Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Поточні витрати за рахунок 44-го

Войтенко Тетяна, податковий експерт
Податки & бухоблік Березень, 2020/№ 22
Друк
Підприємством за рік отриманий збиток. Деякі витрати віднесли на субрахунок 442. Баланс відкоригували. Що при перевірці чинитимуть податківці з цими витратами? Відображатимуть їх в акті чи ні? Адже вони вже безповоротно потрапили на непокритий збиток. Наскільки правомірний такий підхід? Звернемося до бухнормативів.

Популярністю серед податківців бухфінрезультат став користуватися після 01.01.2015 р. З цієї дати, нагадаємо, фінрезультат до оподаткування, визначений у фінзвітності відповідно до П(С)БО або МСФЗ, є прибутковим об’єктом. В окремих чітко зазначених випадках його коригують на різниці, передбачені ПКУ (п.п. 134.1.1 ПКУ).

Після цих змін фіскали почали ставити під сумнів можливість відображення деяких витрат на рахунках класу 9 і вимагати відносити їх на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» як негосподарські (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 64, с. 2).

У нашій ситуації підприємство, не бажаючи «дратувати гусей», вирішило саме підправити фінрезультатну картину і списати частину поточних витрат на нерозподілений прибуток/непокритий збиток.

Що обліковують на рахунку 44?

Правила тут диктує Інструкція № 291*. Рахунок 44 вона відводить для обліку нерозподілених прибутків/непокритих збитків поточного і минулих років, а також використаного в поточному році прибутку. Цей рахунок має три субрахунки:

* Інструкція про застосування Плану рахунків бухобліку…, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.

441 «Прибуток нерозподілений» — відображають наявність і рух нерозподіленого прибутку;

442 «Непокриті збитки» — показують непокриті збитки. У подальшому їх списують за рахунок нерозподіленого прибутку (Дт 441), резервного (Дт 43), пайового (Дт 402) або додаткового капіталу (Дт 42) ;

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» — відображають розподіл прибутку між власниками, відрахування в резервний капітал та

інше використання прибутку в поточному періоді

На нерозподілений прибуток/непокритий збиток списують також суми дооцінки і суми перевищення попередніх дооцінок основних засобів (ОЗ) і нематеріальних активів (НМА) над сумою попередніх уцінок записами: Дт 411 (412) — Кт 441 (442).

У кінці року сальдо за Дт 443 закривають у кореспонденції з субрахунками 441 та/або 442.

Знову ж таки наприкінці року на одному із субрахунків 441 або 442 виводять сальдо. В результаті цих нехитрих дій отримують остаточну суму нерозподіленого прибутку/непокритого збитку поточного і минулих років (кредитове сальдо за субрахунком 441 або дебетове сальдо за субрахунком 442). Саме її показують у ряд. 1420 Балансу (суму непокритого збитку — в дужках).

Задіюють рахунок 44 ще у двох, прямо обумовлених П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», випадках:

— виправлення помилок минулих років**, які вплинули на фінансовий результат (п. 4, лист Мінфіну від 30.12.2009 р. № 31-34000-10-10/36311);

** Детальніше про виправлення бухпомилок див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 25, с. 2 і 5.

— відображення впливу зміни облікової політики на події та операції минулих періодів (п. 12).

Зверніть увагу! Згадані дві ситуації не зачіпають поточний звітний період — на такі показники коригують виключно вступне сальдо за рахунком 44. У Балансі за звітний рік змінюють дані ряд. 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» на початок звітного періоду.

Тож протягом року можна використати прибуток через його розподіл за трьома напрямками:

— нарахувати дивіденди власникам (учасникам, засновникам): Дт 443 — Кт 671;

— відрахувати в резервний капітал підприємства: Дт 443 — Кт 43;

— збільшити статутний капітал: Дт 443 — Кт 401.

А що з поточними витратами?

Де місце поточним витратам?

Порядок визнання витрат, їх класифікацію та склад визначає П(С)БО 16 «Витрати». За нормами його п. 6 витратами є зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (виняток — зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками). Визнають витрати за умови, що вони можуть бути достовірно оцінені. Роблять це в тому звітному періоді, в якому визнаний дохід, для отримання якого вони здійснені. Якщо прямий зв’язок між доходами і витратами встановити неможливо, витрати відображають в тому звітному періоді, в якому вони були фактично понесені (п. 7 П(С)БО 16).

Інформацію про витрати підприємства за звітний період, а також про доходи, прибутки і збитки, сукупний дохід наводять у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за формою № 2 (Звіті про фінрезультати форм № 2-м і № 2-мс).

Разом з цим п. 9 П(С)БО 16 обкреслює коло випадків, коли витрати не визнають і не включають у Звіт про фінрезультати. Серед них нас цікавить п.п. 9.5 П(С)БО 16,

коли витрати відображають зменшенням власного капіталу згідно з П(С)БО

Про які витрати йдеться? Так, у ситуації повторної переоцінки, коли після дооцінки об’єкта ОЗ проводять його уцінку (п. 20 П(С)БО 7 «Основні засоби»):

1) суму чергової (останньої) уцінки, але не більше перевищення суми попередніх дооцінок об’єкта і вигід від відновлення корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об’єкта і втрат від зменшення корисності, направляють на зменшення капіталу в дооцінках (Дт 411 — Кт 10);

2) різницю (якщо сума чергової (останньої) уцінки більше вказаного перевищення) включають до витрат звітного періоду (Дт 975 — Кт 10).

Так само при подальших (чергових) уцінках НМА на суму уцінки в межах попередніх дооцінок зменшують капітал у дооцінках: Дт 412 — Кт 10 (п. 23 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»).

Суму зміни власного капіталу за рахунок дооцінки (уцінки) ОЗ і НМА, переоцінених відповідно до П(С)БО 7 і П(С)БО 8, показують у ряд. 2400 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за формою № 2. Якщо ж уцінку необоротних активів відображають у складі витрат, її в цей рядок не включають. Місце їй у ряд. 2270 форми № 2.

Крім того, за вимогами п. 1.2 розд. IV Положення № 1213***, підприємства держкомунсектору частину чистого прибутку направляють на матеріальне заохочення: Дт 443 — Кт 66 (див. лист Мінфіну від 08.08.2012 р. № 31-08410-07-10/19584).

*** Положення про порядок бухобліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки.., затверджене наказом Мінфіну від 19.12.2006 р. № 1213.

Ще Положення № 1213 зобов’язує держкомпідприємства за рахунок чистого прибутку створювати фонди спецпризначення (Дт 443 — Кт 426, п. 1.1 і п. 1.3 розд. IV) і списувати відрахування до централізованого фонду (Дт 443 — Кт 682, п. 1.5 розд. IV).

А якщо все-таки списати поточні витрати у Дт 44?

Якщо витрати віднести на прибуток?

Невиконання приписів П(С)БО 16 призведе до викривлення фінансової звітності. Адже реальні витрати будуть занижені, а фінрезультат звітного періоду відповідно штучно завищений. Але інформація, наведена у фінзвітності, має бути достовірною (правдивою). Тобто вона не повинна містити помилок і перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності (п. 3 розд. III НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»). Тому списувати поточні витрати в обхід рахунків класу 9 щонайменше некоректно! Стандарти, як ми з’ясували, цього не дозволяють.

Хоча, зрозуміло, віднесення поточних витрат у дебет рахунку 44 на руку податківцям. Навряд чи вони виступатимуть проти цього і при перевірках повертатимуть витрати на їх законне місце. Навпаки, така схема сприяє наповненню бюджету — завищений фінрезультат у загальному випадку збільшить суму податку на прибуток, що належить до сплати. Проте, повторимо, фінзвітність при такому механізмі списання витрат буде недостовірною.

А якщо поточні витрати покривати за рахунок резервного капіталу?

В обов’язковому порядку створювати резервний капітал повинні акціонерні товариства (АТ), що розміщують як прості, так і привілейовані акції. А ось АТ, що випускають тільки прості акції, можуть сформувати його добровільно (ст. 19 Закону № 514****).

**** Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Для ТОВ резервний капітал обов’язковий, коли вирішено викупити частку в статутному капіталі без його зменшення (ст. 25 Закону про ТОВ*****). В інших випадках його можна не створювати.

***** Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII.

У резервного капіталу є напрями використання:

1) для погашення збитків (не витрат!);

2) для виплати дивідендів за привілейованими акціями;

3) в інших випадках, передбачених законодавством (у ТОВ відповідно — для викупу частки).

Тобто резервний капітал — це частина власного капіталу, зарезервована виключно за рахунок нерозподіленого прибутку (Дт 443 — Кт 43) і не призначена для покриття поточних витрат (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 25, с. 30). Жодних інших спеціальних випадків використання резервного капіталу, крім названих вище, чинне законодавство не передбачає.

Тому застосування варіанта списання поточних витрат за рахунок резервного капіталу буде порушенням нормативних приписів. Поточні витрати при такому розкладі, дійсно, не впливатимуть на фінрезультат звітного періоду, оскільки потраплять у Дт 43 і безпосередньо зменшать власний капітал підприємства. Але достовірність фінзвітності постраждає — чистий фінрезультат (прибуток/збиток) звітного періоду буде викривлений. Тобто ми навмисно подамо неправдиву звітність, причому як фінансову, так і податкову. Та й Інструкція № 291 передбачає кореспонденції по Дт 43 тільки з Кт 40 (збільшення статутного капіталу), 44 (покриття збитків) і 67 (дивіденди за привілейованими акціями).

До того ж, коли штучно занижуємо поточні витрати, ми порушуємо один з принципів бухобліку і фінзвітності — принцип обачності. Суть його в тому, щоб методи оцінки, що застосовуються у бухобліку, запобігали (п. 6 розд. III НП(С)БО 1):

заниженню оцінки зобов’язань та витрат;

— завищенню оцінки активів і доходів підприємства.

Як же все-таки бути, якщо не потрібні «зайві» витрати? Для цього управляємо фінрезультатом законними бухгалтерськими інструментами. Ось декілька робочих варіантів зниження витрат:

— збільшуємо строк корисного використання (експлуатації) ОЗ;

— встановлюємо ліквідаційну вартість об’єктів ОЗ;

— творчо підходимо до витрат на капітальний ремонт ОЗ, тобто капіталізуємо їх, а не списуємо на витрати періоду.

Впливаємо на фінрезультат і через доходи. Іноді достатньо декілька постачань оформити як передачу на комісію і тим самим відкласти доходи.

Головне! Думаємо про це завчасно. Плануємо фінрезультат!

висновки

  • Використати чистий прибуток можна виключно на виплату дивідендів власникам (Кт 671), відрахування в резервний капітал (Кт 43) і збільшення статутного капіталу (Кт 401).
  • Списання витрат безпосередньо на нерозподілений прибуток (Дт 44) або за рахунок резервного капіталу (Дт 43) призведе до недостовірності фінансової звітності.
  • Щоб уникнути «зайвих» поточних витрат, передбачаємо можливі наслідки і управляємо фінрезультатом законними бухгалтерськими інструментами.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі