Основні засоби

В обраному У обране
Друк
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2016/№ 56

Надходження

У бухгалтерському обліку основні засоби (далі — ОЗ) — матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) ( п. 4 П(С)БО 7). Для малодоходних платників (річний дохід не перевищує 20 млн грн.) облік ОЗ з податку на прибуток повністю співпаде з бухгалтерським обліком. А ось високодохідники (з річним доходом більше 20 млн грн.), а також платники, які прийняли рішення коригувати свій фінрезультат на різниці, крім бухгалтерського зобов’язані вести і податковий облік ОЗ.

Для визнання в податковому обліку матеріального активу об’єктом ОЗ його вартість має бути вище 6000,00 грн.*, строк служби — більше одного року і такий об’єкт повинен використовуватися в господарській діяльності підприємства ( п.п. 14.1.138 ПКУ).

* Зазначена вартісна межа діє з 01.09.2015 р.

Придбані ОЗ у бухгалтерському обліку зараховують на баланс за первісною вартістю ( п. 7 П(С)БО 7). Первісна вартість — це історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.

При безоплатному отриманні первісна вартість об’єкта ОЗ, що надійшов, дорівнює його справедливій вартості, збільшеній на вартість супутніх витрат ( абз. перший п. 10 П(С)БО 7). Як правило, справедливою вартістю вважають суму, за якою актив можна продати. При оприбутковуванні подарованого ОЗ на його справедливу вартість (без урахування супутніх витрат) підприємство збільшує додатковий капітал ( п. 13 Методрекомендацій № 561). Безоплатно отримані ОЗ, так само як і куплені за гроші, підлягають амортизації. По мірі нарахування амортизації величина додаткового капіталу (збільшена при зарахуванні отриманого об’єкта до складу активів) пропорційно зменшуватиметься.

Первісна вартість об’єкта ОЗ в податковому обліку формується в повній відповідності з бухгалтерськими стандартами.

Експлуатація

«Амортизаційні» різниці. Суть коригування на «амортизаційну» різницю полягає в такому: платник збільшує фінрезультат до оподаткування на суму амортизації (нарахованої за правилами П(С)БО 7) згідно з п. 138.1 ПКУ і тут же зменшує його на суму амортизації (розрахованої за податковими правилами) згідно з п. 138.2 ПКУ. У результаті на об’єкт оподаткування впливає тільки амортизація, визначена за правилами ПКУ.

Важливо: до фінрезультату додаємо всі суми нарахованої бухгалтерської амортизації на субрахунках 131 «Знос основних засобів» і 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» (за тими об’єктами, що в податковому обліку відповідають критеріям ОЗ). Тобто навіть ті суми зносу, що наразі не потрапили до бухгалтерських витрат через те, що, наприклад, «застрягли» в собівартості ще не реалізованої готової продукції або капітальних інвестиціях.

Можна виділити чотири основні причини утворення «амортизаційних» різниць: невідповідність критеріїв віднесення до ОЗ, використання виробничого методу амортизації в бухобліку (у податковому обліку він заборонений ( п.п. 138.3.1 ПКУ)), різні строки корисного використання ОЗ (у податковому обліку діють мінімально допустимі строки ( п.п. 138.3.3 ПКУ)) і різна балансова вартість «старих» ОЗ на 31.12.2014 р. ( п. 11 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ).

Дооцінка/уцінка. Проводити чи не проводити переоцінку ОЗ, вирішує підприємство. Сума першої уцінки відображається у складі витрат поточного періоду ( п. 19 П(С)БО 7). Робляться записи: Дт 975 — Кт 10 на суму уцінки залишкової вартості об’єкта і Дт 131 — Кт 10 на суму уцінки зносу об’єкта. Сума першої дооцінки збільшує капітал у дооцінках ( п. 17 П(С)БО 7). Робляться такі записи: Дт 10 — Кт 41 на суму дооцінки залишкової вартості об’єкта і Дт 10 — Кт 131 на суму дооцінки зносу об’єкта. У податковому обліку високодохідники проводять уціночно-дооціночні коригування ( пп. 138.1 — 138.2 ПКУ). Бухгалтерський фінрезультат:

— збільшують (+) на суму уцінки і втрат від зменшення корисності ОЗ і НМА, уключених до бухгалтерських витрат звітного періоду, сформованих проводками: Дт 975 — Кт 10, 12 (уцінка залишкової вартості) і Дт 972 — Кт 131, 132 (втрати від зменшення корисності ОЗ і НМА) (ряд. 1.1.2 додатка PI);

— зменшують (-) на суму дооцінок і вигод від відновлення корисності ОЗ і НМА в межах попередньо віднесених до витрат уцінок і втрат від зменшення корисності таких ОЗ і НМА (ряд. 1.2.2 додатків PI). У бухобліку за звітний період обираємо обороти Дт 10, 12 — Кт 746 (дооцінки) і Дт 131, 133 — Кт 742 (вигоди від відновлення корисності).

На нашу думку, виконавши в бухобліку переоцінку об’єкта ОЗ, аналогічну процедуру слід провести в податковому обліку, і тоді податкова амортизація нараховуватиметься з урахуванням переоцінки об’єктів ОЗ. Проте податківці затверджують зворотне (див. лист ДФСУ від 28.01.2016 р. № 2784/7/99-99-19-02-02-17).

Ремонти, поліпшення. Бухгалтерський облік витрат на ремонти/поліпшення ОЗ регулює П(С)БО 7 (ср. 025069200). Їх відображення в обліку залежить від того, на що спрямовані ремонтні заходи: на підтримку об’єкта в робочому стані (що не змінює первісно визначену суму майбутніх економічних вигод від їх використання) або поліпшення (що дає збільшення майбутніх економічних вигод від використання об’єкта).

Витрати на підтримку об’єкта ОЗ у робочому стані включають до витрат звітного періоду залежно від напряму використання ОЗ (Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 20, 22, 13, 65, 66, 63, 68) ( п. 15 П(С)БО 7). Витрати на поліпшення (модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію, капітальний ремонт*) підлягають капіталізації, тобто їх відносять на збільшення первісної вартості об’єкта ОЗ ( п. 14 П(С)БО 7).

* В окремих випадках, передбачених п. 30 Методрекомендацій № 561, витрати на капітальний ремонт можуть визнаватися капітальними інвестиціями.

Вибуття та ліквідація

При продажу ОЗ керуються правилами П(С)БО 7 і П(С)БО 27. Так, згідно з вимогами П(С)БО 27 ті ОЗ, за якими прийнято рішення про продаж, підлягають переведенню зі складу ОЗ до складу необоротних активів, утримуваних для продажу. Надалі продаж таких об’єктів у бухгалтерському обліку відображається як звичайний продаж оборотних активів і дохід від неї визнається за правилами п. 8 П(С)БО 15.

Невідповідність об’єкта ОЗ критеріям визнання активу тягне за собою ліквідацію такого об’єкта відповідно до п. 33 П(С)БО 7. Залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів відноситься до інших витрат на субрахунок 976 «Списання необоротних активів». Запчастини, комплектуючі та інші відходи, що залишилися в розпорядженні підприємства після ліквідації ОЗ, зараховують на баланс або за чистою вартістю реалізації, або за вартістю можливого використання.

Об’єкт обкладення податком на прибуток платниками, які коригують фінрезультат на різниці, визначається з урахуванням коригування згідно з пп. 138.1 і 138.2 ПКУ. Тобто бухгалтерський фінрезультат до оподаткування:

— збільшують (+) на суму бухгалтерської залишкової вартості проданих (а значить, і безкоштовно переданих), ліквідованих ОЗ і НМА (стор. 1.1.3 додатків PI);

— зменшують (-) на суму залишкової вартості окремого об’єкта ОЗ або НМА, визначеної з урахуванням положень ст. 138 розд. III ПКУ, в разі ліквідації або продажу такого об’єкта (ряд. 1.2.3 додатка PI).

Що ще ми писали на цю тему

№ з/п

Назва статті/теми номера/спецвипуску

Джерело

1

Основні засоби: надходження

2015, № 75

2

Основні засоби: експлуатація

2015, № 79

3

Основні засоби: вибуття

2015, № 81

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити