Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Облік благодійної допомоги у благодійної організації

Нестеренко Максим, податковий експерт
Податки & бухоблік Листопад, 2017/№ 90
Друк
У цій статті зосередимося на ключовому питанні для бухобліку благодійних організацій — як сааме відображати отримання благодійної допомоги отримувачу — самій благодійній організації!

У бухобліку благодійні організації керуються загальними нормами П(С)БО. Крім того, ті з них, які мають справу з гуманітарною допомогою, повинні враховувати норми Порядку бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги, затвердженого наказом Мінфіну від 14.12.99 р. № 298.

Головна облікова особливість благодійної організації — це облік її доходів. Умовно усі надходження, які отримують благодійні організації, можна поділити на:

а) цільове фінансування;

б) нецільове фінансування;

в) пасивні доходи;

г) інші доходи.

Цільове фінансування

Цільове фінансування та цільові надходження — це кошти чи майно, які надходять на фінансування та здійснення конкретних програм заходів, і їх використання та забезпечення статутної діяльності обумовлені окремими законодавчими, нормативними актами, а також статутними документами. Тож

цілі, на які витрачаються кошти благодійної організації, отримані як цільове фінансування, мають відповідати зазначеним у статутних документах та кошторисі благодійної організації

Такі надходження відображаються за кредитом субрахунку 484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень» в кореспонденції з субрахунками 311, 312, 316. За дебетом субрахунку 484 відображаються використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум. Отримане цільове фінансування у загальному випадку визнають доходом протягом тих періодів, в яких були визнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування (п. 17 П(С)БО 15).

Але із цього правила є винятки. Наприклад, якщо благодійна організація отримує фінансування на придбання капітальних інвестицій, доходи визнають протягом строку корисного використання придбаних об’єктів інвестування, пропорційно сумі нарахованої на них амортизації (п. 18 П(С)БО 15). А якщо благодійна організація отримує фінансування для компенсації витрат (збитків), яких вона зазнала, таке фінансування визнається дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу (п. 19 П(С)БО 15).

Що стосується невикористаного залишку цільового фінансування, то воно обліковується за кредитом 484 до тих пір, поки не буде прийнято рішення про перенаправлення таких коштів на використання у інших цілях або про їх повернення.

Нецільове фінансування

Нецільове фінансування — це грошові кошти, які благодійна організація отримує без цільового призначення, тобто без конкретно встановлених умов їх витрачання. П(С)БО 15 та Інструкція № 291 передбачають, що їх відображають як безоплатно отримані кошти чи матеріальні цінності у загальному порядку. Тобто таке фінансування зазвичай визнають доходами у періоді отримання, використовуючи субрахунок 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів».

Таким чином,

при отримані нецільового фінансування субрахунок 484 не застосовується

Але! Це правило діє тільки для коштів та інших оборотних активів, отриманих як нецільове фінансування. При безоплатному отриманні основних засобів та інших необоротних активів, на думку Мінфіну, має робитися проводка Дт 10 «Основні засоби» — Кт 424 «Безоплатно отримані необоротні активи» (див. лист Мінфіну від 23.10.2009 р. № 31-34000-20-21/28576). Однак, на нашу думку, доцільніше все-таки початково відобразити безоплатно отриманий основний засіб на рахунку 15, аби там відобразити його вартість до введення в експлуатацію і зібрати супутні послуги (доставка, монтаж тощо). Дохід від отримання таких активів визнаватиметься поступово, в сумі визнаних витрат при амортизації або вибутті цих активів (див. п. 13 Методрекомендацій № 561; п. 21 П(С)БО 15).

Пасивні доходи

До пасивних доходів благодійної організації можуть належати кошти, отримані у вигляді відсотків, дивідендів, роялті. Ці доходи відображаємо без використання рахунка 48. Правила для відображення таких доходів визначено у п. 20 П(С)БО 15:

1) відсотки визнають доходами у тих звітних періодах, до яких вони відносяться, виходячи з бази їх нарахування і строку використання відповідних активів з урахуванням економічного змісту відповідної угоди (Кт 732 «Відсотки одержані»);

2) роялті визнають доходами за принципом нарахувань згідно з економічним змістом відповідної угоди (Кт 733 «Інші доходи від фінансових операцій»);

3) суми дивідендів визнаються в доходах у періоді, коли прийнято рішення про їх виплату (Кт 731 «Дивіденди одержані»).

Інші доходи

Благодійні організації за певних обставин можуть отримувати доходи також з інших джерел. Наприклад, від продажу товарів чи послуг, від оренди нерухомості чи землі, продажу своїх основних засобів тощо. У цьому випадку дохід визначають за загальними правилами, тобто коли виникають критерії його визнання (п. 5 П(С)БО 15).

Одержання таких доходів можливе тому, що благодійні організації мають право вести господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей (ч. 4 ст. 13 Закону про благодійність). А от вести підприємницьку діяльність (із цілеспрямованим одержанням прибутку) благодійні організації не можуть (див. лист ДФСУ від 30.10.2017 р. № 2430/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). Інша справа, що при дотриманні умов п.п. 133.4.2 ПКУ інші доходи у благодійної організації не обкладаються податком на прибуток (див. консультацію з БЗ, категорія 102.04 на с. 31 цього номера).

Витрати в обліку благодійної організації

Як і решта підприємств, благодійні організації формують інформацію про витрати в бухгалтерському обліку керуючись П(С)БО 16. Ніяких особливостей у відображенні витрат у благодійних організацій не буде. Просто діємо на підставі п. 6 П(С)БО 16. Ну хіба за винятком того, що у благодійної організації (як і у решти неприбуткових організацій) витрати зазвичай повністю «перекриватимуть» доходи. Відтак, фінрезультату у формі прибутку, як правило, не буде.

Необоротні активи в обліку благодійної організації

Для обліку основних засобів чи інших необоротних активів у благодійних організацій також керуються П(С)БО 7 і П(С)БО 15. Спочатку всі витрати, пов’язані з первісною вартістю (п. 8 П(С)БО 7), збирають за дебетом рахунка 15, а після введення основних засобів в експлуатацію роблять проводку Дт 10 — Кт 15.

А от далі починається «благодійна» специфіка. При введенні в експлуатацію основного засобу, профінансованого за рахунок цільового фінансування, в бухобліку робимо проводку Дт 484 — Кт 69 «Доходи майбутніх періодів». А згодом, по мірі нарахування амортизації на придбаний (збудований) за рахунок цільового фінансування основний засіб, відображаємо дохід від цільового фінансування проводкою Дт 69 — Кт 745 (див. «Вісник податкової служби України», 2009, № 14, с. 22, а також лист Мінфіну від 09.02.2005 р. № 31-04220-20-29/1960). Із детальним прикладом обліку такого фінансування ви можете ознайомитися у «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 89, с. 36.

Безоплатно отримані активи. Такі активи благодійні організації прибуткують на баланс за справедливою вартістю (п. 10 П(С)БО 7), яку може визначити спеціально створена комісія або, за бажанням, незалежний оцінювач. В обліку роблять проводку Дт 15 — Кт 424, також на дебеті рахунка 15 збирають усі витрати, які збільшать вартість активу. Потім при нарахуванні амортизації відображають дохід пропорційно до суми амортизації.

Оренда активів. Об’єкт основних засобів, який благодійна організація бере у оренду, відображається на позабалансовому рахунку 01. Ясна річ, без нарахування на нього амортизації. Витрати на сплату оренди у цьому випадку відображаються у сумі орендних платежів на дату їх нарахування.

Безоплатне користування активами. Основний засіб, який благодійна організація отримує у безкоштовне користування, не є активом, тож його слід відобразити на рахунку 01 за справедливою вартістю, або за тією вартістю, яка вказана в договорі позички. Амортизацію не нараховують. Чи слід відображати дохід від безоплатного користування основним засобом і витрати на його утримання? На нашу думку, це можливо зробити за допомогою екстраординарної проводки Дт 23/92/93 — Кт 719. Таку проводку ми вам уже пропонували у «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 82, с. 13.

Благодійна організація отримує допомогу від нерезидента

Якщо благодійна організація отримує допомогу від нерезидента, до вищезгаданих принципів обліку «підключаються» два специфічних нюанси.

«Курсові» нюанси. В українському бухобліку діє принцип єдиного грошового вимірника. Відтак, благодійна допомога, яку благодійна організація отримує з-за кордону, підлягає перерахунку в національну валюту. Для цього користуємося правилами П(С)БО 21. А отже,

благодійна допомога, отримана в іноземній валюті, перераховується у гривні за курсом, що його встановлено НБУ на дату надходження такої іноземної валюти

При цьому в загальному випадку іноземна валюта спочатку надійде на розподільчий рахунок (у бухобліку — субрахунок 316), а вже потім, після обов’язкового продажу на міжбанку, решта валюти надійде на валютний субрахунок 312.

Якщо на дату балансу інвалютні кошти залишаються невикористаними, то на цю дату згідно з П(С)БО 21 слід перерахувати залишок інвалютних коштів, виходячи з курсу, який НБУ встановить на дату балансу. Внаслідок такого перерахунку виникне курсова різниця. Залежно від того, як зміниться курс, цю курсову різницю відображаємо:

— або проводкою Дт 312 — Кт 714 «Дохід від операційної курсової різниці»,

— або проводкою Дт 945 «Втрати від операційної курсової різниці» — Кт 312.

Зверніть увагу! Перераховується тільки залишок валюти на субрахунку 312 на дату балансу. Залишок на субрахунку 484 не перераховується, адже таке цільове фінансування вважається немонетарною статтею. Про це ми вас вже повідомляли у «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 89, с. 36.

«Митні» нюанси. Якщо з-за кордону благодійна організація отримує благодійну допомогу у вигляді матеріальних активів, ці активи при ввезенні в на митну територію України підлягають митному оформленню зі сплатою відповідних сум ввізного мита. У бухобліку суми такого мита збільшують первісну вартість активів (п. 8 П(С)БО 7; п. 9 П(С)БО 9).

Окрема розмова — якщо отримані від нерезидента активи мають статус гуманітарної допомоги. Це можливо у тому випадку, якщо вашу благодійну організацію зареєстровано у в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги (ст. 1 Закону про гуманітарну допомогу). Тут слід звернути увагу на кілька принципових нюансів (ст. 7, 8 Закону про гуманітарну допомогу).

1. Інвалюта, яка надходить на рахунок благодійної організації як цільова гуманітарна допомога (щодо якої іноземний донор зазначає напрям використання), може прийматися благодійною організацією без індивідуальної ліцензії від Нацбанку.

2. На інвалюту, яка надходить на рахунок благодійної організації як гуманітарна допомога, не поширюється правило щодо обов’язкового 50 %-го продажу на міжбанку.

3. Товари, що ввозяться на митну території України як гуманітарна допомога, підлягають першочерговому безкоштовному спрощеному декларуванню. В цьому випадку ніяке ввізне мито не сплачується.

4. У товаросупровідних документах і у ВМД, якими оформлюється ввезення «гуманітарки», обов’язково проставляється клеймо «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено» (з печаткою митника).

Нижче наведемо перелік типових проводок благодійної організації при отриманні благодійної допомоги.

Типові бухгалтерські проводки благодійної організації — неплатника ПДВ

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

дебет

кредит

Цільове фінансування у національній валюті

1

Надійшло цільове фінансування на придбання продуктів харчування

311

484

500000

2

Перераховано кошти із отриманого фінансування на придбання продуктів

685

311

190000

3

Оприбутковано продукти харчування

201

685

190000

4

Списано продукти харчування (благодійну допомогу передано набувачам)*

902

201

190000

5

Визнано доходи у сумі витраченого цільового фінансування

484

718

190000

* Оскільки йдеться про продукти, придбані за рахунок цільового фінансування, і натуральна виплата є неперсоніфікованою, ПДФО не утримується.

Цільове фінансування в іноземній валюті (гуманітарна допомога)

6

Отримано нецільове фінансування від нерезидента (курс НБУ — 26,5 грн./$)

312*

718

$10000

265000

7

Відображено курсові різниці на дату балансу

(курс НБУ — 26,7 грн./$)

312

714

2000

* Вважаємо, що фінансування є гуманітарною допомогою, відтак обов’язковий продаж 50 % валютних надходжень на міжбанку не застосовуємо.

Придбання основного засобу за рахунок цільового фінансування

8

Отримано цільове фінансування

311

484

100000

9

Оприбутковано на баланс основний засіб

152

631

95000

10

Сплачено постачальнику за основний засіб

631

311

95000

11

Відображено витрати на доставку основного засобу

152

631

1500

12

Сплачено за доставку основного засобу

631

311

1500

13

Введено основний засіб в експлуатацію

106

152

96500

14

Відображено доходи майбутніх періодів за виконаними умовами цільового фінансування

484

69

95000

15

Нараховано амортизацію основного засобу

92

131

1700

16

Визнано дохід від цільового фінансування пропорційно сумі нарахованої амортизації

69

745

1673,58

Витрати благодійної організації на забезпечення власної діяльності

17

Нараховано витрати на оренду приміщення

92

685

2300

18

Сплачено за оренду приміщення

685

311

2300

19

Нараховано заробітну плату працівникам благодійної організації

92

661

10000

20

Нараховано ЄСВ на заробітну плату

92

651

2200

21

Утримано ПДФО із зарплати працівників

661

641/ПДФО

1800

22

Утримано військовий збір із зарплати

661

642/ВЗ

150

Благодійна організація бере «для себе»

Із попередньої статті (зокрема, із тлумачення п.п. 133.4.2 ПКУ) ви вже знаєте, що благодійним організаціям дозволено використовувати свої доходи:

(1) на реалізацію мети та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;

(2) на фінансування видатків з утримання такої благодійної організації.

Тож, на перший погляд, цілком очевидно, що благодійна організація має право частину із отриманої допомоги залишити в себе для використання у своїй діяльності. Але! Якщо ви — благодійна організація, яка є отримувачем гуманітарної допомоги, користуватися зазначеною нормою слід обережно.

Справа в тім, що згідно зі ст. 1 Закону про гуманітарну допомогу гуманітарна допомога має цільовий і адресний характер. І для того, аби певні кошти чи товари визнали гуманітарної допомогою, потрібно подати план розподілу такої допомоги за формою, згідно з додатком 2 до Переліку № 573 (п.п. 3 п. 1 Переліку № 573).

У такій ситуації, аби уникнути проблем, благодійній організації — отримувачу гуманітарної допомоги — потрібно включити себе до зазначеного плану розподілу. Це цілком нормально, адже ані Закон про гуманітарну допомогу, ані Перелік № 573 не містять норми, яка б забороняла отримувачу «гуманітарки» одночасно бути одним із її набувачів. Потрібно лише подбати, аби згадка про власне благодійну організацію — отримувача гуманітарної допомоги містилася у плані її розподілу.

У наступній статті продовжимо тему обліку в благодійній організації — поговоримо про ПДВ-облік.

висновки

  • Доходи благодійної організації залежно від способу їх отримання відображаються в бухобліку благодійної організації як цільове фінансування, інші доходи операційної діяльності чи безоплатно отримані необоротні активи.
  • Гуманітарна допомога, отримана від нерезидента у грошовій формі, звільняється від обов’язкового продажу валютних надходжень.
  • Благодійна організація може використовувати гуманітарну допомогу у своїй діяльності, тільки якщо включить себе до плану розподілу такої гуманітарної допомоги.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць