Теми статей
Обрати теми

Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Грудень, 2019/№ 101
Друк
Форма № 5 затверджена наказом № 302. У ній визначено мінімальний перелік показників, що підлягають розкриттю (розшифруванню) в примітках до фінзвітності. Крім цього, підприємства зобов’язані розкривати в примітках до річної фінансової звітності іншу інформацію, встановлену чинними П(С)БО (пп. 2 і 3 наказу № 302). Що це за інформація, ви можете дізнатися з табл. 6.1.

Таблиця 6.1. Інформація, що підлягає розкриттю в примітках

№ з/п

Чим регламентовано

Яка інформація розкривається

Підприємства, які не зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність

1

П. 6 розд. IV НП(С)БО 1, п. 22 П(С)БО 6

Про облікову політику підприємства та її зміни

2

Пп. 20, 21, 23 П(С)БО 6

Про виправлення помилок, зміну облікових оцінок, події після дати балансу

3

П.п. 36.1 П(С)БО 7

Вартість ОЗ (первісна або переоцінена), за якою вони відображені в Балансі

4

П.п. 36.1 П(С)БО 8

Вартість НМА (первісна або переоцінена), за якою вони відображені в Балансі

5

П.п. 13.1 П(С)БО 10

Перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської заборгованості

Підприємства, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність*

6

Усі П(С)БО

Уся інформація, розкриття якої в примітках до фінзвітності передбачено П(С)БО

* Про те, які підприємства зобов’язані оприлюднювати фінзвітність, див. у табл. 1.2.

Крім того, усі одержувачі та набувачі гуманітарної допомоги в примітках до річної фінзвітності (незалежно від обов’язку її оприлюднювати) наводять інформацію про види, вартість і використання отриманої гуманітарної допомоги за цільовими напрямами.

Підприємство самостійно обирає, в якому вигляді (письмове пояснення, таблиця, графік тощо) наводити зазначену вище інформацію (п. 4 наказу № 302). У такому ж порядку можна наводити іншу інформацію, яку керівництво підприємства визнає суттєвою та яка дає більш повну й об’єктивну картину про фінансовий стан і результати діяльності підприємства.

Щоб легко, швидко та безпомилково заповнити форму № 5, дотримуйтеся наведеного нижче порядку.

Розділ I «Нематеріальні активи». Він розшифровує інформацію, наведену в ряд. 1000 — 1002 і додатковому ряд. 1050 форми № 1, тобто про НМА і гудвіл. Як заповнити цей розділ, див. у табл. 6.2.

Таблиця 6.2. Заповнення розділу «Нематеріальні активи» форми № 5

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

I. Нематеріальні активи

Залишок на початок року

первісна (переоцінена) вартість

3

Ряд. 010 — сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 121;

ряд. 020 — сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 122;

ряд. 030 сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 123;

ряд. 040 — сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 124;

ряд. 050 — сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 125;

ряд. 070 сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 127;

ряд. 080 — алгебраїчна сума ряд. 010 — 070 за гр. 3;

ряд. 090 — сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 191, 193

Ряд. 080 гр. 3 форми № 5 = ряд. 1001 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Ряд. 090 гр. 3 форми № 5 = ряд. 1050 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2019 р.

накопичена амортизація

4

У ряд. 010 — 070 гр. 4 наводять аналітичні дані сальдо на 01.01.2019 р. за Кт субрах. 133 (у розрізі груп НМА).

Ряд. 080 гр. 4 — алгебраїчна сума ряд. 010 — 070 за гр. 4.

Ряд. 090 гр. 4 не заповнюють, оскільки гудвіл є активом, що не амортизується (п. 16 П(С)БО 19)

Ряд. 080 гр. 4 форми № 5 = ряд. 1002 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Надійшло за рік

5

У ряд. 010 — 070 гр. 5 відображають надходження НМА (у розрізі груп): аналітичні дані оборотів за Дт рах. 12 з Кт субрах. 154, 286, 424, рах. 46, 48, 69.

Ряд. 080 гр. 5 — алгебраїчна сума ряд. 010 — 070 за гр. 5.

У ряд. 090 гр. 5 наводять обороти за Дт субрах. 191, 193 з Кт рах. 37, 68 (гудвіл, визнаний у звітному році)

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

первісної (переоціненої) вартості

6

У ряд. 010 — 070 гр. 6 наводять:

1) дооцінку — аналітичні дані оборотів за Дт рах. 12 з Кт субрах. 133, 412, 746;

2) уцінку — аналітичні дані оборотів за Кт рах. 12 з Дт субрах. 133, 412, 975. У разі перевищення річної суми уцінки над сумою дооцінки цю різницю в ряд. 010 — 070 гр. 6 наводять у дужках (віднімають).

Ряд. 080 гр. 6 — алгебраїчна сума ряд. 010 — 070 за гр. 6.

Ряд. 090 гр. 6 не заповнюють, оскільки законодавство не передбачає переоцінки гудвілу

накопиченої амортизації

7

У ряд. 010 — 070 гр. 7 відображають аналітичні дані оборотів за Дт рах. 12 з Кт субрах. 133 (у разі дооцінки) і за Дт субрах. 133 з Кт рах. 12 (при уцінці). У разі перевищення річної суми уцінки над сумою дооцінки цю різницю в ряд. 010 — 070 гр. 7 наводять у дужках (віднімають).

Ряд. 080 гр. 7 — алгебраїчна сума ряд. 010 — 070 за гр. 7.

Ряд. 090 гр. 7 не заповнюють

Вибуло за рік

первісна (переоцінена) вартість

8

У ряд. 010 — 070 гр. 8 відображають вибуття НМА (у розрізі груп): аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 286, 133, 377, 976 з Кт рах. 12.

Ряд. 080 гр. 8 — алгебраїчна сума ряд. 010 — 070 за гр. 8.

У ряд. 090 гр. 8 наводять обороти за Дт субрах. 286, 976, рах. 45 з Кт субрах. 191, 193

накопичена амортизація

9

У ряд. 010 — 070 гр. 9 відображають аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 133 з Кт рах. 12 (у частині НМА, що вибули, за їх групами).

Ряд. 080 гр. 9 — алгебраїчна сума ряд. 010 — 070 за гр. 9.

Ряд. 090 гр. 9 не заповнюють

Нараховано амортизації за рік

10

У ряд. 010 — 070 гр. 10 відображають обороти за Дт рах. 15, 23, 91, 92, 93 і субрах. 941, 949 з Кт субрах. 133. Для підприємств, які застосовують рахунки класу 8: оборот за Дт рах. 15, 83 з Кт субрах. 133.

Ряд. 080 гр. 10 — алгебраїчна сума ряд. 010 — 070 за гр. 10.

Ряд. 090 гр. 10 не заповнюють, оскільки гудвіл не амортизують

Втрати від зменшення корисності за рік

11

У ряд. 010 — 070 гр. 11 відображають обороти за Дт субрах. 412, 972 з Кт субрах. 133 (у частині втрат від зменшення корисності).

Ряд. 080 гр. 11 — алгебраїчна сума ряд. 010 — 070 за гр. 11.

У ряд. 090 гр. 11 відображають обороти за Дт субрах. 972

з Кт субрах. 191, 193

Інші зміни за рік

первісної (переоціненої) вартості

12

У ряд. 010 — 070 гр. 12 показують зміни первісної (переоціненої) вартості, не відображені в ряд. 010 — 070 гр. 5 — 11. Наприклад, тут показують інформацію про поліпшення НМА (аналітичні дані до річних оборотів за Дт рах. 12 з Кт субрах. 154).

Ряд. 080 гр. 12 — алгебраїчна сума ряд. 010 — 070 за гр. 12.

Ряд. 090 гр. 12, на нашу думку, не заповнюють

накопиченої амортизації

13

У ряд. 010 — 070 гр. 13 показують зміни накопиченої амортизації, не відображені в ряд. 010 — 070 гр. 5 — 11. Наприклад, тут наводять відомості про відновлення корисності об’єктів НМА (аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 133 з Кт субрах. 742, 412).

Ряд. 080 гр. 13 — алгебраїчна сума ряд. 010 — 070 за гр. 13.

Ряд. 090 гр. 13 не заповнюють

Залишок на кінець року

первісна (переоцінена) вартість

14

Гр. 14 ряд. 010 — 080 = (гр. 3 - гр. 4 + гр. 5 + (-) гр. 6 - (+) гр. 7 - гр. 8 + гр. 9 - гр. 10 - гр. 11 + (-) гр. 12 - (+) гр. 13 + гр. 15) ряд. 010 — 080.

Гр. 14 ряд. 090 = (гр. 3 + гр. 5 - гр. 8 - гр. 11) ряд. 090

Ряд. 080 гр. 14 форми № 5 = ряд. 1001 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Показники ряд. 010 — 070 гр. 14 форми № 5 повинні відповідати сальдо на 31.12.2019 р. за Дт рах. 12 (у розрізі кожної групи НМА).

Показник ряд. 090 гр. 14 форми № 5 повинен відповідати сальдо на 31.12.2019 р. за Дт рах. 19, а також значенню ряд. 1050 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

накопичена амортизація

15

Гр. 15 ряд. 010 — 080 = (гр. 4 + (-) гр. 7 - гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + (-) гр. 13) ряд. 010 — 080.

Гр. 15 ряд. 090 не заповнюють, оскільки гудвіл не амортизують

Ряд. 080 гр. 15 форми № 5 = ряд. 1002 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Розділ II «Основні засоби». У ньому рядки відповідають субрахункам рах. 10 «Основні засоби» і 11 «Інші необоротні матеріальні активи». Тут розкривають інформацію, наведену в ряд. 1010 — 1017 форми № 1.

Порядок заповнення розділу II форми № 5 див. у табл. 6.3.

Таблиця 6.3. Заповнення розділу «Основні засоби» форми № 5

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

II. Основні засоби

Залишок на початок року

первісна (переоцінена) вартість

3

Ряд. 100 — сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 101;

ряд. 105 — сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 100;

ряд. 110 сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 102;

ряд. 120 сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 103;

ряд. 130 сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 104;

ряд. 140 сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 105;

ряд. 150 сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 106;

ряд. 160 сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 107;

ряд. 170 — сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 108;

ряд. 180 сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 109;

ряд. 190 сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 111;

ряд. 200 сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 112;

ряд. 210 сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 113;

ряд. 220 — сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 114;

ряд. 230 — сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 115;

ряд. 240 — сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 116;

ряд. 250 — сальдо на 01.01.2019 р. за Дт субрах. 117;

ряд. 260 — алгебраїчна сума ряд. 100 — 250

Ряд. 105 гр. 3 форми № 5 = (ряд. 1015 + ряд. 1017) гр. 3 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Сума ряд. 100, 110 — 250 гр. 3 форми № 5 = ряд. 1011 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2019 р.

знос

4

Ряд. 100 і 220 гр. 4 не заповнюють, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.

Ряд. 105 гр. 4 — сальдо на 01.01.2019 р. за Кт субрах. 135. Якщо підприємство обліковує інвестиційну нерухомість за справедливою вартістю, ряд. 105 гр. 4 не заповнюють.

У ряд. 110 — 180 гр. 4 наводять сальдо на 01.01.2019 р. за Кт субрах. 131 (у розрізі груп ОЗ).

У ряд. 190 — 210, 230 — 250 гр. 4 наводять сальдо на 01.01.2019 р. за Кт субрах. 132 (у розрізі груп ІНМА).

Ряд. 260 гр. 4 — алгебраїчна сума ряд. 105 — 210, 230 — 250 за гр. 4

Ряд. 105 гр. 4 форми № 5 = ряд. 1017 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Сума ряд. 110 — 210, 230 — 250 гр. 4 форми № 5 = ряд. 1012 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Надійшло за рік

5

У ряд. 100 — 250 гр. 5 відображають надходження об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА (у розрізі їх груп): аналітичні дані оборотів за Дт рах. 10, 11 з Кт субрах. 151, 152, 153, 286, 424,

рах. 46, 48, 69.

Ряд. 260 гр. 5 — алгебраїчна сума ряд. 100 — 250 за гр. 5

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

первісної (переоціненої) вартості

6

У ряд. 100, 110 — 250 гр. 6 відображають:

1) дооцінку — аналітичні дані оборотів за Дт рах. 10 і 11 з Кт субрах. 131, 132, 411, 746;

2) уцінку — аналітичні дані оборотів за Кт рах. 10 і 11 з Дт субрах. 131, 132, 411, 975.

Ряд. 105 гр. 6 не заповнюють.

При перевищенні річної суми уцінки над сумою дооцінки цю різницю в ряд. 100, 110 — 250 гр. 6 наводять у дужках (віднімають).

Ряд. 260 гр. 6 — алгебраїчна сума ряд. 100, 110 — 250 за гр. 6

Якщо амортизацію бібліотечних фондів (субрах. 111) і малоцінних необоротних матеріальних активів (субрах. 112) нараховують у розмірі 100 % при введенні в експлуатацію або в розмірі 50 % у першому та останньому місяцях використання, то ряд. 190 і 200 гр. 6 не заповнюють, оскільки такі активи переоцінці не підлягають (абзац третій п. 16 П(С)БО 7).

зносу

7

У ряд. 110 — 210, 230 — 250 гр. 7 відображають аналітичні дані оборотів за Дт рах. 10 і 11 з Кт субрах. 131, 132 (при дооцінці) і за Дт субрах. 131, 132 з Кт рах. 10 і 11 (при уцінці). У разі перевищення річної суми уцінки над сумою дооцінки цю різницю в ряд. 110 — 210, 230 — 250 гр. 7 наводять у дужках (віднімають).

Ряд. 100, 105 і 220 гр. 7 не заповнюють.

Ряд. 260 гр. 7 — алгебраїчна сума ряд. 110 — 210, 230 — 250 за гр. 7

Вибуло за рік

первісна (переоцінена) вартість

8

У ряд. 100 — 250 гр. 8 відображають вибуття об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА (у розрізі їх груп): аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 131, 132, 135, 286, 377, 976 з Кт рах. 10 і 11.

Ряд. 260 гр. 8 — алгебраїчна сума ряд. 100 — 250 за гр. 8

знос

9

У ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 9 відображають аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 131, 132, 135 з Кт рах. 10 і 11 (у частині зносу об’єктів, які вибули). Якщо підприємство обліковує інвестиційну нерухомість за справедливою вартістю, ряд. 105 гр. 9 не заповнюють.

Ряд. 100 і 220 гр. 9 не заповнюють, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.

Ряд. 260 гр. 9 — алгебраїчна сума ряд. 105 — 210, 230 — 250 за гр. 9

Нараховано амортизації за рік

10

Ряд. 100 і 220 гр. 10 не заповнюють, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.

У ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 10 відображають обороти за Дт рах. 15, 23, 91, 92, 93 і субрах. 941, 949 з Кт субрах. 131, 132, 135. Для підприємств, що застосовують рахунки класу 8:

оборот за Дт рах. 15, 83 з Кт субрах. 131, 132, 135.

Ряд. 105 гр. 10 заповнюють тільки в разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю.

Ряд. 260 гр. 10 — алгебраїчна сума ряд. 105 — 210, 230 — 250 за гр. 10

Втрати від зменшення корисності

11

У ряд. 100 — 250 гр. 11 показують обороти за Дт субрах. 411, 972 з Кт субрах. 101, 114, 131, 132, 135 (у частині зменшення корисності ОЗ, ІНМА та інвестнерухомості).

Ряд. 105 гр. 11 заповнюють тільки в разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю.

Ряд. 260 гр. 11 — алгебраїчна сума ряд. 100 — 250 за гр. 11

Інші зміни за рік

первісної (переоціненої) вартості

12

У ряд. 100 — 250 гр. 12 показують зміни первісної (переоціненої) вартості об’єктів ОЗ, інвестнерухомості та ІНМА, не відображені в ряд. 100 — 250 гр. 5 — 11 форми № 5.

Ряд. 260 гр. 12 — алгебраїчна сума ряд. 100 — 250 за гр. 12

Наприклад, на наш погляд, у гр. 12 може відображатися:

— вартість поліпшень ОЗ, ІНМА та інвестиційної нерухомості (аналітичні дані оборотів за Дт рах. 10 і 11 з Кт субрах. 151, 152, 153);

— збільшення первісної вартості об’єктів ОЗ у зв’язку зі створенням забезпечення на демонтаж, переміщення таких об’єктів і рекультивацію порушених земель (обороти за Дт рах. 10 з Кт субрах. 478);

— операції з переведення об’єктів операційної нерухомості до складу інвестиційної і назад (оборот за Дт субрах. 100 з Кт субрах. 101, 103 і за Дт субрах. 101, 103 з Кт субрах. 100);

— результати оцінки об’єктів інвестиційної нерухомості, що обліковуються за справедливою вартістю, на дату балансу (оборот за Дт субрах. 100 з Кт субрах. 710 або за Дт субрах. 940 з Кт субрах. 100).

зносу

13

Ряд. 100 і 220 гр. 13 не заповнюють, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.

У ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 13 наводять зміни зносу об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА, не відображені в ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 5 — 11.

Ряд. 105 гр. 13 заповнюють тільки в разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю.

Ряд. 260 гр. 13 — алгебраїчна сума ряд. 105 — 210, 230 — 250 за гр. 13

Наприклад, тут наводять:

— суму відновлення корисності об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА (аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 131, 132, 135 з Кт субрах. 411, 742);

— операції з перенесення на інший субрахунок рах. 13 сум накопиченої амортизації у зв’язку з переведенням об’єкта операційної нерухомості до складу інвестиційної (якщо її облік ведуть за первісною вартістю) і назад (Дт субрах. 131 з Кт субрах. 135 і Дт субрах. 135 з Кт субрах. 131).

Залишок на кінець року

первісна (переоцінена) вартість

14

Гр. 14 ряд. 100 — 260 = (гр. 3 - гр. 4 + гр. 5 + (-) гр. 6 - (+) гр. 7 - гр. 8 + гр. 9 - гр. 10 - гр. 11 + (-) гр. 12 - (+) гр. 13 + гр. 15) ряд. 100 — 260

Ряд. 105 гр. 14 форми № 5 = (ряд. 1015 + ряд. 1017) гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Зверніть увагу: вартість інвестиційної нерухомості, що оцінюється за справедливою вартістю, станом на 31.12.2019 р. показують також у ряд. 269 форми № 5 (у тому числі з ряд. 105 гр. 14). Різниця між показником ряд. 105 гр. 14 і значенням ряд. 269 форми № 5 відповідає показнику ряд. 1016 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Сума ряд. 100, 110 — 250 гр. 14 форми № 5 = ряд. 1011 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Показники ряд. 100 — 250 гр. 14 форми № 5 повинні відповідати сальдо на 31.12.2019 р. за Дт рах. 10, 11 (у розрізі кожної групи активів).

знос

15

Гр. 15 ряд. 105 — 210, 230 — 260 = (гр. 4 + (-) гр. 7 - гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + (-) гр. 13) ряд. 105 — 210, 230 — 260

Ряд. 105 гр. 15 форми № 5 = ряд. 1017 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Сума ряд. 110 — 210, 230 — 250 гр. 15 форми № 5 = ряд. 1012 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

у тому числі:

одержані за фінансовою орендою

первісна (переоцінена) вартість

16

У ряд. 105 — 180 гр. 16 відображають первісну (переоцінену) вартість об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості, отриманих у фінансову оренду станом на 31.12.2019 р. (аналітичні дані сальдо за Дт рах. 10).

Ряд. 260 гр. 16 — алгебраїчна сума ряд. 105 — 180 за гр. 16

знос

17

У ряд. 105 — 180 гр. 17 відображають аналітичні дані сальдо за Кт субрах. 131, 135 станом на 31.12.2019 р. (у частині ОЗ, інвестиційної нерухомості, отриманих за договорами фінансового лізингу).

Ряд. 105 гр. 17 заповнюють тільки в разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю.

Ряд. 260 гр. 17 — алгебраїчна сума ряд. 105 — 180 за гр. 17

передані в оперативну оренду

первісна (переоцінена) вартість

18

У ряд. 100 — 250 гр. 18 відображають первісну (переоцінену) вартість об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА, переданих в оперативну оренду станом на 31.12.2019 р. (аналітичні дані сальдо за Дт рах. 10 і 11).

У ряд. 105 гр. 18 відображають також справедливу вартість переданих в оперативну оренду об’єктів інвестиційної нерухомості, що оцінюються за справедливою вартістю.

Ряд. 260 гр. 18 — алгебраїчна сума ряд. 100 — 250 за гр. 18

знос

19

Ряд. 100 і 220 гр. 19 не заповнюють, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.

У ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 19 відображають аналітичні дані сальдо за Кт субрах. 131, 132, 135 станом на 31.12.2019 р. у частині зносу об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА, переданих в оперативну оренду. При цьому ряд. 105 гр. 19 заповнюють тільки в разі обліку інвестиційної нерухомості за первісною вартістю.

Ряд. 260 гр. 19 — алгебраїчна сума ряд. 105 — 210, 230 — 250 за гр. 19

Розділ III «Капітальні інвестиції». У цьому розділі розкривають інформацію про суми витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів, здійснені за рік. Рядки цього розділу відповідають субрахункам рахунку 15 «Капітальні інвестиції» і слугують для розшифрування показника ряд. 1005 гр. 4 форми № 1. Детальніше про заповнення розділу ІІІ форми № 5 — у табл. 6.4.

Таблиця 6.4. Заповнення розділу «Капітальні інвестиції» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

III. Капітальні інвестиції

Капітальне будівництво

280

Оборот за Дт субрах. 151*

Сальдо за Дт субрах. 151 на 31.12.2019 р.

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

Оборот за Дт субрах. 152*

Сальдо за Дт субрах. 152 на 31.12.2019 р.

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

Оборот за Дт субрах. 153*

Сальдо за Дт субрах. 153 на 31.12.2019 р.

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

Оборот за Дт субрах. 154*

Сальдо за Дт субрах. 154 на 31.12.2019 р.

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

Оборот за Дт субрах. 155*

Сальдо за Дт субрах. 155 на 31.12.2019 р.

* У кореспонденції з Кт рах. 13, 20, 21, 22, 23, 28, 37, 39, 46, 63, 64, 65, 66, 68, 95 та ін.

Інші

330

Разом

340

(Ряд. 280 + ряд. 290 + ряд. 300 + ряд. 310 + ряд. 320 + ряд. 330) гр. 3 форми № 5

(Ряд. 280 + ряд. 290 + ряд. 300 + ряд. 310 + ряд. 320 + ряд. 330) гр. 4 форми № 5

Ряд. 340 гр. 4 форми № 5 = ряд. 1005 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Розділ IV «Фінансові інвестиції». Тут розкривають інформацію про зміну вартості фінансових інвестицій за звітний період з відображенням їх балансової вартості на кінець року. Тобто мета заповнення цього розділу — розшифрування показників ряд. 1030, 1035 і 1160 форми № 1 (див. табл. 6.5).

Таблиця 6.5. Заповнення розділу «Фінансові інвестиції» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

IV. Фінансові інвестиції

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства

350

Дані аналітичного обліку оборотів за Дт субрах. 141 з Кт рах. 30, 31, 41, 42, 46, 72, субрах. 377, 685 та ін.

Дані аналітичного обліку про сальдо за Дт субрах. 141 на 31.12.2019 р. про фінінвестиції в асоційовані, дочірні підприємства та спільну діяльність відповідно

дочірні підприємства

360

спільну діяльність

370

Сума ряд. 350 — 370 гр. 4 форми № 5 = ряд. 1030 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

Дані аналітичного обліку оборотів за Дт субрах. 142, 143, 352 з Кт рах. 30, 31, 46, субрах. 377, 422, 685, 733, 746 та ін.

Дані аналітичного обліку про сальдо за Дт субрах. 142 і 143 на 31.12.2019 р. в розрізі видів інвестицій

Дані аналітичного обліку про сальдо за Дт субрах. 352 на 31.12.2019 р. в розрізі видів інвестицій

акції

390

облігації

400

інші

410

Сума ряд. 380 — 410 гр. 4 форми № 5 = ряд. 1035 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Разом (розд. А + розд. Б)

420

Сума ряд. 350 — 410 гр. 3 форми № 5

Сума ряд. 350 — 410 гр. 4 форми № 5

Сума ряд. 380 — 410 гр. 5 форми № 5

Ряд. 420 гр. 5 форми № 5 = ряд. 1160 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

У рядках під таблицею розшифровують, за якою вартістю інші довгострокові і поточні фінансові інвестиції відображені в Балансі.

При цьому ряд. 421 + ряд. 422 + ряд. 423 форми № 5 = ряд. 1035 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р. У свою чергу, ряд. 424 + ряд. 425 + ряд. 426 форми № 5 = ряд. 1160 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Розділ V «Доходи і витрати». Цей розділ деталізує відомості, наведені у формі № 2. Порядок заповнення розділу V форми № 5 ви можете побачити в табл. 6.6.

Таблиця 6.6. Заповнення розділу «Доходи і витрати» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

V. Доходи і витрати

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів

440

Оборот за Дт субрах. 713 з Кт субрах. 791

Аналітичні дані обороту за Кт субрах. 949 з Дт субрах. 791 (у частині витрат, понесених у зв’язку з операційною орендою)

Операційна курсова різниця

450

Оборот за Дт субрах. 714 з Кт субрах. 791

Оборот за Кт субрах. 945 з Дт субрах. 791

Реалізація інших оборотних активів

460

Оборот за Дт субрах. 712 з Кт субрах. 791

Оборот за Кт субрах. 943 з Дт субрах. 791

Штрафи, пеня, неустойки

470

Оборот за Дт субрах. 715 з Кт субрах. 791

Оборот за Кт субрах. 948 з Дт субрах. 791

Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480

Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 719 (у частині доходів від діяльності об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення) з Кт субрах. 791

Аналітичні дані обороту за Кт субрах. 949 (у частині витрат, понесених у зв’язку з діяльністю об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення) з Дт субрах. 791

Інші операційні доходи і витрати

490

Оборот за Дт субрах. 710, 711, 716, 717, 718, 719 (у частині доходів, не відображених у ряд. 480 гр. 3 форми № 5) з Кт субрах. 791

Оборот за Кт субрах. 940, 941, 942, 944, 946, 947, 949 (у частині витрат, не відображених у ряд. 440 і 480 гр. 4 форми № 5) з Дт субрах. 791

у тому числі:

відрахування до резерву сумнівних боргів

491

Х

Оборот за Дт субрах. 944

з Кт рах. 38

Ряд. 491 гр. 4 форми № 5 = ряд. 775 гр. 4 форми № 5.

непродуктивні витрати і втрати

492

Х

Оборот за Кт субрах. 946, 947

з Дт субрах. 791

Сума ряд. 440 — 490 гр. 3 форми № 5 = ряд. 2120 гр. 3 форми № 2 за 2019 рік.

Сума ряд. 440 — 490 гр. 4 форми № 5 = ряд. 2180 гр. 3 форми № 2 за 2019 рік.

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства

500

Оборот за Дт субрах. 721 з Кт субрах. 792

Оборот за Кт субрах. 961

з Дт субрах. 792

дочірні підприємства

510

Оборот за Дт субрах. 723

з Кт субрах. 792

Оборот за Кт субрах. 963

з Дт субрах. 792

спільну діяльність

520

Оборот за Дт субрах. 722

з Кт субрах. 792

Оборот за Кт субрах. 962

з Дт субрах. 792

Сума ряд. 500 — 520 гр. 3 форми № 5 = ряд. 2200 гр. 3 форми № 2 за 2019 рік.

Сума ряд. 500 — 520 гр. 4 форми № 5 = ряд. 2255 гр. 3 форми № 2 за 2019 рік.

В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди

530

Оборот за Дт субрах. 731

з Кт субрах. 792

Х

Проценти

540

Х

Оборот за Кт субрах. 951

з Дт рах. 15, 23 і субрах. 792

Фінансова оренда активів

550

Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 732 з Кт субрах. 792 (у частині доходів, отриманих від фінансової оренди)

Аналітичні дані обороту за Кт субрах. 952 з Дт рах. 15, 23 і субрах. 792 (у частині витрат, понесених у зв’язку з фінансовою орендою активів)

Інші фінансові доходи і витрати

560

Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 732 (у частині доходів, не відображених у ряд. 550 гр. 3 форми № 5), 733 з Кт субрах. 792

Аналітичні дані обороту за Кт субрах. 952 (у частині витрат, не відображених у ряд. 550 гр. 4 форми № 5) з Дт рах. 15, 23 і субрах. 792

(Ряд. 530 + ряд. 550 + ряд. 560) гр. 3 форми № 5 = ряд. 2220 гр. 3 форми № 2.

Сума ряд. 540 — 560 гр. 4 форми № 5 повинна відповідати сумі показників ряд. 2250 гр. 3 форми № 2, ряд. 342 і ряд. 633 форми № 5.

Г. Інші доходи і витрати

Реалізація фінансових інвестицій

570

Оборот за Дт субрах. 741

з Кт субрах. 793

Оборот за Кт субрах. 971

з Дт субрах. 793

Доходи від об’єднання підприємств

580

Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 746 з Кт субрах. 793 (у частині доходу від об’єднання підприємств)

Результат оцінки корисності

590

Оборот за Дт субрах. 742

з Кт субрах. 793

Оборот за Кт субрах. 972

з Дт субрах. 793

Неопераційна курсова різниця

600

Оборот за Дт субрах. 744

з Кт субрах. 793

Оборот за Кт субрах. 974

з Дт субрах. 793

Безоплатно одержані активи

610

Оборот за Дт субрах. 745

з Кт субрах. 793

Х

Списання необоротних активів

620

Х

Оборот за Кт субрах. 976

з Дт субрах. 793

Інші доходи і витрати

630

Оборот за Дт субрах. 740 і 746 з Кт субрах. 793 (крім доходу, зазначеного в ряд. 580 гр. 3 форми № 5)

Оборот за Кт субрах. 970, 975 і 977 з Дт субрах. 793

Сума ряд. 570 — 610 і ряд. 630 гр. 3 форми № 5 = ряд. 2240 гр. 3 форми № 2 за 2019 рік.

(Ряд. 570 + ряд. 590 + ряд. 600 + ряд. 620 + ряд. 630) гр. 4 форми № 5 = ряд. 2270 гр. 3 форми № 2 за 2019 рік.

Розділ VI «Грошові кошти». У цьому розділі наводять розгорнуту інформацію про наявність грошових коштів на кінець звітного року, тобто розшифровують дані про показник ряд. 1165 гр. 4 форми № 1. Детальніше — у табл. 6.7.

Таблиця 6.7. Заповнення розділу «Грошові кошти» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

VI. Грошові кошти

Готівка

640

Сальдо на 31.12.2019 р. за Дт рах. 30

Поточний рахунок у банку

650

Сальдо на 31.12.2019 р. за Дт субрах. 311, 312

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

Сальдо на 31.12.2019 р. за Дт субрах. 313, 314, 315, 316

Грошові кошти в дорозі

670

Сальдо на 31.12.2019 р. за Дт субрах. 333, 334, 335

Еквіваленти грошових коштів

680

Сальдо на 31.12.2019 р. за Дт субрах. 351

Разом

690

Сума ряд. 640 — 680 гр. 3 форми № 5

Ряд. 690 гр. 3 форми № 5 = ряд. 1165 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р. = ряд. 3415 гр. 3 форми № 3 (або форми № 3-н) за 2019 рік.

Розділ VII «Забезпечення і резерви». Тут наводять інформацію про рух коштів, які резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів. Про те, як правильно заповнити цей розділ форми № 5, ви можете дізнатися з табл. 6.8.

Таблиця 6.8. Заповнення розділу «Забезпечення і резерви» форми № 5

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

VII. Забезпечення і резерви

Залишок на початок року

3

Ряд. 710 — сальдо на 01.01.2019 р. за Кт субрах. 471.

Ряд. 720 — сальдо на 01.01.2019 р. за Кт субрах. 472.

Ряд. 730 — сальдо на 01.01.2019 р. за Кт субрах. 473.

Ряд. 740 — сальдо на 01.01.2019 р. за Кт субрах. 474

(субрахунок «Забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію»).

Ряд. 750 — сальдо на 01.01.2019 р. за Кт субрах. 474 (субрахунок «Забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами»).

У вписуваних ряд. 760 і ряд. 770 можна відобразити сальдо на 01.01.2019 р. за Кт субрах. 477 і 478 відповідно.

Ряд. 775 — сальдо на 01.01.2019 р. за Кт рах. 38

Збільшення за звітний рік:

нараховано (створено)

4

Ряд. 710 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93 і субрах. 941, 949

з Кт субрах. 471.

Ряд. 720 — обороти за Дт субрах. 949 з Кт субрах. 472.

Ряд. 730 — обороти за Дт рах. 23, 91, 93 з Кт субрах. 473.

Ряд. 740 — обороти за Дт субрах. 949 з Кт субрах. 474 (у частині забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію).

Ряд. 750 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 474 (у частині забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами).

Ряд. 760 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 477.

Ряд. 770 — обороти за Дт рах. 10, 15 з Кт субрах. 478.

Ряд. 775 — обороти за Дт субрах. 944 з Кт рах. 38.

Ряд. 775 гр. 4 форми № 5 = ряд. 491 гр. 4 форми № 5

додаткові відрахування

5

Ряд. 710 — 775 гр. 5 заповнюють аналогічно ряд. 710 — 775 гр. 4 у разі коригування у бік збільшення відрахувань на забезпечення майбутніх витрат і платежів згідно з п. 18 П(С)БО 11 (на суму донарахування забезпечень)

Використано у звітному році

6

Ряд. 710 — обороти за Дт субрах. 471 з Кт субрах. 651 і 661.

Ряд. 720 — обороти за Дт субрах. 472 з Кт рах. 30, 31, субрах. 685 та ін.

Ряд. 730 — обороти за Дт субрах. 473 з Кт рах. 20, 22, 63, 65, 66, субрах. 685 та ін.

Ряд. 740 — обороти за Дт субрах. 474 (у частині забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію) з Кт субрахунків відповідних витрат.

Ряд. 750 — обороти за Дт субрах. 474 (у частині забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами) з Кт рах. 31, 63 і субрах. 685.

Ряд. 760 — обороти за Дт субрах. 477 з Кт субрах. 651 і 661.

Ряд. 770 — обороти за Дт субрах. 478 з Кт рах. 20, 22, 63, 65, 66, субрах. 685 та ін.

Ряд. 775 — обороти за Дт рах. 38 з Кт рах. 34, 36, 37 тощо

Сторновано невикористану суму у звітному році

7

Ряд. 710 — 775 гр. 7 заповнюють у разі коригування на дату балансу створених раніше забезпечень у бік зменшення згідно з п. 18 П(С)БО 11.

Ряд. 710 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93 і субрах. 941, 949 з Кт субрах. 471 (сторно) або за Дт субрах. 471 з Кт субрах. 719.

Ряд. 720 — обороти за Дт субрах. 949 з Кт субрах. 472 (сторно)

або за Дт субрах. 472 з Кт субрах. 719.

Ряд. 730 — обороти за Дт рах. 23, 91, 93 з Кт субрах. 473 (сторно)

або за Дт субрах. 473 з Кт субрах. 719.

Ряд. 740 — обороти за Дт субрах. 949 з Кт субрах. 474 (сторно) або за Дт субрах. 474 з Кт субрах. 719 (у частині забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію).

Ряд. 750 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 474 (сторно) або за Дт субрах. 474 з Кт субрах. 719 (у частині забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами).

Ряд. 760 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 477 (сторно)

або за Дт субрах. 477 з Кт субрах. 719.

Ряд. 770 — обороти за Дт субрах. 478 з Кт субрах. 719.

Ряд. 775 — обороти за Дт субрах. 944 з Кт рах. 38 (сторно)

або за Дт рах. 38 з Кт субрах. 719

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

8

У ряд. 710 — 775 гр. 8 відображають суму очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, яка була врахована при оцінці забезпечень (за видами забезпечень)

Залишок на кінець року

9

Ряд. 710 — сальдо на 31.12.2019 р. за Кт субрах. 471.

Ряд. 720 — сальдо на 31.12.2019 р. за Кт субрах. 472.

Ряд. 730 — сальдо на 31.12.2019 р. за Кт субрах. 473.

Ряд. 740 — сальдо на 31.12.2019 р. за Кт субрах. 474

(субрахунок «Забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію»).

Ряд. 750 — сальдо на 31.12.2019 р. за Кт субрах. 474 (субрахунок «Забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами»).

Ряд. 760 — сальдо на 31.12.2019 р. за Кт субрах. 477.

Ряд. 770 — сальдо на 31.12.2019 р. за Кт субрах. 478.

Ряд. 775 — сальдо на 31.12.2019 р. за Кт рах. 38

Гр. 9 ряд. 710 — 780 форми № 5 = (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 - гр. 6 - гр. 7) ряд. 710 — 780 форми № 5.

Ряд. 780 гр. 3 — 9 форми № 5 = сума ряд. 710 — 775 за гр. 3 — 9 форми № 5 відповідно.

Розділ VIII «Запаси». У цьому розділі деталізують інформацію про балансову вартість запасів і поточних біологічних активів на кінець звітного року (ряд. 1100 і 1110 гр. 4 форми № 1), а також наводять відомості про їх переоцінку протягом року. У табл. 6.9 наведемо відповідність рядків розділу VIII регістрам бухгалтерського обліку.

Таблиця 6.9. Заповнення розділу «Запаси» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації

уцінка

VIII. Запаси

Сировина і матеріали

800

Сальдо на 31.12.2019 р. за Дт субрах. 201, 206, 209

Обороти за Дт субрах. 201, 209

з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 201, 209

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

Сальдо на 31.12.2019 р. за Дт субрах. 202

Обороти за Дт субрах. 202 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 202

Паливо

820

Сальдо на 31.12.2019 р. за Дт субрах. 203

Обороти за Дт субрах. 203 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 203

Тара і тарні матеріали

830

Сальдо на 31.12.2019 р. за Дт субрах. 204

Обороти за Дт субрах. 204 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 204

Будівельні матеріали

840

Сальдо на 31.12.2019 р. за Дт субрах. 205

Обороти за Дт субрах. 205 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 205

Запасні частини

850

Сальдо на 31.12.2019 р. за Дт субрах. 207

Обороти за Дт субрах. 207 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 207

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

Сальдо на 31.12.2019 р. за Дт субрах. 208

Обороти за Дт субрах. 208 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 208

Поточні біологічні активи

870

Сальдо на 31.12.2019 р. за Дт рах. 21

Обороти за Дт рах. 21 з Кт субрах. 710, 719

Обороти за Дт субрах. 940, 946 з Кт рах. 21

Ряд. 870 гр. 3 форми № 5 = ряд. 1110 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

Сальдо на 31.12.2019 р. за Дт рах. 22

Обороти за Дт рах. 22 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт рах. 22

Сума ряд. 800 — 860 і ряд. 880 гр. 3 форми № 5 = ряд. 1101 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Незавершене виробництво

890

Сальдо на 31.12.2019 р. за Дт рах. 23, 25

Обороти за Дт рах. 23, 25 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт рах. 23, 25

Ряд. 890 гр. 3 форми № 5 = ряд. 1102 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Готова продукція

900

Сальдо на 31.12.2019 р. за Дт рах. 26, 27

Обороти за Дт рах. 26, 27 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт рах. 26, 27

Ряд. 900 гр. 3 форми № 5 = ряд. 1103 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Товари

910

Згорнуте сальдо на 31.12.2019 р. за Дт рах. 28 (тобто за мінусом сальдо за Кт субрах. 285) без урахування сальдо за Дт субрах. 286

Обороти за Дт рах. 28 (за винятком субрах. 286) з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт рах. 28 (за винятком субрах. 286)

Ряд. 910 гр. 3 форми № 5 = ряд. 1104 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Разом

920

Ряд. 920 гр. 3 — 5 = сума ряд. 800 — 910 за гр. 3 — 5 форми № 5 відповідно

(Ряд. 920 - ряд. 870) гр. 3 форми № 5 = ряд. 1100 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Зверніть увагу: інформацію про необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу, в ряд. 800 — 920 розділу VIII «Запаси» форми № 5 не відображають. Вартість таких активів на кінець звітного періоду (сальдо за Дт субрах. 286 на 31.12.2019 р.) зазначають у ряд. 926 форми № 5.

Розділ IX «Дебіторська заборгованість». Тут наводять інформацію за групами дебіторської заборгованості залежно від строків її непогашення. Детальніше — у табл. 6.10.

Таблиця 6.10. Заповнення розділу «Дебіторська заборгованість» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т. ч. за строками непогашення

до 12 місяців

від 12

до 18 місяців

від 18

до 36 місяців

IX. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

Сальдо на 31.12.2019 р. за Дт рах. 36

Аналітичні дані сальдо на 31.12.2019 р. за Дт рах. 36 залежно від строку прострочення погашення заборгованості

Зверніть увагу: згідно з п. 151 Методрекомендацій № 476 ряд. 940 гр. 3 форми № 5 = ряд. 1125 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р. Цієї рівності можна досягти, тільки якщо в ряд. 940 форми № 5 заборгованість зазначати за мінусом резерву сумнівних боргів. Проте це зробить розділ IX форми № 5 неінформативним щодо простроченої заборгованості, адже саме за нею зазвичай створюють резерв сумнівних боргів. Тому, на нашу думку, в цьому розділі відображати дебіторську заборгованість потрібно за первісною вартістю.

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

Сальдо на 31.12.2019 р. за Дт субрах. 372, 374, 375, 376, 377, 378, рах. 65, 66 та ін., на яких обліковується поточна дебіторська заборгованість

Аналітичні дані сальдо на 31.12.2019 р. за Дт субрах. 372, 374, 375, 376, 377, 378, рах. 65, 66 та ін. залежно від строку прострочення погашення такої заборгованості

Розділ X «Нестачі і втрати від псування цінностей». У розділі Х розкривають інформацію, яка відображається за дебетом субрах. 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей». Детальніше про заповнення цього розділу — у табл. 6.11.

Таблиця 6.11. Заповнення розділу «Нестачі і втрати від псування цінностей» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Сума

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

Оборот за Дт субрах. 947 з Кт рах. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

Відображають суми нестач і втрат, за якими у звітному році встановлено винних осіб (річний обіг за Дт субрах. 375 з Кт субрах. 716)

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

Відображають суми нестач і втрат,

за якими винних осіб не встановлено:

сальдо за Дт субрах. 072 на 31.12.2019 р.

Розділ XI «Будівельні контракти». Цей розділ заповнюють підрядні будівельні організації.

Як це правильно зробити, а також дані яких рахунків і субрахунків при цьому потрібно використовувати, ви дізнаєтеся з табл. 6.12.

Таблиця 6.12. Заповнення розділу «Будівельні контракти» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Сума

XI. Будівельні контракти

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

Наводять річний оборот за Дт субрах. 238 «Завершені етапи за незавершеними будівельними контрактами»

з Кт субрах. 239 «Проміжні рахунки»

Нагадаємо: згідно з п. 18 П(С)БО 18 дохід за будівельними контрактами відображають за Дт рах. 36

з Кт субрах. 703 й одночасно за Дт субрах. 238 з Кт субрах. 239 (без урахування ПДВ).

Заборгованість на кінець звітного року:

валова замовників

1120

Тут показують додатний результат різниці між сальдо за Дт субрах. 238 і за Кт субрах. 239 на 31.12.2019 р.

валова замовникам

1130

У цьому рядку показують додатний результат різниці між сальдо за Кт субрах. 239 і за Дт субрах. 238 на 31.12.2019 р.

Приклад визначення валової заборгованості замовників і валової заборгованості замовникам можна знайти в додатку до П(С)БО 18.

з авансів отриманих

1140

Відображають інформацію про «незакриті» суми авансів, отриманих для фінансування витрат за будівельним контрактом (сальдо за Кт субрах. 681 на 31.12.2019 р.)

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

Зазначають суму проміжних рахунків, яка не сплачується підряднику до виконання умов, передбачених будівельним контрактом для виплати таких сум, або до усунення дефектів

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

Розкривають інформацію щодо незавершених будівельних контрактів про вартість робіт, які визнані виконаними субпідрядниками, тобто «закриті» актами. Вартість таких робіт відображають записом за Дт субрах. 230 «Витрати за будівельним контрактом» з Кт рах. 63

Розділ XII «Податок на прибуток». Дані розділу ХII розшифровують інформацію про порядок формування залишку на рахунках обліку відстрочених податкових активів (рах. 17) і відстрочених податкових зобов’язань (рах. 54). Алгоритм заповнення цього розділу форми № 5 відображено у табл. 6.13.

Таблиця 6.13. Заповнення розділу «Податок на прибуток» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Сума

XII. Податок на прибуток

Поточний податок на прибуток

1210

Відображають суму податку, визначену згідно з податковим законодавством

На наш погляд, у цьому рядку потрібно відображати також суму податку на прибуток, не сплачену до бюджету внаслідок звільнення від оподаткування.

Ряд. 1210 гр. 3 форми № 5 = (ряд. 1241 + ряд. 1251) гр. 3 форми № 5.

Відстрочені податкові активи:

на початок звітного року

1220

Сальдо на 01.01.2019 р. за Дт рах. 17

Додатний результат різниці (ряд. 1220 - ряд. 1230) гр. 3 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1045 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2019 р.

на кінець звітного року

1225

Сальдо на 31.12.2019 р. за Дт рах. 17

Додатний результат різниці (ряд. 1225 - ряд. 1235) гр. 3 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1045 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Ряд. 1225 гр. 3 форми № 5 = (ряд. 1220 - (+) ряд. 1242 - (+) ряд. 1252) гр. 3 форми № 5.

Відстрочені податкові зобов’язання:

на початок звітного року

1230

Сальдо на 01.01.2019 р. за Кт рах. 54

Додатний результат різниці (ряд. 1230 - ряд. 1220) гр. 3 форми № 5 = ряд. 1500 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2019 р.

на кінець звітного року

1235

Сальдо на 31.12.2019 р. за Кт рах. 54

Додатний результат різниці (ряд. 1235 - ряд. 1225) гр. 3 форми № 5 = ряд. 1500 гр. 4 форми № 1

на 31.12.2019 р.

Ряд. 1235 гр. 3 форми № 5 = (ряд. 1230 + (-) ряд. 1243 + (-) ряд. 1253) гр. 3 форми № 5.

Включено до Звіту про фінансові результати — усього

1240

Ряд. 2300 гр. 3 форми № 2.

Дохід від податку на прибуток показують у дужках

Ряд. 1240 гр. 3 форми № 5 = (ряд. 1241 + (-) ряд. 1242 + (-) ряд. 1243) гр. 3 форми № 5.

у тому числі:

поточний податок на прибуток

1241

Відображають поточний податок на прибуток, окрім податку на прибуток, нарахованого за рахунок зменшення власного капіталу підприємства

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

Показують зміну ВПА за рік:

— зменшення (списання) ВПА (Дт рах. 98 — Кт рах. 17);

— збільшення (поява) ВПА (Дт рах. 17 — Кт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток, рах. 98).

Збільшення ВПА наводять у дужках (віднімають)

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

Наводять зміни ВПЗ за рік, окрім тих, які відображені за рахунок власного капіталу:

— збільшення (поява) ВПЗ (Дт рах. 98 — Кт рах. 54);

— зменшення (списання) ВПЗ (Дт рах. 54 — Кт рах. 98, субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток).

Зменшення ВПЗ показують у дужках (віднімають)

Відображено у складі власного капіталу — усього

1250

(Ряд. 1251 + (-) ряд. 1252 + (-) ряд. 1253) гр. 3 форми № 5

у тому числі:

поточний податок на прибуток

1251

Показують поточний податок на прибуток, нарахований за рахунок зменшення власного капіталу підприємства згідно з вимогами п. 4 П(С)БО 17

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

Заповнюють у разі відображення змін ВПЗ за рахунок власного капіталу підприємства відповідно до п. 4 П(С)БО 17 (ср. ). Наприклад, ВПЗ можуть з’явитися у зв’язку з дооцінкою необоротних активів

(Дт рах. 41 — Кт рах. 54).

Зменшення ВПЗ наводять у дужках (віднімають)

(Ряд. 1210 - (ряд. 1225 - ряд. 1220) + (ряд. 1235 - ряд. 1230)) гр. 3 форми № 5 = (ряд. 1250 + (-) ряд. 1240) гр. 3 форми № 5.

Розділ XIII «Використання амортизаційних відрахувань». Цей розділ заповнюють на підставі даних про обороти за позабалансовим рах. 09 «Амортизаційні відрахування». Про те, як це правильно зробити, — у табл. 6.14. При цьому зауважте, що тут не відображають вартість капітальних інвестицій, здійснених за рахунок бюджетних коштів і коштів цільового фінансування, а також вартість необоротних активів, внесених до статутного капіталу підприємства та отриманих безоплатно.

Таблиця 6.14. Заповнення розділу ХIII форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Сума

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Нараховано за звітний рік

1300

Річний оборот за Дт позабалансового рах. 09

Ряд. 1300 гр. 3 форми № 5 = ряд. 080 гр. 10 + ряд. 260 гр. 10 + ряд. 1430 гр. 8 форми № 5.

Використано за рік — усього

1310

Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 15. Крім того, у цьому рядку необхідно врахувати вартість будівельних матеріалів, призначених забудовником для будівництва об’єктів ОЗ, які з якихось причин не були включені до капітальних інвестицій (див. лист Мінфіну від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570)

Ряд. 1310 гр. 3 форми № 5 = (ряд. 1311 + ряд. 1312 + ряд. 1314 + ряд. 1315 + ряд. 1316 + ряд. 1317) гр. 3 форми № 5.

Зверніть увагу: сума, зазначена в ряд. 1310 форми № 5, може перевищувати суму, відображену в ряд. 1300. Це пов’язано з тим, що в попередні роки капітальні інвестиції могли бути менше нарахованої за ці періоди амортизації. Але майте на увазі: сальдо за Кт рах. 09 виникнути не повинно.

в тому числі на:

будівництво об’єктів

1311

Аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 151, а також вартість будівельних матеріалів, використаних для будівництва, але не включених до капітальних інвестицій (крім капінвестицій за рахунок позикових коштів)

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

Аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 152, а також вартість будматеріалів, використаних для виготовлення і поліпшення ОЗ, але не включених до капітальних інвестицій (крім капінвестицій за рахунок позикових коштів)

з них машини та обладнання

1313

Аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 152 у частині вартості машин та обладнання (крім капінвестицій за рахунок позикових коштів)

У тому числі з ряд. 1312. Показник не бере участі в розрахунку значення ряд. 1310 форми № 5.

придбання (створення) нематеріальних активів

1314

Аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 154 (крім капінвестицій за рахунок позикових коштів)

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

Наводять відомості про погашені протягом року кредити і позики, отримані для будівництва, виготовлення (створення) або придбання необоротних активів

1316

У вписуваних рядках відображають дані про придбання (виготовлення, вирощування) необоротних активів, не зазначених у ряд. 1311 — 1315, зокрема:

— інших необоротних матеріальних активів (аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 153);

— довгострокових біологічних активів (аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 155).

Тут не відображають капінвестиції за рахунок позикових коштів

1317

Розділ XIV «Біологічні активи». Цей розділ заповнюють підприємства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність. Тут розшифровують інформацію, наведену в ряд. 1020 — 1022 і ряд. 1110 форми № 1. Про порядок заповнення розділу XIV форми № 5 ви можете дізнатися з табл. 6.15.

Таблиця 6.15. Заповнення розділу «Біологічні активи» форми № 5

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

XIV. Біологічні активи

Обліковуються за первісною вартістю

Залишок на початок року

первісна вартість

3

У ряд. 1410 — 1415 гр. 3 відображають аналітичні дані сальдо за Дт субрах. 162, 164, 166 на 01.01.2019 р. (усього і за групами довгострокових біологічних активів).

У ряд. 1420 — 1424 гр. 3 відображають аналітичні дані сальдо за Дт субрах. 213 на 01.01.2019 р. (усього і за групами поточних біологічних активів)

Ряд. 1410 гр. 3 форми № 5 = ряд. 1021 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2019 р.

(Гр. 3 + гр. 13) ряд. 1420 форми № 5 = ряд. 1110 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Ряд. 1410 гр. 3 — 17 форми № 5 = сума ряд. 1411 — 1415 за гр. 3 — 17 форми № 5.

Ряд. 1420 гр. 3 — 17 форми № 5 = сума ряд. 1421 — 1424 за гр. 3 — 17 форми № 5.

Ряд. 1430 гр. 3 — 17 форми № 5 = (ряд. 1410 + ряд. 1420) гр. 3 — 17 форми № 5.

накопичена амортизація

4

У ряд. 1410 — 1415 гр. 4 відображають сальдо за Кт субрах. 134 на 01.01.2019 р. (всього і в розрізі груп довгострокових біологічних активів).

Ряд. 1420 — 1424 гр. 4 не заповнюють

Ряд. 1410 гр. 4 форми № 5 = ряд. 1022 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Надійшло за рік

5

У ряд. 1410 — 1415 гр. 5 відображають первісну вартість довгострокових біологічних активів, що надійшли протягом звітного року: обороти

за Дт субрах. 162, 164, 166 з Кт субрах. 155, 286, 424, рах. 46, 48, 69.

У ряд. 1420 — 1424 гр. 5 відображають первісну вартість поточних біологічних активів, що надійшли протягом звітного року: обороти

за Дт субрах. 213 з Кт рах. 23, 37, 46, 48, 63, 68 і субрах. 718, 719

Вибуло за рік

первісна вартість

6

У ряд. 1410 — 1415 гр. 6 відображають первісну вартість довгострокових біологічних активів, що вибули протягом звітного року: обороти за Дт субрах. 134, 286, 377, 976 з Кт субрах. 162, 164, 166. У цій же графі відображають переведення довгострокових біологічних активів з групи активів, що обліковуються за первісною вартістю, до групи активів, що обліковуються за справедливою вартістю: оборот за Дт субрах. 134, 161, 163, 165, 949 з Кт субрах. 162, 164, 166.

У ряд. 1420 — 1424 гр. 6 відображають первісну вартість поточних біологічних активів, що вибули протягом звітного року: обороти за Дт субрах. 155, 212, 377, 901, 947, 949 з Кт субрах. 213

накопичена амортизація

7

У ряд. 1410 — 1415 гр. 7 відображають списання суми накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів, що вибули протягом року, і переведених зі складу активів, які обліковуються за первісною вартістю, до групи активів, що обліковуються за справедливою вартістю: оборот за Дт субрах. 134 з Кт субрах. 162, 164.

Ряд. 1420 — 1424 гр. 7 не заповнюють

Нараховано амортизації за рік

8

У ряд. 1410 — 1415 гр. 8 відображають суму нарахованої протягом року амортизації довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю. Річний оборот за Дт рах. 23 з Кт субрах. 134 (за Дт рах. 83 з Кт субрах. 134 — для підприємств, що застосовують рахунки класу 8).

Ряд. 1420 — 1424 гр. 8 не заповнюють

Втрати від зменшення корисності

9

У ряд. 1410 — 1415 гр. 9 відображають суму втрат від зменшення корисності довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю: оборот за Дт субрах. 972 з Кт субрах. 134.

На наш погляд, у ряд. 1420 — 1424 гр. 9 слід відображати суму уцінки поточних біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю: оборот за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 213

Вигоди від відновлення корисності

10

У ряд. 1410 — 1415 гр. 10 відображають вигоди від відновлення корисності довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю: оборот за Дт субрах. 134 з Кт субрах. 742.

На нашу думку, у ряд. 1420 — 1424 гр. 10 показують суму збільшення чистої вартості реалізації поточних біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю, у межах проведеної раніше уцінки: аналітичні дані обороту за Дт субрах. 213 з Кт субрах. 719

Залишок на кінець року

первісна вартість

11

Гр. 11 ряд. 1410 — 1415 = (гр. 3 + гр. 5 - гр. 6) ряд. 1410 — 1415.

Гр. 11 ряд. 1420 — 1424 = (гр. 3 + гр. 5 - гр. 6 - гр. 9 + гр. 10)

ряд. 1420 — 1424

Ряд. 1410 гр. 11 форми № 5 = ряд. 1021 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Показник ряд. 1410 гр. 11 форми № 5 повинен відповідати сальдо за Дт субрах. 162, 164, 166 на 31.12.2019 р.

Показник ряд. 1420 гр. 11 форми № 5 повинен відповідати сальдо за Дт субрах. 213 на 31.12.2019 р.

(Гр. 11 + гр. 17) ряд. 1420 форми № 5 = ряд. 1110 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

накопичена амортизація

12

Гр. 12 ряд. 1410 — 1415 = (гр. 4 - гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 - гр. 10) ряд. 1410 — 1415.

Ряд. 1420 — 1424 гр. 12 не заповнюють

Ряд. 1410 гр. 12 форми № 5 = ряд. 1022 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Показник ряд. 1410 гр. 12 форми № 5 повинен відповідати сальдо за Кт субрах. 134 на 31.12.2019 р.

Обліковуються за справедливою вартістю

Залишок на початок року

13

У ряд. 1410 — 1415 гр. 13 відображають аналітичні дані сальдо

за Дт субрах. 161, 163, 165 на 01.01.2019 р. (усього і за групами активів)

У ряд. 1420 — 1424 гр. 13 відображають аналітичні дані сальдо

за Дт субрах. 211 і 212 на 01.01.2019 р. (усього і за групами активів)

Ряд. 1410 гр. 13 форми № 5 = (ряд. 1020 + ряд. 1022 - ряд. 1021) гр. 3 форми № 1 на 31.12.2019 р.

(Гр. 13 + гр. 3) ряд. 1420 форми № 5 = ряд. 1110 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Надійшло за рік

14

У ряд. 1410 — 1415 гр. 14 відображають справедливу вартість довгострокових біологічних активів, що надійшли (створені) протягом звітного року: обороти за Дт субрах. 161, 163, 165 з Кт субрах. 155, 162, 164, 166, 286, 424, 746, рах. 46, 48, 69.

У ряд. 1420 — 1424 гр. 14 відображають справедливу вартість поточних біологічних активів, що надійшли (створені) протягом звітного року: обороти за Дт субрах. 211, 212 з Кт рах. 23, 37, 46, 48, 63, 68, субрах. 213, 718, 719

Зміни вартості за рік

15

У ряд. 1410 — 1415 гр. 15 відображають зміни справедливої вартості довгострокових біологічних активів на дату балансу:

— збільшення — обороти за Дт субрах. 161, 163, 165 з Кт субрах. 710;

— зменшення — обороти за Дт субрах. 940 з Кт субрах. 161, 163, 165.

У ряд. 1420 — 1424 гр. 15 відображають зміни справедливої вартості поточних біологічних активів на дату балансу:

— збільшення — обороти за Дт субрах. 211, 212 з Кт субрах. 710;

— зменшення — обороти за Дт субрах. 940 з Кт субрах. 211, 212. Зменшення вартості зазначають у дужках (віднімають)

Вибуло за рік

16

У ряд. 1410 — 1415 гр. 16 відображають справедливу вартість довгострокових біологічних активів, що вибули протягом звітного року: обороти за Дт субрах. 286, 377, 976 з Кт субрах. 161, 163, 165.

У ряд. 1420 — 1424 гр. 16 відображають справедливу вартість поточних біологічних активів, що вибули протягом звітного року: обороти за Дт субрах. 155, 377, 901, 947, 949 і рах. 23 з Кт субрах. 211, 212

Залишок на кінець року

17

Гр. 17 ряд. 1410 — 1424 = (гр. 13 + гр. 14 + (-) гр. 15 - гр. 16)

ряд. 1410 — 1424

Ряд. 1410 гр. 17 форми № 5 = (ряд. 1020 + ряд. 1022 - ряд. 1021) гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Показник ряд. 1410 гр. 17 форми № 5 повинен відповідати сальдо за Дт субрах. 161, 163, 165 на 31.12.2019 р.

Показник ряд. 1420 гр. 17 форми № 5 повинен відповідати сальдо за Дт субрах. 211, 212 на 31.12.2019 р.

(Гр. 11 + гр. 17) ряд. 1420 форми № 5 = ряд. 1110 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Розділ ХV «Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів». Його заповнюють підприємства, що здійснюють сільськогосподарську діяльність. Які дані при цьому використовують, див. у табл. 6.16.

Таблиця 6.16. Заповнення розділу ХV форми № 5

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

ХV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації

сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Вартість первісного визнання

3

У гр. 3 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 відображають вартість первісного визнання сільгосппродукції та додаткових біологічних активів у розрізі їх видів: оборот за Дт рах. 21 і 27 з Кт рах. 23

Ряд. 1500 гр. 3 — 11 форми № 5 = сума ряд. 1510, 1513 — 1519 за гр. 3 — 11 форми № 5.

Ряд. 1520 гр. 3 — 11 форми № 5 = сума ряд. 1530, 1533 — 1539 за гр. 3 — 11 форми № 5.

Ряд. 1540 гр. 3 — 11 форми № 5 = (ряд. 1500 + ряд. 1520) гр. 3 — 11 форми № 5.

Витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями

4

У гр. 4 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 відображають суму витрат, пов’язаних з біологічними перетвореннями: оборот за Дт рах. 23 з Кт рах. 13, 20, 21, 22, 23, 27, 63, 65, 66, 68, 91

(Гр. 3 - гр. 4) ряд. 1500, 1520 і 1540 форми № 5 = (гр. 5 - гр. 6) ряд. 1500, 1520 і 1540 форми № 5 відповідно.

Результат від первісного визнання

дохід

5

Гр. 5 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 = (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539, якщо гр. 3 > гр. 4

Ряд. 1540 гр. 5 форми № 5 = ряд. 2122 гр. 3 форми № 2 за звітний період.

витрати

6

Гр. 6 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 = (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539, якщо гр. 3 < гр. 4

Ряд. 1540 гр. 6 форми № 5 = ряд. 2182 гр. 3 форми № 2 за звітний період.

Уцінка

7

У гр. 7 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 відображають зміну вартості сільгосппродукції та додаткових біологічних активів на дату балансу: аналітичні дані річного обороту за Дт субрах. 946 з Кт рах. 21, 27

На нашу думку, значення гр. 7 повинно бути зменшено на суму дооцінки сільгосппродукції та додаткових біологічних активів (у межах проведеної раніше уцінки): обороти за Дт рах. 21, 27 з Кт субрах. 719. Причому якщо уцінка відбулася в попередньому році, а дооцінка — у звітному, то можлива ситуація, за якої у гр. 7 буде відображена сума не уцінки, а дооцінки, яка повинна збільшити значення гр. 11.

Виручка від реалізації

8

У гр. 8 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 відображають суму виручки (доходу) від реалізації сільгосппродукції та додаткових біологічних активів (за мінусом непрямих податків): аналітичні дані обороту за Дт субрах. 701 з Кт субрах. 791

Собівартість реалізації

9

У гр. 9 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 відображають собівартість реалізованої сільгосппродукції та додаткових біологічних активів: аналітичні дані обороту за Дт субрах. 791 з Кт субрах. 901

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

реалізації

10

Гр. 10 ряд. 1500 — 1540 = (гр. 8 - гр. 9) ряд. 1500 — 1540.

Збиток від реалізації наводять у дужках і віднімають при визначенні значення гр. 11

первісного визнання та реалізації

11

Гр. 11 ряд. 1500 — 1540 = (гр. 5 - гр. 6 - (+) гр. 7 + (-) гр. 10)

ряд. 1500 — 1540

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі