Теми статей
Обрати теми

Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Грудень, 2019/№ 101
Друк
Форма № 1 наведена в додатку 1 до НП(С)БО 1. У Балансі підприємства відображають інформацію про активи, зобов’язання і власний капітал на звітну дату.

При складанні Балансу враховуйте такі правила (пп. 2.3 — 2.6 Методрекомендацій № 433):

1) активи відображають у Балансі за умови, що їх оцінка може бути достовірно визначена й очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з їх використанням;

2) витрати на придбання і створення активу, який не може бути відображений у Балансі, включають до складу витрат звітного періоду;

3) зобов’язання відображають у Балансі, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена й існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення;

4) власний капітал показують у Балансі одночасно з відображенням активів або зобов’язань, які призводять до його зміни.

Зауважте: в підрахунку підсумків відповідних розділів Балансу беруть участь рядки, коди яких закінчуються на «0» і «5».

В активі Балансу відображають відомості про активи підприємства в розрізі їх видів, а в пасиві — інформацію про зобов’язання і власний капітал. При цьому підсумок активів Балансу має дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу (п. 2.2 Методрекомендацій № 433).

Як сформувати показники Балансу на підставі даних бухгалтерського обліку (рахунків класів 1 — 6), покажемо в табл. 2.1.

Таблиця 2.1. Заповнення форми № 1

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

АКТИВ

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

Ряд. 1001 - ряд. 1002

Відображають залишкову вартість об’єктів, включених до складу нематеріальних активів відповідно до П(С)БО 8.

первісна вартість

1001

Сальдо за Дт рах. 12

Показують первісну (переоцінену) вартість нематеріальних активів.

Не включають до підсумку Балансу.

накопичена амортизація

1002

Сальдо за Кт субрах. 133

Наводять суму накопиченої амортизації нематеріальних активів.

Показник наводять у дужках. Не включають до підсумку Балансу.

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Сальдо за Дт рах. 15

Відображають вартість не завершених на дату балансу капітальних інвестицій у необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість необоротних активів), виготовлення, створення, вирощування, придбання об’єктів основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу).

На думку Мінфіну (див. лист від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570), до складу капітальних інвестицій не включають, а отже, не відображають у рядку 1005 форми № 1 вартість основних засобів і нематеріальних активів, внесених до статутного капіталу підприємства або отриманих безоплатно, а також суму переоцінки необоротних активів.

Основні засоби

1010

Ряд. 1011 - ряд. 1012

Приводять залишкову вартість власних і отриманих на умовах фінлізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, включених до складу основних засобів відповідно до П(С)БО 7; вартість основних засобів, отриманих у довірче управління, на праві господарського відання або праві оперативного управління; вартість інших необоротних матеріальних активів.

первісна вартість

1011

Сальдо за Дт субрах. 101 — 109 і рах. 11

Показують первісну (переоцінену) вартість основних засобів.

Не включають до підсумку Балансу.

знос

1012

Сальдо за Кт субрах. 131 і 132

Відображають нараховану в установленому порядку суму зносу.

Показник наводять у дужках. Не включають до підсумку Балансу.

Інвестиційна нерухомість

1015

Сальдо за Дт субрах. 100 (у частині інвестнерухомості, що обліковується за справедливою вартістю)

Ряд. 1016 - ряд. 1017 (якщо облік ведуть за первісною вартістю)

Відображають вартість об’єктів, які віднесені до інвестиційної нерухомості відповідно до П(С)БО 32.

Додатковий рядок (Первісна вартість інвестиційної нерухомості)

1016

Сальдо за Дт субрах. 100 (у частині інвестнерухомості, що обліковується за первісною вартістю)

Наводять первісну вартість інвестиційної нерухомості, яку обліковують за первісною вартістю. Не включають до підсумку Балансу.

Додатковий рядок (Знос інвестиційної нерухомості)

1017

Сальдо за Кт субрах. 135

Показують суму зносу інвестиційної нерухомості, яку обліковують за первісною вартістю. Показник наводять у дужках. Не включають до підсумку Балансу.

Довгострокові біологічні активи

1020

Сальдо за Дт субрах. 161, 163 і 165 (якщо облік ведуть за справедливою вартістю)

Ряд. 1021 - ряд. 1022 (якщо облік ведуть за первісною вартістю)

Відображають вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведуть відповідно до П(С)БО 30. Зауважте: в ряд. 1020 — 1022 не наводять вартість тварин і багаторічних насаджень, не пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю, а також плодоносних рослин, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю. Такі активи обліковують на субрах. 107 «Тварини» і 108 «Багаторічні насадження». Відомості про них зазначають у ряд. 1010 — 1012 форми № 1.

Додатковий рядок (Первісна вартість довгострокових біологічних активів)

1021

Сальдо за Дт субрах. 162, 164 і 166

Відображають первісну вартість довгострокових біологічних активів (якщо облік ведуть за первісною вартістю). Не включають до підсумку Балансу.

Додатковий рядок (Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів)

1022

Сальдо за Кт субрах. 134

Показують суму накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів (якщо облік ведуть за первісною вартістю). Показник наводять у дужках. Не включають до підсумку Балансу.

Довгострокові фінансові інвестиції:

Відображають фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

Сальдо за Дт субрах. 141

інші фінансові інвестиції

1035

Сальдо за Дт субрах. 142 і 143

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Сальдо за Дт субрах. 181, 182 і 183

Показують дебіторську заборгованість фізичних і юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з дати балансу.

Відстрочені податкові активи

1045

Сальдо за Дт рах. 17

Наводять відстрочені податкові активи, визначені згідно з П(С)БО 17. Більше про це див. на с. 18.

Додатковий рядок (Гудвіл)

1050

Сальдо за Дт субрах. 191 і 193

Відображають величину гудвілу, що виник у результаті придбання підприємства і визначений відповідно до П(С)БО 19.

Інші необоротні активи

1090

Сальдо за Дт субрах. 184

Наводять вартість необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу I активу форми № 1.

Усього за розділом I

1095

Ряд. 1000 + ряд. 1005 + ряд. 1010 + ряд. 1015 + ряд. 1020 + ряд. 1030 + ряд. 1035 + ряд. 1040 + ряд. 1045 + ряд. 1050 + ряд. 1090

II. Оборотні активи

Запаси

1100

Сальдо за Дт рах. 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 (без урахування сальдо за Дт субрах. 286 і за вирахуванням сальдо за Кт субрах. 285)

Відображають загальну вартість запасів, що обліковуються згідно з П(С)БО 9. У разі відповідності ознакам суттєвості в додаткових статтях розшифровують інформацію про складові ряд. 1100. Якщо розшифровуються дані про всі запаси в додаткових ряд. 1101 — 1104, то ряд. 1100 повинен дорівнювати сумі цих рядків. Якщо за наявності відповідних показників розшифровуються не всі вказані рядки, то значення ряд. 1100 перевищуватиме таку суму.

Додатковий рядок (Виробничі запаси)

1101

Сальдо за Дт рах. 20 і 22

Наводять вартість запасів малоцінних і швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу. Не включають до підсумку Балансу.

Додатковий рядок (Незавершене виробництво)

1102

Сальдо за Дт рах. 23 і 25

Показують витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), вартість напівфабрикатів власного виробництва, а також валову заборгованість замовників за будівельними контрактами. Не включають до підсумку Балансу.

Додатковий рядок (Готова продукція)

1103

Сальдо за Дт рах. 26 і 27

Відображають запаси виробів на складі, обробка яких завершена і які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам та стандартам. Не включають до підсумку Балансу.

Продукцію, що не відповідає наведеним вимогам (крім браку), і роботи, не прийняті замовником, наводять у складі незавершеного виробництва (ряд. 1102 форми № 1).

Додатковий рядок (Товари)

1104

Сальдо за Дт субрах. 281, 282, 283 і 284 за вирахуванням сальдо за Кт субрах. 285

Наводять вартість залишків товарів, придбаних підприємством для подальшого продажу, без суми торгових націнок. Не включають до підсумку Балансу.

Тут не показують інформацію про вартість необоротних активів і груп вибуття, визнаних утримуваними для продажу відповідно до П(С)БО 27. Її відображають у ряд. 1200 форми № 1.

Поточні біологічні активи

1110

Сальдо за Дт рах. 21

Показують вартість поточних біологічних активів тваринництва в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведуть за П(С)БО 30. Тут не наводять вартість поточних біологічних активів, не пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю. Їх відображають у ряд. 1100 і 1101 форми № 1.

Додатковий рядок (Векселі одержані)

1120

Сальдо за Дт рах. 34 мінус сальдо за Кт рах. 38 (у частині заборгованості, забезпеченої векселями)

Відображають забезпечену векселями заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи і надані послуги. У разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів дебіторську заборгованість наводять за чистою реалізаційною вартістю.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

Сальдо за Дт рах. 36 і 34 (якщо векселі одержані не відображено окремо в ряд. 1120) мінус сальдо за Кт рах. 38 (у частині заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги)

Наводять чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями, якщо таку інформацію наведено в ряд. 1120).

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Показники дебіторської заборгованості в разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів наводять за чистою реалізаційною вартістю.

за виданими авансами

1130

Сальдо за Дт субрах. 371

Наводять залишок суми авансів, наданих контрагентам у рахунок наступних поставок, якщо завершення розрахунків за договорами планується протягом 12 місяців з дати балансу.

з бюджетом

1135

Сальдо за Дт субрах. 641 і 642

Ряд. 1135 ≥ ряд. 1136

Показують дебіторську заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплату за податками, зборами та іншими платежами до бюджету.

у тому числі з податку на прибуток

1136

Сальдо за Дт субрах. 641 (у частині податку на прибуток)

Відображають дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом у частині податку на прибуток. Не включають до підсумку Балансу.

Додатковий рядок (Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів)

1140

Сальдо за Дт субрах. 373 мінус сальдо за Кт рах. 38 (у частині, що належить до цієї заборгованості)

Наводять суму дебіторської заборгованості за дивідендами, відсотками, роялті тощо, що нараховані та підлягають надходженню.

Додатковий рядок (Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків)

1145

Сальдо за Дт субрах. 682 і 683

Показують заборгованість пов’язаних сторін і дебіторську заборгованість із внутрішніх розрахунків, зокрема між учасниками групи.

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

Сальдо за Дт субрах. 372, 374, 375, 376, 377, 378, рах. 65 і 66 мінус сальдо за Кт рах. 38 (у частині, що належить до цієї заборгованості)

Наводять заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості і підлягає відображенню у складі оборотних активів.

Поточні фінансові інвестиції

1160

Сальдо за Дт субрах. 352

Відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім тих, які є еквівалентами грошових коштів), і суми довгострокових фінансових інвестицій, що підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу.

Гроші та їх еквіваленти

1165

Сальдо за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 334, 335 і 351

Ряд. 1165 ≥ ряд. 1166 + ряд. 1167

Наводять кошти в касі підприємства, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, грошові кошти в дорозі, електронні гроші, а також еквіваленти грошових коштів (як у національній, так і в іноземній валюті). Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року з дати балансу або протягом операційного циклу в результаті обмежень, відображають як необоротні активи.

Додатковий рядок (Готівка)

1166

Сальдо за Дт рах. 30

Показують грошові кошти в готівковій формі. Не включають до підсумку Балансу.

Додатковий рядок (Рахунки в банках)

1167

Сальдо за Дт рах. 31

Відображають грошові кошти на банківських рахунках підприємства. Не включають до підсумку Балансу.

Витрати майбутніх періодів

1170

Сальдо за Дт рах. 39

Наводять витрати, які понесені протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до майбутніх звітних періодів.

Інші оборотні активи

1190

Сальдо за Дт субрах. 331, 332, 643 і 644

Відображають суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу II активу форми № 1.

Усього за розділом II

1195

Ряд. 1100 + ряд. 1110 + ряд. 1120 + ряд. 1125 + ряд. 1130 + ряд. 1135 + ряд. 1140 + ряд. 1145 + ряд. 1155 + ряд. 1160 + ряд. 1165 + ряд. 1170 + ряд. 1190

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Сальдо за Дт субрах. 286

Відображають вартість необоротних активів і груп вибуття, утримуваних для продажу, яку визначають відповідно до П(С)БО 27.

Баланс

1300

Ряд. 1095 + ряд. 1195 + ряд. 1200

Ряд. 1300 гр. 3 і 4 форми № 1 = ряд. 1900 гр. 3 і 4 форми № 1 відповідно.

ПАСИВ

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

Сальдо за Кт рах. 40

Наводять зафіксовану в установчих документах суму статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також пайового капіталу, що формується відповідно до законодавства. Також, вважаємо, тут слід відображати суму внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу.

Додатковий рядок (Внески до незареєстрованого статутного капіталу)

1401

Сальдо за Кт субрах. 404

Відображають суму внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу.

Не включають до підсумку Балансу.

Капітал у дооцінках

1405

Сальдо за Кт рах. 41

Показують суму дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів, відображену у складі власного капіталу.

Додатковий капітал

1410

Сальдо за Кт рах. 42

Ряд. 1410 ≥ ряд. 1411 + ряд. 1412

Відображають емісійний дохід, суму іншого вкладеного засновниками підприємств капіталу, що перевищує статутний капітал, вартість безоплатно отриманих необоротних активів, накопичені курсові різниці, які відповідно до П(С)БО 21 відображають у складі власного капіталу, та інші види додаткового капіталу.

Додатковий рядок (Емісійний дохід)

1411

Сальдо за Кт субрах. 421

Господарські товариства довідково можуть показувати тут суму емісійного доходу.

Не включають до підсумку Балансу.

Додатковий рядок (Накопичені курсові різниці)

1412

Сальдо за Кт субрах. 423

Наводять суму накопичених курсових різниць, які включають до складу додаткового капіталу і визнають в іншому сукупному доході. Не включають до підсумку Балансу.

Зверніть увагу: курсові різниці за зобов’язаннями засновників за внесками до статутного капіталу в іноземній валюті обліковують на субрах. 425 (див. лист Мінфіну від 19.11.2013 р. № 31-08410-07-16/33606). Отже, в ряд. 1412 форми № 1 їх не відображають.

Курсові різниці, які не включають до складу додаткового капіталу, потрапляють до ряд. 1420 форми № 1.

Резервний капітал

1415

Сальдо за Кт рах. 43

Показують суму резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Сальдо за Кт субрах. 441 (або за Дт субрах. 442)

Відображають суму нерозподіленого прибутку (сальдо за Кт субрах. 441) або непокритого збитку (сальдо за Дт субрах. 442). Суму непокритого збитку наводять у дужках і віднімають при визначенні підсумку власного капіталу.

Неоплачений капітал

1425

Сальдо за Дт рах. 46

Ряд. 1425 ≤ ряд. 1400

Відображають суму заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Показник наводять у дужках і віднімають при визначенні підсумку власного капіталу.

Вилучений капітал

1430

Сальдо за Дт рах. 45

Ряд. 1430 ≤ ряд. 1400

Господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Показник наводять у дужках і віднімають при визначенні значення ряд. 1495.

Усього за розділом I

1495

Ряд. 1400 + ряд. 1405 + ряд. 1410 + ряд. 1415 + (-) ряд. 1420 - ряд. 1425 - ряд. 1430

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

Сальдо за Кт рах. 54

Відображають відстрочені податкові зобов’язання, визначені згідно з П(С)БО 17 (див. с. 18).

Додатковий рядок (Пенсійні зобов’язання)

1505

Сальдо за Кт субрах. 472

Наводять суму довгострокових зобов’язань, пов’язаних з виплатами працівникам після закінчення трудової діяльності. Порядок обліку цих зобов’язань установлений пп. 13 — 29 П(С)БО 26.

Довгострокові кредити банків

1510

Сальдо за Кт субрах. 501, 502, 503 і 504

Відображають суму заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, які не є поточними зобов’язаннями.

Інші довгострокові зобов’язання

1515

Сальдо за Кт субрах. 505 і 506, рах. 51, 52, 53, 55

Показують суму довгострокової заборгованості підприємства за залученням позикових коштів (крім кредитів банків), а також суму інших довгострокових зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу ІІ пасиву форми № 1.

Довгострокові забезпечення

1520

Сальдо за Кт субрах. 473, 474, 478 (у частині довгострокових забезпечень)

Ряд. 1520 ≥ ряд. 1521

Відображають залишок коштів на довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів, у тому числі на довгострокові забезпечення виплат персоналу. Згідно з п. 2.52 Методрекомендацій № 433 тут наводять також довгострокові забезпечення на оплату майбутніх відпусток працівникам. Але ми вважаємо, що створюване підприємствами забезпечення на оплату відпусток носить поточний характер. А отже, його залишок слід наводити у складі ряд. 1660 форми № 1.

Додатковий рядок (Довгострокові забезпечення витрат персоналу)

1521

Сальдо за Кт субрах. 474 (у частині довгострокових забезпечень виплат персоналу)

Наводять залишок забезпечень майбутніх витрат і платежів, що стосуються довгострокових виплат персоналу, нарахованих відповідно до П(С)БО 26. Не включають до підсумку Балансу.

Цільове фінансування

1525

Сальдо за Кт рах. 48

Ряд. 1525 ≥ ряд. 1526

Показують залишок коштів цільового фінансування і цільових надходжень, отриманих із бюджету та інших джерел. Підприємства — платники податку на прибуток відображають тут також суми грошових коштів, вивільнені від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток.

Додатковий рядок (Благодійна допомога)

1526

Сальдо за Кт субрах. 483

Відображають залишок коштів (вартість товарів, робіт, послуг), отриманих як благодійна допомога, які відповідно до законодавства звільняються від оподаткування ПДВ. Не включають до підсумку Балансу.

Усього за розділом II

1595

Ряд. 1500 + ряд. 1505 + ряд. 1510 + ряд. 1515 + ряд. 1520 + ряд. 1525

III. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт) і 60

Відображають суму поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них кредитами. Зверніть увагу: небанківські позики включають до ряд. 1690.

Додатковий рядок (Векселі видані)

1605

Сальдо за Кт рах. 62

Показують суму заборгованості, на яку підприємство видало векселі в забезпечення постачань товарів (робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів.

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

Сальдо за Кт рах. 61

Відображають суму довгострокових зобов’язань, що підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу.

товари, роботи, послуги

1615

Сальдо за Кт рах. 63, 62 (якщо векселі видані не відображено окремо в ряд. 1605)

Наводять суму заборгованості перед постачальниками і підрядниками за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями, якщо її наводять в окремій статті форми № 1).

розрахунками з бюджетом

1620

Сальдо за Кт субрах. 641 і 642

Ряд. 1620 ≥ ряд. 1621

Показують заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства.

у тому числі з податку на прибуток

1621

Сальдо за Кт субрах. 641 (у частині заборгованості з податку на прибуток)

Відображають заборгованість підприємства перед бюджетом з поточного податку на прибуток. Не включають до підсумку Балансу.

розрахунками зі страхування

1625

Сальдо за Кт рах. 65

Наводять суму заборгованості за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.

розрахунками з оплати праці

1630

Сальдо за Кт рах. 66

Показують заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату.

Додатковий рядок (Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами)

1635

Сальдо за Кт субрах. 681

Відображають залишок суми авансів, отриманих від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (надання послуг).

Додатковий рядок (Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками)

1640

Сальдо за Кт рах. 67

Наводять заборгованість підприємства перед його учасниками (засновниками), пов’язану з розподілом прибутку (дивіденди тощо), за виплатами за користування майном (земельним і майновим паєм) і виплатами у зв’язку з отриманням частини активів підприємства, що належить учаснику (засновнику), який вибув.

Додатковий рядок (Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків)

1645

Сальдо за Кт субрах. 682 і 683

Відображають кредиторську заборгованість підприємства перед пов’язаними сторонами і з внутрішніх розрахунків.

Поточні забезпечення

1660

Сальдо за Кт субрах. 471, 477, 473, 474 (у частині поточних забезпечень)

Показують залишок коштів на забезпечення майбутніх витрат і платежів, які планується використати протягом 12 місяців з дати балансу.

Доходи майбутніх періодів

1665

Сальдо за Кт рах. 69

Наводять доходи, які отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів і належать до майбутніх звітних періодів.

Інші поточні зобов’язання

1690

Сальдо за Кт субрах. 372, 378, 643, 644, 684 і 685

Показують суми поточних зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу ІІІ пасиву форми № 1.

Усього за розділом III

1695

Ряд. 1600 + ряд. 1605 + ряд. 1610 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1635 + ряд. 1640 + ряд. 1645 + ряд. 1660 + ряд. 1665 + ряд. 1690

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

Сальдо за Кт субрах. 680

Відображають зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу, які визначають відповідно до П(С)БО 27.

Баланс

1900

Ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700

Ряд. 1900 гр. 3 і 4 форми № 1 = ряд. 1300 гр. 3 і 4 форми № 1 відповідно.

Поговоримо детальніше про визначення показників ряд. 1045 «Відстрочені податкові активи» і ряд. 1500 «Відстрочені податкові зобов’язання» форми № 1 на кінець звітного року (гр. 4).

Передусім згадаємо, що таке відстрочені податкові активи (далі — ВПА) і відстрочені податкові зобов’язання (далі — ВПЗ).

Як ви знаєте, між податковим і бухгалтерським обліком існують певні відмінності. У зв’язку із цим бухгалтерський прибуток часто відрізняється від податкового. Щоб нівелювати такі відмінності і відобразити в бухгалтерському обліку достовірні витрати (доходи), активи та зобов’язання з податку на прибуток, і розраховують ВПА та ВПЗ.

Важливо! Не плутайте ці показники з різницями, визначення яких передбачено ПКУ. Порядок розрахунку ВПА і ВПЗ регламентований П(С)БО 17 і ґрунтується на інших принципах.

Застосування норм зазначеного стандарту при складанні річної фінансової звітності (на відміну від проміжної) є обов’язковим для підприємств — платників податку на прибуток. А ось єдиноподатники відстрочені податки не розраховують.

Крім того, дотримуватися правил, установлених П(С)БО 17, не зобов’язані:

— бюджетні установи;

— підприємства, які складають фінзвітність за МСФЗ*;

* Такі підприємства визначають відстрочені податки відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».

— підприємства, які керуються вимогами НП(С)БО 25 (див. с. 79).

Як ви знаєте, на сьогодні податковий облік як такий залишився тільки у високодохідних підприємств (річний дохід яких від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період перевищує 20 млн грн.) і малодохідників-добровольців.

У зв’язку з цим виходить, що всі відстрочені податки (ВПА і ВПЗ) розраховують:

— високодохідники, які не застосовують НП(С)БО 25 у зв’язку з тим, що вони не відповідають критеріям малих (мікро-) підприємств або, будучи малими (мікро-), на підставі п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 1 прийняли рішення складати повний комплект фінзвітності (див. с. 7);

— малодохідники, які не застосовують НП(С)БО 25 і самостійно прийняли рішення визначати об’єкт оподаткування з урахуванням різниць, передбачених ПКУ.

Ви — малодохідник, який не коригує фінрезультат на різниці, передбачені розд. ІІІ ПКУ, але при цьому не застосовуєте НП(С)БО 25? У такому разі ви також можете зіткнутися з розрахунком відстрочених податків. Наприклад, підставою для визначення ВПА може стати наявність збитків минулих років, які зменшуватимуть фінансовий результат для цілей оподаткування в наступних періодах (п. 8 П(С)БО 17). Не варто забувати і про різниці, перелічені в розд. І, ІІ і підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ (ср. ). Нагадаємо: вони поширюються на всіх платників податку на прибуток** і в окремих випадках можуть призводити до виникнення ВПА або ВПЗ.

** Детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 52, с. 5.

Для визначення сум ВПА і ВПЗ використовують дані Балансу

При цьому порівнюють показники бухгалтерського Балансу на кінець звітного року з оцінкою його статей за даними податкового обліку і розраховують різницю між ними.

Далі аналізують, якою є отримана різниця — тимчасовою чи постійною. Тимчасові податкові різниці (далі — ТР) згодом анулюються, а постійні — ні.

Наведемо приклад. У бухгалтерському обліку підприємства на кінець звітного року обліковується об’єкт основних засобів, продавати який не планується, із залишковою вартістю 23000 грн. Зазначений об’єкт використовується підприємством у негосподарській діяльності. З точки зору ПКУ цей об’єкт є невиробничим основним засобом. У цьому випадку податкова база об’єкта дорівнює 0. Адже згідно з п.п. 138.3.2 ПКУ він не амортизується і його залишкова вартість в умовному податковому балансі відсутня.

У бухгалтерському обліку балансова вартість цього активу в результаті нарахування амортизації потрапить до складу витрат, а в податковому обліку витрати на суму амортизації такого об’єкта не збільшаться ніколи. Отже, отримана різниця між залишковими вартостями об’єкта (23000 грн.) — постійна. А ось якби йшлося про виробничі основні засоби, то різниця (за її наявності) між податковою і бухгалтерською вартостями була б тимчасовою.

Запам’ятайте:

у розрахунку ВПА і ВПЗ беруть участь тільки ТР

У зв’язку з цим далеко не всі різниці, передбачені ПКУ, призводять до виникнення ВПА і ВПЗ у бухобліку. Адже багато які з них призводять до появи постійних різниць, які на розрахунок ВПА і ВПЗ не вплинуть.

ТР бувають двох видів:

— ТР, що підлягають вирахуванню, — призводять до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) в майбутніх періодах і є базою для розрахунку ВПА;

— ТР, що підлягають оподаткуванню, — підлягають включенню до податкового прибутку (зменшують збиток) у майбутніх періодах і є базою для розрахунку ВПЗ.

Після розрахунку ТР, що підлягають вирахуванню й оподаткуванню, визначають власне ВПА і ВПЗ. Для цього розраховані величини ТР множать на діючу в наступному році ставку податку на прибуток (п. 12 П(С)БО 17). У 2020 році ставка податку на прибуток становитиме 18 %.

Отримані суми ВПЗ відображають як сальдо за кредитом рахунка 54, а суми ВПА — як сальдо за дебетом рахунка 17 на кінець звітного періоду.

Далі необхідно порівняти отримані суми ВПА та ВПЗ і:

— якщо ВПА > ВПЗ, то різницю між їх значеннями відобразити в ряд. 1045 «Відстрочені податкові активи» гр. 4 форми № 1;

— якщо ВПЗ > ВПА, різницю показують у ряд. 1500 «Відстрочені податкові зобов’язання» гр. 4 форми № 1.

Зверніть увагу: такий порядок відображення відстрочених податків у Балансі передбачено п. 17 П(С)БО 17, якщо сплата податку на прибуток контролюється одним податковим органом (тобто в загальному випадку). А ось у консолідованій звітності ВПА і ВПЗ показують розгорнуто.

Наведемо найпоширеніші ТР, що призводять до виникнення відстрочених податків, у табл. 2.2.

Таблиця 2.2. ТР, що призводять до виникнення відстрочених податків

Найменування ТР

Облікова (бухгалтерська) база (ОБ)

Податкова база (ПБ)

АКТИВИ

За виробничими нематеріальними активами (НМА)

Залишкова вартість виробничих НМА, а також вартість таких НМА, визнаних утримуваними для продажу, на кінець звітного періоду:

— сальдо за Дт рах. 12 мінус сальдо за Кт субрах. 133;

— сальдо за Дт субрах. 286 у частини НМА, які визнані утримуваними для продажу

Залишкова вартість НМА в податковому обліку на кінець звітного періоду

Якщо залишкова вартість виробничих НМА в бухгалтерському обліку вища, ніж в податковому, виникають ТР, що підлягають оподаткуванню і є базою для розрахунку ВПЗ. Інакше (якщо ОБ < ПБ) слід відобразити ВПА.

За виробничими основними засобами (ОЗ), іншими необоротними матеріальними активами (ІНМА), інвестиційною нерухомістю (ІН), довгостроковими біологічними активами (ДБА), крім активів, що обліковуються за справедливою вартістю

Залишкова вартість виробничих ОЗ, ІНМА, ІН, ДБА, а також вартість таких активів, визнаних утримуваними для продажу, на кінець звітного періоду:

— сальдо за Дт рах. 10 (крім ІН, що обліковується за справедливою вартістю, та земельних ділянок) мінус сальдо за Кт субрах. 131 і 135;

— сальдо за Дт рах. 11 мінус сальдо за Кт субрах. 132 (за винятком бібліотечних фондів і малоцінних ІНМА, вартість яких не перевищує 6000 грн. (до 01.09.2015 р. — 2500 грн.));

— сальдо за Дт рах. 16 (крім ДБА, що обліковуються за справедливою вартістю) мінус сальдо за Кт субрах. 134;

— сальдо за Дт субрах. 286 у частині матеріальних активів, переведених зі складу перерахованих об’єктів обліку

Залишкова вартість ОЗ за даними податкового обліку на кінець звітного періоду

Якщо бухгалтерська залишкова вартість таких активів вища за податкову, йдеться про ТР, які підлягають оподаткуванню, що призводить до виникнення ВПЗ. Інакше (якщо ОБ < ПБ) слід відобразити ВПА.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

За нарахованими забезпеченнями майбутніх витрат і платежів (крім створених після 01.01.2015 р. забезпечень на оплату відпусток працівникам та інших виплат, пов’язаних з оплатою праці)

Балансова величина забезпечень майбутніх витрат і платежів (крім створених після 01.01.2015 р. забезпечень на оплату відпусток працівникам та інших виплат, пов’язаних з оплатою праці): сальдо за Кт рах. 47 (крім створених після 01.01.2015 р. забезпечень, пов’язаних з оплатою праці)

0

Наявність у Балансі забезпечень майбутніх витрат і платежів викликає виникнення ТР, які підлягають вирахуванню, що, у свою чергу, призводить до появи ВПА.

При цьому забезпечення на оплату відпусток та інших виплат, пов’язаних з оплатою праці (сальдо за Кт субрах. 471 і 477), не беруть участі в розрахунку ТР, оскільки згідно з п. 139.1 ПКУ на суму таких забезпечень коригування в податковому обліку не проводять. Крім того, до виплат, пов’язаних з оплатою праці, податківці відносять витрати підприємства за програмами пенсійного забезпечення (див. листи ДФСУ від 14.05.2019 р. № 2135/6/99-99-15-02-02-15/ІПК та від 04.04.2018 р. № 1371/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). Із цього випливає, що і сальдо за Кт субрах. 472 у розрахунку ТР участі не бере.

За резервом сумнівних боргів

Величина резерву сумнівних боргів на кінець звітного періоду (сальдо за Кт рах. 38)

0

Наявність у Балансі резерву сумнівних боргів призводить до виникнення ТР, що підлягають вирахуванню, і відповідно ВПА. Це пов’язано з тим, що в бухобліку суми, які формують резерв, визнають витратами відразу, а в податковому обліку вони можуть бути включені до витрат тільки в момент списання безнадійної заборгованості. Але при цьому майте на увазі: ТР, а отже і ВПА, виникають тільки за тією заборгованістю, яка буде визнана безнадійною в розумінні п.п. 14.1.11 ПКУ.

Звичайно, наведений у табл. 2.2 перелік підстав для виникнення відстрочених податків не є вичерпним. Для правильного визначення ВПА і ВПЗ необхідно обов’язково перевірити показники форми № 1 на наявність не лише перелічених у табл. 2.2, але й інших ТР.

Також не забудьте, що згідно з п. 8 П(С)БО 17 підприємством можуть бути визнані ВПА, якщо податкові збитки і податкові пільги перенесені на майбутні періоди, за умови, що надалі очікується отримання прибутку, достатнього для відшкодування цих збитків і користування пільгами.

З Балансом ми розібралися, тепер перейдемо до Звіту про фінансові результати.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі