Проводимо атестацію робочого місця

Кравченко Дар’я, експерт з оплати праці
Кожен працівник хоче працювати в здорових і безпечних умовах. Тому одне з головних завдань роботодавця — забезпечити такі умови. Тим більше що це закріплено законодавчо (ст. 21 КЗпП, ст. 13 Закону № 26941). На жаль, від шкідливих (що негативно впливають на здоров’я) технологічних процесів, обладнання, сировини та матеріалів не втечеш. За заподіяну працівникам шкоду роботодавцям доводиться розплачуватися пільгами, гарантіями, компенсаціями. Як оцінити шкідливість умов праці та з’ясувати, чи доплачувати працівникам «за шкідливість»? Потрібно провести атестацію робочих місць. А як це зробити, ми вам зараз розповімо.

1 Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII.

Чи усім це треба?

Провести атестацію робочих місць за умовами праці — означає комплексно оцінити всі фактори (виробничі, трудові, соціально-економічні), які впливають на здоров’я і працездатність ваших працівників у процесі їх трудової діяльності.

Обов’язок проводити таку атестацію лягає на плечі тих суб’єктів господарювання (включаючи ФОП), у яких технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів (п. 1 Порядку № 4422).

2 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.92 р. № 442.

Зокрема, проводити атестацію робочих місць необхідно, якщо на підприємстві є роботи, професії (посади), зазначені в:

Списку № 1 і Списку № 2 (затверджені постановою КМУ від 24.06.2016 р. № 461) — у них перераховані роботи, професії (посади), зайнятість на яких надає право на пенсію за віком на пільгових умовах;

Списку № 1290-1 (додаток 1 до постанови КМУ від 17.11.97 р. № 1290) — встановлює, кому надаються щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами праці;

Переліку № 163 (затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 163) — визначає виробництва, цехи, професії (посади) із шкідливими умовами праці, робота в яких надає право на скорочену тривалість робочого тижня;

Переліку № 576 (затверджений постановою КМУ від 12.07.2005 р. № 576) — наводить перелік робіт з важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких установлюється підвищена оплата праці.

Періодичність атестації встановлюється підприємством у колективному договорі, але не рідше одного разу на 5 років (п. 1.5 Методрекомендацій № 413).

3 Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Мінпраці від 01.09.92 р. № 41.

Увага!

Продовження термінів дії атестації робочих місць за умовами праці на більший термін чинним законодавством не передбачено

Підприємство не має права на власний розсуд подовжувати строки дії атестації робочих місць (п. 39 постанови ВС від 25.04.2018 р. у справі № 804/2806/174). Тому

4 reyestr.court.gov.ua/Review/73700405

провести чергову атестацію необхідно до закінчення строку дії попередньої

У разі істотної зміни умов і характеру праці проводять позачергову атестацію (п. 4 Порядку № 442).

Її можуть ініціювати як роботодавець, профспілковий комітет, трудовий колектив (його виборний орган), так і органи Держпраці.

Проводимо атестацію. Організація

Тут на перше місце виходять Порядок № 442 і Методрекомендації № 41.

Організація роботи з атестації розпочинається із затвердження відповідного наказу (розпорядження). У ньому керівник підприємства:

1) визначає підставу і завдання для проведення атестації;

2) затверджує склад, голову та секретаря постійно діючої атестаційної комісії, визначає її повноваження, а за потреби — склад цехових (структурних) атестаційних комісій.

Важливо! До складу атестаційної комісії обов’язково включають представника виборного органу первинної профспілкової організації, а в разі відсутності такого — уповноваженого представника трудового колективу.

Також рекомендується включати до складу головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці та заробітної плати, охорони праці, органів охорони здоров’я підприємства (п. 4 Порядку № 442, п. 2.2 Методрекомендацій № 41, лист Держпраці від 07.02.2017 р. № 1290/4.3/4.6-ДП-17). Але рекомендується —, не означає зобов’язані. ☺ Тому комісію цілком можна сформувати і зі своїх працівників (без залучення сторонніх осіб).

До проведення атестації можуть залучатися проектні та науково-дослідні організації, технічні інспекції праці профспілок, територіальні органи Держпраці (п. 5 Порядку № 442);

3) встановлює строки і графіки проведення підготовчих робіт у структурних підрозділах підприємства;

4) визначає проектні, науково-дослідні установи для науково-технічної оцінки умов праці та участі в розробці заходів щодо усунення шкідливих виробничих факторів.

Робота комісії

Робота. У процесі проведення атестації атестаційна комісія, серед іншого, (п. 2.3 Методрекомендацій № 41):

— здійснює організаційне, методичне керівництво і контроль за проведенням виконавцями відповідної роботи на всіх етапах;

— визначає та залучає в установленому порядку відповідні організації до виконання спеціальних робіт. Так, наприклад, експертизу дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці проводять спеціально атестовані лабораторії, перелік яких наведений на офіційному сайті Держпраці dsp.gov.ua (розділ «Діяльність», підрозділ «Реєстри»);

— організовує складання планів розміщення обладнання в кожному підрозділі з урахуванням його експлікації, визначає межу робочих місць (робочих зон) і присвоює їм відповідний номер;

— складає перелік робочих місць, що підлягають атестації;

— порівнює вживаний технологічний процес, склад обладнання, використовувані сировину і матеріали з передбаченими в проектах;

— визначає обсяг необхідних досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та організовує ці дослідження;

— прогнозує і виявляє утворення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях тощо;

— встановлює на підставі Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника відповідність назви професій і посад працівників, зайнятих на цих робочих місцях, характеру фактично виконуваних робіт.

У разі відхилень назва професії (посади) наводиться у відповідності з фактично виконуваною роботою (з урахуванням назви професії (посади) згідно з Класифікатором професій);

— на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних робочих місць

атестаційна комісія складає Карту умов праці (додаток 2 до Методрекомендацій № 41)

Зупинимося на ній детальніше. Для її формування використовують Інструкцію по заповненню Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць від 27.11.92 р. № 06-41-48.

У розділі I Карти наводять оцінку умов праці з урахуванням дії на працівників усіх факторів виробничого середовища та трудового процесу, передбачених Гігієнічною класифікацією5.

5 Затверджена наказом МОЗ від 08.04.2014 р. № 248.

При проведенні оцінки слід виходити з того, що гігієнічна оцінка умов праці надається за найбільш високим класом і ступенем із числа фактично виміряних рівнів цих факторів.

У розділі II надають оцінку технічного та організаційного рівня робочого місця. Її здійснюють за правилами, прописаними в розд. 5 Методрекомендацій № 41.

Так, оцінку технічного рівня робочого місця проводять шляхом аналізу: (1) відповідності технологічного процесу, будівель і споруд проектам, обладнання нормативно-технічній документації, а також характеру та обсягу виконаних робіт, оптимальності технологічних режимів; (2) технологічній оснащеності робочого місця (наявність технологічного оснащення та інструменту, контрольно-вимірювальних приладів та їх технічного стану, забезпеченості робочого місця підйомно-транспортними засобами); (3) відповідності технологічного процесу, обладнання, оснащення інструменту і засобів контролю вимогам стандартів безпеки і нормам охорони праці; (4) впливу технологічного процесу, що відбувається на інших робочих місцях.

У свою чергу, при оцінці організаційного рівня робочого місця аналізують: (1) раціональність планування (відповідність площі робочого місця нормам технологічного проектування та раціонального розміщення обладнання й оснащення), а також відповідність його стандартам безпеки, санітарним нормам і правилам; (2) забезпеченість працівників спецодягом та спецвзуттям, засобами індивідуального і колективного захисту та їх відповідність стандартам безпеки праці і встановленим нормам; (3) організацію роботи захисних споруд, пристосувань, контрольних приладів.

У розділі III на підставі комплексної оцінки робоче місце відносять до одного з трьох видів умов праці (згідно з пп. 6.1 і 6.2 Методрекомендацій № 41):

— з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці;

— із шкідливими та важкими умовами праці;

— із шкідливими умовами праці.

Зверніть увагу: для атестації робочого місця з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, а також із шкідливими і важкими умовами праці враховуються фактори, що впливають на працівника в процесі праці не менше 80 % робочого часу, а із шкідливими умовами праці — менше 80 % робочого часу.

При цьому для встановлення тривалості дії на працівника шкідливих виробничих факторів атестаційна комісія складає фотографію робочого дня (див. лист Держпраці від 20.05.2016 р. № 5602/4/4.6-ДП-16).

У розділі IV наводять рекомендації з поліпшення умов праці, для розробки і впровадження яких не потрібно залучати сторонні організації і спеціалістів, та їх економічне обґрунтування.

У розділі V Карти зазначають, на які пільги і компенсації має право працівник, зайнятий на робочому місці, що атестується.

З результатами атестації працівників знайомлять під підпис

Карту підписують голова та члени комісії (п. 6.6 Методрекомендацій № 41).

Результати атестації. За результатами атестації комісія складає перелік (п. 6.7 Методрекомендацій № 41):

— робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством.

Такий перелік затверджується наказом по підприємству. Витяг з наказу додають до трудової книжки працівників, професії та посади яких внесені до переліку (п. 9 Порядку № 442, п. 6.8 Методрекомендацій № 41);

— робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства;

— робочих місць із несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи щодо їх поліпшення.

За результатами атестації робочого місця працівникам можуть бути надані такі пільги, як:

1) скорочений робочий час;

2) пенсія за віком на пільгових умовах;

3) щорічна додаткова відпустка за роботу в шкідливих і важких умовах тощо.

Що це за пільги, розглянемо далі.

Пільги, гарантії, компенсації

Пільгова пенсія. За результатами атестації право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають працівники за Списками № 1 і № 2, які досягли віку, зазначеного в ст. 114 Закону № 10586.

6 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Крім того,

пільгові пенсії можуть призначатися за рахунок коштів підприємств (крім фінансованих з бюджету або дотаційних)

працівникам, які працюють (працювали) на виробництвах, роботах, за професіями і на посадах, не передбачених Списками. Механізм призначення таких пенсій прописаний у Порядку № 9377.

7 Затверджений постановою КМУ від 18.07.2007 р. № 937.

За наявності не менше ніж половини стажу роботи, який надає право на призначення пільгової пенсії, вік виходу на пенсію зменшується в порядку, передбаченому ст. 114 Закону № 1058.

Щорічна додаткова відпустка. Для працівників, які зайняті на роботах, пов’язаних з негативною дією на здоров’я шкідливих виробничих факторів, ст. 76 КЗпП і ст. 7 Закону про відпустки передбачена щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці.

Максимальну тривалість такої відпустки залежно від займаних працівниками посад (виконуваної роботи) визначає Список № 1290-1.

Детальніше про особливості надання такої відпустки та її оплати див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 31.

Скорочена тривалість робочого тижня. Скорочений робочий тиждень установлюють для працівників, які потрапили до Переліку № 163, колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці. Її максимальна тривалість — 36 годин на тиждень (ст. 51 КЗпП).

Детально про скорочену тривалість робочого часу див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 15, с. 41.

Підвищена оплата (доплата). За важкі умови роботи, а також за шкідливі і небезпечні умови праці

ст. 100 КЗпП передбачає для працівників підвищену оплату

Перелік таких робіт має затвердити КМУ.

Але, на жаль, на сьогодні такий перелік існує тільки щодо робіт з важкими, шкідливими і особливо шкідливими умовами праці в будівництві Перелік № 576.

Для інших випадків контролюючі органи рекомендують застосовувати постанову Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 03.10.86 р. № 387/22-78 (див. листи Мінпраці від 24.12.2007 р. № 939/13/84-07 і Мінсоцполітики від 18.11.2014 р. № 523/13/116-14).

Відповідно до цього документа доплати здійснюють на робочих місцях, на яких виконуються роботи, передбачені галузевими переліками робіт з важкими і шкідливими (особливо важкими і особливо шкідливими) умовами праці.

Зауважте, конкретний розмір «шкідливої» доплати КЗпП не встановлено. Отже, в цих питаннях роботодавцям слід керуватися положеннями колективних договорів, що діють на підприємстві, а також генеральних, галузевих (міжгалузевих), територіальних угод.

До речі, відзначимо, що 14 травня 2019 року між профспілками, Урядом і роботодавцями підписано тристоронню Генеральну угоду про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019 – 2021 роки. Детальніше про цю угоду читайте в наступних номерах «Податки та бухгалтерський облік».

Лікувальне харчування тощо. Крім того, працівників, які зайняті на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, підприємство зобов’язане безоплатно забезпечувати (ст. 166 КЗпП, ст. 7 Закону № 2694):

— лікувально-профілактичним харчуванням (згідно з Переліком № 4/П-18);

8 Затверджений постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 07.01.77 р. № 4/П-1.

— молоком або рівноцінними харчовими продуктами (згідно з Переліком № 4430-879);

9 Затверджений наказом МОЗ СРСР від 04.11.87 р. № 4430-87.

— газованою солоною водою (перелік гарячих цехів установлений постановою Секретаріату ВЦРПС від 11.06.34 р.).

Ну і, звісно, роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством.

Відповідальність

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства (п. 4 Порядку № 442, п. 1.5 Методрекомендацій № 41).

За порушення строку проведення атестації та порядку її проведення передбачена

адміністративна відповідальність у розмірі від 510 до 1700 грн. (ч. 1 ст. 41 КпАП)

За повторне порушення протягом року — від 1700 до 5100 грн.

Водночас деякі з них вважають, що доплата за шкідливі умови праці не належить до мінімальних державних гарантій в оплаті праці. А отже, і штраф згідно з ч. 2 ст. 265 КЗпП у цьому випадку не застосовується (див. постанову Харківського апеляційного адмінсуду від 16.01.2018 р. у справі № 816/1758/1710).

10 reyestr.court.gov.ua/Review/71629894.

Також це надає право працівникові розірвати трудовий договір за власним бажанням без відробітку двотижневого строку згідно з ч. 3 ст. 38 КЗпП.

Для самих працівників порушення строку проведення атестації робочих місць за умовами праці може призвести до того, що, швидше за все, Пенсійний фонд відмовлятиме в зарахуванні періоду роботи таких працівників у шкідливих умовах у пільговий при призначенні пенсії за віком на пільгових умовах. Захистити своє право працівник зможе через суд.

висновки

  • Підприємства з потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, які можуть несприятливо впливати на здоров’я працівників, повинні проводити атестацію робочих місць.
  • Атестацію проводять у строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.
  • Атестацію проводить постійно діюча атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначаються наказом керівника підприємства.
  • Відомості про результати атестації робочих місць заносять до Карти умов праці.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі