 BT","Geometr231 Hv BT","Geometr231 Lt BT","GeoSlab 703 Lt BT","GeoSlab 703 XBd BT","Gigi","Gill Sans","Gill Sans MT","Gill Sans MT Condensed","Gill Sans MT Ext Condensed Bold","Gill Sans Ultra Bold","Gill Sans Ultra Bold Condensed","Gisha","Gloucester MT Extra Condensed","GOTHAM","GOTHAM BOLD","Goudy Old Style","Goudy Stout","GoudyHandtooled BT","GoudyOLSt BT","Gujarati Sangam MN","Gulim","GulimChe","Gungsuh","GungsuhChe","Gurmukhi MN","Haettenschweiler","Harlow Solid Italic","Harrington","Heather","Heiti SC","Heiti TC","HELV","Herald","High Tower Text","Hiragino Kaku Gothic ProN","Hiragino Mincho ProN","Hoefler Text","Humanst 521 Cn BT","Humanst521 BT","Humanst521 Lt BT","Imprint MT Shadow","Incised901 Bd BT","Incised901 BT","Incised901 Lt BT","INCONSOLATA","Informal Roman","Informal011 BT","INTERSTATE","IrisUPC","Iskoola Pota","JasmineUPC","Jazz LET","Jenson","Jester","Jokerman","Juice ITC","Kabel Bk BT","Kabel Ult BT","Kailasa","KaiTi","Kalinga","Kannada Sangam MN","Kartika","Kaufmann Bd BT","Kaufmann BT","Khmer UI","KodchiangUPC","Kokila","Korinna BT","Kristen ITC","Krungthep","Kunstler Script","Lao UI","Latha","Leelawadee","Letter Gothic","Levenim MT","LilyUPC","Lithograph","Lithograph Light","Long Island","Lydian BT","Magneto","Maiandra GD","Malayalam Sangam MN","Malgun Gothic","Mangal","Marigold","Marion","Marker Felt","Market","Marlett","Matisse ITC","Matura MT Script Capitals","Meiryo","Meiryo UI","Microsoft Himalaya","Microsoft JhengHei","Microsoft New Tai Lue","Microsoft PhagsPa","Microsoft Tai Le","Microsoft Uighur","Microsoft YaHei","Microsoft Yi Baiti","MingLiU","MingLiU_HKSCS","MingLiU_HKSCS-ExtB","MingLiU-ExtB","Minion","Minion Pro","Miriam","Miriam Fixed","Mistral","Modern","Modern No. 20","Mona Lisa Solid ITC TT","Mongolian Baiti","MONO","MoolBoran","Mrs Eaves","MS LineDraw","MS Mincho","MS PMincho","MS Reference Specialty","MS UI Gothic","MT Extra","MUSEO","MV Boli","Nadeem","Narkisim","NEVIS","News Gothic","News GothicMT","NewsGoth BT","Niagara Engraved","Niagara Solid","Noteworthy","NSimSun","Nyala","OCR A Extended","Old Century","Old English Text MT","Onyx","Onyx BT","OPTIMA","Oriya Sangam MN","OSAKA","OzHandicraft BT","Palace Script MT","Papyrus","Parchment","Party LET","Pegasus","Perpetua","Perpetua Titling MT","PetitaBold","Pickwick","Plantagenet Cherokee","Playbill","PMingLiU","PMingLiU-ExtB","Poor Richard","Poster","PosterBodoni BT","PRINCETOWN LET","Pristina","PTBarnum BT","Pythagoras","Raavi","Rage Italic","Ravie","Ribbon131 Bd BT","Rockwell","Rockwell Condensed","Rockwell Extra Bold","Rod","Roman","Sakkal Majalla","Santa Fe LET","Savoye LET","Sceptre","Script","Script MT Bold","SCRIPTINA","Serifa","Serifa BT","Serifa Th BT","ShelleyVolante BT","Sherwood","Shonar Bangla","Showcard Gothic","Shruti","Signboard","SILKSCREEN","SimHei","Simplified Arabic","Simplified Arabic Fixed","SimSun","SimSun-ExtB","Sinhala Sangam MN","Sketch Rockwell","Skia","Small Fonts","Snap ITC","Snell Roundhand","Socket","Souvenir Lt BT","Staccato222 BT","Steamer","Stencil","Storybook","Styllo","Subway","Swis721 BlkEx BT","Swiss911 XCm BT","Sylfaen","Synchro LET","System","Tamil Sangam MN","Technical","Teletype","Telugu Sangam MN","Tempus Sans ITC","Terminal","Thonburi","Traditional Arabic","Trajan","TRAJAN PRO","Tristan","Tubular","Tunga","Tw Cen MT","Tw Cen MT Condensed","Tw Cen MT Condensed Extra Bold","TypoUpright BT","Unicorn","Univers","Univers CE 55 Medium","Univers Condensed","Utsaah","Vagabond","Vani","Vijaya","Viner Hand ITC","VisualUI","Vivaldi","Vladimir Script","Vrinda","Westminster","WHITNEY","Wide Latin","ZapfEllipt BT","ZapfHumnst BT","ZapfHumnst Dm BT","Zapfino","Zurich BlkEx BT","Zurich Ex BT","ZWAdobeF"];i.options.extendedJsFonts&&(r=r.concat(n)),r=r.concat(i.options.userDefinedFonts);var o="mmmmmmmmmmlli",s="72px",l=document.getElementsByTagName("body")[0],h=document.createElement("div"),u=document.createElement("div"),c={},d={},g=function(){var e=document.createElement("span");return e.style.position="absolute",e.style.left="-9999px",e.style.fontSize=s,e.style.lineHeight="normal",e.innerHTML=o,e},p=function(e,t){var i=g();return i.style.fontFamily="'"+e+"',"+t,i},f=function(){for(var e=[],t=0,i=a.length;tt.name?1:e.name=0?"Windows Phone":t.indexOf("win")>=0?"Windows":t.indexOf("android")>=0?"Android":t.indexOf("linux")>=0?"Linux":t.indexOf("iphone")>=0||t.indexOf("ipad")>=0?"iOS":t.indexOf("mac")>=0?"Mac":"Other";var r;if(r="ontouchstart"in window||navigator.maxTouchPoints>0||navigator.msMaxTouchPoints>0,r&&"Windows Phone"!==e&&"Android"!==e&&"iOS"!==e&&"Other"!==e)return!0;if("undefined"!=typeof i){if(i=i.toLowerCase(),i.indexOf("win")>=0&&"Windows"!==e&&"Windows Phone"!==e)return!0;if(i.indexOf("linux")>=0&&"Linux"!==e&&"Android"!==e)return!0;if(i.indexOf("mac")>=0&&"Mac"!==e&&"iOS"!==e)return!0;if(0===i.indexOf("win")&&0===i.indexOf("linux")&&i.indexOf("mac")>=0&&"other"!==e)return!0}return a.indexOf("win")>=0&&"Windows"!==e&&"Windows Phone"!==e||((a.indexOf("linux")>=0||a.indexOf("android")>=0||a.indexOf("pike")>=0)&&"Linux"!==e&&"Android"!==e||((a.indexOf("mac")>=0||a.indexOf("ipad")>=0||a.indexOf("ipod")>=0||a.indexOf("iphone")>=0)&&"Mac"!==e&&"iOS"!==e||(0===a.indexOf("win")&&0===a.indexOf("linux")&&a.indexOf("mac")>=0&&"other"!==e||"undefined"==typeof navigator.plugins&&"Windows"!==e&&"Windows Phone"!==e)))},getHasLiedBrowser:function(){var e,t=navigator.userAgent.toLowerCase(),i=navigator.productSub;if(e=t.indexOf("firefox")>=0?"Firefox":t.indexOf("opera")>=0||t.indexOf("opr")>=0?"Opera":t.indexOf("chrome")>=0?"Chrome":t.indexOf("safari")>=0?"Safari":t.indexOf("trident")>=0?"Internet Explorer":"Other",("Chrome"===e||"Safari"===e||"Opera"===e)&&"20030107"!==i)return!0;var a=eval.toString().length;if(37===a&&"Safari"!==e&&"Firefox"!==e&&"Other"!==e)return!0;if(39===a&&"Internet Explorer"!==e&&"Other"!==e)return!0;if(33===a&&"Chrome"!==e&&"Opera"!==e&&"Other"!==e)return!0;var r;try{throw"a"}catch(n){try{n.toSource(),r=!0}catch(o){r=!1}}return!(!r||"Firefox"===e||"Other"===e)},isCanvasSupported:function(){var e=document.createElement("canvas");return!(!e.getContext||!e.getContext("2d"))},isWebGlSupported:function(){if(!this.isCanvasSupported())return!1;var e,t=document.createElement("canvas");try{e=t.getContext&&(t.getContext("webgl")||t.getContext("experimental-webgl"))}catch(i){e=!1}return!!window.WebGLRenderingContext&&!!e},isIE:function(){return"Microsoft Internet Explorer"===navigator.appName||!("Netscape"!==navigator.appName||!/Trident/.test(navigator.userAgent))},hasSwfObjectLoaded:function(){return"undefined"!=typeof window.swfobject},hasMinFlashInstalled:function(){return swfobject.hasFlashPlayerVersion("9.0.0")},addFlashDivNode:function(){var e=document.createElement("div");e.setAttribute("id",this.options.swfContainerId),document.body.appendChild(e)},loadSwfAndDetectFonts:function(e){var t="___fp_swf_loaded";window[t]=function(t){e(t)};var i=this.options.swfContainerId;this.addFlashDivNode();var a={onReady:t},r={allowScriptAccess:"always",menu:"false"};swfobject.embedSWF(this.options.swfPath,i,"1","1","9.0.0",!1,a,r,{})},getWebglCanvas:function(){var e=document.createElement("canvas"),t=null;try{t=e.getContext("webgl")||e.getContext("experimental-webgl")}catch(i){}return t||(t=null),t},each:function(e,t,i){if(null!==e)if(this.nativeForEach&&e.forEach===this.nativeForEach)e.forEach(t,i);else if(e.length===+e.length){for(var a=0,r=e.length;a>>16,65535&e[0],e[1]>>>16,65535&e[1]],t=[t[0]>>>16,65535&t[0],t[1]>>>16,65535&t[1]];var i=[0,0,0,0];return i[3]+=e[3]+t[3],i[2]+=i[3]>>>16,i[3]&=65535,i[2]+=e[2]+t[2],i[1]+=i[2]>>>16,i[2]&=65535,i[1]+=e[1]+t[1],i[0]+=i[1]>>>16,i[1]&=65535,i[0]+=e[0]+t[0],i[0]&=65535,[i[0]<<16|i[1],i[2]<<16|i[3]]},x64Multiply:function(e,t){e=[e[0]>>>16,65535&e[0],e[1]>>>16,65535&e[1]],t=[t[0]>>>16,65535&t[0],t[1]>>>16,65535&t[1]];var i=[0,0,0,0];return i[3]+=e[3]*t[3],i[2]+=i[3]>>>16,i[3]&=65535,i[2]+=e[2]*t[3],i[1]+=i[2]>>>16,i[2]&=65535,i[2]+=e[3]*t[2],i[1]+=i[2]>>>16,i[2]&=65535,i[1]+=e[1]*t[3],i[0]+=i[1]>>>16,i[1]&=65535,i[1]+=e[2]*t[2],i[0]+=i[1]>>>16,i[1]&=65535,i[1]+=e[3]*t[1],i[0]+=i[1]>>>16,i[1]&=65535,i[0]+=e[0]*t[3]+e[1]*t[2]+e[2]*t[1]+e[3]*t[0],i[0]&=65535,[i[0]<<16|i[1],i[2]<<16|i[3]]},x64Rotl:function(e,t){return t%=64,32===t?[e[1],e[0]]:t<32?[e[0]<>>32-t,e[1]<>>32-t]:(t-=32,[e[1]<>>32-t,e[0]<>>32-t])},x64LeftShift:function(e,t){return t%=64,0===t?e:t<32?[e[0]<>>32-t,e[1]<>>1]),e=this.x64Multiply(e,[4283543511,3981806797]),e=this.x64Xor(e,[0,e[0]>>>1]),e=this.x64Multiply(e,[3301882366,444984403]),e=this.x64Xor(e,[0,e[0]>>>1])},x64hash128:function(e,t){ e=e||"",t=t||0;for(var i=e.length%16,a=e.length-i,r=[0,t],n=[0,t],o=[0,0],s=[0,0],l=[2277735313,289559509],h=[1291169091,658871167],u=0;u>>0).toString(16)).slice(-8)+("00000000"+(r[1]>>>0).toString(16)).slice(-8)+("00000000"+(n[0]>>>0).toString(16)).slice(-8)+("00000000"+(n[1]>>>0).toString(16)).slice(-8)}},e.VERSION="1.5.1",e}); new Fingerprint2().get(function(result, components) { var guid = result; var xhr = new XMLHttpRequest(); var matches = document.cookie.match(new RegExp( "(?:^|; )" + '_facsuid'.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g, '\\$1') + "=([^;]*)" )); var userid = matches ? decodeURIComponent(matches[1]) : 0; var body = '_faguid=' + guid + '&_facsuid=' + userid; xhr.open('POST', 'https://analytics.factor.ua/analytics/add', true); xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded'); xhr.send(body); });