Теми статей
Обрати теми

Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Січень, 2019/№ 07
Друк
Форма № 5 затверджена наказом № 302. У ній визначено мінімальний перелік показників, що підлягають розкриттю (розшифровці) в примітках до фінзвітності. Окрім цього, підприємства зобов’язані розкривати в примітках до річної фінансової звітності іншу інформацію, встановлену чинними П(С)БО (пп. 2 і 3 наказу № 302). Що це за інформація, ви можете дізнатися з табл. 6.1.

Таблиця 6.1. Інформація, що підлягає розкриттю в примітках

№ з/п

Чим регламентовано

Яка інформація розкривається

Підприємства, які не зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність

1

П. 6 розд. IV НП(С)БО 1, п. 22 П(С)БО 6

Про облікову політику підприємства та її зміни

2

Пп. 20, 21, 23 П(С)БО 6

Про виправлення помилок, зміну облікових оцінок, події після дати балансу

3

П.п. 36.1 П(С)БО 7

Вартість основних засобів (первісна чи переоцінена), за якою вони відображені в Балансі

4

П.п. 36.1 П(С)БО 8

Вартість нематеріальних активів (первісна чи переоцінена), за якою вони відображені в Балансі

5

П.п. 13.1 П(С)БО 10

Перелік дебіторів та суми довгострокової дебіторської заборгованості

Підприємства, для яких обов’язковість оприлюднення річної фінансової звітності встановлена законодавством*

6

Усі П(С)БО

Уся інформація, розкриття якої в примітках до фінзвітності передбачено П(С)БО

* Про те, які підприємства зобов’язані оприлюднювати фінзвітність, див. у табл. 1.2 на с. 6.

Крім того, всі отримувачі та набувачі гуманітарної допомоги в примітках до річної фінзвітності (незалежно від обов’язку її оприлюднювати) наводять інформацію про види, вартість та використання одержаної гуманітарної допомоги за цільовими напрямками.

Зверніть увагу: підприємство самостійно обирає, в якому вигляді (письмове пояснення, таблиця, графік тощо) наводити зазначену вище інформацію (п. 4 наказу № 302). Також у довільній формі можна наводити іншу інформацію, яку керівництво підприємства визнає суттєвою і яка надає більш повну та об’єктивну картину про фінансовий стан і результати діяльності підприємства.

Щоб легко, швидко і безпомилково заповнити форму № 5, дотримуйтеся наведеного нижче порядку.

Розділ I «Нематеріальні активи». Перший розділ Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5) розшифровує інформацію, наведену в ряд. 1000 — 1002 і додатковому ряд. 1050 форми № 1, тобто про нематеріальні активи і гудвіл. Як заповнити цей розділ, див. у табл. 6.2 на с. 64.

Таблиця 6.2. Заповнення розділу «Нематеріальні активи» форми № 5

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

I. Нематеріальні активи

Залишок на початок року

первісна (переоцінена) вартість

3

Ряд. 010 — сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 121;

ряд. 020 — сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 122;

ряд. 030 сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 123;

ряд. 040 — сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 124;

ряд. 050 — сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 125;

ряд. 070 сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 127;

ряд. 080 — алгебраїчна сума показників ряд. 010 — 070;

ряд. 090 — сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 191, 193

Перевірка. Показник ряд. 080 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1001 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Показник ряд. 090 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1050 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2018 р.

накопичена амортизація

4

У ряд. 010 — 070 гр. 4 форми № 5 наводять аналітичні дані сальдо на 01.01.2018 р. за Кт субрах. 133 (у розрізі груп нематеріальних активів).

Ряд. 080 гр. 4 — алгебраїчна сума показників ряд. 010 — 070 за гр. 4.

Ряд. 090 гр. 4 форми № 5 не заповнюють, оскільки гудвіл є активом, що не амортизується (п. 16 П(С)БО 19)

Нагадаємо: не підлягають амортизації нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання (п. 25 П(С)БО 8). Крім того, не амортизують вартість нематеріальних активів у вигляді права постійного користування земельною ділянкою, яка обліковується на субрах. 122.

Перевірка. Показник ряд. 080 гр. 4 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1002 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Надійшло за рік

5

У ряд. 010 — 070 гр. 5 форми № 5 відображають придбання або отримання нематеріальних активів у результаті їх розробки, як внеску до статутного капіталу або безоплатного отримання (у розрізі груп нематеріальних активів).

Тобто тут наводять дані оборотів за Дт відповідних субрахунків рах. 12 з Кт субрах. 154, 424, рах. 46, 48, 69. У цій же графі відображають переведення необоротних активів, утримуваних для продажу, до складу нематеріальних активів у разі відмови від їх реалізації: обороти за Дт відповідних субрахунків рах. 12 з Кт субрах. 286.

Ряд. 080 гр. 5 — алгебраїчна сума показників ряд. 010 — 070 за гр. 5.

У ряд. 090 гр. 5 форми № 5 відображають первісну вартість гудвіла, визнаного протягом звітного року. Тобто наводять дані обороту за Дт субрах. 191, 193 з Кт рах. 37, 68

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

первісної (переоціненої) вартості

6

У ряд. 010 — 070 гр. 6 форми № 5 наводять суму проведеної протягом звітного року дооцінки (уцінки) нематеріальних активів (за їх групами). Тобто в цій графі відображають:

1) дооцінку — аналітичні дані оборотів за Дт відповідних субрахунків рах. 12 з Кт субрахунків 133, 412, 746;

2) уцінку — аналітичні дані оборотів за Кт відповідних субрахунків рах. 12 з Дт субрахунків 133, 412, 975.

У разі перевищення річної суми уцінки над сумою дооцінки цю різницю в ряд. 010 — 070 гр. 6 форми № 5 наводять у дужках (віднімають).

Ряд. 080 гр. 6 — алгебраїчна сума показників ряд. 010 — 070 за гр. 6.

Ряд. 090 гр. 6 форми № 5 не заповнюють, оскільки чинне законодавство не передбачає проведення процедури дооцінки (уцінки) гудвіла

накопиченої амортизації

7

У ряд. 010 — 070 гр. 7 форми № 5 відображають зміну суми накопиченої амортизації у зв’язку з дооцінкою (уцінкою) нематеріальних активів. Тут наводять дані оборотів за Дт відповідних субрахунків рах. 12 з Кт субрах. 133 (у разі дооцінки) і за Дт субрах. 133 з Кт відповідних субрахунків рах. 12 (при уцінці).

У разі перевищення річної суми уцінки над сумою дооцінки цю різницю в ряд. 010 — 070 гр. 7 форми № 5 наводять у дужках (вираховують).

Ряд. 080 гр. 7 — алгебраїчна сума показників ряд. 010 — 070 за гр. 7.

Ряд. 090 гр. 7 форми № 5 не заповнюють, оскільки гудвіл є активом, що не амортизується. Крім того, чинне законодавство не передбачає процедури проведення дооцінки (уцінки) гудвіла

Вибуло за рік

первісна (переоцінена) вартість

8

У ряд. 010 — 070 гр. 8 форми № 5 відображають вибуття нематеріальних активів унаслідок їх переведення до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, а також у результаті їх списання, безоплатної передачі тощо (у розрізі груп нематеріальних активів). У цій графі наводять дані оборотів за Дт субрах. 286, 133, 377, 976 з Кт відповідних субрахунків рах. 12.

Ряд. 080 гр. 8 — алгебраїчна сума показників ряд. 010 — 070 за гр. 8.

У ряд. 090 гр. 8 форми № 5 відображають вибуття гудвіла, зокрема у зв’язку з його включенням до групи вибуття, яка відповідає критеріям активів, утримуваних для продажу, а також у результаті його списання. Тобто наводять дані оборотів за Дт субрах. 286, 976, рах. 45 з Кт субрах. 191, 193

накопичена амортизація

9

У ряд. 010 — 070 гр. 9 форми № 5 відображають списання накопиченої амортизації об’єктів нематеріальних активів, що вибули (за їх групами). Тобто тут показують дані оборотів за Дт субрах. 133 з Кт відповідних субрахунків рах. 12 (у частині нематеріальних активів, що вибули).

Ряд. 080 гр. 9 — алгебраїчна сума показників ряд. 010 — 070 за гр. 9.

Ряд. 090 гр. 9 форми № 5 не заповнюють

Нараховано амортизації за рік

10

У ряд. 010 — 070 гр. 10 форми № 5 відображають суму нарахованої за рік амортизації нематеріальних активів (у розрізі їх груп). У цій графі наводять обороти за Дт рах. 15, 23, 91, 92, 93 і субрах. 941, 949 з Кт субрах. 133. Для підприємств, що застосовують рахунки класу 8: оборот за Дт рах. 15, 83 з Кт субрах. 133.

Ряд. 080 гр. 10 — алгебраїчна сума показників ряд. 010 — 070 за гр. 10.

Ряд. 090 гр. 10 форми № 5 не заповнюють, оскільки гудвіл є активом, що не амортизується

Втрати від зменшення корисності за рік

11

У ряд. 010 — 070 гр. 11 форми № 5 відображають втрати від зменшення корисності об’єктів нематеріальних активів: обороти за Дт субрах. 412, 972 з Кт субрах. 133.

Ряд. 080 гр. 11 — алгебраїчна сума показників ряд. 010 — 070 за гр. 11.

У ряд. 090 гр. 11 форми № 5 відображають втрати від зменшення корисності гудвіла, розмір яких визначають відповідно до П(С)БО 28: обороти за Дт субрах. 972 з Кт субрах. 191, 193

Інші зміни за рік

первісної (переоціненої) вартості

12

У ряд. 010 — 070 гр. 12 форми № 5 показують зміни первісної (переоціненої) вартості нематеріальних активів, не відображені в ряд. 010 — 070 гр. 5 — 11 форми № 5. Наприклад, тут наводять інформацію про поліпшення нематеріальних активів (аналітичні дані до річних оборотів за Дт відповідних субрахунків рах. 12 з Кт субрах. 154).

Ряд. 080 гр. 12 — алгебраїчна сума показників ряд. 010 — 070 за гр. 12.

Ряд. 090 гр. 12 форми № 5, на нашу думку, не заповнюють

накопиченої амортизації

13

У ряд. 010 — 070 гр. 13 форми № 5 показують зміни накопиченої амортизації нематеріальних активів, не відображені в ряд. 010 — 070 гр. 5 — 11 форми № 5. Наприклад, тут наводять відомості про відновлення корисності об’єктів нематеріальних активів після усунення причин попереднього зменшення їх корисності (аналітичні дані до річних оборотів за Дт субрах. 133 з Кт субрах. 742, 412).

Ряд. 080 гр. 13 — алгебраїчна сума показників ряд. 010 — 070 за гр. 13.

Ряд. 090 гр. 13 форми № 5 не заповнюють

Залишок на кінець року

первісна (переоцінена) вартість

14

Гр. 14 ряд. 010 — 080 = (гр. 3 - гр. 4 + гр. 5 + (-) гр. 6 - (+) гр. 7 - гр. 8 + гр. 9 - гр. 10 - гр. 11 + (-) гр. 12 - (+) гр. 13 + гр. 15) ряд. 010 — 080.

Гр. 14 ряд. 090 = (гр. 3 + гр. 5 - гр. 8 - гр. 11) ряд. 090

Перевірка. Показник ряд. 080 гр. 14 форми № 5 повинен відповідати значенню ряд. 1001 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Показники ряд. 010 — 070 гр. 14 форми № 5 повинні відповідати сальдо на 31.12.2018 р. за Дт рах. 12 (у розрізі кожної групи нематеріальних активів).

Показник ряд. 090 гр. 14 форми № 5 повинен відповідати сальдо на 31.12.2018 р. за Дт рах. 19, а також значенню ряд. 1050 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

накопичена амортизація

15

Гр. 15 ряд. 010 — 080 = (гр. 4 + (-) гр. 7 - гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + (-) + (-) гр. 13) ряд. 010 — 080.

Гр. 15 ряд. 090 не заповнюють, оскільки гудвіл визнається активом, що не амортизується

Перевірка. Показник ряд. 080 гр. 15 форми № 5 повинен відповідати значенню ряд. 1002 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Розділ II «Основні засоби». Цей розділ багато в чому подібний до попереднього. У ньому рядки відповідають субрахункам рах. 10 «Основні засоби» та 11 «Інші необоротні матеріальні активи». Тут у табличній формі розшифровують інформацію про первісну вартість і амортизацію основних засобів (далі — ОЗ), інвестиційної нерухомості та інших необоротних матеріальних активів (далі — ІНМА) на початок року, зміну їх вартості протягом року, а також розраховують їх вартість і знос на кінець року. Тобто в цьому розділі розкривають інформацію, наведену в ряд. 1010 — 1017 форми № 1. Порядок його заповнення див. у табл. 6.3.

Таблиця 6.3. Заповнення розділу «Основні засоби» форми № 5

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

II. Основні засоби

Залишок на початок року

первісна (переоцінена) вартість

3

Ряд. 100 — сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 101;

ряд. 105 — сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 100;

ряд. 110 сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 102;

ряд. 120 сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 103;

ряд. 130 сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 104;

ряд. 140 сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 105;

ряд. 150 сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 106;

ряд. 160 сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 107;

ряд. 170 — сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 108;

ряд. 180 сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 109;

ряд. 190 сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 111;

ряд. 200 сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 112;

ряд. 210 сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 113;

ряд. 220 — сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 114;

ряд. 230 — сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 115;

ряд. 240 — сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 116;

ряд. 250 — сальдо на 01.01.2018 р. за Дт субрах. 117;

ряд. 260 — алгебраїчна сума показників ряд. 100 — 250

Перевірка. Показник ряд. 105 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати показнику (ряд. 1015 + ряд. 1017) гр. 3 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Показник, що дорівнює сумі ряд. 100, 110 — 250 гр. 3 форми № 5, повинен відповідати показнику ряд. 1011 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2018 р.

знос

4

Ряд. 100 і 220 гр. 4 форми № 5 не заповнюють, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.

Ряд. 105 гр. 4 форми № 5 — сальдо на 01.01.2018 р. за Кт субрах. 135. Якщо підприємство обліковує інвестиційну нерухомість за справедливою вартістю, цей рядок не заповнюють (у ньому проставляють прочерк).

У ряд. 110 — 180 гр. 4 форми № 5 наводять сальдо на 01.01.2018 р. за Кт субрах. 131 (у розрізі груп ОЗ).

У ряд. 190 — 210, 230 — 250 гр. 4 форми № 5 наводять сальдо на 01.01.2018 р. за Кт субрах. 132 (у розрізі груп ІНМА).

Ряд. 260 гр. 4 — алгебраїчна сума показників ряд. 105 — 210, 230 — 250 за гр. 4

Перевірка. Показник ряд. 105 гр. 4 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1017 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Показник, що дорівнює сумі ряд. 110 — 210, 230 — 250 гр. 4 форми № 5, повинен відповідати показнику ряд. 1012 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Надійшло за рік

5

У ряд. 100 — 250 гр. 5 форми № 5 відображають надходження придбаних, створених, отриманих безоплатно або як внесок до статутного капіталу об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА (у розрізі їх груп). Тобто тут наводять аналітичні дані обороту за Дт відповідних субрахунків рах. 10, 11 з Кт субрах. 151, 152, 153, 424, рах. 46, 48, 69. У цій же графі відображають зворотне переведення до складу ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА об’єктів, що раніше обліковувалися як необоротні активи, утримувані для продажу, у разі відмови від їх реалізації (обороти за Дт відповідних субрахунків рах. 10 і 11 з Кт субрах. 286).

Ряд. 260 гр. 5 — алгебраїчна сума показників ряд. 100 — 250 за гр. 5

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

первісної (переоціненої) вартості

6

У ряд. 100, 110 — 250 гр. 6 форми № 5 наводять суму проведеної протягом звітного року дооцінки (уцінки) ОЗ та ІНМА (за їх групами). Тобто в цій графі відображають:

1) дооцінку — аналітичні дані оборотів за Дт відповідних субрахунків рах. 10 і 11 з Кт субрахунків 131, 132, 411, 746;

2) уцінку — аналітичні дані оборотів за Кт відповідних субрахунків рах. 10 і 11 з Дт субрахунків 131, 132, 411, 975.

Ряд. 105 гр. 6 форми № 5 не заповнюють (у ній ставлять прочерк).

Якщо амортизацію бібліотечних фондів (субрах. 111) і малоцінних необоротних матеріальних активів (субрах. 112) нараховують у розмірі 100 % при введенні в експлуатацію або в розмірі 50 % у першому та останньому місяцях використання, то в ряд. 190 і 200 гр. 6 ставлять прочерк. Нагадаємо: на підставі абзацу третього п. 16 П(С)БО 7 такі активи переоцінці не підлягають.

При перевищенні річної суми уцінки над сумою дооцінки цю різницю в ряд. 100, 110 — 250 гр. 6 форми № 5 наводять у дужках (вираховують).

Ряд. 260 гр. 6 — алгебраїчна сума показників ряд. 100, 110 — 250 за гр. 6

зносу

7

У ряд. 110 — 210, 230 — 250 гр. 7 форми № 5 відображають зміну суми зносу ОЗ та ІНМА у зв’язку з їх дооцінкою (уцінкою). Тут показують обороти за Дт відповідних субрахунків рах. 10 і 11 з Кт субрах. 131, 132 (при дооцінці) і за Дт субрах. 131, 132 з Кт відповідних субрахунків рах. 10 і 11 (при уцінці).

У разі перевищення річної суми уцінки над сумою дооцінки цю різницю в ряд. 110 — 210, 230 — 250 гр. 7 форми № 5 наводять у дужках (віднімають).

Ряд. 100, 105 і 220 гр. 7 форми № 5 не заповнюють.

Ряд. 260 гр. 7 — алгебраїчна сума показників ряд. 110 — 210, 230 — 250 за гр. 7

Вибуло за рік

первісна (переоцінена) вартість

8

У ряд. 100 — 250 гр. 8 форми № 5 відображають вибуття об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА (у розрізі їх груп) унаслідок переведення до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, безоплатної передачі, списання внаслідок невідповідності критеріям визнання активом тощо. Тобто тут наводять дані оборотів за Дт субрах. 131, 132, 135, 286, 377, 976 з Кт відповідних субрахунків рах. 10 і 11.

Ряд. 260 гр. 8 — алгебраїчна сума показників ряд. 100 — 250 за гр. 8

знос

9

У ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 9 форми № 5 відображають списання зносу об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА, що вибули (за їх групами). Тобто тут показують дані оборотів за Дт субрах. 131, 132, 135 з Кт відповідних субрахунків рах. 10 і 11 (у частині зносу об’єктів, що вибули).

Ряд. 100 і 220 гр. 9 не заповнюють, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.

Якщо підприємство обліковує інвестиційну нерухомість за справедливою вартістю, ряд. 105 гр. 9 не заповнюють (у ньому проставляють прочерк).

Ряд. 260 гр. 9 — алгебраїчна сума показників ряд. 105 — 210, 230 — 250 за гр. 9

Нараховано амортизації за рік

10

У ряд. 100 і 220 гр. 10 форми № 5 проставляють прочерк, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.

У ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 10 форми № 5 відображають суму нарахованої за рік амортизації об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА (у розрізі їх груп). Тут показують обороти за Дт рах. 15, 23, 91, 92, 93 і субрах. 941, 949 з Кт субрах. 131, 132, 135. Для підприємств, що застосовують рахунки класу 8: оборот за Дт рах. 15, 83 з Кт субрах. 131, 132, 135.

Ряд. 105 гр. 10 форми № 5 заповнюють тільки у разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю.

Ряд. 260 гр. 10 — алгебраїчна сума показників ряд. 105 — 210, 230 — 250 за гр. 10

Втрати від зменшення корисності

11

У ряд. 100 — 250 гр. 11 форми № 5 відображають втрати від зменшення корисності об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА. Таким чином, у цій графі показують обороти за Дт субрах. 411, 972 з Кт субрах. 101, 114, 131, 132, 135.

Ряд. 105 гр. 11 форми № 5 заповнюють тільки у разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю.

Ряд. 260 гр. 11 — алгебраїчна сума показників ряд. 100 — 250 за гр. 11

Інші зміни за рік

первісної (переоціненої) вартості

12

У ряд. 100 — 250 гр. 12 форми № 5 показують зміни первісної вартості об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА, не відображені в ряд. 100 — 250 гр. 5 — 11 форми № 5. Наприклад, наводять вартість поліпшень об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА: аналітичні дані річних оборотів за Дт відповідних субрахунків рах. 10 і 11 з Кт субрах. 151, 152, 153. Крім того, тут показують збільшення первісної вартості об’єктів ОЗ у зв’язку зі створенням забезпечення на демонтаж, переміщення таких об’єктів та рекультивацію порушених земель (обороти за Дт відповідних субрахунків рах. 10 з Кт субрах. 478).

Також, на нашу думку, в цій графі відображають:

— операції з переведення об’єктів операційної нерухомості до складу інвестиційної нерухомості і назад (річний оборот за Дт субрах. 100 з Кт субрах. 101, 103 і за Дт субрах. 101, 103 з Кт субрах. 100);

— результати оцінки об’єктів інвестиційної нерухомості, що обліковуються за справедливою вартістю, на дату балансу (річний оборот за Дт субрах. 100 з Кт субрах. 710 або за Дт субрах. 940 з Кт субрах. 100).

Ряд. 260 гр. 12 — алгебраїчна сума показників ряд. 100 — 250 за гр. 12

зносу

13

Ряд. 100 і 220 гр. 13 форми № 5 не заповнюють, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.

У ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 13 форми № 5 наводять зміни зносу об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА, не відображені в ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 5 — 11 форми № 5. Наприклад, тут показують суму відновлення корисності об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА після усунення причин попереднього зменшення їх корисності (аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 131, 132, 135 з Кт субрах. 411, 742).

Ряд. 105 гр. 13 форми № 5 заповнюють тільки у разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю.

Також, на нашу думку, в ряд. 105 і 120 гр. 13 форми № 5 відображають операції з перенесення на інший субрахунок рах. 13 сум накопиченої амортизації у зв’язку з переведенням об’єкта операційної нерухомості до складу інвестиційної нерухомості (якщо її облік ведуть за первісною вартістю) і назад (Дт субрах. 131 з Кт субрах. 135 і Дт субрах. 135 з Кт субрах. 131).

Ряд. 260 гр. 13 — алгебраїчна сума показників ряд. 105 — 210, 230 — 250 за гр. 13

Залишок на кінець року

первісна (переоцінена) вартість

14

Гр. 14 ряд. 100 — 260 = (гр. 3 - гр. 4 + гр. 5 + (-) гр. 6 - (+) гр. 7 - гр. 8 + гр. 9 - гр. 10 - гр. 11 + (-) гр. 12 - (+) гр. 13 + гр. 15) ряд. 100 — 260

Зверніть увагу: вартість інвестиційної нерухомості, що оцінюється за справедливою вартістю, станом на 31.12.2018 р. показують також у ряд. 269 форми № 5 (у тому числі з ряд. 105 гр. 14).

Перевірка. Показник ряд. 105 гр. 14 форми № 5 повинен відповідати показнику (ряд. 1015 + ряд. 1017) гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Показник, що дорівнює сумі ряд. 100, 110 — 250 гр. 14 форми № 5, повинен відповідати показнику ряд. 1011 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Показники ряд. 100 — 250 гр. 14 форми № 5 повинні відповідати сальдо на 31.12.2018 р. за Дт рах. 10, 11 (у розрізі кожної групи активів).

Різниця між показником ряд. 105 гр. 14 і значенням ряд. 269 форми № 5 відповідає показнику ряд. 1016 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

знос

15

Гр. 15 ряд. 105 — 210, 230 — 260 = (гр. 4 + (-) гр. 7 - гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + (-) + (-) гр. 13) ряд. 105 — 210, 230 — 260

Перевірка. Показник ряд. 105 гр. 15 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1017 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Показник, що дорівнює сумі ряд. 110 — 210, 230 — 250 гр. 15 форми № 5, повинен відповідати показнику ряд. 1012 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

у тому числі:

одержані за фінансовою орендою

первісна (переоцінена) вартість

16

У ряд. 105 — 180 гр. 16 форми № 5 відображають первісну (переоцінену) вартість об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості, отриманих у фінансову оренду станом на 31.12.2018 р. (аналітичні дані сальдо за Дт відповідних субрахунків рах. 10).

Ряд. 260 гр. 16 — алгебраїчна сума показників ряд. 105 — 180 за гр. 16

знос

17

У ряд. 105 — 180 гр. 17 форми № 5 відображають аналітичні дані сальдо за Кт субрах. 131, 135 станом на 31.12.2018 р. (у частині ОЗ, інвестиційної нерухомості, отриманих за договорами фінансового лізингу).

Ряд. 105 гр. 17 форми № 5 заповнюють тільки у разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю.

Ряд. 260 гр. 17 — алгебраїчна сума показників ряд. 105 — 180 за гр. 17

передані в оперативну оренду

первісна (переоцінена) вартість

18

У ряд. 100 — 250 гр. 18 форми № 5 відображають первісну (переоцінену) вартість об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА, переданих в оперативну оренду станом на 31.12.2018 р. (аналітичні дані сальдо за Дт відповідних субрахунків рах. 10 і 11).

За ряд. 105 гр. 18 відображають також справедливу вартість переданих в оперативну оренду об’єктів інвестиційної нерухомості, що оцінюються за справедливою вартістю.

Ряд. 260 гр. 18 — алгебраїчна сума показників ряд. 100 — 250 за гр. 18

знос

19

У ряд. 100 і 220 гр. 19 форми № 5 проставляють прочерк, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.

У ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 19 форми № 5 відображають аналітичні дані сальдо за Кт субрах. 131, 132, 135 станом на 31.12.2018 р. у частині зносу об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та ІНМА, переданих в оперативну оренду. При цьому ряд. 105 гр. 19 заповнюють тільки у разі обліку інвестиційної нерухомості за первісною вартістю.

Ряд. 260 гр. 19 — алгебраїчна сума показників ряд. 105 — 210, 230 — 250 за гр. 19

Розділ III «Капітальні інвестиції». У цьому розділі розкривають інформацію про суми капітальних інвестицій, тобто витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів, здійснених за рік, із зазначенням балансової вартості таких інвестицій на кінець року (гр. 4). Рядки цього розділу відповідають субрахункам рахунку 15 «Капітальні інвестиції» та слугують для розшифровки показника ряд. 1005 гр. 4 форми № 1. Детальніше про заповнення розділу ІІІ — у табл. 6.4.

Таблиця 6.4. Заповнення розділу «Капітальні інвестиції» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

III. Капітальні інвестиції

Капітальне будівництво

280

Оборот за Дт субрах. 151*

Сальдо за Дт субрах. 151 на 31.12.2018 р.

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

Оборот за Дт субрах. 152*

Сальдо за Дт субрах. 152 на 31.12.2018 р.

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

Оборот за Дт субрах. 153*

Сальдо за Дт субрах. 153 на 31.12.2018 р.

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

Оборот за Дт субрах. 154*

Сальдо за Дт субрах. 154 на 31.12.2018 р.

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

Оборот за Дт субрах. 155*

Сальдо за Дт субрах. 155 на 31.12.2018 р.

* У кореспонденції з Кт рах. 13, 20, 21, 22, 23, 28, 37, 39, 46, 63, 64, 65, 66, 68, 95 та ін.

Інші

330

Разом

340

(Ряд. 280 + ряд. 290 + ряд. 300 + ряд. 310 + ряд. 320 + ряд. 330) гр. 3 форми № 5

(Ряд. 280 + ряд. 290 + ряд. 300 + ряд. 310 + ряд. 320 + ряд. 330) гр. 4 форми № 5

Перевірка. Показник ряд. 340 гр. 4 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1005 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Розділ IV «Фінансові інвестиції». Тут розкривають інформацію про зміну вартості фінансових інвестицій протягом року з відображенням їх балансової вартості на кінець звітного року. Тобто мета заповнення цієї таблиці форми № 5 — розшифровка показників ряд. 1030, 1035 і 1160 форми № 1 (див. табл. 6.5).

Таблиця 6.5. Заповнення розділу «Фінансові інвестиції» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

IV. Фінансові інвестиції

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства

350

Дані аналітичного обліку оборотів за Дт субрах. 141 з Кт рах. 30, 31, 41, 42, 46, 72, субрах. 377, 685 та ін.

Дані аналітичного обліку про сальдо за Дт субрах. 141 на 31.12.2018 р. щодо фінансових інвестицій в асоційовані, дочірні підприємства та спільну діяльність відповідно

дочірні підприємства

360

спільну діяльність

370

Перевірка. Сума показників (ряд. 350 + ряд. 360 + ряд. 370) гр. 4 форми № 5 повинна відповідати значенню ряд. 1030 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

Дані аналітичного обліку оборотів за Дт субрах. 142, 143, 352 з Кт рах. 30, 31, 46, субрах. 377, 422, 685, 733, 746 та ін.

Дані аналітичного обліку про сальдо за Дт субрах. 142 і 143 на 31.12.2018 р. в розрізі видів інвестицій

Дані аналітичного обліку про сальдо за Дт субрах. 352 на 31.12.2018 р. в розрізі видів інвестицій

акції

390

облігації

400

інші

410

Перевірка. Сума показників (ряд. 380 + ряд. 390 + ряд. 400 + ряд. 410) гр. 4 форми № 5 повинна відповідати значенню ряд. 1035 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Разом (розд. А + розд. Б)

420

(Ряд. 350 + ряд. 360 + ряд. 370 + ряд. 380 + ряд. 390 + ряд. 400 + ряд. 410) гр. 3 форми № 5

(Ряд. 350 + ряд. 360 + ряд. 370 + ряд. 380 + ряд. 390 + ряд. 400 + ряд. 410) гр. 4 форми № 5

(Ряд. 380 + ряд. 390 + ряд. 400 + ряд. 410) гр. 5 форми № 5

Перевірка. Показник ряд. 420 гр. 5 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1160 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

У рядках під таблицею розшифровують, за якою вартістю інші довгострокові фінансові інвестиції та поточні фінансові інвестиції відображені в Балансі підприємства. При цьому показник (ряд. 421 + ряд. 422 + ряд. 423) форми № 5 повинен відповідати значенню ряд. 1035 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р. У свою чергу, показник (ряд. 424 + ряд. 425 + ряд. 426) форми № 5 має дорівнювати значенню ряд. 1160 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Розділ V «Доходи і витрати». Цей розділ найтіснішим чином пов’язаний з показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за формою № 2 і деталізує відомості, наведені в ньому. Порядок заповнення розділу V форми № 5 і відповідність його рядків регістрам бухгалтерського обліку ви можете побачити в табл. 6.6.

Таблиця 6.6. Заповнення розділу «Доходи і витрати» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

V. Доходи і витрати

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів

440

Оборот за Дт субрах. 713 з Кт субрах. 791

Аналітичні дані обороту за Кт субрах. 949 (у частині витрат, понесених у зв’язку з операційною орендою) з Дт субрах. 791

Операційна курсова різниця

450

Оборот за Дт субрах. 714 з Кт субрах. 791

Оборот за Кт субрах. 945

з Дт субрах. 791

Реалізація інших оборотних активів

460

Оборот за Дт субрах. 712 з Кт субрах. 791

Оборот за Кт субрах. 943

з Дт субрах. 791

Штрафи, пені, неустойки

470

Оборот за Дт субрах. 715 з Кт субрах. 791

Оборот за Кт субрах. 948

з Дт субрах. 791

Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480

Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 719 (у частині доходів від діяльності об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення) з Кт субрах. 791

Аналітичні дані обороту за Кт субрах. 949 (у частині витрат, понесених у зв’язку з діяльністю об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення) з Дт субрах. 791

Інші операційні доходи і витрати

490

Оборот за Дт субрах. 710, 711, 716, 717, 718, 719 (у частині доходів, не відображених у ряд. 480 гр. 3 форми № 5) з Кт субрах. 791

Оборот за Кт субрах. 940, 941, 942, 944, 946, 947, 949 (у частині витрат, не відображених у ряд. 440 і 480 гр. 4 форми № 5) з Дт субрах. 791

у тому числі:

відрахування до резерву сумнівних боргів

491

Х

Оборот за Дт субрах. 944 з Кт рах. 38

Перевірка. Показник ряд. 491 гр. 4 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 775 гр. 4 форми № 5.

непродуктивні витрати і втрати

492

Х

Оборот за Кт субрах. 946, 947 з Дт субрах. 791

Перевірка. Сума (ряд. 440 + ряд. 450 + ряд. 460 + ряд. 470 + ряд. 480 + ряд. 490) гр. 3 форми № 5 повинна відповідати показнику ряд. 2120 гр. 3 форми № 2 за 2018 рік.

Сума (ряд. 440 + ряд. 450 + ряд. 460 + ряд. 470 + ряд. 480 + ряд. 490) гр. 4 форми № 5 повинна відповідати показнику ряд. 2180 гр. 3 форми № 2 за 2018 рік.

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства

500

Оборот за Дт субрах. 721

з Кт субрах. 792

Оборот за Кт субрах. 961

з Дт субрах. 792

дочірні підприємства

510

Оборот за Дт субрах. 723

з Кт субрах. 792

Оборот за Кт субрах. 963

з Дт субрах. 792

спільну діяльність

520

Оборот за Дт субрах. 722

з Кт субрах. 792

Оборот за Кт субрах. 962

з Дт субрах. 792

Перевірка. Сума (ряд. 500 + ряд. 510 + ряд. 520) гр. 3 форми № 5 повинна відповідати показнику ряд. 2200 гр. 3 форми № 2 за 2018 рік.

Сума (ряд. 500 + ряд. 510 + ряд. 520) гр. 4 форми № 5 повинна відповідати показнику ряд. 2255 гр. 3 форми № 2 за 2018 рік.

В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди

530

Оборот за Дт субрах. 731

з Кт субрах. 792

Х

Проценти

540

Х

Оборот за Кт субрах. 951

з Дт рах. 15, 23 і субрах. 792

Фінансова оренда активів

550

Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 732 з Кт субрах. 792 (у частині доходів, отриманих від фінансової оренди)

Аналітичні дані обороту за Кт субрах. 952 з Дт рах. 15, 23 і субрах. 792 (у частині витрат, понесених у зв’язку з фінансовою орендою активів)

Інші фінансові доходи і витрати

560

Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 732 (у частині доходів, не відображених у ряд. 550 гр. 3 форми № 5), 733 з Кт субрах. 792

Аналітичні дані обороту за Кт субрах. 952 (у частині витрат, не відображених у ряд. 550 гр. 4 форми № 5) з Дт рах. 15, 23 і субрах. 792

Перевірка. Сума (ряд. 530 + ряд. 550 + ряд. 560) гр. 3 форми № 5 повинна відповідати показнику ряд. 2220 гр. 3 форми № 2.

Сума (ряд. 540 + ряд. 550 + ряд. 560) гр. 4 форми № 5 повинна відповідати сумі показників ряд. 2250 гр. 3 форми № 2, ряд. 342 і ряд. 633 форми № 5.

Г. Інші доходи і витрати

Реалізація фінансових інвестицій

570

Оборот за Дт субрах. 741

з Кт субрах. 793

Оборот за Кт субрах. 971

з Дт субрах. 793

Доходи від об’єднання підприємств

580

Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 746 з Кт субрах. 793 (у частині доходу від об’єднання підприємств)

Результат оцінки корисності

590

Оборот за Дт субрах. 742

з Кт субрах. 793

Оборот за Кт субрах. 972

з Дт субрах. 793

Неопераційна курсова різниця

600

Оборот за Дт субрах. 744

з Кт субрах. 793

Оборот за Кт субрах. 974

з Дт субрах. 793

Безоплатно одержані активи

610

Оборот за Дт субрах. 745

з Кт субрах. 793

Х

Списання необоротних активів

620

Х

Оборот за Кт субрах. 976

з Дт субрах. 793

Інші доходи і витрати

630

Оборот за Дт субрах. 740 і 746 з Кт субрах. 793 (крім доходу, зазначеного в ряд. 580 гр. 3 форми № 5)

Оборот за Кт субрах. 970, 975 і 977 з Дт субрах. 793

Перевірка. Сума (ряд. 570 + ряд. 580 + ряд. 590 + ряд. 600 + ряд. 610 + ряд. 630) гр. 3 форми № 5 повинна відповідати показнику ряд. 2240 гр. 3 форми № 2 за 2018 рік.

Сума (ряд. 570 + ряд. 590 + ряд. 600 + ряд. 620 + ряд. 630) гр. 4 форми № 5 повинна відповідати показнику ряд. 2270 гр. 3 форми № 2 за 2018 рік.

Розділ VI «Грошові кошти». У цьому розділі розкривають інформацію про найбільш ліквідну частину активів підприємства — грошові кошти. Так, тут наводять розгорнуту інформацію про наявність грошових коштів на кінець звітного року, тобто розшифровують дані про показник ряд. 1165 гр. 4 форми № 1. Детальніше — у табл. 6.7.

Таблиця 6.7. Заповнення розділу «Грошові кошти» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

VI. Грошові кошти

Готівка

640

Сальдо на 31.12.2018 р. за Дт рах. 30

Поточний рахунок у банку

650

Сальдо на 31.12.2018 р. за Дт субрах. 311, 312

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

Сальдо на 31.12.2018 р. за Дт субрах. 313, 314, 315, 316

Грошові кошти в дорозі

670

Сальдо на 31.12.2018 р. за Дт субрах. 333, 334, 335

Еквіваленти грошових коштів

680

Сальдо на 31.12.2018 р. за Дт субрах. 351

Разом

690

Сума (ряд. 640 + ряд. 650 + ряд. 660 + ряд. 670 + ряд. 680) гр. 3 форми № 5

Перевірка. Показник ряд. 690 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати ряд. 1165 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р., а також показнику ряд. 3415 гр. 3 форми № 3 (або форми № 3-н) за 2018 рік.

Розділ VII «Забезпечення і резерви». Тут наводять інформацію про рух коштів, які резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів. Правильно заповнити цей розділ вам допоможе табл. 6.8.

Таблиця 6.8. Заповнення розділу «Забезпечення і резерви» форми № 5

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

VII. Забезпечення і резерви

Залишок на початок року

3

Ряд. 710 — сальдо на 01.01.2018 р. за Кт субрах. 471.

Ряд. 720 — сальдо на 01.01.2018 р. за Кт субрах. 472.

Ряд. 730 — сальдо на 01.01.2018 р. за Кт субрах. 473.

Ряд. 740 — сальдо на 01.01.2018 р. за Кт субрах. 474 (субрахунок «Забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію»).

Ряд. 750 — сальдо на 01.01.2018 р. за Кт субрах. 474 (субрахунок «Забезпечення виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів»).

У вписуваних ряд. 760 і ряд. 770 можна відобразити сальдо на 01.01.2018 р. за Кт субрах. 477 і 478 відповідно.

Ряд. 775 — сальдо на 01.01.2018 р. за Кт рах. 38.

Ряд. 780 гр. 3 = (ряд. 710 + ряд. 720 + ряд. 730 + ряд. 740 + ряд. 750 + ряд. 760 + ряд. 770 + ряд. 775) гр. 3 форми № 5

Збільшення за звітний рік:

нараховано (створено)

4

Ряд. 710 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93 і субрах. 941, 949 з Кт субрах. 471.

Ряд. 720 — обороти за Дт субрах. 949 з Кт субрах. 472.

Ряд. 730 — обороти за Дт рах. 23, 91, 93 з Кт субрах. 473.

Ряд. 740 — обороти за Дт субрах. 949 з Кт субрах. 474 (у частині забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію).

Ряд. 750 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 474 (у частині забезпечення виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів).

Ряд. 760 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 477.

Ряд. 770 — обороти за Дт рах. 10, 15 з Кт субрах. 478.

Ряд. 775 — обороти за Дт субрах. 944 з Кт рах. 38.

Ряд. 780 гр. 4 = (ряд. 710 + ряд. 720 + ряд. 730 + ряд. 740 + ряд. 750 + ряд. 760 + ряд. 770 + ряд. 775) гр. 4 форми № 5

додаткові відрахування

5

Ряд. 710 — 775 гр. 5 заповнюють у разі здійснення додаткових відрахувань на забезпечення відповідних витрат і платежів. Забезпечення переглядають на кожну дату балансу відповідно до п. 18 П(С)БО 11. У разі потреби здійснюють коригування залишку забезпечення.

У гр. 5 відображають:

ряд. 710 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93 і субрах. 941, 949 з Кт субрах. 471 у частині донарахування резерву на оплату відпусток;

ряд. 720 — обороти за Дт субрах. 949 з Кт субрах. 472 у частині донарахування резерву на додаткове пенсійне забезпечення;

ряд. 730 — обороти за Дт рах. 23, 91, 93 з Кт субрах. 473 у частині донарахування забезпечень на виконання гарантійних зобов’язань;

ряд. 740 — обороти за Дт субрах. 949 з Кт субрах. 474 у частині донарахування забезпечень на реструктуризацію;

ряд. 750 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 474 у частині донарахування забезпечень виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів;

ряд. 760 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 477 у частині донарахування забезпечень матеріального заохочення працівників;

ряд. 770 — обороти за Дт рах. 10, 15 з Кт субрах. 478 у частині донарахування забезпечень щодо відновлення земельних ділянок;

ряд. 775 — обороти за Дт субрах. 944 з Кт рах. 38 у частині донарахування резерву сумнівних боргів.

Ряд. 780 гр. 5 = (ряд. 710 + ряд. 720 + ряд. 730 + ряд. 740 + ряд. 750 + ряд. 760 + ряд. 770 + ряд. 775) гр. 5 форми № 5

Використано у звітному році

6

У ряд. 710 — 775 гр. 6 відображають використання створених раніше забезпечень.

Ряд. 710 — обороти за Дт субрах. 471 з Кт субрах. 651 і 661.

Ряд. 720 — обороти за Дт субрах. 472 з Кт рах. 30, 31, субрах. 685 тощо.

Ряд. 730 — обороти за Дт субрах. 473 з Кт рах. 20, 22, 63, 65, 66, субрах. 685 та ін.

Ряд. 740 — обороти за Дт субрах. 474 (у частині забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію) з Кт субрахунків відповідних витрат.

Ряд. 750 — обороти за Дт субрах. 474 (у частині забезпечення виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів) з Кт рах. 31, 63 і субрах. 685.

Ряд. 760 — обороти за Дт субрах. 477 з Кт субрах. 651 і 661.

Ряд. 770 — обороти за Дт субрах. 478 з Кт рах. 20, 22, 63, 65, 66, субрах. 685 тощо.

Ряд. 775 — обороти за Дт рах. 38 з Кт рах. 34, 36, 37 тощо.

Ряд. 780 гр. 6 = (ряд. 710 + ряд. 720 + ряд. 730 + ряд. 740 + ряд. 750 + ряд. 760 + ряд. 770 + ряд. 775) гр. 6 форми № 5

Сторновано невикористану суму у звітному році

7

Ряд. 710 — 775 гр. 7 заповнюють у разі коригування на дату балансу створених раніше забезпечень у бік зменшення згідно з п. 18 П(С)БО 11.

Ряд. 710 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93 і субрах. 941, 949 з Кт субрах. 471 (сторно) або за Дт субрах. 471 з Кт субрах. 719.

Ряд. 720 — обороти за Дт субрах. 949 з Кт субрах. 472 (сторно) або за Дт субрах. 472 з Кт субрах. 719.

Ряд. 730 — обороти за Дт рах. 23, 91, 93 з Кт субрах. 473 (сторно) або за Дт субрах. 473 з Кт субрах. 719.

Ряд. 740 — обороти за Дт субрах. 949 з Кт субрах. 474 (сторно) або за Дт субрах. 474 з Кт субрах. 719 (у частині забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію).

Ряд. 750 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 474 (сторно) або за Дт субрах. 474 з Кт субрах. 719 (у частині забезпечення виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів).

Ряд. 760 — обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 477 (сторно) або за Дт субрах. 477 з Кт субрах. 719.

Ряд. 770 — обороти за Дт субрах. 478 з Кт субрах. 719.

Ряд. 775 — обороти за Дт субрах. 944 з Кт рах. 38 (сторно) або за Дт рах. 38 з Кт субрах. 719.

Ряд. 780 гр. 7 = (ряд. 710 + ряд. 720 + ряд. 730 + ряд. 740 + ряд. 750 + ряд. 760 + ряд. 770 + ряд. 775) гр. 7 форми № 5

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

8

У ряд. 710 — 775 гр. 8 відображають суму очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, яка була врахована при оцінці забезпечень (за видами забезпечень).

Ряд. 780 гр. 8 = (ряд. 710 + ряд. 720 + ряд. 730 + ряд. 740 + ряд. 750 + ряд. 760 + ряд. 770 + ряд. 775) гр. 8 форми № 5

Залишок на кінець року

9

Ряд. 710 — сальдо на 31.12.2018 р. за Кт субрах. 471.

Ряд. 720 — сальдо на 31.12.2018 р. за Кт субрах. 472.

Ряд. 730 — сальдо на 31.12.2018 р. за Кт субрах. 473.

Ряд. 740 — сальдо на 31.12.2018 р. за Кт субрах. 474 (субрахунок «Забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію»).

Ряд. 750 — сальдо на 31.12.2018 р. за Кт субрах. 474 (субрахунок «Забезпечення виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів»).

Ряд. 760 — сальдо на 31.12.2018 р. за Кт субрах. 477.

Ряд. 770 — сальдо на 31.12.2018 р. за Кт субрах. 478.

Ряд. 775 — сальдо на 31.12.2018 р. за Кт рах. 38.

Ряд. 780 гр. 9 = (ряд. 710 + ряд. 720 + ряд. 730 + ряд. 740 + ряд. 750 + ряд. 760 + ряд. 770 + ряд. 775) гр. 9 форми № 5

Перевірка. Гр. 9 ряд. 710 — 780 форми № 5 = (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 - гр. 6 - гр. 7) ряд. 710 — 780 форми № 5.

Розділ VIII «Запаси». У цьому розділі деталізують інформацію про балансову вартість запасів підприємства на кінець звітного року (показники ряд. 1100 гр. 4 форми № 1), а також наводять відомості про їх переоцінку протягом року. Крім того, тут відображають дані про вартість поточних біологічних активів, що обліковуються на балансі підприємства станом на 31.12.2018 р. (ряд. 1110 гр. 4 форми № 1). У табл. 6.9 представимо відповідність рядків розділу VIII регістрам бухгалтерського обліку.

Таблиця 6.9. Заповнення розділу «Запаси» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації

уцінка

VIII. Запаси

Сировина і матеріали

800

Сальдо на 31.12.2018 р. за Дт субрах. 201, 206, 209

Обороти за Дт субрах. 201, 209 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 201, 209

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

Сальдо на 31.12.2018 р. за Дт субрах. 202

Обороти за Дт субрах. 202 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 202

Паливо

820

Сальдо на 31.12.2018 р. за Дт субрах. 203

Обороти за Дт субрах. 203 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 203

Тара і тарні матеріали

830

Сальдо на 31.12.2018 р. за Дт субрах. 204

Обороти за Дт субрах. 204 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 204

Будівельні матеріали

840

Сальдо на 31.12.2018 р. за Дт субрах. 205

Обороти за Дт субрах. 205 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 205

Запасні частини

850

Сальдо на 31.12.2018 р. за Дт субрах. 207

Обороти за Дт субрах. 207 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 207

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

Сальдо на 31.12.2018 р. за Дт субрах. 208

Обороти за Дт субрах. 208 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 208

Поточні біологічні активи

870

Сальдо на 31.12.2018 р. за Дт рах. 21

Обороти за Дт рах. 21 з Кт субрах. 710, 719

Обороти за Дт субрах. 940, 946 з Кт рах. 21

Перевірка. Показник ряд. 870 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати ряд. 1110 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

Сальдо на 31.12.2018 р. за Дт рах. 22

Обороти за Дт рах. 22 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт рах. 22

Перевірка. Сума (ряд. 800 + ряд. 810 + ряд. 820 + ряд. 830 + ряд. 840 + ряд. 850 + ряд. 860 + ряд. 880) гр. 3 форми № 5 повинна відповідати показнику ряд. 1101 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Незавершене виробництво

890

Сальдо на 31.12.2018 р. за Дт рах. 23, 25

Обороти за Дт рах. 23, 25 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт рах. 23, 25

Перевірка. Показник ряд. 890 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати значенню ряд. 1102 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Готова продукція

900

Сальдо на 31.12.2018 р. за Дт рах. 26, 27

Обороти за Дт рах. 26, 27 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт рах. 26, 27

Перевірка. Показник ряд. 900 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати значенню ряд. 1103 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Товари

910

Згорнуте сальдо на 31.12.2018 р. за Дт рах. 28 (тобто за мінусом сальдо за Кт субрах. 285) без урахування сальдо за Дт субрах. 286

Обороти за Дт рах. 28 (за винятком субрах. 286) з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт рах. 28 (за винятком субрах. 286)

Перевірка. Показник ряд. 910 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати значенню ряд. 1104 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Разом

920

Ряд. 920 гр. 3 — 5 = (ряд. 800 + ряд. 810 + ряд. 820 + ряд. 830 + ряд. 840 + ряд. 850 + ряд. 860 + ряд. 870 + ряд. 880 + ряд. 890 + ряд. 900 + ряд. 910) гр. 3 — 5 форми № 5

Перевірка. Значення (ряд. 920 - ряд. 870) гр. 3 форми № 5 дорівнює показнику ряд. 1100 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Зверніть увагу: інформацію про необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу, в ряд. 800 — 920 розділу VIII «Запаси» форми № 5 не відображають.

Проте вартість таких активів на кінець звітного періоду (сальдо за Дт субрах. 286 на 31.12.2018 р.) зазначають під таблицею в ряд. 926 форми № 5.

Розділ IX «Дебіторська заборгованість». Тут наводять інформацію за групами дебіторської заборгованості залежно від строків її непогашення. Детальніше — у табл. 6.10.

Таблиця 6.10. Заповнення розділу «Дебіторська заборгованість» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у тому числі за строками непогашення

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

IX. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

Сальдо на 31.12.2018 р. за Дт рах. 36

Аналітичні дані сальдо на 31.12.2018 р. за Дт рах. 36 залежно від строку прострочення погашення заборгованості

Зверніть увагу: згідно з п. 151 Методрекомендацій № 476 значення ряд. 940 гр. 3 форми № 5 має дорівнювати показнику ряд. 1125 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р. Цієї рівності можна досягти тільки в тому випадку, якщо в ряд. 940 форми № 5 заборгованість зазначати за чистою реалізаційною вартістю, тобто за мінусом резерву сумнівних боргів. Проте це зробить розділ IX форми № 5 неінформативним щодо простроченої заборгованості, адже саме за нею зазвичай створюють резерв сумнівних боргів. Тому, на нашу думку, в цьому розділі відображати дебіторську заборгованість потрібно за первісною вартістю.

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

Сальдо на 31.12.2018 р. за Дт субрах. 372, 374, 375, 376, 377, 378, рах. 65, 66 та ін., на яких обліковується поточна дебіторська заборгованість

Аналітичні дані сальдо на 31.12.2018 р. за Дт субрах. 372, 374, 375, 376, 377, 378, рах. 65, 66 тощо залежно від строку прострочення погашення такої заборгованості

Розділ X «Нестачі і втрати від псування цінностей». У розділі Х розкривають інформацію, яка відображається за дебетом субрах. 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей». Детальніше про заповнення цього розділу — у табл. 6.11.

Таблиця 6.11. Заповнення розділу «Нестачі і втрати від псування цінностей» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Сума

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

Відображають суми нестач і втрат від псування цінностей, понесених протягом звітного року (річний оборот за Дт субрах. 947 з Кт рах. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33)

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

Відображають суми нестач і втрат, за якими у звітному році встановлені винні особи (річний оборот за Дт субрах. 375 з Кт субрах. 716)

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

Відображають суми нестач і втрат, за якими винні особи не встановлені. Облік таких сум ведуть на позабалансовому субрах. 072. Таким чином, до цього рядка включають сальдо за Дт субрах. 072 на 31.12.2018 р.

Розділ XI «Будівельні контракти». Цей розділ заповнюють підрядні будівельні органі- зації.

Як це правильно зробити, а також дані яких рахунків і субрахунків при цьому потрібно використовувати, ви дізнаєтеся з табл. 6.12.

Таблиця 6.12. Заповнення розділу «Будівельні контракти» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Сума

XI. Будівельні контракти

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

Наводять визнаний за рік дохід за будівельними контрактами. Тобто тут показують річний оборот за Дт субрах. 238 «Завершені етапи за незавершеними будівельними контрактами» з Кт субрах. 239 «Проміжні рахунки»

Нагадаємо: згідно з п. 18 П(С)БО 18 дохід за будівельними контрактами відображають за Дт рах. 36 з Кт субрах. 703 і одночасно за Дт субрах. 238 з Кт субрах. 239 (без урахування ПДВ).

Заборгованість на кінець звітного року:

валова замовників

1120

Тут показують додатний результат різниці між сальдо за Дт субрах. 238 і за Кт субрах. 239 на 31.12.2018 р.

Валова заборгованість замовників — це сума перевищення витрат підрядника та визнаного ним прибутку (за вирахуванням визнаних збитків) над сумою проміжних рахунків (без непрямих податків) на дату балансу з початку виконання будівельного контракту. У бухгалтерському обліку коригування проміжних рахунків у такому разі відображають проводкою: Дт рах. 36 — Кт субрах. 239 (сторно). Приклад визначення валової заборгованості замовників наведений у додатку до П(С)БО 18.

валова замовникам

1130

У цьому рядку показують додатний результат різниці між сальдо за Кт субрах. 239 і за Дт субрах. 238 на 31.12.2018 р.

Валова заборгованість замовникам — це сума перевищення проміжних рахунків (без непрямих податків) над витратами підрядника та визнаним ним прибутком (за вирахуванням визнаних збитків) на дату балансу з початку виконання будівельного контракту. У бухгалтерському обліку коригування проміжних рахунків у цьому випадку відображають проводкою: Дт рах. 36 — Кт субрах. 239. Приклад визначення валової заборгованості замовникам можна знайти в додатку до П(С)БО 18.

з авансів отриманих

1140

Відображають інформацію про «незакриті» суми авансів, отриманих для фінансування витрат за будівельним контрактом (сальдо за Кт субрах. 681 станом на 31.12.2018 р.)

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

Зазначають суму проміжних рахунків, яка не сплачується підряднику до виконання умов, передбачених будівельним контрактом для виплати таких сум, або до усунення дефектів

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

Розкривають інформацію щодо незавершених будівельних контрактів про вартість робіт, які визнані виконаними субпідрядниками, тобто «закриті» актами. Вартість таких робіт відображають записом за Дт субрах. 230 «Витрати за будівельним контрактом» з Кт рах. 63

Розділ XII «Податок на прибуток». Дані розділу ХII розшифровують інформацію про порядок формування залишку на рахунках обліку відстрочених податкових активів (рах. 17) і відстрочених податкових зобов’язань (рах. 54).

Алгоритм заповнення цього розділу форми № 5 відображено у табл. 6.13.

Таблиця 6.13. Заповнення розділу «Податок на прибуток» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Сума

XII. Податок на прибуток

Поточний податок на прибуток

1210

Відображають суму податку, визначену згідно з податковим законодавством

На наш погляд, у цьому рядку потрібно відображати також суму податку на прибуток, не сплачену до бюджету внаслідок звільнення від оподаткування.

Перевірка. Показник ряд. 1210 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати сумі (ряд. 1241 + ряд. 1251) гр. 3 форми № 5.

Відстрочені податкові активи:

на початок звітного року

1220

Сальдо на 01.01.2018 р. за Дт рах. 17

Перевірка. Додатний результат різниці (ряд. 1220 - ряд. 1230) гр. 3 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1045 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2018 р.

на кінець звітного року

1225

Сальдо на 31.12.2018 р. за Дт рах. 17

Перевірка. Додатний результат різниці (ряд. 1225 - ряд. 1235) гр. 3 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1045 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Показник ряд. 1225 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати значенню: (ряд. 1220 - (+) ряд. 1242 - (+) ряд. 1252) гр. 3 форми № 5.

Відстрочені податкові зобов’язання:

на початок звітного року

1230

Сальдо на 01.01.2018 р. за Кт рах. 54

Перевірка. Додатний результат різниці (ряд. 1230 - ряд. 1220) гр. 3 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1500 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2018 р.

на кінець звітного року

1235

Сальдо на 31.12.2018 р. за Кт рах. 54

Перевірка. Додатний результат різниці (ряд. 1235 - ряд. 1225) гр. 3 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1500 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Показник ряд. 1235 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати значенню: (ряд. 1230 + (-) ряд. 1243 + (-) ряд. 1253) гр. 3 форми № 5.

Включено до Звіту про фінансові результати — усього

1240

Наводять суму витрат (доходу) з податку на прибуток, включену до ряд. 2300 гр. 3 форми № 2.

Дохід від податку на прибуток показують у дужках

Перевірка. Показник ряд. 1240 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати значенню: (ряд. 1241 + (-) ряд. 1242 + (-) + (-) ряд. 1243) гр. 3 форми № 5.

у тому числі:

поточний податок на прибуток

1241

Відображають поточний податок на прибуток, крім податку на прибуток, нарахованого за рахунок зменшення власного капіталу підприємства

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

Показують зменшення (списання) або збільшення (появу) ВПА. Наприклад, збільшення (поява) цього показника може відображатися записом: Дт рах. 17 — Кт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток, рах. 98. У разі зменшення ВПА роблять проводку:

Дт рах. 98 — Кт рах. 17.

Збільшення показника ВПА за ряд. 1242 наводять у дужках (вираховують)

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

Наводять зміни ВПЗ за рік, крім тих, які відображені за рахунок власного капіталу. Збільшення (появу) ВПЗ показують записом: Дт рах. 98 — Кт рах. 54, а зменшення — записом: Дт рах. 54 — Кт рах. 98, субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток.

Зменшення показника ВПЗ у ряд. 1243 показують у дужках (вираховують)

Відображено у складі власного капіталу — усього

1250

Відображають результат дій (ряд. 1251 + (-) ряд. 1252 + (-) ряд. 1253) гр. 3 форми № 5

у тому числі:

поточний податок на прибуток

1251

Показують поточний податок на прибуток, нарахований за рахунок зменшення власного капіталу підприємства згідно з вимогами п. 4 П(С)БО 17

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

Заповнюють у разі відображення змін ВПЗ за рахунок власного капіталу підприємства відповідно до п. 4 П(С)БО 17. Наприклад, ВПЗ можуть з’явитися у зв’язку з дооцінкою необоротних активів (у цьому випадку роблять проводку: Дт рах. 41 — Кт рах. 54).

Зменшення показника ВПЗ наводять у дужках (вираховують)

Перевірка. (Ряд. 1210 - (ряд. 1225 - ряд. 1220) + (ряд. 1235 - ряд. 1230)) гр. 3 форми № 5 = (ряд. 1250 + (-) ряд. 1240) гр. 3 форми № 5.

Розділ XIII «Використання амортизаційних відрахувань». Цей розділ заповнюють на підставі даних про обороти за позабалансовим рах. 09 «Амортизаційні відрахування». Про те, як це правильно зробити, див. у табл. 6.14 на с. 83.

Таблиця 6.14. Заповнення розділу ХIII форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Сума

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Нараховано за звітний рік

1300

Річний оборот за Дт позабалансового рах. 09

Перевірка. Показник ряд. 1300 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати сумі (ряд. 080 + ряд. 260) гр. 10 і ряд. 1430 гр. 8 форми № 5.

Використано за рік — усього

1310

Аналітичні дані про річні обороти за Дт субрах. 151, 152, 153, 154, 155. Крім того, в цьому рядку необхідно відобразити вартість будівельних матеріалів, призначених забудовником для будівництва об’єктів ОЗ, які з якихось причин не були включені до капітальних інвестицій (див. лист Мінфіну від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570).

У ряд. 1310 гр. 3 форми № 5 не показують капітальні інвестиції, здійснені за рахунок бюджетних коштів і коштів цільового фінансування, а також вартість необоротних активів, внесених до статутного капіталу підприємства та отриманих безоплатно.

Ряд. 1310 гр. 3 форми № 5 = (ряд. 1311 + ряд. 1312 + ряд. 1314 + ряд. 1315 + ряд. 1316 + ряд. 1317) гр. 3 форми № 5

Зверніть увагу: сума, зазначена в ряд. 1310 форми № 5, може перевищувати суму, відображену в ряд. 1300. Це пов’язано з тим, що в попередні роки капітальні інвестиції могли бути менше нарахованої за ці періоди амортизації. При цьому зауважте: сума використаних амортизаційних відрахувань не може бути більша суми амортизації, накопиченої за Дт рах. 09. Тобто сальдо за Кт рах. 09 виникнути не повинно.

у тому числі на:

будівництво об’єктів

1311

Аналітичні дані про річний оборот за Дт субрах. 151, а також вартість будівельних матеріалів, використаних для будівництва, але не включених у капітальні інвестиції.

У цьому рядку не відображають капінвестиції за рахунок позикових коштів, бюджетних коштів, цільового фінансування, а також вартість необоротних активів, отриманих безоплатно або як внесок до статутного капіталу

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

Аналітичні дані про річний оборот за Дт субрах. 152, а також вартість будівельних матеріалів, використаних для виготовлення і поліпшення ОЗ, але не включених у капітальні інвестиції.

Тут не показують капінвестиції за рахунок позикових коштів, бюджетних коштів, цільового фінансування, а також вартість ОЗ, отриманих безоплатно або як внесок до статутного капіталу

з них машини та обладнання

1313

Аналітичні дані про річний оборот за Дт субрах. 152 у частині вартості машин і обладнання. Сюди не включають капінвестиції за рахунок позикових коштів, бюджетних коштів, цільового фінансування, а також вартість ОЗ, отриманих безоплатно або як внесок до статутного капіталу.

У тому числі з ряд. 1312. Показник не бере участі в розрахунку значення ряд. 1310

придбання (створення) нематеріальних активів

1314

Аналітичні дані про річний оборот за Дт субрах. 154. Тут не відображають капінвестиції за рахунок позикових коштів, бюджетних коштів, цільового фінансування, а також вартість нематеріальних активів, отриманих безоплатно або як внесок до статутного капіталу

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

Тут наводять відомості про погашені протягом року кредити і позики, отримані для будівництва, виготовлення (створення) або придбання необоротних активів

Вписуваний рядок (Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів)

1316

Аналітичні дані про річний оборот за Дт субрах. 153. Сюди не включають капінвестиції за рахунок позикових коштів, бюджетних коштів, цільового фінансування, а також вартість ІНМА, отриманих безоплатно або як внесок до статутного капіталу

Вписуваний рядок (Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів)

1317

Аналітичні дані про річний оборот за Дт субрах. 155. Тут не показують капінвестиції за рахунок позикових коштів, бюджетних коштів, цільового фінансування, а також вартість довгострокових біологічних активів, отриманих безоплатно або як внесок до статутного капіталу

Розділ XIV «Біологічні активи». Цей розділ заповнюють підприємства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність і ведуть облік біологічних активів відповідно до П(С)БО 30.

Тут розкривають інформацію про первісну (справедливу) вартість і амортизацію біологічних активів на початок року, зміну їх вартості протягом року, а також розраховують їх вартість і амортизацію на кінець року. Тобто в цьому розділі розшифровують інформацію, наведену в ряд. 1020 — 1022 і ряд. 1110 форми № 1. Про порядок заповнення розділу XIV форми № 5 ви можете дізнатися в табл. 6.15.

Таблиця 6.15. Заповнення розділу «Біологічні активи» форми № 5

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

XIV. Біологічні активи

Обліковуються за первісною вартістю

Залишок на початок року

первісна вартість

3

Довгострокові біологічні активи

У гр. 3 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають первісну вартість довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю, на початок року. Сальдо за Дт субрах. 162, 164, 166 на 01.01.2018 р.

Ряд. 1410 = ряд. 1411 + ряд. 1412 + ряд. 1413 + ряд. 1414 + ряд. 1415.

Перевірка. Показник ряд. 1410 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1021 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Поточні біологічні активи

У гр. 3 ряд. 1420 — 1424 форми № 5 відображають первісну вартість поточних біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю, на початок року. Сальдо за Дт субрах. 213 на 01.01.2018 р.

Ряд. 1420 = ряд. 1421 + ряд. 1422 + ряд. 1423 + ряд. 1424.

Перевірка. Показник (гр. 3 + гр. 13) ряд. 1420 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1110 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2018 р.

накопичена амортизація

4

Довгострокові біологічні активи

У гр. 4 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають суму накопиченої на початок року амортизації довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю. Сальдо за Кт субрах. 134 на 01.01.2018 р.

Перевірка. Показник ряд. 1410 гр. 4 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1022 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Надійшло за рік

5

Довгострокові біологічні активи

У гр. 5 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають первісну вартість довгострокових біологічних активів, що надійшли протягом звітного року (у результаті придбання, створення, безоплатного надання, отримання як внеску до статутного капіталу тощо), які обліковуються за первісною вартістю. Річні обороти за Дт субрах. 162, 164, 166 з Кт субрах. 155, 424, рах. 46, 48, 69.

У цій же графі відображають зворотне переведення до складу довгострокових біологічних активів об’єктів, які раніше обліковувалися у складі необоротних активів, утримуваних для продажу: обороти за Дт субрах. 162, 164, 166 з Кт субрах. 286

Поточні біологічні активи

У гр. 5 ряд. 1420 — 1424 форми № 5 відображають первісну вартість поточних біологічних активів тваринництва, що надійшли протягом звітного року (у результаті придбання, створення, безоплатного надання, отримання як внеску до статутного капіталу тощо), які обліковуються за первісною вартістю згідно з П(С)БО 9.

Річні обороти за Дт субрах. 213 з Кт рах. 23, 37, 46, 48, 63, 68 і субрах. 718, 719

Вибуло за рік

первісна вартість

6

Довгострокові біологічні активи

У гр. 6 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають первісну вартість вибулих протягом звітного року довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю (в результаті їх ліквідації, списання, загибелі, безоплатної передачі, переведення до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, тощо). Річні обороти за Дт субрах. 134, 286, 377, 976 з Кт субрах. 162, 164, 166. У цій же графі відображають переведення довгострокових біологічних активів з групи активів, що обліковуються за первісною вартістю, до групи активів, що обліковуються за справедливою вартістю: оборот за Дт субрах. 134, 161, 163, 165, 949 з Кт субрах. 162, 164, 166

Поточні біологічні активи

У гр. 6 ряд. 1420 — 1424 форми № 5 відображають первісну вартість вибулих протягом звітного року поточних біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю. Таке вибуття відбувається в результаті їх продажу, списання, безоплатної передачі, переведення до складу довгострокових біологічних активів, переведення з поточних біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю, до групи активів, що обліковуються за справедливою вартістю, тощо. Річні обороти за Дт субрах. 155, 212, 377, 901, 947, 949 з Кт субрах. 213

накопичена амортизація

7

Довгострокові біологічні активи

У гр. 7 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають списання суми накопиченої амортизації вибулих протягом року довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю. Тут же показують списання накопиченої амортизації у разі переведення довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю, до групи активів, що обліковуються за справедливою вартістю. Річний оборот за Дт субрах. 134 з Кт субрах. 162, 164

Нараховано амортизації за рік

8

Довгострокові біологічні активи

У гр. 8 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають суму нарахованої протягом року амортизації довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю на субрах. 162 і 164. Річний оборот за Дт рах. 23 з Кт субрах. 134 (за Дт рах. 83 з Кт субрах. 134 — для підприємств, що застосовують рахунки класу 8)

Втрати від зменшення корисності

9

Довгострокові біологічні активі

У гр. 9 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають суму втрат від зменшення корисності довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю. Річний оборот за Дт субрах. 972 з Кт субрах. 134

Поточні біологічні активи

На наш погляд, у гр. 9 ряд. 1420 — 1424 форми № 5 слід відображати суму уцінки поточних біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю: річний оборот за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 213

Вигоди від відновлення корисності

10

Довгострокові біологічні активи

У гр. 10 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають вигоди від відновлення корисності довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю. Річний оборот за Дт субрах. 134 з Кт субрах. 742

Поточні біологічні активи

На нашу думку, в гр. 10 ряд. 1420 — 1424 форми № 5 показують суму збільшення чистої вартості реалізації поточних біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю, в межах проведеної раніше уцінки: аналітичні дані обороту за Дт субрах. 213 з Кт субрах. 719

Залишок на кінець року

первісна вартість

11

Довгострокові біологічні активи

Гр. 11 ряд. 1410 — 1415 = (гр. 3 + гр. 5 - гр. 6) ряд. 1410 — 1415

Перевірка. Показник ряд. 1410 гр. 11 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1021 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Показник ряд. 1410 гр. 11 форми № 5 повинен відповідати сальдо за Дт субрах. 162, 164, 166 на 31.12.2018 р.

Поточні біологічні активи

Гр. 11 ряд. 1420 — 1424 = (гр. 3 + гр. 5 - гр. 6 - гр. 9 + гр. 10) ряд. 1420 — 1424

Перевірка. Показник ряд. 1420 гр. 11 форми № 5 повинен відповідати сальдо за Дт субрах. 213 на 31.12.2018 р.

Значення (гр. 11 + гр. 17) ряд. 1420 форми № 5 повинно відповідати показнику ряд. 1110 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

накопичена амортизація

12

Довгострокові біологічні активи

Гр. 12 ряд. 1410 — 1415 = (гр. 4 - гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 - гр. 10) ряд. 1410 — 1415

Перевірка. Показник ряд. 1410 гр. 12 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1022 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Показник ряд. 1410 гр. 12 форми № 5 повинен відповідати сальдо за Кт субрах. 134 на 31.12.2018 р.

Обліковуються за справедливою вартістю

Залишок на початок року

13

Довгострокові біологічні активи

У гр. 13 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають справедливу вартість довгострокових біологічних активів, що обліковуються за справедливою вартістю, на початок року. Сальдо за Дт субрах. 161, 163, 165 на 01.01.2018 р.

Перевірка. Показник ряд. 1410 гр. 13 форми № 5 дорівнює (ряд. 1020 + ряд. 1022 - ряд. 1021) гр. 3 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Поточні біологічні активи

У гр. 13 ряд. 1420 — 1424 форми № 5 відображають справедливу вартість поточних біологічних активів, що обліковуються за справедливою вартістю, на початок року. Сальдо за Дт субрах. 211, 212 на 01.01.2018 р.

Перевірка. Значення (гр. 13 + гр. 3) ряд. 1420 форми № 5 повинно відповідати показнику ряд. 1110 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Надійшло за рік

14

Довгострокові біологічні активи

У гр. 14 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають справедливу вартість довгострокових біологічних активів, що надійшли (створені) протягом звітного року, якщо вони обліковуються за справедливою вартістю. Річні обороти за Дт субрах. 161, 163, 165 з Кт субрах. 155, 162, 164, 166, 424, 746, рах. 46, 48, 69.

У цій же графі відображають зворотне переведення до складу довгострокових біологічних активів об’єктів, які раніше обліковувалися у складі необоротних активів, утримуваних для продажу: обороти за Дт субрах. 161, 163, 165 з Кт субрах. 286

Поточні біологічні активи

У гр. 14 ряд. 1420 — 1424 форми № 5 відображають справедливу вартість поточних біологічних активів тваринництва та рослинництва, що надійшли (створені) протягом звітного року. Річні обороти за Дт субрах. 211, 212 з Кт рах. 23, 37, 46, 48, 63, 68, субрах. 213, 718, 719

Зміни вартості за рік

15

Довгострокові біологічні активи

У гр. 15 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають зміни вартості довгострокових біологічних активів, що відбулися протягом року у зв’язку зі збільшенням або зменшенням їх справедливої вартості на дату балансу (у розрізі окремих груп довгострокових біологічних активів):

збільшення — обороти за Дт субрах. 161, 163, 165 з Кт субрах. 710;

зменшення — обороти за Дт субрах. 940 з Кт субрах. 161, 163, 165. Зменшення вартості зазначають у дужках (вираховують)

Поточні біологічні активи

У гр. 15 ряд. 1420 — 1424 форми № 5 відображають зміни вартості поточних біологічних активів, що відбулися протягом року у зв’язку зі збільшенням або зменшенням їх справедливої вартості на дату балансу:

збільшення — обороти за Дт субрах. 211, 212 з Кт субрах. 710;

зменшення — обороти за Дт субрах. 940 з Кт субрах. 211, 212. Зменшення вартості зазначають у дужках (вираховують)

Вибуло за рік

16

Довгострокові біологічні активи

У гр. 16 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають справедливу вартість вибулих протягом звітного року довгострокових біологічних активів, що обліковуються за справедливою вартістю (у результаті їх ліквідації, безоплатної передачі, переведення до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, тощо). Річні обороти за Дт субрах. 286, 377, 976 з Кт субрах. 161, 163, 165

Поточні біологічні активи

У гр. 16 ряд. 1420 — 1424 форми № 5 відображають справедливу вартість вибулих протягом звітного року поточних біологічних активів, що обліковуються за справедливою вартістю (у результаті їх продажу, списання, безоплатної передачі, переведення до складу довгострокових біологічних активів тощо). Річні обороти за Дт субрах. 155, 377, 901, 947, 949 і рах. 23 з Кт субрах. 211, 212

Залишок на кінець року

17

Довгострокові біологічні активи

Гр. 17 ряд. 1410 — 1415 = (гр. 13 + гр. 14 + (-) гр. 15 - гр. 16) ряд. 1410 — 1415

Перевірка. Показник ряд. 1410 гр. 17 форми № 5 повинен дорівнювати (ряд. 1020 + ряд. 1022 - ряд. 1021) гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Показник ряд. 1410 гр. 17 форми № 5 повинен відповідати сальдо за Дт субрах. 161, 163, 165 на 31.12.2018 р.

Поточні біологічні активи

Гр. 17 ряд. 1420 — 1424 = (гр. 13 + гр. 14 + (-) гр. 15 - гр. 16) ряд. 1420 — 1424

Перевірка. Показник ряд. 1420 гр. 17 форми № 5 повинен відповідати сальдо за Дт субрах. 211, 212 на 31.12.2018 р.

Значення (гр. 11 + гр. 17) ряд. 1420 форми № 5 повинно відповідати показнику ряд. 1110 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Ряд. 1430 гр. 3 — 17 форми № 5 = (ряд. 1410 + ряд. 1420) гр. 3 — 17 форми № 5.

Розділ ХV «Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів». Його заповнюють сільгосппідприємства і підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність. Які дані при цьому використовують, див. у табл. 6.16.

Таблиця 6.16. Заповнення розділу ХV форми № 5

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

ХV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Вартість первісного визнання

3

У гр. 3 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 форми № 5 відображають вартість первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів рослинництва, тваринництва та рибництва в розрізі окремих видів продукції (активів). Річний оборот за Дт рах. 21 і 27 з Кт рах. 23

Ряд. 1500 гр. 3 — 11 форми № 5 = (ряд. 1510 + ряд. 1513 + ряд. 1514 + ряд. 1515 + ряд. 1516 + ряд. 1517 + ряд. 1518 + ряд. 1519) гр. 3 — 11 форми № 5.

Ряд. 1520 гр. 3 — 11 форми № 5 = (ряд. 1530 + ряд. 1533 + ряд. 1534 + ряд. 1535 + ряд. 1536 + ряд. 1537 + ряд. 1538 + ряд. 1539) гр. 3 — 11 форми № 5.

Ряд. 1540 гр. 3 — 11 форми № 5 = (ряд. 1500 + ряд. 1520) гр. 3 — 11 форми № 5.

Витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями

4

У гр. 4 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 форми № 5 відображають суму витрат, пов’язаних з біологічними перетвореннями, в розрізі окремих видів сільгосппродукції та додаткових біологічних активів. Річний оборот за Дт рах. 23 з Кт рах. 13, 20, 21, 22, 23, 27, 63, 65, 66, 68, 91

Перевірка. (Гр. 3 - гр. 4) ряд. 1500, 1520 і 1540 форми № 5 = (гр. 5 - гр. 6) ряд. 1500, 1520 і 1540 форми № 5 відповідно.

Результат від первісного визнання

дохід

5

У гр. 5 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 форми № 5 відображають у розрізі окремих видів продукції (активів) перевищення справедливої вартості визнання сільгосппродукції та додаткових біологічних активів (гр. 3) над сумою понесених витрат, пов’язаних з їх біологічними перетвореннями (гр. 4). Тут наводять аналітичні дані обороту за Дт рах. 23 з Кт субрах. 710.

Гр. 5 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 = (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539, якщо гр. 3 > гр. 4

Перевірка. Показник ряд. 1540 гр. 5 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 2122 гр. 3 форми № 2 за звітний період.

витрати

6

У гр. 6 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 форми № 5 у розрізі окремих видів продукції (активів) відображають перевищення суми понесених витрат, пов’язаних з біологічними перетвореннями (гр. 4), над справедливою вартістю визнання сільгосппродукції та додаткових біологічних активів (гр. 3). Тут наводять аналітичні дані обороту за Дт субрах. 940 з Кт рах. 23.

Гр. 6 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 = (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539, якщо гр. 3 < гр. 4

Перевірка. Показник ряд. 1540 гр. 6 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 2182 гр. 3 форми № 2 за звітний період.

Уцінка

7

У гр. 7 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 форми № 5 відображають зміну вартості сільгосппродукції та додаткових біологічних активів на дату балансу. Тут наводять аналітичні дані річного обороту за Дт субрах. 946 з Кт рах. 21, 27.

На нашу думку, значення гр. 7 повинно бути зменшене на суму дооцінки сільгосппродукції та додаткових біологічних активів (у межах проведеної раніше уцінки): обороти за Дт рах. 21, 27 з Кт субрах. 719

Зверніть увагу: якщо уцінка відбулася в попередньому році, а дооцінка — у звітному, то можлива ситуація, за якої в гр. 7 буде відображена сума не уцінки, а дооцінки, яка повинна збільшити значення гр. 11.

Виручка від реалізації

8

У гр. 8 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 форми № 5 відображають суму виручки (доходу) від реалізації сільгосппродукції та додаткових біологічних активів (за мінусом непрямих податків). Тут наводять аналітичні дані річного обороту за Дт субрах. 701 з Кт субрах. 791

Собівартість реалізації

9

У гр. 9 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 форми № 5 відображають собівартість реалізованої сільгосппродукції та додаткових біологічних активів, за якою вони обліковуються на дату реалізації. Тут наводять аналітичні дані річного обороту за Дт субрах. 791 з Кт субрах. 901

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

реалізації

10

У гр. 10 ряд. 1500 — 1540 форми № 5 відображають фінансовий результат від реалізації. Його визначають шляхом зіставлення отриманого доходу від реалізації сільгосппродукції та додаткових біологічних активів (без урахування непрямих податків) і собівартості їх реалізації.

Гр. 10 ряд. 1500 — 1540 = (гр. 8 - гр. 9) ряд. 1500 — 1540.

Збиток від реалізації наводять у дужках і віднімають при визначенні значення гр. 11

первісного визнання та реалізації

11

Гр. 11 ряд. 1500 — 1540 = (гр. 5 - гр. 6 - (+) гр. 7 + (-) гр. 10) ряд. 1500 — 1540

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі