Теми статей
Обрати теми

Уцінка та дооцінка товарів

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Солошенко Людмила, податковий експерт, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
На підприємстві торгівлі завжди знайдеться товар, що залежався, втратив свої первісні властивості, або товар, який не має попиту та уже важко продати за раніше заявленою вартістю. Ці обставини вимагають періодично проводити уцінку товарів. Водночас через низку обставин може з’явитися необхідність, навпаки, дооцінити товари. Про облікові нюанси переоцінки поговоримо в цьому розділі спецвипуску.

5.1. Облік уцінки

Рішення про уцінку приймає керівник підприємства та оформляє його наказом. Керівник може затвердити комісію, яка проведе оцінку запасів на предмет їх знецінення і складе перелік активів, що підлягають уцінці. Для цього доцільно провести інвентаризацію*.

* Детально про порядок проведення інвентаризації та відображення в обліку її результатів читайте в спецвипуску «Податки & бухоблік», 2020, № 93.

Переліки товарів на уцінку передають на розгляд і затвердження керівнику. Після того як керівник їх затвердить, необхідно скласти Акт уцінки довільної форми (п. 3.15 Методрекомендацій № 2). Звісно, цей Акт повинен містити всі обов’язкові реквізити, передбачені ст. 9 Закону № 996**.

** Як зразок можна використати форму опису-акта, наведену в додатку до Положення № 120.

Результати уцінки відображають в обліку в тому місяці, в якому був складений Акт уцінки. Про відображення суми уцінки в обліку й поговоримо далі.

Бухгалтерський облік

Як ми вже говорили раніше, у бухгалтерському обліку придбані (отримані) або виготовлені запаси (у тому числі товари) зараховують на баланс за первісною вартістю (п. 8 НП(С)БО 9). Далі на кожну дату балансу товари відображають у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок (п. 24 НП(С)БО 9):

— за первісною вартістю;

— за чистою вартістю реалізації.

Нагадаємо: під чистою вартістю реалізації розуміють очікувану ціну реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва і реалізацію (п. 4 НП(С)БО 9).

Товари оцінюють за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилася або вони зіпсовані, застаріли чи іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду.

При настанні однієї із зазначених подій підприємство порівнює первісну вартість товарів, за якою вони були зараховані на баланс при надходженні, і чисту вартість реалізації цих товарів.

Якщо встановлено, що первісна вартість товарів перевищує чисту вартість їх реалізації, підприємство здійснює уцінку товарів

Суму уцінки списують до складу інших операційних витрат і відображають за дебетом субрахунку 946 «Втрати від знецінення запасів». Одночасно зменшують балансову вартість товарів (п. 27 НП(С)БО 9, п. 5.8 Методрекомендацій № 2).

Зверніть увагу: у викладеному вище порядку уцінку відображають на підприємствах, які облік товарів ведуть у покупних цінах. А ось для підприємств роздрібної торгівлі, які облік товарів ведуть у цінах продажу, уцінка має свої особливості. Таким підприємствам при уцінці товару до чистої вартості реалізації необхідно суму зниження продажної вартості товару розділити на дві складові:

1) сума, на яку знижується торгова націнка;

2) сума, на яку знижується первісна (покупна) вартість товару.

Зниження суми торгової націнки відображають у бухгалтерському обліку за дебетом субрахунку 285 і кредитом субрахунку 282. У свою чергу, суму зменшення первісної (переоціненої) вартості товару (суму уцінки) відображають такою кореспонденцією: Дт 946 — Кт 282.

Податковий облік

Податок на прибуток. Будь-яких коригувань фінрезультату до оподаткування щодо операцій проведення уцінки ПКУ не передбачено. Це підтверджують і податківці (див. лист ДПСУ від 05.08.2020 № 3208/ІПК/99-00-05-05-02-06). Отже, у цьому випадку орієнтуватися треба виключно на бухгалтерські правила. Тобто оскільки уцінка запасів зменшує бухобліковий фінрезультат, вона зменшує й об’єкт оподаткування.

ПДВ. Сама собою уцінка товарів на ПДВ-облік не впливає. Адже вона не змінює їх первісного призначення. Уцінені товари, як і раніше, призначені для використання в оподатковуваних операціях у рамках господарської діяльності підприємства. Тому податковий кредит з ПДВ, відображений при придбанні товарів, на які згодом знижується ціна, не повинен компенсуватися за механізмом п. 198.5 ПКУ. Податківці з цим згодні (див., зокрема, листи ДПСУ від 17.01.2020 № 167/6/99-00-07-02-02-06/ІПК і від 05.08.2020 № 3208/ІПК/99-00-05-05-02-06).

Але будьте уважними при нарахуванні податкових зобов’язань у зв’язку з подальшою реалізацією уцінених товарів. Тут треба враховувати вимоги абзацу другого п. 188.1 ПКУ, згідно з якими база обкладення ПДВ операцій з постачання товарів не може бути нижча ціни їх придбання. При цьому за ціну придбання безпечніше приймати первісну вартість товарів (з урахуванням усіх її складових згідно з п. 9 НП(С)БО 9).

Для повноти картини розглянемо приклади.

Приклад 5.1. Підприємство оптової торгівлі придбало партію товару200 електрочайників за ціною 720 грн/шт. (у тому числі ПДВ120 грн) на загальну суму 144000 грн. Після закінчення 4 місяців у зв’язку з наявністю на ринку аналогічних товарів за нижчою ціною 60 електрочайників з цієї партії залишилися нереалізованими. На дату балансу підприємство оцінює товар за чистою вартістю реалізації, у зв’язку з чим здійснюється уцінка електрочайників.

Комісією, створеною на підприємстві, встановлено, що очікувана ціна продажу електрочайника такої моделі становить 540 грн за 1 електрочайник (без урахування ПДВ). Очікувані витрати на збут — 1200 грн.

Уцінені електрочайники у кількості 60 шт. реалізовані за ціною 648 грн/шт. (у тому числі ПДВ — 108 грн).

Визначимо чисту вартість реалізації електрочайників (див. табл. 5.1).

Таблиця 5.1. Визначення чистої вартості реалізації

№ з/п

Найменування показника

Показник

1

Кількість електрочайників

60 шт.

2

Первісна вартість (без ПДВ):

2.1

— за 1 шт.

600 грн/шт.

2.2

— всього (ряд. 1 х ряд. 2.1)

36000 грн

3

Очікувана ціна продажу (без ПДВ):

3.1

— за 1 шт.

540 грн/шт.

3.2

— всього (ряд. 1 х ряд. 3.1)

32400 грн

4

Очікувані витрати на збут (без ПДВ)

1200 грн

5

Чиста вартість реалізації (без ПДВ):

5.1

— всього (ряд. 3.2 - ряд. 4)

31200 грн

5.2

— за 1 шт. (ряд. 5.1 : ряд. 1)

520 грн/шт.

Таким чином, загальна сума уцінки електрочайників становить:

(600 грн/шт. - 520 грн/шт.) х 60 шт. = 4800 грн.

В обліку оптового торговельного підприємства уцінку і реалізацію товарів нижче вартості їх придбання відображають так, як показано в табл. 5.2.

Таблиця 5.2. Уцінка товарів, що обліковуються в покупних цінах

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

У періоді придбання товарів

1

Отримано товари від постачальника

281

631

120000

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

(за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

644/1

631

24000

641/ПДВ

644/1

24000

3

Оплачено придбані товари

631

311

144000

У періоді уцінки товарів

4

Здійснено уцінку товару

946

281

4800

5

Суму уцінки списано на фінансовий результат

791

946

4800

У періоді реалізації уцінених товарів

6

Відображено дохід від реалізації уцінених товарів

(648 грн/шт. х 60 шт.)

361

702

38880

7

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

виходячи з продажної вартості

702

641/ПДВ

6480

8

Донараховано податкові зобов’язання з ПДВ

виходячи з ціни придбання товару

(60 шт. х (600 грн/шт. - 540 грн/шт.) х 20 % : 100 %)

949

641/ПДВ

720*

* Оскільки договірна вартість товарів (32400 грн) нижча ціни їх придбання (36000 грн), базою обкладення ПДВ є ціна придбання.

9

Списано собівартість реалізованих товарів

(520 грн/шт. х 60 шт.)

902

281

31200

10

Отримано грошові кошти в оплату вартості товарів

311

361

38880

11

Сформовано фінансовий результат

702

791

32400

791

902

31200

791

949

720

Приклад 5.2. Підприємство роздрібної торгівлі, яке веде облік товарів за цінами продажу, придбало жіночі шорти у кількості 40 шт. на загальну суму 11520 грн (у тому числі ПДВ — 1920 грн).

Після закінчення літнього сезону жіночі шорти у кількості 15 шт. продажною вартістю за одиницю 360 грн з урахуванням ПДВ (у тому числі первісна (покупна) вартість240 грн, торгова націнка120 грн) було знижено в ціні до чистої вартості реалізації 210 грн/шт. (без ПДВ). Продажна вартість шортів — 288 грн/шт. (у тому числі ПДВ — 48 грн).

Тобто уцінка первісної (покупної) вартості одних шортів становить 30 грн (240 грн - 210 грн). Після зменшення продажної вартості торгова націнка по одних шортах має бути 78 грн (288 грн - 210 грн). Отже, зниження торгової націнки на кожні уцінені шорти становить 42 грн (120 грн - 78 грн) або (360 грн - 288 грн - 30 грн).

Зазначені операції відображають у бухгалтерському обліку підприємства таким чином (див. табл. 5.3):

Таблиця 5.3. Уцінка товарів, що обліковуються в продажних цінах

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

У періоді придбання товарів

1

Перераховано попередню оплату постачальнику

371

311

11520

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

644/1

644/ПДВ

1920

641/ПДВ

644/1

1920

3

Отримано товари від постачальника

281

631

9600

4

Списано суму відображеного раніше податкового кредиту з ПДВ

644/ПДВ

631

1920

5

Відображено взаємозалік заборгованостей

631

371

11520

6

Передано товари в роздріб

282

281

9600

7

Нараховано торгову націнку

282

285

4800

У періоді уцінки товарів

8

Здійснено уцінку товарів:

— за рахунок списання торгової націнки

(42 грн/шт. х 15 шт.)

285

282

630

— за рахунок зниження первісної вартості

(30 грн/шт. х 15 шт.)

946

282

450

9

Суму уцінки списано на фінансовий результат

791

946

450

У періоді реалізації уціненого товару

10

Отримано виручку від реалізації уціненого товару

(288 грн/шт. х 15 шт.)

301/ Операц. каса

702

4320

11

Відображено зобов’язання з ПДВ*

702

641/ПДВ

720

* Оскільки договірна вартість товарів та їх первісна вартість однакові (240 грн/шт. х 15 шт. = 3600 грн), базою обкладення ПДВ є договірна вартість.

12

Списано торгову націнку за реалізованим товаром

(78 грн/шт. х 15 шт.)*

285

282

1170

* Для наочності торгова націнка, що списана, визначена прямим підрахунком. На практиці ж торгову націнку, яка стосується реалізованого товару, визначають за середнім відсотком (детальніше про це див. у підрозділі 2.1).

13

Списано собівартість реалізованого товару

(210 грн/шт. х 15 шт.)

902

282

3150

14

Сформовано фінансовий результат

791

902

3150

702

791

3600

5.2. Облік дооцінки

Рішення про дооцінку товарів перебуває в компетенції керівника підприємства. При цьому виявити товари, що підлягають дооцінці (скласти перелік), а також провести саму процедуру повинна комісія, створена за наказом керівника. Як і у випадку з уцінкою, необхідно скласти Акт дооцінки в довільній формі, але з урахуванням вимог ст. 9 Закону № 996.

Після дооцінки товарів і оформлення Акта усі матеріали на дооцінку мають бути розглянуті та затверджені керівником. Затверджені акти дооцінки передають бухгалтерській службі та матеріально відповідальним особам.

Далі розглянемо, як дооцінка товарів позначиться на бухгалтерському та податковому обліку торговельного підприємства.

Бухгалтерський облік

Можливість дооцінки товарів передбачена п. 28 НП(С)БО 9. Так, якщо чиста вартість реалізації раніше уцінених товарів надалі збільшується, то на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше суми попереднього зменшення, визнається інший операційний дохід зі збільшенням балансової вартості цих товарів. Тобто суму доходу від дооцінки відображають за кредитом субрахунку 719 у кореспонденції з дебетом субрахунку 281 або 282 (п. 5.8 Методрекомендацій № 2).

Отже, сам собою бухоблік дооцінки товарів не викликає жодних складнощів. Тут головне пам’ятати: обов’язковою умовою дооцінки таких товарів є їх попередня уцінка.

Тобто

правила бухобліку передбачають лише зменшення первісної вартості товарів і не містять норм, що дозволяють її збільшення

Дооцінювати можна тільки попередньо уцінену вартість товарів, але не первісну. І сума дооцінки ніколи не може перевищувати суму раніше проведеної уцінки (чи уцінок).

Податковий облік

Податок на прибуток. Дооцінка товарів (так само, як і їх уцінка) не призводить до податковоприбуткових різниць. Тому дооцінка впливає на об’єкт обкладення податком на прибуток «по-бухобліковому». А саме: збільшує об’єкт оподаткування на суму доходів від дооцінки попередньо уцінених товарів.

ПДВ. Дооцінка товарів ніяк не впливає на ПДВ-облік. Вона завжди йде за їх уцінкою. А оскільки при уцінці податковий кредит з ПДВ не компенсували, то й при наступній дооцінці цих товарів не потрібно його «відновлювати».

Порядок, в якому обліковується дооцінка товарів, покажемо на прикладі.

Приклад 5.3. Підприємство оптової торгівлі придбало партію товару200 прасок за ціною 540 грн (у тому числі ПДВ90 грн), на загальну суму 108000 грн. Через 3 місяці у зв’язку з наявністю на ринку аналогічних товарів за нижчою ціною 10 прасок з цієї партії залишилися нереалізованими.

Керівництво підприємства прийняло рішення уцінити цей товар до чистої вартості реалізації. Комісією, створеною на підприємстві для проведення уцінки, встановлено, що чиста вартість реалізації праски такої моделі становить 340 грн за 1 праску (без урахування ПДВ). Загальна сума уцінки становить 1100 грн ((450 грн/шт. - 340 грн/шт.) х 10 шт.).

Після уцінки підприємство реалізувало 8 прасок за ціною 432 грн (у тому числі ПДВ — 72 грн).

Згодом унаслідок збільшення споживчого попиту підприємство прийняло рішення про дооцінку решти 2 прасок до їх первісної вартості 450 грн (без урахування ПДВ). Загальна сума дооцінки становить 220 грн ((450 грн/шт. - 340 грн/шт.) х 2 шт.).

Як дооцінку показати в обліку, див. у табл. 5.4.

Таблиця 5.4. Облік операцій з дооцінки товарів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

У періоді придбання товару

1

Отримано товар від постачальника

281

631

90000

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

644/1

631

18000

641/ПДВ

644/1

18000

3

Оплачено придбаний товар

631

311

108000

У періоді уцінки товару

4

Здійснено уцінку товару

946

281

1100

5

Суму уцінки списано на фінансовий результат

791

946

1100

У періоді реалізації уціненого товару

6

Відображено дохід від реалізації уцінених прасок

(432 грн/шт. х 8 шт.)

361

702

3456

7

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

576

8

Відображено собівартість реалізованого товару

(340 грн/шт. х 8 шт.)

902

281

2720

9

Донараховано ПДВ за правилом мінбази

(450 грн/шт. - 360 грн/шт.) х 8 шт. х 20 % : 100 %)

949

641/ПДВ

144

10

Отримано грошові кошти в оплату вартості товару

311

361

3456

11

Сформовано фінансовий результат

702

791

2880

791

902

2720

791

949

144

У періоді дооцінки товару

12

Відображено суму збільшення чистої вартості реалізації (дооцінку)

281

719

220

13

Суму дооцінки списано на фінансовий результат

719

791

220

висновки

  • Підприємство здійснює уцінку товарів, якщо встановлено, що первісна вартість таких товарів перевищує чисту вартість їх реалізації.
  • Суму уцінки списують на витрати звітного періоду і відображають за дебетом субрахунку 946 зі зменшенням балансової вартості товарів.
  • Якщо чиста вартість реалізації раніше уцінених товарів надалі збільшується, то на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше суми попереднього зменшення, визнається інший операційний дохід зі збільшенням вартості цих товарів.
  • Уцінки і дооцінки товарів ніяк на ПДВ-обліку торговельного підприємства не позначаються.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі