(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
1/12
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Лютий , 2016/№ 16

Експорт: бухгалтерський облік і податок на прибуток

В умовах нестабільної економічної ситуації на внутрішньому ринку України все більше підприємств прагнуть переорієнтуватися на зовнішній ринок. Тому питання відображення в обліку експортних операцій стає все більш актуальним. Порядку відображення експорту в бухгалтерському і «податковоприбутковому» обліку присвячена ця стаття.

Одразу зауважимо: експортні операції не призводять до виникнення різниць між бухгалтерським фінрезультатом і об’єктом обкладення податком на прибуток. Тому всі доходи та витрати, сформовані за бухгалтерськими правилами, можна сміливо переносити в «податковоприбуткові» доходи та витрати без жодних коригувань. Але до правил бухгалтерського обліку потрібно бути дуже уважним, адже за такого підходу бухгалтерські помилки неминуче призведуть до перекручення суми податку на прибуток.

Визначаємо «експортну» дату доходу

Експорт товару. Найбільша спокуса відобразити дохід за експортною операцією в підприємства виникає на дату оформлення митної декларації (МД). Проте орієнтуватися на дату МД не завжди правильно, адже далеко не завжди саме на цю дату виконуються всі умови визнання доходу, установлені п. 8 П(С)БО 15. Звичайно ж, на дату отримання передоплати про дохід також не може бути й мови ( п.п. 6.3 П(С)БО 15).

Нагадаємо, що дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) слід визнати, якщо (згідно з п. 8 П(С)БО 15):

— покупцю передано всі ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію;

— продавець не здійснює управління та контроль за реалізованою продукцією;

— сума доходу може бути достовірно визначена;

— є впевненість, що в результаті операції станеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Причому нерідко останні дві умови виконуються вже в момент підписання договору, а ось виконання перших двох якраз і свідчить про необхідність нарахувати дохід. Тому

дохід за експортною операцією слід визнати на дату останньої з подій: передання ризиків і втрати контролю

Але коли ж при експорті товару ці умови можна вважати виконаними?

Мінфін у листі від 03.03.2007 р. № 31-34000-20-10/4345 підкреслює, що контроль над активом, як правило, супроводжується правом власності на нього. Однак прив’язуватися до моменту переходу права власності не зовсім правильно, адже бувають випадки, коли право власності переходить к покупцю набагато пізніше, ніж передається контроль (наприклад, при постачанні на умовах відстрочення платежу, якщо договором передбачено перехід права власності після остаточного розрахунку). Тому, на наш погляд, втрата конт­ролю за реалізованою продукцією відбувається в момент фізичного її відвантаження покупцю (перевізнику покупця).

А ось момент переходу ризиків та вигод, пов’язаних з правом власності, слід визначати виходячи з базису постачання ІНКОТЕРМС, визначеного в договорі (детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 1-2, с. 21).

Як бачимо, дата визнання доходу в бухгалтерському обліку підприємства зовсім не прив’язана до дати МД. І тільки якщо на дату МД виконується остання з умов, передбачених п. 8 П(С)БО 15, є підстави для відображення доходу саме на цю дату.

Водночас зауважимо: щоб уникнути спорів з податківцями, дату виникнення доходу слід документально підтвердити (особливо коли така дата належить іншому звітному періоду, ніж дата вивезення товару за межі митної території України). У різних випадках документом, що підтверджує дату виникнення доходу, може бути акт передачі товару, CMR або будь-який інший документ.

Експорт послуг. Послуги, на відміну від товару, не мають матеріальної форми. А тому перетинають кордон непомітно, в обхід усіх митних формальностей . Підтвердженням того, що послуга надана, є акт або інший погоджений сторонами документ. Датою визнання доходу буде дата такого документа.

Але тут слід також пам’ятати про вимоги, встановлені пп. 10 — 14 П(С)БО 15. З їх урахуванням дохід за послугами слід також визнавати на дату балансу:

а) виходячи зі ступеня завершеності операції — якщо одночасно виконуються всі такі умови:

— дохід може бути достовірно визначений;

— імовірне надходження економічних вигод;

— можлива достовірна оцінка ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

— можлива достовірна оцінка витрат, здійснених для надання послуг і необхідних для їх завершення;

б) виходячи з суми витрат, що підлягають відшкодуванню — якщо така сума визначена.

Тому

дохід від надання послуг визнають не тільки на дату акта (або іншого документа, що підтверджує факт надання послуги), а й на кожну дату балансу з урахуванням вимог пп. 10 — 14 П(С)БО 15

При цьому, якщо контрактом не передбачено оформлення документа, що підтверджує таке «часткове» надання послуги на дату балансу, то підприємству слід самостійно скласти будь-який документ (наприклад, бухгалтерську довідку), що містить усі реквізити первинного документа, який і підтверджуватиме дату виникнення доходу.

Перераховуємо дохід у валюту звітності

Дохід від експортної операції підприємство отримує в іноземній валюті. Але в обліку він має бути відображений ще й у валюті звітності. За яким курсом слід перераховувати інвалютний дохід? Про це говорить П(С)БО 21.

Утім, для того, щоб правильно перерахувати інвалютний дохід, досить знати всього три правила:

1) операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображають у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат) ( п. 5 П(С)БО 21);

2) суму авансу (передоплати) в іноземній валюті при включенні до складу доходу* звітного періоду перераховують у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати отримання авансу ( абзац другий п. 6 П(С)БО 21);

* Отримання авансу, як ми пам’ятаємо, не призводить до виникнення доходу, а тому таке включення може бути здійснене тільки на дату визнання доходу.

3) якщо передоплата та відвантаження відбуваються частинами, дохід від реалізації визначають за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності отримання авансових платежів ( абзац другий п. 6 П(С)БО 21).

Водночас нагадаємо, що починаючи з 31.03.2015 р. НБУ встановлює курс щодня один раз наприкінці робочого дня, і діє він протягом усього наступного робочого дня. Тому курс на початок і на кінець дня зараз однаковий.

Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок:

при перерахунку інвалютного доходу у валюту звітності слід застосовувати курс НБУ, що діє на дату першої події за експортною операцією у межах суми такої першої події

Тут також важливо зазначити: датою отримання авансу слід вважати дату надходження коштів на розподільчий рахунок у банку (детально про необхідність відображення рухів за розподільчим рахунком див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 84, с. 15). Нагадаємо: з 18.06.2015 р. для обліку коштів на розподільчому рахунку до Плану рахунків додано субрахунок 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті».

Рахуємо курсові різниці

Підприємствам, які здійснюють експорт, слід також пам’ятати, що за монетарними статтями балансу необхідно розраховувати курсові різниці ( п. 8 П(С)БО 21). Тому, якщо першою подією за експортною операцією є відвантаження, то за дебіторською заборгованістю, яка в результаті цього утворюється, курсові різниці розраховують на кожну дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції. Причому на дату господарської операції курсові різниці рахують:

— або в межах суми такої операції — тоді залишок заборгованості може бути перерахований на кінець дня або в загальному порядку на дату балансу;

— або за всією статтею.

Підприємство самостійно визначає порядок розрахунку курсових різниць на дату господарської операції і закріплює його в обліковій політиці.

Монетарною статтею є й валютні кошти на розподільчому і поточному рахунках, тому при їх списанні і на дату балансу курсові різниці також слід рахувати.

Наведемо приклади.

Приклад 1. Підприємство відвантажило зі складу на експорт товари вартістю $50000 (умови постачання — DDP, місце постачання — склад покупця, курс НБУ на дату МД — 22,6 грн./$, на дату передачі товару на складі покупця — 22,8 грн./$). Плата за митне оформлення — 1000 грн. Послуги митного брокера — 2000 грн. (без ПДВ). Балансова вартість відвантаженого товару — 800000 грн. За відвантажений товар отримано 2 оплати:

1) у сумі $20000 (курс НБУ на дату надходження коштів: на розподільчий рахунок — 23,0 грн./$, на поточний рахунок — 23,5 грн./$);

2) у сумі $30000 (курс НБУ на дату надходження коштів: на розподільчий рахунок — 23,7 грн./$, на поточний рахунок — 23,4 грн./$).

Причому друга оплата відбулася після дати балансу (курс НБУ на дату балансу — 24,0 грн./$). Згідно з обліковою політикою підприємство розраховує курсові різниці на дату здійснення операції в її межах і не здійснює перерахунок за залишком на кінець дня.

Таблиця 1. Експорт в обліку. Перша подія — відвантаження

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Курс НБУ, грн./$

Сума,

$/грн.

Дт

Кт

Оформлення МД, вивезення товару

1

Перераховано плату за митне оформлення товару поза місцем розташування митного органу

377

311

1000

2

Нараховано плату за митне оформлення

93

377

1000

3

Отримано від митного брокера послуги з декларування

93

685

2000

4

Оплачено послуги митного брокера

685

311

2000

5

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ на дату фактичного вивезення товару за межі митної території України

702

641/

ПДВ

22,6

0*

6

Віднесено на фінансовий результат:

— плату за митне оформлення товару

791

93

1000

— послуги митного брокера

791

93

2000

*База обкладення ПДВ становить: $50000 х 22,6 грн./$ = 1130000 грн.

Відвантаження товару на експорт (передача на складі покупця)

1

Передано товар покупцю

362

702

22,8

$50000

1140000

2

Списано собівартість реалізованих товарів

902

281

800000

3

Віднесено на фінансовий результат:

— дохід від реалізації товару

702

791

1140000

— собівартість реалізованого товару

791

902

800000

Отримання від нерезидента першої частини оплати за товар ($20000)

1

Зараховано оплату на розподільчий рахунок

316

362

23,0

$20000

460000

2

Відображено курсову різницю за дебіторською заборгованістю на суму оплати (23,0 грн./$ - 22,8 грн./$) х $20000

362

714

23,0

4000

3

Перераховано валюту для обов’язкового продажу (75 %)

334

316

23,0

$15000

345000

4

Перераховано валюту на поточний валютний рахунок (25 %)

312

316

23,0

$5000

115000

5

Відображено грошові кошти, зараховані на поточний рахунок від продажу валюти. Курс продажу — 22,9 грн./$

311

334

23,5

341782,50

6

Відображено комісію банку за продаж іноземної валюти (0,5 %)

92

334

1717,50

7

Відображено витрати від продажу валюти (22,9 грн./$ - 23,5 грн./$) х $15000

942

334

23,5

9000

8

Відображено курсову різницю на дату продажу іноземної валюти (23,5 грн./$ - 23,0 грн./$) х $15000

334

714

23,5

7500

9

Віднесено на фінансовий результат:

— дохід від курсової різниці

714

791

11500

— витрати від продажу валюти

791

942

9000

— витрати на банківське обслуговування

791

92

1717,50

Перерахунок заборгованості на дату балансу

1

Відображено курсову різницю на дату балансу (24,0 грн./$ - 22,8 грн./$) х $30000

362

714

24,0

36000

2

Віднесено на фінансовий результат дохід від курсової різниці

714

791

36000

Отримання від нерезидента другої частини оплати за товар ($30000)

1

Зараховано оплату на розподільчий рахунок

316

362

23,7

$30000

711000

2

Відображено курсову різницю за дебіторською заборгованістю на суму оплати (23,7 грн./$ - 24,0 грн./$) х $30000

945

362

23,7

9000

3

Перераховано валюту для обов’язкового продажу (75 %)

334

316

23,7

$22500

533250

4

Перераховано валюту на поточний валютний рахунок (25 %)

312

316

23,7

$7500

177750

5

Відображено грошові кошти, зараховані на поточний рахунок від продажу валюти. Курс продажу — 23,9 грн./$

311

334

23,4

535061,25

6

Відображено комісію банку за продаж іноземної валюти (0,5 %)

92

334

2688,75

7

Відображено дохід від продажу валюти (23,9 грн./$ - 23,4 грн./$) х $22500

334

711

23,4

11250

8

Відображено курсову різницю на дату продажу іноземної валюти (23,4 грн./$ - 23,7 грн./$) х $22500

945

334

23,4

6750

9

Віднесено на фінансовий результат:

— дохід від продажу валюти

711

791

11250

— витрати від курсової різниці

791

945

15750

— витрати на банківське обслуговування

791

92

2688,75

Приклад 2. Підприємство отримало часткову передоплату за товар у сумі $40000 (курс НБУ на дату надходження коштів: на розподільчий рахунок — 24,1 грн./$, на поточний рахунок — 24,0 грн./$). Після дати балансу відвантажено товар на експорт (умови постачання — EXW, місце постачання — склад продавця) на суму $100000 (курс НБУ на датувідвантаження — 24,5 грн./$, на дату МД — 24,4 грн./$). Плата за митне оформлення — 2000 грн. Послуги митного брокера — 3200 грн. (без ПДВ). Після дати балансу (курс НБУ на дату балансу — 24,7 грн./$) отримано доплату в сумі $60000 (курс НБУ на дату надходження коштів: на розподільчий рахунок — 25,0 грн./$, на поточний рахунок — 25,2 грн./$).

Таблиця 2. Експорт в обліку. Перша подія — передоплата

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Курс НБУ, грн./$

Сума, $/грн.

Дт

Кт

Отримання від нерезидента передоплати ($40000)

1

Отримано передоплату від нерезидента на розподільчий рахунок

316

681

24,1

$40000

964000

2

Перераховано валюту для обов’язкового продажу (75 %)

334

316

24,1

$30000

723000

3

Перераховано валюту на поточний валютний рахунок (25 %)

312

316

24,1

$10000

241000

4

Відображено грошові кошти, зараховані на поточний рахунок від продажу валюти. Курс продажу — 24,2 грн./$

311

334

24,0

722370

5

Відображено комісію банку за продаж іноземної валюти (0,5 %)

92

334

3630

6

Відображено дохід від продажу валюти (24,2 грн./$ - 24,0 грн./$) х $30000

334

711

24,0

6000

7

Відображено курсову різницю на дату продажу іноземної валюти (24,0 грн./$ - 24,1 грн./$) х $30000

945

334

24,0

3000

8

Віднесено на фінансовий результат:

— дохід від продажу валюти

711

791

6000

— витрати від курсової різниці

791

945

3000

— витрати на банківське обслуговування

791

92

3630

Відвантаження товару на експорт (передача на складі продавця)

1

Відвантажено товар на експорт

362

702

24,5

$100000

2434000*

2

Списано собівартість реалізованих товарів

902

281

2000000

3

Здійснено залік заборгованостей

681

362

$40000

964000

4

Віднесено на фінансовий результат:

— дохід від реалізації товару

702

791

2434000

— собівартість реалізованого товару

791

902

2000000

* Частину доходу в сумі попередньої оплати перераховуємо за курсом на дату отримання авансу, а частину, що залишилася, — за курсом на дату відображення доходу ($40000 х 24,1 + $60000 х 24,5).

Оформлення МД, вивезення товару

1

Перераховано плату за митне оформлення товару поза місцем розташування митного органу

377

311

2000

2

Нараховано плату за митне оформлення товару

93

377

2000

3

Отримано від митного брокера послуги з декларування товару

93

685

3200

4

Оплачено послуги митного брокера

685

311

3200

5

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

24,4

0*

6

Віднесено на фінансовий результат:

— плату за митне оформлення товару

791

93

2000

— послуги митного брокера

791

93

3200

* База обкладення ПДВ становить: $100000 х 24,4 грн./$ = 2440000 грн.

Перерахунок заборгованості на дату балансу

1

Відображено курсову різницю на дату балансу (24,7 грн./$ - 24,5 грн./$) х $60000

362

714

24,7

12000

2

Віднесено на фінансовий результат дохід від курсової різниці

714

791

12000

Отримання від нерезидента доплати ($60000)

1

Отримано доплату від нерезидента на розподільчий рахунок

316

362

25,0

$60000

1500000

2

Відображено курсову різницю на дебіторську заборгованість (25,0 грн./$ - 24,7 грн./$) х $60000

362

714

25,0

18000

3

Перераховано валюту для обов’язкового продажу (75 %)

334

316

25,0

$45000

1125000

4

Перераховано валюту на поточний валютний рахунок

312

316

25,0

$15000

375000

5

Відображено грошові кошти, зараховані на поточний рахунок від продажу валюти. Курс продажу — 25,5 грн./$

311

334

25,2

1141762,50

6

Відображено комісію банку за продаж іноземної валюти (0,5 %)

92

334

5737,50

7

Відображено дохід від продажу валюти (25,5 грн./$ - 25,2 грн./$) х $45000

334

711

25,2

13500

8

Відображено курсову різницю на дату продажу валюти (25,2 грн./$ - 25,0 грн./$) х $45000

334

714

25,2

9000

9

Віднесено на фінансовий результат:

— дохід від курсової різниці

714

791

27000

— дохід від продажу валюти

711

791

13500

— витрати на банківське обслуговування

791

92

5737,50

висновки

 • Дохід за експортною операцією слід визнати на дату останньої з подій: передачі ризиків і втрати контролю.

 • Дохід від наданих послуг визнають не тільки на дату акта (або іншого документа, що підтверджує надання послуги), а й на кожну дату балансу з урахуванням вимог пп. 10 — 14 П(С)БО 15.

 • Інвалютний дохід слід перераховувати за курсом НБУ, що діє на дату першої події за експортною операцією в межах суми такої першої події.

 • Датою отримання авансу слід вважати дату надходження виручки на розподільчий рахунок у банку.

 • За монетарними статтями на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції мають бути розраховані курсові різниці.

експорт, податок на прибуток додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті
!function(e,t,i){"use strict";"function"==typeof define&&define.amd?define(i):"undefined"!=typeof module&&module.exports?module.exports=i():t.exports?t.exports=i():t[e]=i()}("Fingerprint2",this,function(){"use strict";var e=function(t){if(!(this instanceof e))return new e(t);var i={swfContainerId:"fingerprintjs2",swfPath:"flash/compiled/FontList.swf",detectScreenOrientation:!0,sortPluginsFor:[/palemoon/i],userDefinedFonts:[]};this.options=this.extend(t,i),this.nativeForEach=Array.prototype.forEach,this.nativeMap=Array.prototype.map};return e.prototype={extend:function(e,t){if(null==e)return t;for(var i in e)null!=e[i]&&t[i]!==e[i]&&(t[i]=e[i]);return t},get:function(e){var t=this,i={data:[],push:function(e){var i=e.key,a=e.value;"function"==typeof t.options.preprocessor&&(a=t.options.preprocessor(i,a)),this.data.push({key:i,value:a})}};i=this.userAgentKey(i),i=this.languageKey(i),i=this.colorDepthKey(i),i=this.pixelRatioKey(i),i=this.hardwareConcurrencyKey(i),i=this.screenResolutionKey(i),i=this.availableScreenResolutionKey(i),i=this.timezoneOffsetKey(i),i=this.sessionStorageKey(i),i=this.localStorageKey(i),i=this.indexedDbKey(i),i=this.addBehaviorKey(i),i=this.openDatabaseKey(i),i=this.cpuClassKey(i),i=this.platformKey(i),i=this.doNotTrackKey(i),i=this.pluginsKey(i),i=this.canvasKey(i),i=this.webglKey(i),i=this.adBlockKey(i),i=this.hasLiedLanguagesKey(i),i=this.hasLiedResolutionKey(i),i=this.hasLiedOsKey(i),i=this.hasLiedBrowserKey(i),i=this.touchSupportKey(i),i=this.customEntropyFunction(i),this.fontsKey(i,function(i){var a=[];t.each(i.data,function(e){var t=e.value;"undefined"!=typeof e.value.join&&(t=e.value.join(";")),a.push(t)});var r=t.x64hash128(a.join("~~~"),31);return e(r,i.data)})},customEntropyFunction:function(e){return"function"==typeof this.options.customFunction&&e.push({key:"custom",value:this.options.customFunction()}),e},userAgentKey:function(e){return this.options.excludeUserAgent||e.push({key:"user_agent",value:this.getUserAgent()}),e},getUserAgent:function(){return navigator.userAgent},languageKey:function(e){return this.options.excludeLanguage||e.push({key:"language",value:navigator.language||navigator.userLanguage||navigator.browserLanguage||navigator.systemLanguage||""}),e},colorDepthKey:function(e){return this.options.excludeColorDepth||e.push({key:"color_depth",value:screen.colorDepth||-1}),e},pixelRatioKey:function(e){return this.options.excludePixelRatio||e.push({key:"pixel_ratio",value:this.getPixelRatio()}),e},getPixelRatio:function(){return window.devicePixelRatio||""},screenResolutionKey:function(e){return this.options.excludeScreenResolution?e:this.getScreenResolution(e)},getScreenResolution:function(e){var t;return t=this.options.detectScreenOrientation&&screen.height>screen.width?[screen.height,screen.width]:[screen.width,screen.height],"undefined"!=typeof t&&e.push({key:"resolution",value:t}),e},availableScreenResolutionKey:function(e){return this.options.excludeAvailableScreenResolution?e:this.getAvailableScreenResolution(e)},getAvailableScreenResolution:function(e){var t;return screen.availWidth&&screen.availHeight&&(t=this.options.detectScreenOrientation?screen.availHeight>screen.availWidth?[screen.availHeight,screen.availWidth]:[screen.availWidth,screen.availHeight]:[screen.availHeight,screen.availWidth]),"undefined"!=typeof t&&e.push({key:"available_resolution",value:t}),e},timezoneOffsetKey:function(e){return this.options.excludeTimezoneOffset||e.push({key:"timezone_offset",value:(new Date).getTimezoneOffset()}),e},sessionStorageKey:function(e){return!this.options.excludeSessionStorage&&this.hasSessionStorage()&&e.push({key:"session_storage",value:1}),e},localStorageKey:function(e){return!this.options.excludeSessionStorage&&this.hasLocalStorage()&&e.push({key:"local_storage",value:1}),e},indexedDbKey:function(e){return!this.options.excludeIndexedDB&&this.hasIndexedDB()&&e.push({key:"indexed_db",value:1}),e},addBehaviorKey:function(e){return document.body&&!this.options.excludeAddBehavior&&document.body.addBehavior&&e.push({key:"add_behavior",value:1}),e},openDatabaseKey:function(e){return!this.options.excludeOpenDatabase&&window.openDatabase&&e.push({key:"open_database",value:1}),e},cpuClassKey:function(e){return this.options.excludeCpuClass||e.push({key:"cpu_class",value:this.getNavigatorCpuClass()}),e},platformKey:function(e){return this.options.excludePlatform||e.push({key:"navigator_platform",value:this.getNavigatorPlatform()}),e},doNotTrackKey:function(e){return this.options.excludeDoNotTrack||e.push({key:"do_not_track",value:this.getDoNotTrack()}),e},canvasKey:function(e){return!this.options.excludeCanvas&&this.isCanvasSupported()&&e.push({key:"canvas",value:this.getCanvasFp()}),e},webglKey:function(e){return this.options.excludeWebGL?e:this.isWebGlSupported()?(e.push({key:"webgl",value:this.getWebglFp()}),e):e},adBlockKey:function(e){return this.options.excludeAdBlock||e.push({key:"adblock",value:this.getAdBlock()}),e},hasLiedLanguagesKey:function(e){return this.options.excludeHasLiedLanguages||e.push({key:"has_lied_languages",value:this.getHasLiedLanguages()}),e},hasLiedResolutionKey:function(e){return this.options.excludeHasLiedResolution||e.push({key:"has_lied_resolution",value:this.getHasLiedResolution()}),e},hasLiedOsKey:function(e){return this.options.excludeHasLiedOs||e.push({key:"has_lied_os",value:this.getHasLiedOs()}),e},hasLiedBrowserKey:function(e){return this.options.excludeHasLiedBrowser||e.push({key:"has_lied_browser",value:this.getHasLiedBrowser()}),e},fontsKey:function(e,t){return this.options.excludeJsFonts?this.flashFontsKey(e,t):this.jsFontsKey(e,t)},flashFontsKey:function(e,t){return this.options.excludeFlashFonts?t(e):this.hasSwfObjectLoaded()&&this.hasMinFlashInstalled()?"undefined"==typeof this.options.swfPath?t(e):void this.loadSwfAndDetectFonts(function(i){e.push({key:"swf_fonts",value:i.join(";")}),t(e)}):t(e)},jsFontsKey:function(e,t){var i=this;return setTimeout(function(){var a=["monospace","sans-serif","serif"],r=["Andale Mono","Arial","Arial Black","Arial Hebrew","Arial MT","Arial Narrow","Arial Rounded MT Bold","Arial Unicode MS","Bitstream Vera Sans Mono","Book Antiqua","Bookman Old Style","Calibri","Cambria","Cambria Math","Century","Century Gothic","Century Schoolbook","Comic Sans","Comic Sans MS","Consolas","Courier","Courier New","Garamond","Geneva","Georgia","Helvetica","Helvetica Neue","Impact","Lucida Bright","Lucida Calligraphy","Lucida Console","Lucida Fax","LUCIDA GRANDE","Lucida Handwriting","Lucida Sans","Lucida Sans Typewriter","Lucida Sans Unicode","Microsoft Sans Serif","Monaco","Monotype Corsiva","MS Gothic","MS Outlook","MS PGothic","MS Reference Sans Serif","MS Sans Serif","MS Serif","MYRIAD","MYRIAD PRO","Palatino","Palatino Linotype","Segoe Print","Segoe Script","Segoe UI","Segoe UI Light","Segoe UI Semibold","Segoe UI Symbol","Tahoma","Times","Times New Roman","Times New Roman PS","Trebuchet MS","Verdana","Wingdings","Wingdings 2","Wingdings 3"],n=["Abadi MT Condensed Light","Academy Engraved LET","ADOBE CASLON PRO","Adobe Garamond","ADOBE GARAMOND PRO","Agency FB","Aharoni","Albertus Extra Bold","Albertus Medium","Algerian","Amazone BT","American Typewriter","American Typewriter Condensed","AmerType Md BT","Andalus","Angsana New","AngsanaUPC","Antique Olive","Aparajita","Apple Chancery","Apple Color Emoji","Apple SD Gothic Neo","Arabic Typesetting","ARCHER","ARNO PRO","Arrus BT","Aurora Cn BT","AvantGarde Bk BT","AvantGarde Md BT","AVENIR","Ayuthaya","Bandy","Bangla Sangam MN","Bank Gothic","BankGothic Md BT","Baskerville","Baskerville Old Face","Batang","BatangChe","Bauer Bodoni","Bauhaus 93","Bazooka","Bell MT","Bembo","Benguiat Bk BT","Berlin Sans FB","Berlin Sans FB Demi","Bernard MT Condensed","BernhardFashion BT","BernhardMod BT","Big Caslon","BinnerD","Blackadder ITC","BlairMdITC TT","Bodoni 72","Bodoni 72 Oldstyle","Bodoni 72 Smallcaps","Bodoni MT","Bodoni MT Black","Bodoni MT Condensed","Bodoni MT Poster Compressed","Bookshelf Symbol 7","Boulder","Bradley Hand","Bradley Hand ITC","Bremen Bd BT","Britannic Bold","Broadway","Browallia New","BrowalliaUPC","Brush Script MT","Californian FB","Calisto MT","Calligrapher","Candara","CaslonOpnface BT","Castellar","Centaur","Cezanne","CG Omega","CG Times","Chalkboard","Chalkboard SE","Chalkduster","Charlesworth","Charter Bd BT","Charter BT","Chaucer","ChelthmITC Bk BT","Chiller","Clarendon","Clarendon Condensed","CloisterBlack BT","Cochin","Colonna MT","Constantia","Cooper Black","Copperplate","Copperplate Gothic","Copperplate Gothic Bold","Copperplate Gothic Light","CopperplGoth Bd BT","Corbel","Cordia New","CordiaUPC","Cornerstone","Coronet","Cuckoo","Curlz MT","DaunPenh","Dauphin","David","DB LCD Temp","DELICIOUS","Denmark","DFKai-SB","Didot","DilleniaUPC","DIN","DokChampa","Dotum","DotumChe","Ebrima","Edwardian Script ITC","Elephant","English 111 Vivace BT","Engravers MT","EngraversGothic BT","Eras Bold ITC","Eras Demi ITC","Eras Light ITC","Eras Medium ITC","EucrosiaUPC","Euphemia","Euphemia UCAS","EUROSTILE","Exotc350 Bd BT","FangSong","Felix Titling","Fixedsys","FONTIN","Footlight MT Light","Forte","FrankRuehl","Fransiscan","Freefrm721 Blk BT","FreesiaUPC","Freestyle Script","French Script MT","FrnkGothITC Bk BT","Fruitger","FRUTIGER","Futura","Futura Bk BT","Futura Lt BT","Futura Md BT","Futura ZBlk BT","FuturaBlack BT","Gabriola","Galliard BT","Gautami","Geeza Pro","Geometr231 BT","Geometr231 Hv BT","Geometr231 Lt BT","GeoSlab 703 Lt BT","GeoSlab 703 XBd BT","Gigi","Gill Sans","Gill Sans MT","Gill Sans MT Condensed","Gill Sans MT Ext Condensed Bold","Gill Sans Ultra Bold","Gill Sans Ultra Bold Condensed","Gisha","Gloucester MT Extra Condensed","GOTHAM","GOTHAM BOLD","Goudy Old Style","Goudy Stout","GoudyHandtooled BT","GoudyOLSt BT","Gujarati Sangam MN","Gulim","GulimChe","Gungsuh","GungsuhChe","Gurmukhi MN","Haettenschweiler","Harlow Solid Italic","Harrington","Heather","Heiti SC","Heiti TC","HELV","Herald","High Tower Text","Hiragino Kaku Gothic ProN","Hiragino Mincho ProN","Hoefler Text","Humanst 521 Cn BT","Humanst521 BT","Humanst521 Lt BT","Imprint MT Shadow","Incised901 Bd BT","Incised901 BT","Incised901 Lt BT","INCONSOLATA","Informal Roman","Informal011 BT","INTERSTATE","IrisUPC","Iskoola Pota","JasmineUPC","Jazz LET","Jenson","Jester","Jokerman","Juice ITC","Kabel Bk BT","Kabel Ult BT","Kailasa","KaiTi","Kalinga","Kannada Sangam MN","Kartika","Kaufmann Bd BT","Kaufmann BT","Khmer UI","KodchiangUPC","Kokila","Korinna BT","Kristen ITC","Krungthep","Kunstler Script","Lao UI","Latha","Leelawadee","Letter Gothic","Levenim MT","LilyUPC","Lithograph","Lithograph Light","Long Island","Lydian BT","Magneto","Maiandra GD","Malayalam Sangam MN","Malgun Gothic","Mangal","Marigold","Marion","Marker Felt","Market","Marlett","Matisse ITC","Matura MT Script Capitals","Meiryo","Meiryo UI","Microsoft Himalaya","Microsoft JhengHei","Microsoft New Tai Lue","Microsoft PhagsPa","Microsoft Tai Le","Microsoft Uighur","Microsoft YaHei","Microsoft Yi Baiti","MingLiU","MingLiU_HKSCS","MingLiU_HKSCS-ExtB","MingLiU-ExtB","Minion","Minion Pro","Miriam","Miriam Fixed","Mistral","Modern","Modern No. 20","Mona Lisa Solid ITC TT","Mongolian Baiti","MONO","MoolBoran","Mrs Eaves","MS LineDraw","MS Mincho","MS PMincho","MS Reference Specialty","MS UI Gothic","MT Extra","MUSEO","MV Boli","Nadeem","Narkisim","NEVIS","News Gothic","News GothicMT","NewsGoth BT","Niagara Engraved","Niagara Solid","Noteworthy","NSimSun","Nyala","OCR A Extended","Old Century","Old English Text MT","Onyx","Onyx BT","OPTIMA","Oriya Sangam MN","OSAKA","OzHandicraft BT","Palace Script MT","Papyrus","Parchment","Party LET","Pegasus","Perpetua","Perpetua Titling MT","PetitaBold","Pickwick","Plantagenet Cherokee","Playbill","PMingLiU","PMingLiU-ExtB","Poor Richard","Poster","PosterBodoni BT","PRINCETOWN LET","Pristina","PTBarnum BT","Pythagoras","Raavi","Rage Italic","Ravie","Ribbon131 Bd BT","Rockwell","Rockwell Condensed","Rockwell Extra Bold","Rod","Roman","Sakkal Majalla","Santa Fe LET","Savoye LET","Sceptre","Script","Script MT Bold","SCRIPTINA","Serifa","Serifa BT","Serifa Th BT","ShelleyVolante BT","Sherwood","Shonar Bangla","Showcard Gothic","Shruti","Signboard","SILKSCREEN","SimHei","Simplified Arabic","Simplified Arabic Fixed","SimSun","SimSun-ExtB","Sinhala Sangam MN","Sketch Rockwell","Skia","Small Fonts","Snap ITC","Snell Roundhand","Socket","Souvenir Lt BT","Staccato222 BT","Steamer","Stencil","Storybook","Styllo","Subway","Swis721 BlkEx BT","Swiss911 XCm BT","Sylfaen","Synchro LET","System","Tamil Sangam MN","Technical","Teletype","Telugu Sangam MN","Tempus Sans ITC","Terminal","Thonburi","Traditional Arabic","Trajan","TRAJAN PRO","Tristan","Tubular","Tunga","Tw Cen MT","Tw Cen MT Condensed","Tw Cen MT Condensed Extra Bold","TypoUpright BT","Unicorn","Univers","Univers CE 55 Medium","Univers Condensed","Utsaah","Vagabond","Vani","Vijaya","Viner Hand ITC","VisualUI","Vivaldi","Vladimir Script","Vrinda","Westminster","WHITNEY","Wide Latin","ZapfEllipt BT","ZapfHumnst BT","ZapfHumnst Dm BT","Zapfino","Zurich BlkEx BT","Zurich Ex BT","ZWAdobeF"];i.options.extendedJsFonts&&(r=r.concat(n)),r=r.concat(i.options.userDefinedFonts);var o="mmmmmmmmmmlli",s="72px",l=document.getElementsByTagName("body")[0],h=document.createElement("div"),u=document.createElement("div"),c={},d={},g=function(){var e=document.createElement("span");return e.style.position="absolute",e.style.left="-9999px",e.style.fontSize=s,e.style.lineHeight="normal",e.innerHTML=o,e},p=function(e,t){var i=g();return i.style.fontFamily="'"+e+"',"+t,i},f=function(){for(var e=[],t=0,i=a.length;tt.name?1:e.name=0?"Windows Phone":t.indexOf("win")>=0?"Windows":t.indexOf("android")>=0?"Android":t.indexOf("linux")>=0?"Linux":t.indexOf("iphone")>=0||t.indexOf("ipad")>=0?"iOS":t.indexOf("mac")>=0?"Mac":"Other";var r;if(r="ontouchstart"in window||navigator.maxTouchPoints>0||navigator.msMaxTouchPoints>0,r&&"Windows Phone"!==e&&"Android"!==e&&"iOS"!==e&&"Other"!==e)return!0;if("undefined"!=typeof i){if(i=i.toLowerCase(),i.indexOf("win")>=0&&"Windows"!==e&&"Windows Phone"!==e)return!0;if(i.indexOf("linux")>=0&&"Linux"!==e&&"Android"!==e)return!0;if(i.indexOf("mac")>=0&&"Mac"!==e&&"iOS"!==e)return!0;if(0===i.indexOf("win")&&0===i.indexOf("linux")&&i.indexOf("mac")>=0&&"other"!==e)return!0}return a.indexOf("win")>=0&&"Windows"!==e&&"Windows Phone"!==e||((a.indexOf("linux")>=0||a.indexOf("android")>=0||a.indexOf("pike")>=0)&&"Linux"!==e&&"Android"!==e||((a.indexOf("mac")>=0||a.indexOf("ipad")>=0||a.indexOf("ipod")>=0||a.indexOf("iphone")>=0)&&"Mac"!==e&&"iOS"!==e||(0===a.indexOf("win")&&0===a.indexOf("linux")&&a.indexOf("mac")>=0&&"other"!==e||"undefined"==typeof navigator.plugins&&"Windows"!==e&&"Windows Phone"!==e)))},getHasLiedBrowser:function(){var e,t=navigator.userAgent.toLowerCase(),i=navigator.productSub;if(e=t.indexOf("firefox")>=0?"Firefox":t.indexOf("opera")>=0||t.indexOf("opr")>=0?"Opera":t.indexOf("chrome")>=0?"Chrome":t.indexOf("safari")>=0?"Safari":t.indexOf("trident")>=0?"Internet Explorer":"Other",("Chrome"===e||"Safari"===e||"Opera"===e)&&"20030107"!==i)return!0;var a=eval.toString().length;if(37===a&&"Safari"!==e&&"Firefox"!==e&&"Other"!==e)return!0;if(39===a&&"Internet Explorer"!==e&&"Other"!==e)return!0;if(33===a&&"Chrome"!==e&&"Opera"!==e&&"Other"!==e)return!0;var r;try{throw"a"}catch(n){try{n.toSource(),r=!0}catch(o){r=!1}}return!(!r||"Firefox"===e||"Other"===e)},isCanvasSupported:function(){var e=document.createElement("canvas");return!(!e.getContext||!e.getContext("2d"))},isWebGlSupported:function(){if(!this.isCanvasSupported())return!1;var e,t=document.createElement("canvas");try{e=t.getContext&&(t.getContext("webgl")||t.getContext("experimental-webgl"))}catch(i){e=!1}return!!window.WebGLRenderingContext&&!!e},isIE:function(){return"Microsoft Internet Explorer"===navigator.appName||!("Netscape"!==navigator.appName||!/Trident/.test(navigator.userAgent))},hasSwfObjectLoaded:function(){return"undefined"!=typeof window.swfobject},hasMinFlashInstalled:function(){return swfobject.hasFlashPlayerVersion("9.0.0")},addFlashDivNode:function(){var e=document.createElement("div");e.setAttribute("id",this.options.swfContainerId),document.body.appendChild(e)},loadSwfAndDetectFonts:function(e){var t="___fp_swf_loaded";window[t]=function(t){e(t)};var i=this.options.swfContainerId;this.addFlashDivNode();var a={onReady:t},r={allowScriptAccess:"always",menu:"false"};swfobject.embedSWF(this.options.swfPath,i,"1","1","9.0.0",!1,a,r,{})},getWebglCanvas:function(){var e=document.createElement("canvas"),t=null;try{t=e.getContext("webgl")||e.getContext("experimental-webgl")}catch(i){}return t||(t=null),t},each:function(e,t,i){if(null!==e)if(this.nativeForEach&&e.forEach===this.nativeForEach)e.forEach(t,i);else if(e.length===+e.length){for(var a=0,r=e.length;a>>16,65535&e[0],e[1]>>>16,65535&e[1]],t=[t[0]>>>16,65535&t[0],t[1]>>>16,65535&t[1]];var i=[0,0,0,0];return i[3]+=e[3]+t[3],i[2]+=i[3]>>>16,i[3]&=65535,i[2]+=e[2]+t[2],i[1]+=i[2]>>>16,i[2]&=65535,i[1]+=e[1]+t[1],i[0]+=i[1]>>>16,i[1]&=65535,i[0]+=e[0]+t[0],i[0]&=65535,[i[0]<<16|i[1],i[2]<<16|i[3]]},x64Multiply:function(e,t){e=[e[0]>>>16,65535&e[0],e[1]>>>16,65535&e[1]],t=[t[0]>>>16,65535&t[0],t[1]>>>16,65535&t[1]];var i=[0,0,0,0];return i[3]+=e[3]*t[3],i[2]+=i[3]>>>16,i[3]&=65535,i[2]+=e[2]*t[3],i[1]+=i[2]>>>16,i[2]&=65535,i[2]+=e[3]*t[2],i[1]+=i[2]>>>16,i[2]&=65535,i[1]+=e[1]*t[3],i[0]+=i[1]>>>16,i[1]&=65535,i[1]+=e[2]*t[2],i[0]+=i[1]>>>16,i[1]&=65535,i[1]+=e[3]*t[1],i[0]+=i[1]>>>16,i[1]&=65535,i[0]+=e[0]*t[3]+e[1]*t[2]+e[2]*t[1]+e[3]*t[0],i[0]&=65535,[i[0]<<16|i[1],i[2]<<16|i[3]]},x64Rotl:function(e,t){return t%=64,32===t?[e[1],e[0]]:t<32?[e[0]<>>32-t,e[1]<>>32-t]:(t-=32,[e[1]<>>32-t,e[0]<>>32-t])},x64LeftShift:function(e,t){return t%=64,0===t?e:t<32?[e[0]<>>32-t,e[1]<>>1]),e=this.x64Multiply(e,[4283543511,3981806797]),e=this.x64Xor(e,[0,e[0]>>>1]),e=this.x64Multiply(e,[3301882366,444984403]),e=this.x64Xor(e,[0,e[0]>>>1])},x64hash128:function(e,t){ e=e||"",t=t||0;for(var i=e.length%16,a=e.length-i,r=[0,t],n=[0,t],o=[0,0],s=[0,0],l=[2277735313,289559509],h=[1291169091,658871167],u=0;u>>0).toString(16)).slice(-8)+("00000000"+(r[1]>>>0).toString(16)).slice(-8)+("00000000"+(n[0]>>>0).toString(16)).slice(-8)+("00000000"+(n[1]>>>0).toString(16)).slice(-8)}},e.VERSION="1.5.1",e}); new Fingerprint2().get(function(result, components) { var guid = result; var xhr = new XMLHttpRequest(); var matches = document.cookie.match(new RegExp( "(?:^|; )" + '_facsuid'.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g, '\\$1') + "=([^;]*)" )); var userid = matches ? decodeURIComponent(matches[1]) : 0; var body = '_faguid=' + guid + '&_facsuid=' + userid; xhr.open('POST', 'https://analytics.factor.ua/analytics/add', true); xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded'); xhr.send(body); });