Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

«Щороку 31 грудня ми…» реформуємо баланс

Войтенко Тетяна, податковий експерт
Податки & бухоблік Грудень, 2021/№ 103
Друк
Перед тим, як братися за складання річної фінансової звітності, нам належить зробити фінальні бухгалтерські записи, які здебільшого властиві лише останньому місяцю року, що минає. Точніше — треба закрити рахунки/субрахунки, на яких протягом звітного року обліковувалися доходи і витрати, а також фінрезультати від різних видів діяльності. Пройдемося етапами цієї процедури та іншими обов’язковими обліковими кроками, які треба здійснити перед складанням фінзвітності-2021.

Перш ніж поставити остаточну крапку у бухобліку-2021, станом на 31 грудня цього звітного року нам треба: (1) розрахувати і нарахувати податок на прибуток, (2) закрити прибутково-витратні рахунки, (3) вивести фінансовий результат діяльності підприємства за звітний 2021 рік, (4) списати суми дооцінок до складу нерозподіленого прибутку, (5) створити/донарахувати в разі потреби резервний капітал, (6) обнулити сальдо субрахунку використаного у звітному періоді прибутку і визначити остаточну суму нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) поточного і минулих років.

Які записи при цьому роблять у бухобліку? Покажемо в таблиці.

Завершальні записи 2021 року

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1. Нараховуємо податок на прибуток і відстрочені податки

Нараховано поточний податок на прибуток підприємством-прибутківцем, яке складає фінансову звітність за повною формою:

— у сумі, не пов’язаній з відстроченими податками

98 «Податок на прибуток»

641/«Розрахунки за податком на прибуток»

— у сумі донарахування відстрочених податкових активів (ВПА)

17 «Відстрочені податкові активи»

— у сумі списання раніше нарахованих відстрочених податкових зобов’язань (ВПЗ)

54 «Відстрочені податкові зобов’язання»

Списані ВПА (у разі їх зменшення протягом року)

98 «Податок на прибуток»

17 «Відстрочені податкові активи»

Донараховані ВПЗ (у разі їх збільшення протягом року)

54 «Відстрочені податкові зобов’язання»

Які підприємства рахують відстрочені податки? Правила розрахунку відстрочених податків і визнання витрат (доходу) з податку на прибуток визначає НП(С)БО 17 «Податок на прибуток». У процесі складання річної фінзвітності його норми зобов’язані використовувати підприємства — платники податку на прибуток. Виняток, зокрема, становлять ті з них, хто керується НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність». А ось єдиноподатники відстрочені податки взагалі не рахують, оскільки податок на прибуток вони не сплачують.

Отже, витрати (дохід) з податку на прибуток з урахуванням усіх ВПА/ВПЗ розраховують:

— високодохідники, які не застовують НП(С)БО 25 з тієї причини, що не відповідають критеріям мікро-/малих підприємств або, будучи мікро-/малими, вирішили складати повний комплект фінзвітності за п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»;

— малодохідники, які не застосовують НП(С)БО 25, але самостійно вирішили визначати об’єкт оподаткування з урахуванням прибуткових ПКУ-різниць.

Але у малодохідників-відмовників, які не застосовують НП(С)БО 25, теж можуть виникнути ВПА, наприклад, через наявність збитків минулих років (п. 8 НП(С)БО 17).

Коли рахують відстрочені податки? При складанні проміжної фінансової звітності п. 15 НП(С)БО 17 дозволяє:

— ВПЗ (ряд. 1500) і ВПА (ряд. 1045) показувати у Балансі (Звіті про фінансовий стан) в сумі, розрахованій на 31 грудня попереднього року;

— у рядку «Витрати (дохід) з податку на прибуток» (ряд. 2300) Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) наводити суму податку на прибуток із декларації.

А ось уже при складанні річної фінзвітності така поблажка не працює. За рік доведеться розраховувати ВПЗ/ВПА і визначати витрати (дохід) з податку з урахуванням їх зміни.

Як визначити величину витрат (доходу) з податку на прибуток? Бухгалтерські витрати (дохід) з податку на прибуток розраховують за формулою (п. 3 НП(С)БО 17):

img 1

Тобто до поточного податку на прибуток додаємо зміну суми ВПЗ за звітний період (∆ВПЗ) і віднімаємо зміну суми ВПА за звітний період (∆ВПА).

Поточний податок на прибуток — це податок на прибуток, розрахований за звітний період за податковими правилами (п. 3 НП(С)БО 17). Тому, перш ніж рахувати бухвитрати (дохід) з податку на прибуток, треба визначити податкове зобов’язання з цього податку за ПКУ. У декларації за 2021 рік поточний податок на прибуток відображено у рядку 06 «Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 - рядок 05 ПЗ) х 5 / 100)».

Зміна суми ВПЗ за звітний рік (∆ВПЗ) — сальдо за Кт 54 на 31.12.2021 мінус сальдо за Кт 54 на 01.01.2021. Але тут зверніть увагу: ВПЗ не завжди враховують при розрахунку витрат (доходу) з податку на прибуток. Яскравий приклад — ВПЗ, нараховані при дооцінці необоротних активів. Їх відносять на зменшення капіталу в дооцінках проводкою: Дт 41 — Кт 54 (п.п. 4.1 НП(С)БО 17). Витрати (дохід) з податку на прибуток при цьому не зачіпають.

Зміна суми ВПА за звітний рік (∆ВПА) — сальдо за Дт 17 на 31.12.2021 мінус сальдо за Дт 17 на 01.01.2021.

Якщо в результаті здійсненого розрахунку був отриманий позитивний результат, мають місце витрати з податку на прибуток (Дт 98), якщо від’ємний — дохід (Кт 98).

Подробиці розрахунку ВПЗ/ВПА для цілей складання річної фінзвітності за 2021 рік див. у «Податки & бухоблік», 2021, № 102, с. 19.

Відображено залік суми сплаченого дивідендного авансового внеску з податку на прибуток у зменшення податкового зобов’язання з цього податку

Дт 641/«Розрахунки за податком на прибуток»

Кт 641/«Авансовий внесок при виплаті дивідендів»

Спеціальний механізм заліку суми сплачених дивідендних авансів у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток установлений п.п. 57.11.2 ПКУ. Подробиці нарахування і виплати дивідендів див. у «Податки & бухоблік», 2021, № 18.

Нараховано податок на прибуток підприємством, яке застосовує НП(С)БО 25

98 «Податок на прибуток»

641/«Розрахунки за податком на прибуток»

Підприємства-прибутківці, які складають фінзвітність за НП(С)БО 25, облік відстрочених податків не ведуть. Тому у фінзвітності вони показують витрати з податку на прибуток у сумі податку на прибуток із прибуткової декларації (без урахування змін ВПА/ВПЗ).

Нараховано поточний податок на прибуток підприємством, звільненим від його сплати

98 «Податок на прибуток»

481 «Кошти, вивільнені від оподаткування»

Підприємства-прибутківці, прибуток яких звільнений від оподаткування, поточним податком визнають податок, що не підлягає перерахуванню до бюджету у зв’язку з наданням пільг.

2. Відносимо доходи і витрати на фінансовий результат

Списано доходи від операційної, фінансової та іншої діяльності на фінрезультат

70, 71, 72, 73, 74

791, 792, 793

Списано витрати від операційної, фінансової та іншої діяльності на фінрезультат

791, 792, 793

90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

На практиці більшість підприємств визначають фінрезультат своєї діяльності щомісячно (щокварталу). І якщо ви належите саме до таких підприємств, то у грудні цими записами ви покажете списання доходів/витрат за грудень (4 квартал) 2021 року.

Водночас Інструкція № 291* цілком допускає можливість одноразово списувати сальдо рахунків доходів/витрат на фінрезультат за підсумками року. Тому якщо вашою обліковою політикою передбачений саме такий варіант, то одним із завершальних записів грудня буде закриття сальдо рахунків обліку доходів/витрат, накопиченого за весь 2021 рік.

У результаті зіставлення дебетових і кредитових оборотів за субрахунками 791, 792 і 793 отримують або дебетове, або кредитове сальдо за кожним із них. При цьому:

дебетове сальдо на 31.12.2021 говорить про збитковість видів діяльності за цей рік;

кредитове сальдо на цю дату свідчить про те, що підприємство у звітному періоді отримало прибуток від операційної, фінансової та іншої діяльності відповідно.

* Інструкція про застосування Плану рахунків бухобліку активів, капіталу, зобов’язань…, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 № 291.

3. Закриваємо рахунок 79 «Фінансові результати»

Списано прибуток від операційної, фінансової та іншої діяльності на збільшення нерозподіленого прибутку (зменшення непокритого збитку)

791, 792, 793

441 «Прибуток нерозподілений»

(442 «Непокриті збитки»)

Списано збиток від операційної, фінансової та іншої діяльності у зменшення нерозподіленого прибутку (збільшення непокритого збитку)

441 «Прибуток нерозподілений»

(442 «Непокриті збитки»)

791, 792, 793

Періодичність списання сальдо субрахунків 791, 792 і 793 на відповідний субрахунок рахунка 44 Інструкція № 291 жорстко не регламентує. У реальному житті більшість підприємств закривають сальдо за рахунком 79 один раз на рік перед складанням річного Балансу. Проте ніхто не заважає закривати рахунок обліку фінрезультатів і списувати сальдо відповідних субрахунків один раз на квартал або навіть щомісячно.

Таким чином, абсолютно у всіх підприємств одним із завершальних записів грудня буде закриття сальдо субрахунків рахунка 79. Відмінність тільки в сумі списання: залежно від установленого на підприємстві порядку буде списаний до складу нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) фінансовий результат за грудень, за 4 квартал або за весь 2021 рік.

4. Списуємо суми дооцінок

Списана сума дооцінки ОЗ/НМА

(сума перевищення попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок)

411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»

(412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів»)

441 «Прибуток нерозподілений»

(442 «Непокриті збитки»)

За правилами пп. 19 і 20 НП(С)БО 7 «Основні засоби» та пп. 22 і 23 НП(С)БО 8 «Нематеріальні активи» результати першої дооцінки ОЗ і НМА, а також суму перевищення попередніх дооцінок над сумою неперекритих попередніх уцінок включають до складу капіталу в дооцінках. У бухобліку це виглядає так: Дт 10, 11, 12 — Кт 411 (412).

У подальшому суму, завислу на субрахунку 411 (412), списують до складу нерозподіленого прибутку (п. 21 НП(С) БО 7 і п. 24 НП(С)БО 8). Періодичність такого списання встановлюють у наказі про облікову політику підприємства (пп. 2.1 і 2.9 Методрекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну від 27.06.2013 № 635):

— один раз на рік (щомісячно, щокварталу) в сумі, пропорційній амортизації, або

при вибутті раніше переоціненого об’єкта ОЗ (НМА).

Тобто у грудні 2021 року цей запис роблять усі підприємства (безумовно, окрім тих, хто списує суми переоцінки при вибутті об’єкта ОЗ/НМА). А ось сума списання залежить від обраного варіанта облікової політики. Так, якщо наказом передбачено:

щорічне списання сум дооцінки ОЗ (НМА) до складу нерозподіленого прибутку — запис роблять на суму, пропорційну річній амортизації переоцінених об’єктів;

щомісячне (щоквартальне) списання дооцінки — списують суму, пропорційну місячній (квартальній) амортизації.

Детальніше див. у «Податки & бухоблік», 2020, № 85, с. 48.

Відкориговано ВПЗ, раніше відображені при нарахуванні суми дооцінки

54 «Відстрочені податкові зобов’язання»

411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»

(412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів»)

5. Нараховуємо резервний капітал

Відображено формування (збільшення) резервного капіталу за рахунок прибутку звітного року

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

43 «Резервний капітал»

Товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю можуть створювати резервний капітал за рішенням загальних зборів учасників (п. 12 ч. 2 ст. 30 Закону № 2275*). Мати або створити резервний капітал знадобиться в тому випадку, якщо загальними зборами вирішено викупити частку у власному статутному капіталі для подальшого перепродажу (ч. 1 ст. 25 Закону № 2275). Інших вимог обов’язково формувати резервний капітал зараз немає.

А ось акціонерні товариства, які розміщують прості і привілейовані акції, зобов’язані створювати резервний капітал (ч. 4 ст. 19 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI). Формують його в розмірі не менш ніж 15 % статутного капіталу товариства. При цьому до досягнення встановленої статутом величини резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим за 5 % суми чистого прибутку за рік.

Акціонерні товариства, які розміщують тільки прості акції, мають право сформувати резервний капітал у такому ж порядку.

Порядок формування і розмір резервного капіталу, а також розмір щорічних відрахувань до нього треба зафіксувати у статуті підприємства.

* Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII.

6. Обнуляємо сальдо субрахунку 443

Списана сума використаного протягом року прибутку на зменшення нерозподіленого прибутку та/або збільшення непокритого збитку

441 «Прибуток нерозподілений»

(442 «Непокриті збитки»)

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

Цей запис поставить крапку у бухобліку-2021 тих підприємств, які протягом року направили прибуток, наприклад, для:

— нарахування дивідендів власникам (Дт 443Кт 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»);

— створення (збільшення) резервного капіталу (Дт 443Кт 43);

— збільшення статутного капіталу (Дт 443Кт 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал»).

Детальніше про збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку див. «Податки & бухоблік», 2020, № 33, с. 37.

Після списання використаного у 2021 році прибутку (сальдо за Дт 443) записом Дт 441 (442) — Кт 443 залишиться остаточна сума нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) поточного і минулих років (кредитове або дебетове сальдо за рахунком 44). Саме її показують в рядку 1420 Балансу (суму непокритого збитку — у дужках).

Ось такі важливі етапи треба послідовно пройти перед складанням фінансової звітності за підсумками 2021 року. Безумовно, до цього моменту у бухобліку мають бути відображені всі до останнього факти господарського життя підприємства. А після закриття року ми отримуємо картину того, як спрацювало підприємство за звітний рік. Безпроблемної вам звітності!

ВИСНОВКИ

  • Витрати (дохід) із податку на прибуток формує поточний податок на прибуток з урахуванням відстрочених податкових зобов’язань і відстрочених податкових активів.
  • Чистий прибуток, отриманий підприємством у звітному періоді, відносять на збільшення нерозподіленого прибутку (зменшення непокритого збитку). Чистий збиток списують у зменшення нерозподіленого прибутку (збільшення непокритого збитку).
  • Суми використаного у 2021 році прибутку відносять на зменшення нерозподіленого прибутку (Дт 441 — Кт 443) та/або на збільшення непокритого збитку (Дт 442 — Кт 443).
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі