Теми статей
Обрати теми

Підстави для звільнення

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Савченко Олена, налоговый эксперт, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Серпень, 2020/№ 67
Друк
Завжди актуальна тема звільнення працівників у «карантинний» час стала ще «гарячішою». І хоча сподіваємося, що такої хвилі звільнень у країні в найближчому майбутньому не буде, все ж озброїмо вас необхідними знаннями із цього важливого питання. Так, із цього спецвипуску ви дізнаєтеся, з яких підстав та в якому порядку може бути припинено трудовий договір, як внести до трудової книжки запис про звільнення та як здійснити остаточний розрахунок зі звільненим працівником. Спецвипуск для вас підготували редактор Наталія Вороная, податковий експерт Наталія Чернишова та експерт з питань оплати праці Олена Савченко.

Для того щоб розстатися з працівником без наслідків і проблем, роботодавцю потрібно чітко дотриматися процедури звільнення і виконати певний алгоритм дій залежно від того, яка з підстав для звільнення працівника матиме місце.

Інакше кажучи, починати процедуру звільнення потрібно з відповіді на запитання: на якій підставі буде розірваний трудовий договір? Перелік таких підстав закріплено в КЗпП. Представимо його в табл. 1.1.

Таблиця 1.1. Підстави для припинення трудового договору

№ з/п

Підстава

Норма КЗпП

1

Угода сторін

П. 1 ч. 1 ст. 36

2

Закінчення строку, на який був укладений трудовий договір (пп. 2 і 3 ст. 23 КЗпП), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не поставила вимогу про їх припинення

П. 2 ч. 1 ст. 36

3

Призов або вступ працівника чи власника — фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи та посада (див. ч. 3 ст. 119 КЗпП)*

П. 3 ч. 1 ст. 36

* Нагадаємо: у разі призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або в разі прийняття на військову службу за контрактом під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення з військової служби за працівником зберігається робоче місце, тобто трудовий договір з ним не розривається (ч. 3 ст. 119 КЗпП).

4

Переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду

П. 5 ч. 1 ст. 36

5

Відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці

П. 6 ч. 1 ст. 36

6

Набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження цієї роботи

П. 7 ч. 1 ст. 36

7

Укладення трудового договору (контракту) всупереч вимогам Закону № 1700, установленим для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення

П. 71 ч. 1 ст. 36

8

Підстави, передбачені Законом України «Про очищення влади» від 16.09.2014 р. № 1682-VII

П. 72 ч. 1 ст. 36

9

Набрання законної сили рішенням суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави стосовно особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в передбачених ст. 290 ЦПКУ випадках

П. 73 ч. 1 ст. 36

10

Підстави, передбачені контрактом

П. 8 ч. 1 ст. 36

11

Розірвання з ініціативи працівника:

— безстрокового трудового договору

Ст. 38

строкового трудового договору

Ст. 39

12

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку:

— змін в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників

П. 1 ч. 1 ст. 40

— виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню цієї роботи, а також у разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або його скасування, якщо виконання покладених на працівника обов’язків вимагає доступу до державної таємниці

П. 2 ч. 1 ст. 40

— систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення

П. 3 ч. 1 ст. 40

— прогулу (у тому числі відсутності на роботі більше 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин

П. 4 ч. 1 ст. 40

— нез’явлення на роботу протягом більш як 4 місяців підряд унаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні*

П. 5 ч. 1 ст. 40

— поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу

П. 6 ч. 1 ст. 40

— появи на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного сп’яніння

П. 7 ч. 1 ст. 40

— вчинення за місцем роботи розкрадання (у тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу

П. 8 ч. 1 ст. 40

— призову або мобілізації власника — фізичної особи під час особливого періоду

П. 10 ч. 1 ст. 40

— встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку він прийнятий, або виконуваній роботі протягом строку випробування

П. 11 ч. 1 ст. 40

* За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

13

Додаткові підстави для розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників у випадку:

— одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності (філії, представництва, відділення або іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації всіх форм власності, його заступниками

П. 1 ч. 1 ст. 41

— винних дій керівника підприємства, установи, організації, у результаті яких заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах нижче встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати

П. 11 ч. 1 ст. 41

— винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу

П. 2 ч. 1 ст. 41

— вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням цієї роботи

П. 3 ч. 1 ст. 41

— перебування всупереч вимогам Закону № 1700 у прямому підпорядкуванні в близької особи

П. 4 ч. 1 ст. 41

— наявність у працівника реального або потенційного конфлікту інтересів, який має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, передбачений Законом № 1700

П. 41 ч. 1 ст. 41

— припинення повноважень посадових осіб

П. 5 ч. 1 ст. 41

— повторного порушення посадовою особою вимог законодавства про ліцензування, з питань видачі документів дозвільного характеру або у сфері надання адміпослуг, передбачених ст. 16610, 16612, 18844 КУпАП

Ч. 2 ст. 41

14

Розірвання трудового договору з керівником підприємства, установи, організації, який порушує законодавство про працю, про колективні договори, Закон № 1045 на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)

Ст. 45

15

Розірвання трудового договору (у тому числі строкового) з неповнолітнім на вимогу його батьків, усиновителів та піклувальників, а також державних органів і службових осіб, на яких покладено нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю, у разі, коли продовження його чинності загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси

Ст. 199

16

Звільнення за підставами, передбаченими іншими нормативно-правовими актами*

Ст. 7

* Наприклад, спеціальні підстави для звільнення передбачено для держслужбовців Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII. Крім того, на підставі ст. 7 КЗпП можуть бути звільнені певні категорії працівників у зв’язку з порушенням правил їх прийняття на роботу. Так, на підставі цієї статті може бути звільнена особа, прийнята на посаду, займати яку вона не має права протягом певного строку згідно з вироком суду.

Зверніть увагу: підстави для звільнення працівників з п. 16 табл. 1.1 можуть бути встановлені не лише законами, але й підзаконними актами (актами органів виконавчої влади) за умови, що відповідні державні органи уповноважені видавати такі акти.

Звільнення за підставами, переліченими в пп. 3, 4, 7 і 8 ч. 1 ст. 40, а також пп. 1, 11, 2 і 3 ч. 1 ст. 41 КЗпП (див. табл. 1.1), є заходом дисциплінарного стягнення. Це означає, що застосовувати таке стягнення потрібно з дотриманням певних строків та порядку. У протилежному випадку звільнення працівника може бути визнане незаконним. Детальніше про це ми поговоримо в інших розділах, розглядаючи кожну підставу для звільнення окремо.

Ще один момент. Якщо громадянин України уклав трудовий договір з українським роботодавцем, але працює за цим договором за кордоном, то на такі трудові відносини поширюються вимоги КЗпП (п. 2 ч. 1 ст. 53 Закону України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 р. № 2709-IV). Розірвання подібних договорів здійснюється на тих же підставах, що й в Україні, і вимагає від сторін виконання тих самих умов КЗпП.

Не є підставою для звільнення працівників зміна підлеглості підприємства або його власників

При реорганізації (злитті, приєднанні, поділі, виділенні, перетворенні) юридичних осіб дія трудових договорів також не припиняється. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в таких випадках можливе тільки у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП), див. «9. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця» цього номера.

Далі розглянемо детальніше вимоги до порядку звільнення за тією чи іншою підставою, перелічимо документи, які можуть бути потрібні в кожному з випадків, і поговоримо про алгоритм звільнення працівників.

висновки

  • Трудовий договір може бути розірваний на вимогу самого працівника або роботодавця, а також з незалежних від них причин, передбачених трудовим законодавством.
  • Зміна власника підприємства не є підставою для розірвання трудових договорів з його працівниками.
  • Якщо звільнення є заходом дисциплінарного стягнення, необхідно дотримуватися строків і порядку, передбачених для застосування таких стягнень.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі