Теми статей
Обрати теми

Староста та ОСН: хазяйнуємо там, де живемо! (частина 4)

Мацокін Андрій, головний редактор всеукраїнського видання «Держслужбовець» і спецвипуску «Юридичні практики»
У попередніх номерах газети «Радник старости»1 ми розглядали питання щодо сприяння старостою створенню та подальшій роботі органів самоорганізації населення2 і вже встигли розібратися в питаннях здійснення власних повноважень ОСН, передбачених пп. 1 — 10 ч. 1 ст. 14 Закону України від 11.07.2001 № 2625-III «Про органи самоорганізації населення»3. У цій статті завершуємо огляд цих повноважень.

1 Див. «Радник старости» відповідно за червень 2018 р., № 2, с. 38; вересень 2018 р., № 3, с. 37 та за грудень 2018 р., № 4, с. 30.

2 Далі за текстом — ОСН.

3 Далі за текстом — Закон № 2625.

Власні повноваження ОСН

Отже, продовжимо наш огляд з такого повноваження, як...

11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.

Роль та місце старости у процесі врахування органами місцевого самоврядування інтересів мешканців конкретних населених пунктів важко переоцінити. Як, власне, важко переоцінити і роль старости у представленні таких інтересів у виконавчому комітеті тієї ж, наприклад, селищної ради.

Однією з форм взаємодії старости з мешканцями у цьому процесі є робота із зверненнями громадян і ведення особистого прийому.

У цій роботі на допомогу старости може прийти ОСН.

Зауважте, що Закон № 2625 не визначає, яким саме чином ОСН може реалізувати це повноваження, тому ми звернемося до профільного Закону України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян»4.

4 Далі за текстом — Закон № 393.

Цей Закон регулює питання реалізації громадянами України права вносити в органи державної влади, об’єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Крім іншого, цей законодавчий акт забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Розгляд звернень.

Відповідно до ст. 1 Закону № 393 громадяни України мають право звернутися, зокрема, до органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Нагадаємо, що ст. 2 Закону № 2625 визначає ОСН, як представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених цим Законом.

Увага! Стаття 11 Закону № 393 визначає певні нюанси щодо розгляду звернень об’єднаннями громадян. Відповідно до цієї статті одержані об’єднаннями громадян звернення із зауваженнями і пропозиціями щодо їх діяльності розглядаються цими об’єднаннями та їх органами відповідно до статутів об’єднань, а заяви і скарги на ущемлення чи порушення ними прав громадян — згідно з цим Законом.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) — звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) — звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання — письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга — звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

На що, на нашу думку, слід звернути увагу при роботі старости з ОСН в питаннях розгляду звернень громадян?

1. На строки розгляду, бо вони чітко прописані в Законі № 393.

Отже, звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Звернення громадян, які мають установлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

2. На обов’язки, встановлені Законом № 393, щодо розгляду заяв чи скарг.

Відповідно до Закону органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян у межах своїх повноважень, зокрема, зобов’язані:

1

об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги

2

у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову

3

на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу

4

забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень

5

письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення

6

роз’яснити порядок оскарження прийнятого за зверненням рішення

7

не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам

8

особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи

3. Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до повноважень отримувачів, звернення в термін не більше п’яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати!

Особистий прийом громадян.

Щодо особистого прийому громадян, то старости можуть звернути увагу ОСН на те, що ст. 22 Закону № 393 визначає, що керівники та інші посадові особи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян зобов’язані проводити особистий прийом громадян.

Згадаємо основні нюанси проведення особистого прийому.

1

Прийом має проводитися регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання

2

Графіки прийому доводяться до відома громадян

3

Порядок прийому громадян в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об’єднаннях громадян визначається їх керівниками

4

Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина

Зверніть увагу, що відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою КМУ від 14.04.1997 № 348:

Діловодство за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян в органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на спеціально призначених для цього посадових осіб.

Журнальна форма реєстрації пропозицій, заяв і скарг та обліку особистого прийому громадян допускається в організаціях з річним обсягом надходження до 600 пропозицій, заяв та скарг і такою ж кількістю звернень громадян на особистому прийомі.

Особисту відповідальність за стан діловодства за зверненнями громадян несуть керівники організацій.

Тепер перейдемо до наступного власного повноваження ОСН, а саме...

12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.

Це повноваження, яке «розшифрувати нам не вдалося». Для чого вести ОСН таку базу даних (зокрема, персональних), Закон № 2625 не визначає. Скоріше за все, такий облік з урахуванням вимог Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» може здійснюватися в рамках ведення статутної діяльності ОСН на визначеній території.

Рухаємося далі та поговоримо про таке повноваження, як...

13. Сприяти депутатам відповідних місцевих рад в організації їх зустрічей з виборцями, прийомі громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах.

Профільний Закон України від 11.07.2002 № 93-IV «Про статус депутатів місцевих рад»5 визначає, що депутат, зокрема, сільської, селищної ради є представником інтересів територіальної громади села, селища.

5 Далі за текстом — Закон № 93.

Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов’язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини — виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що відповідно до норм Закону № 2625 основними завданнями ОСН є:

1

створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України

2

задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг

3

участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм

Отже, як бачимо, депутат місцевої ради, староста і ОСН по факту є представниками інтересів певної територіальної громади, тож і взаємодіяти вони повинні в інтересах цієї громади.

У виборчому окрузі відповідно до ст. 10 Закону № 93 депутат місцевої ради зобов’язаний, зокрема:

1

підтримувати зв’язок з виборцями, відповідною територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, які висунули його кандидатом у депутати місцевої ради, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території

2

не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців

3

брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу

4

визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення

Частина 4 ст. 12 Закону № 93 передбачає, що органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності, їх посадові особи зобов’язані сприяти депутатові місцевої ради в організації прийому громадян, розгляді їх пропозицій, заяв, скарг, у створенні інших необхідних для його депутатської діяльності умов.

Частина 5 ст. 16 згаданого законодавчого акта конкретизує обов’язок органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності сприяти депутатам місцевих рад в організації їх звітів (зустрічей) перед (з) виборцями. Відповідно до цієї частини зазначені органи, організації зобов’язані у разі необхідності надати приміщення, інформаційні та інші довідкові матеріали, необхідні депутату місцевої ради, а також на прохання депутата мають здійснювати інші заходи, пов’язані з проведенням його звіту (зустрічі) перед (з) виборцями, у тому числі сприяти оповіщенню виборців про час і місце його (її) проведення.

Тож, як бачимо, ОСН і старости не тільки можуть співпрацювати з депутатами задля представлення інтересів мешканців певної території, а й можуть надавати свої приміщення, інформаційні стенди, здійснювати інші заходи щодо висвітлення депутатської діяльності і сприяння їх роботі з виборцями.

Ну і врешті-решт декілька слів про таке повноваження, як...

14. Інформувати громадян про діяльність ОСН, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

Зазначене повноваження, на наш погляд, не потребує широкого роз’яснення, оскільки воно стосується усієї діяльності ОСН, як органу, що обирається жителями певної території і покликаний вирішувати питання місцевого значення. Водночас пропонуємо зупинитися на декількох важливих моментах, які старости мають врахувати у своїй роботі з ОСН.

Момент 1. Стосується звітності ОСН.

Орган самоорганізації населення не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність на зборах (конференції) жителів за місцем проживання.

Громадяни, які проживають на території дії органу самоорганізації населення, мають право знайомитися з його рішеннями, а також отримувати засвідчені секретарем цього органу копії рішень, прийнятих органом самоорганізації населення.

Момент 2. Закон не визначає, в який спосіб громадяни, які проживають на території дії ОСН, мають право знайомитися з його рішеннями. На нашу думку, будь-які способи (у рамках спроможності ОСН), зручні для отримання громадянами такої інформації, будуть доречні.

Підіб’ємо підсумок

Ми закінчили огляд власних повноважень ОСН, передбачених пунктами 1 — 14 ч. 1 ст. 14 Закону № 2625 (ср. ). Старості, як представнику інтересів жителів відповідного села, селища, на нашу думку, необхідно звертати увагу ОСН на те, що:

1

Організація та діяльність ОСН ґрунтуються, зокрема, на принципах:

— законності,

— гласності,

— територіальності,

— підзвітності,

— підконтрольності,

— відповідальності

перед жителями, які обрали такий ОСН

2

Контроль за фінансовою діяльністю ОСН у межах своїх повноважень здійснюють:

— рада та її виконавчі органи;

— виконавчий комітет, який здійснив реєстрацію органу самоорганізації населення;

— збори (конференція) жителів за місцем проживання

3

Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені у разі:

— невиконання рішення відповідної ради, її виконавчого комітету;

— невиконання рішень зборів (конференції) жителів за місцем проживання або невиконання своїх повноважень;

— саморозпуску — за рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання

І наостанок... Ще раз підкреслимо: старости у роботі з мешканцями мають використовувати потенціал ОСН, бо фактично усі розглянуті повноваження ОСН стануть у пригоді старості при здійсненні ним своїх повноважень у старостинському окрузі.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі