Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Додаток ТЦ — трансфертне ціноутворення

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Солошенко Людмила, податковий експерт, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Січень, 2020/№ 7
Друк
Цей додаток призначений для платників податку на прибуток, які здійснювали у звітному році контрольовані операції та потрапили під трансфертне ціноутворення та норми «трансфертної» ст. 39 ПКУ.

Заповнюють додаток ТЦ платники податку на прибуток, які вирішили за контрольованими операціями проводити самостійні коригування відповідно до п.п. 39.5.4 ПКУ. Тобто якщо умови здійснення контрольованих операцій не відповідають принципу «витягнутої руки», що, у свою чергу, призводить до завищення витрат (у разі придбання за «завищеною» ціною) або заниження доходів (у разі продажу за «заниженою» ціною). Тоді платник має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції та сум податкових зобов’язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету*.

* Пам’ятайте: не можна проводити самостійні коригування під час проведення перевірки платника з питань дотримання принципу «витягнутої руки» таких контрольованих операцій (п.п. 39.5.4.3 ПКУ).

Самостійним коригуванням є коригування платником ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу «витягнутої руки», навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, встановленої при здійсненні контрольованої операції (п.п. 39.5.4.2 ПКУ).

Таким чином, додаток ТЦ може заповнюватися при одночасній наявності таких умов:

— протягом 2019 року здійснювалися контрольовані операції з продажу та/або придбання згідно з п.п. 39.2.1 ПКУ;

— ціна контрольованої операції не відповідає принципу «витягнутої руки», внаслідок чого за операцією були завищені витрати або занижені доходи.

Тоді в додатку ТЦ за контрольованими операціями можна самостійно відкоригувати (збільшити) об’єкт оподаткування на суму виявлених розбіжностей між договірними цінами і цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» (пп. 39.5.4, 140.5.1, 140.5.2 ПКУ).

При самокоригуванні податкові зобов’язання розраховують, орієнтуючись на (пп. 39.3.2.3, 39.5.4.1 ПКУ):

— максимальне значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна (показник рентабельності) контрольованої операції вище такого максимального значення;

— мінімальне значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна (показник рентабельності) контрольованої операції нижче такого мінімального значення.

При цьому додаток ТЦ заповнюють у розрізі контрольованих операцій (1) з продажу і (2) з придбання — окремо для:

— товарів (робіт, послуг);

— цінних паперів.

Потім підсумки коригування переносять:

1) за товарами (роботами, послугами):

— проданими — з графи 15 додатка ТЦ до рядка 3.1.3 ТЦ додатка РІ;

— придбаними — з графи 17 додатка ТЦ до рядка 3.1.4 ТЦ додатка РІ;

2) за цінними паперами:

— проданими — з графи 15 додатка ТЦ до рядка 01.12 ТЦ додатка ЦП;

— придбаними — з графи 17 додатка ТЦ до рядка 02.12 ТЦ додатка ЦП.

Зауважте: додаток ТЦ заповнюють за підсумками року (тобто він може бути тільки річним), оскільки для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік (п.п. 39.4.1 ПКУ) і тільки за підсумками року можна визначити, чи є операції контрольованими.

Увага! Відомості для граф 1 — 12 додатка ТЦ формують відповідно до Порядку № 8. Тож додаток ТЦ одночасно може стати основою для Звіту про контрольовані операції, строк подання якого — до 1 жовтня року, наступного за звітним (п.п. 39.4.2 ПКУ). Детальніше про складання цього Звіту див. «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 72, с. 11.

Хоча можна, навпаки, «відкласти» подання річного додатка ТЦ до подання Звіту про контрольовані операції, щоб уже на підставі складеного Звіту коректніше заповнити додаток ТЦ. І подати такий додаток ТЦ разом з уточнюючою декларацією до декларації за 2019 рік до граничного строку подання Звіту (для Звіту за 2019 рік — не пізніше 1 жовтня 2020 року).

Причому в такому разі при самовиправленні самоштраф і пеня не нараховуються (п. 129.4, п.п. «а» п. 50.1 ПКУ, підкатегорія 102.20.02 БЗ, лист ДПСУ від 06.11.2019 р. № 1212/6/99-00-05-05-01-15/ІПК).

Таблиця 6.1. Порядок заповнення додатка ТЦ

Номер графи

Назва графи

Загальні відомості2

1

повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) особи, яка бере участь у контрольованій операції

У цій графі наводять повне найменування (або П. І. Б.) контрагента за контрольованою операцією, зазначене в контракті (договорі).

У разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом і його постійним представництвом в Україні зазначають повне найменування нерезидента.

Якщо в платника протягом звітного періоду було більше одного контрагента за контрольованими операціями, вони зазначаються в наступних рядках таблиці в довільному порядку (п. 2 розд. III Порядку № 8)

2

код особи

Тут наводять код контрагента-нерезидента в країні його реєстрації. Причому якщо йому присвоєні декілька кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний тощо), пріоритет віддають податковому (п. 3 розд. III Порядку № 8)

3

дата контракту (договору)

4

номер контракту (договору)

У графах 3 і 4 зазначають дату і номер контракту (договору), відповідно до якого здійснювалася контрольована операція. У разі здійснення контрольованої операції без контракту (договору) зазначають реквізити документа, на підставі якого здійснювалася контрольована операція (п. 12 розд. IV Порядку № 8)

5

Код найменування операції2

Цей код беруть з додатка 3 до Порядку № 8. Наприклад, код купівлі/продажу — 009, підряду — 016, субпідряду — 017, оперативного лізингу — 020 тощо. При цьому якщо свою операцію в цьому переліку ви не знайдете, то проставте код 036 «Інші операції, які не підпадають під коди 001 — 035» (п. 7 розд. IV Порядку № 8)

Предмет контрольованої операції2

6

опис предмета операції

Тут наводять опис предмета операції, зазначений у первинних документах (п. 9 розд. IV Порядку № 8)

7

код типу предмета операції

У цій графі зазначають код відповідно до додатка 4 до Порядку № 8: товар — 201, нематеріальні активи — 202, цінні папери — 203, послуга — 204, банківська послуга — 205, фінансова послуга (крім банківських послуг) — 206, робота — 207, фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні — 208 (п. 8 розд. IV Порядку № 8)

8

код товару за УКТ ЗЕД3

У разі здійснення ЗЕД-операції з товарами зазначають код товару згідно з УКТ ЗЕД (у 10-значном числовому форматі).

При розшифровуванні операції виконання або отримання робіт/послуг у цій графі проставляють «0»

(п. 10 розд. IV Порядку № 8)

9

код послуги згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг3

У разі здійснення зовнішньої торгівлі послугами зазначають код послуги з Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), затвердженої наказом Держстату від 27.02.2013 р. № 69.

При розшифровуванні операцій з товарами в цій графі проставляють «0» (п. 11 розд. IV Порядку № 8)

10, 11

Дата здійснення операції2 «з» (графа 10) «по» (графа 11)

Згідно з п. 18 розд. IV Порядку № 8 у цих графах зазначають одну й ту саму дату:

— дату переходу права власності на товари або

— дату складання акта чи іншого документа, що підтверджує виконання робіт / надання послуг.

У разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом і його постійним представництвом в Україні зазначають дату проведення відповідної госпоперації (внутрішньогосподарських розрахунків), зокрема дату отримання фінансування поточної діяльності постійного представництва.

Пункт 19 розд. IV Порядку № 8 допускає сумарне відображення показників у Звіті, якщо особливості окремих видів економічної діяльності припускають наявність договорів, які передбачають періодичні операції протягом звітного року при незмінності умов поставок та інших показників. У такому «груповому» випадку в графі 10 відображають дату здійснення першої операції в серії періодичних операцій, а в графі 11 — дату останньої операції в серії періодичних операцій, що відбулися у звітному році

12

Номер додатка4

У цій графі зазначають номер відповідного додатка до Звіту про контрольовані операції. Такі додатки складають окремо за кожною особою, яка брала участь у контрольованій операції. Порядковий номер додатка відповідає порядковому номеру, зазначеному в графі 1 таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції» основної частини Звіту (п. 1 розд. IV Порядку № 8).

Графу 12 не заповнюють, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період (2019 рік) не подано. А оскільки строк його подання — до 1 жовтня 2020 року, то ця графа може бути порожньою

13

Номер з/п контрольованої операції5

Цю графу також заповнюють на підставі Звіту про контрольовані операції.

Тут наводять порядковий номер з графи 1 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту, номер якого зазначений у графі 12 додатка ТЦ (п. 6 розд. IV Порядку № 8).

Цю графу (як і графу 12) не заповнюють, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період (2019 рік) ще не подано

При продажу товарів (робіт, послуг)

14

мінімальне значення діапазону цін/рентабельності6

У цій графі зазначають мінімальне значення діапазону цін/рентабельності, відповідно до якого проводиться коригування. Його визначають на підставі Порядку № 381 (п.п. 39.3.2.3 ПКУ). Приклад розрахунку мінімального значення діапазону цін/рентабельності наведено у консультації з підкатегорії 131.06 БЗ.

При використанні показника діапазону рентабельності зазначають його цифрове значення у відсотках

15

сума коригування

У цій графі відображають суму самостійного коригування доходів за договорами на продаж товарів (робіт, послуг) і цінних паперів. Тобто тут наводять суму перевищення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки» згідно з п.п. 39.5.4.1 ПКУ, над договірною вартістю контрольованих операцій.

Підсумкові суми коригувань з рядків «Усього» графи 15 переносять:

— за товарами, роботами, послугами (крім цінних паперів, операції з якими відображаються в додатку ЦП) — до рядка 3.1.3 ТЦ додатка РІ;

— за цінними паперами, операції з якими відображаються в додатку ЦП, — до рядка 01.12 ТЦ додатка ЦП

При придбанні товарів (робіт, послуг)

16

максимальне значення діапазону цін/рентабельності6

У цій графі зазначають максимальне значення діапазону цін/рентабельності, відповідно до якого проводиться коригування. Його визначають на підставі Порядку № 381 (п.п. 39.3.2.3 ПКУ). Приклад розрахунку максимального значення діапазону цін/рентабельності наведено у консультації з підкатегорії 131.06 БЗ.

При використанні показника діапазону рентабельності зазначають його цифрове значення у відсотках

17

сума коригування

У цій графі відображають суму самостійного коригування витрат за договорами на придбання товарів (робіт, послуг) і цінних паперів. Тобто тут наводять суму перевищення договірної ціни контрольованої операції над ціною, визначеною за принципом «витягнутої руки» згідно з п.п. 39.5.4.1 ПКУ.

Підсумкові суми коригувань з рядків «Усього» графи 17 переносять:

— за товарами, роботами, послугами (крім цінних паперів, операції з якими відображаються

в додатку ЦП) — до рядка 3.1.4 ТЦ додатка РІ;

— за цінними паперами, операції з якими відображаються в додатку ЦП, — до рядка 02.12 ТЦ додатка ЦП

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі