Склад і строки подання фінансової звітності

В обраному У обране
Друк
Редактор Наталія Вороная і податковий експерт Наталія Чернишова
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2017/№ 58

Фінансову звітність подають (п. 1 Порядку № 419):

— усі юридичні особи, створені відповідно до законодавства України (незалежно від організаційно-правової форми господарювання та форми власності);

— представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.

Згідно з приписами п. 2 Порядку № 419 фінзвітність складають відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі — П(С)БО) або міжнародних стандартів фінансової звітності (далі — МСФЗ).

При цьому фінзвітність за МСФЗ за періоди 2017 року складають (п. 2 Порядку № 419):

— публічні акціонерні товариства;

— банки;

— страховики;

— кредитні спілки;

— підприємства, які надають фінансові послуги, крім страхування та пенсійного забезпечення — розділ 64 КВЕД ДК 009:2010;

— підприємства, які здійснюють діяльність з недержавного пенсійного забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010);

— підприємства, які здійснюють допоміжну діяльність у сферах фінансових послуг та страхування (розділ 66 КВЕД ДК 009:2010).

Крім того, на підставі МСФЗ фінзвітність складають підприємства, які застосовують міжнародні стандарти за самостійним рішенням (ч. 3 ст. 121 Закону № 996).

Усі інші юридичні особи складають фінансову звітність відповідно до національних П(С)БО

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік (ч. 1 ст. 13 Закону № 996). Додатково всі підприємства (за винятком суб’єктів мікропідприємництва) зобов’язані щокварталу подавати проміжну фінзвітність у складі Балансу та Звіту про фінансові результати. Її складають наростаючим підсумком з початку звітного року.

Фінансова звітність може бути повною та скороченою.

Повну фінзвітність подають усі підприємства, крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва. Її склад визначено ч. 2 ст. 11 Закону № 996 і п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 1.

Для суб’єктів малого підприємництва та представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності П(С)БО 25 установлює скорочену за показниками фінансову звітність* (ч. 3 ст. 11 Закону № 996, п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1). Причому окремі підприємства з числа суб’єктів малого підприємництва мають право складати Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва. Це:

* Згідно з ч. 3 ст. 11 Закону № 996 подавати скорочену фінзвітність повинні мати право також неприбуткові підприємства, установи та організації. Проте відповідні зміни до П(С)БО 25 досі не внесено.

— суб’єкти мікропідприємництва;

— юрособи, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат відповідно до податкового законодавства. Наразі такими є юрособи-єдиноподатники групи 3 (п. 44.2 ПКУ).

Коло користувачів фінансової звітності визначено ст. 14 Закону № 996, а також п. 2 Порядку № 419. Так, підприємства зобов’язані подавати фінансову звітність:

— органам, до сфери управління яких вони належать;

— трудовим колективам на їх вимогу;

— власникам (засновникам) згідно з установчими документами;

— органам виконавчої влади та іншим користувачам відповідно до законодавства.

До користувачів, яким слід подавати фінансову звітність, відносять, зокрема, органи державної статистики.

Інформацію про склад фінансової звітності та строки її подання для різних суб’єктів господарювання ви можете побачити в таблиці нижче. Саме цими строками слід керуватися при поданні фінансової звітності органам статистики. Водночас зауважимо: органи Держстату на місцях не завжди вимагають подання їм квартальної фінзвітності суб’єктами малого підприємництва.

Також урахуйте: якщо граничний строк подання фінзвітності припадає на неробочий день, то такий строк переноситься на перший після вихідного робочий день (п. 10 Порядку № 419).

Склад і строки подання фінансової звітності

Суб’єкти підприємництва

Звітний період

Склад фінансової звітності

Строк подання

Підприємство веде облік відповідно до П(С)БО

Суб’єкти великого та середнього підприємництва*

Квартал

1) форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2) форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

Не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом

Рік

1) форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2) форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

3) форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»;

4) форма № 4 «Звіт про власний капітал»;

5) форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;

Не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним

6) форма № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (якщо згідно з П(С)БО 29 підприємство зобов’язане її складати)

Суб’єкти малого підприємництва** (крім суб’єктів мікропідприємництва та платників єдиного податку групи 3) і представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності

Квартал

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва:

1) форма № 1-м «Баланс»;

2) форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»

Не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом

Рік

Не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним

Суб’єкти мікропідприємництва***

Рік

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва:

1) форма № 1-мс «Баланс»;

2) форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

Не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним

Суб’єкти малого підприємництва — єдиноподатники групи 3 (крім суб’єктів мікропідприємництва)

Квартал

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва:

1) форма № 1-мс «Баланс»;

2) форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

Не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом

Рік

Не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним

Підприємство веде облік відповідно до МСФЗ

Суб’єкти господарювання, які зобов’язані складати фінзвітність за МСФЗ або добровільно перейшли на МСФЗ

Квартал

1) форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2) форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

Не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом

Рік

1) форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2) форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

3) форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»;

Не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним

4) форма № 4 «Звіт про власний капітал»;

5) примітки, що містять стисле викладення суттєвих облікових політик та інші пояснення;

6) звіт про фінансовий стан (тобто форма № 1) на початок найбільш раннього порівняльного періоду, в якому суб’єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінансової звітності, або в якому він перекваліфіковує статті своєї фінансової звітності

* Відповідно до ч. 3 ст. 55 ГКУ до суб’єктів великого підприємництва відносять юридичних осіб, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб і річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 млн євро, визначену за середньорічним курсом НБУ. Суб’єктами середнього підприємництва є юридичні особи, які не відповідають критеріям суб’єктів великого або малого підприємництва.

** До суб’єктів малого підприємництва відносять юридичних осіб, в яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб і річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро, визначену за середньорічним курсом НБУ.

*** Суб’єктами мікропідприємництва є юридичні особи, в яких середня кількість працівників за календарний рік не перевищує 10 осіб і річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує 2 млн євро у гривневому еквіваленті за середньорічним курсом НБУ.

Підприємства — платники податку на прибуток також подають фінансову звітність органам ДФСУ разом з декларацією з податку на прибуток (п. 46.2 ПКУ). Роблять це в порядку, передбаченому для подання податкової декларації. Крім того, фінзвітність фіскалам зобов’язані подати і неприбуткові підприємства, установи та організації. Причому на сьогодні фінансова звітність є додатком до податкової декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною.

Платники податку на прибуток — виробники сільгосппродукції, які обрали річний податковий (звітний) період згідно з п.п. 137.4.1 ПКУ, складають і подають з відповідною податковою декларацією фінзвітність за перше півріччя минулого звітного року, за минулий звітний рік і за перше півріччя поточного звітного року.

Важливо! Суб’єкти малого (у тому числі мікро-) підприємництва, які є високодохідниками і подають квартальну звітність з податку на прибуток, разом з квартальною податковою декларацією зобов’язані подати фіскалам квартальну фінансову звітність. І це незважаючи на те, що в п. 2 Порядку № 419 досі зазначається про подання «малюками» органам ДФСУ виключно річної фінзвітності. Річ у тім, що для цілей оподаткування пріоритет повинен зберігатися за ПКУ. При цьому в ПКУ послаблень у цьому питанні для високодохідників — суб’єктів малого підприємництва на сьогодні не встановлено. А отже, подання органам ДФСУ квартальної фінзвітності їм не оминути. Такий висновок випливає з листа Мінфіну від 21.02.2017 р. № 11130-02-2/4779 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 33, с. 7).

Що стосується єдиноподатників, то вони фінзвітність до органів ДФСУ не подають

Окремі суб’єкти господарювання зобов’язані оприлюднити свою фінансову звітність. Це стосується публічних акціонерних товариств, підприємств — емітентів іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійних учасників фондового ринку, банків, страховиків та інших фінустанов. Частина 4 ст. 14 Закону № 996 зобов’язує їх оприлюднювати річну фінансову звітність і консолідовану фінзвітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці або опублікування в періодичних або неперіодичних виданнях.

Крім того, оприлюднити свою квартальну і річну фінансову звітність, у тому числі консолідовану, за останні 3 роки повинні:

— державні та комунальні унітарні підприємства;

— господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій (часток) належать державі або територіальній громаді;

— госптовариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать госптовариствам, частка держави або територіальної громади в яких становить 100 %.

Оприлюднення здійснюється шляхом розміщення фінзвітності на власній веб-сторінці або на офіційному веб-сайті відповідного суб’єкта управління об’єктами державної або комунальної власності. Якщо така фінзвітність підлягає обов’язковому аудиту, разом із звітністю оприлюднюють і аудиторський висновок.

Для всіх перелічених суб’єктів господарювання законодавець відводить єдиний строк для оприлюднення фінзвітності — до 30 квітня року, що настає за звітним.

І на завершення нагадаємо, що в межах здійснення заходів, передбачених Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 р. № 1669-VII, суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення АТО, на період її проведення звільняються від відповідальності за недотримання строків, передбачених для подання фінансової звітності. Таку норму містить абзац другий ч. 1 ст. 14 Закону № 996.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити