Теми статей
Обрати теми

Зміна залишкової вартості основних засобів

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Нестеренко Максим, податковий експерт, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Жовтень, 2020/№ 85
Друк
На залишкову вартість ОЗ передусім впливають амортизація (див. розділ 3 на с. 34) і поліпшення (реконструкція, модернізація) об’єктів (див. розділ 5 на с. 64). Але це не всі випадки. Так, бухгалтерське законодавство допускає зміну залишкової вартості об’єктів ОЗ шляхом переоцінки їх первісної вартості та зносу. Крім того, підприємству потрібно постійно стежити, чи не відбулася на дату річного балансу зміна корисності ОЗ, і якщо такий факт має місце, то відобразити його в обліку. Детальніше про облік переоцінки і зменшення/відновлення корисності поговоримо далі.

4.1. Проводимо переоцінку

Від причин до нюансів проведення

Відразу скажемо, що питання переоцінки залишкової вартості об’єктів ОЗ у П(С)БО 7 регулюють пп. 16 — 21. Саме вони й будуть нашим головним орієнтиром при розгляді «переоціночних» питань у розрізі бухгалтерського обліку.

Зокрема, із цих норм ми дізнаємося, що підприємства можуть переоцінювати об’єкти ОЗ, якщо їх залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості* на дату балансу**. Тут підкреслимо, що підприємства саме можуть проводити таку переоцінку. Тобто це право, а не обов’язок суб’єкта господарювання (це підтверджується, зокрема, листом Мінфіну від 20.03.2003 р. № 053-2940). Отже, навіть якщо різниця між двома вартостями переступила поріг суттєвості, підприємство, не знайшовши в проведенні переоцінки вигод, може відмовитися від неї.

* Для визначення справедливої вартості об’єктів ОЗ, які переоцінюються, залучають незалежного фахівця-оцінювача (ст. 7 Закону № 2658).

** Нагадаємо, що датою балансу є дата, на яку складено Баланс підприємства (детальніше див. «Податки & бухоблік», 2018, № 103, с. 30).

А яку ж різницю вважати суттєвою? Чітких вказівок із цього приводу П(С)БО 7 не дає. Отже, підприємство встановлює поріг суттєвості на свій вибір. Водночас за основу можна прийняти механізм визначення суттєвості, запропонований у Методрекомендаціях № 561.

Так, п. 34 цих Методрекомендацій як кількісний критерій суттєвості для цілей переоцінки пропонує прийняти величину, яка дорівнює 1 % чистого прибутку (збитку) підприємства або 10 % справедливої вартості активу. До речі, про ті ж 10 % говорить і п.п. 2.20.1 Методрекомендацій № 635. Проте чи дотримуватися цих рекомендацій — на розсуд підприємства. Хай там що, обраний поріг суттєвості необхідно зафіксувати в наказі про облікову політику.

Критерій суттєвості може бути встановлений як окремо за кожною групою ОЗ***, так і один для всіх ОЗ, що обліковуються на підприємстві

*** Групою ОЗ вважається сукупність об’єктів ОЗ, однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання (п. 34 Методрекомендацій № 561).

Проводячи переоцінку об’єктів ОЗ, враховуйте низку таких нюансів:

1. У разі переоцінки об’єкта ОЗ на цю ж дату обов’язково переоцінюють усі об’єкти групи ОЗ, до якої належить такий об’єкт, незалежно від того, наскільки їх залишкова вартість відрізняється від справедливої.

2. Переоцінка ОЗ тієї групи, об’єкти якої вже були переоцінені, обов’язково проводиться з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості.

3. Не всі об’єкти необоротних активів підлягають переоцінці. Так, не переоцінюються:

1) МНМА і бібліотечні фонди, які амортизуються методами (пп. 16 і 27 П(С)БО 7):

«50 % на 50 %», — коли амортизацію в розмірі 50 % вартості об’єкта ОЗ, яка амортизується, нараховують у першому місяці експлуатації цього об’єкта, а решту 50 % — у місяці його списання з балансу;

«100 %», — коли амортизацію об’єкта в першому місяці використання нараховують у розмірі 100 % його вартості.

А ось МНМА та бібліотечні фонди, що амортизуються за прямолінійним або виробничим методом, переоцінюють у загальному порядку;

2) об’єкти інвестиційної нерухомості, що обліковується за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням витрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення (п. 18 П(С)БО 32).

Якщо справедлива вартість об’єкта ОЗ перевищує його залишкову вартість, то проводять дооцінку, а якщо справедлива вартість виявляється меншою за залишкову — уцінку. Причому дооцінки й уцінки можуть чергуватися: один об’єкт може бути спочатку дооцінено, а згодом — уцінено і навпаки.

Переоцінка ОЗ включає такі операції:

— дооцінку (уцінку) первісної вартості об’єкта ОЗ;

— дооцінку (уцінку) зносу.

Переоцінені первісну вартість і суму зносу визначають множенням, відповідно, первісної вартості та зносу ОЗ на індекс переоцінки*.

* Виняток — коли залишкова вартість об’єкта ОЗ дорівнює нулю (див. далі).

У свою чергу, індекс переоцінки розраховують шляхом ділення справедливої вартості об’єкта ОЗ, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

Формула розрахунку цього показника може мати такий вигляд:

Іп = Вс : Вз,

де Іп — індекс переоцінки;

Вс — справедлива вартість об’єкта ОЗ, грн;

Вз — залишкова вартість об’єкта ОЗ, грн.

У результаті переоцінки об’єкт ОЗ обліковуватиметься підприємством за новою залишковою вартістю. Це, у свою чергу, означає, що

нарахування амортизації надалі проводитиметься вже виходячи з нової (переоціненої) вартості об’єкта

Облік переоцінок ОЗ ведуть за кожним об’єктом окремо.

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку результатів переоцінки залежить від того, вперше чи повторно проводиться переоцінка об’єкта ОЗ, а також від результатів попередніх переоцінок. Розглянемо ці нюанси далі.

Облік першої переоцінки вартості ОЗ

Результати першої уцінки залишкової вартості ОЗ відображають у бухгалтерському обліку підприємства у складі витрат поточного періоду, а саме — за дебетом субрахунку 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій». При цьому роблять проводки:

— на суму уцінки залишкової вартості об’єкта ОЗ: Дт 975 — Кт 10;

— на суму уцінки зносу: Дт 131 — Кт 10.

Аналогічним чином відображають результати всіх наступних уцінок, якщо раніше не проводилася дооцінка.

Що стосується першої дооцінки залишкової вартості ОЗ, то її суму включають до складу капіталу в дооцінках за дебетом субрахунку 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів». У такому разі роблять такі записи:

— на суму дооцінки залишкової вартості об’єкта ОЗ: Дт 10 — Кт 411;

— на суму дооцінки зносу: Дт 10 — Кт 131.

Аналогічним чином показують результати наступних дооцінок, якщо раніше не проводилася уцінка ОЗ і не відображалося зменшення корисності*.

* Про зменшення корисності див. підрозділ 4.2.

Наочно облік першої переоцінки вартості ОЗ продемонструємо на прикладі.

Приклад 4.1. На балансі підприємства в групі «Шліфувальні верстати по металу» обліковуються 4 верстати, щодо яких прийнято рішення про їх переоцінку** станом на 30.09.2020 р.

** Тут припускаємо, що підприємством був установлений критерій суттєвості, згідно з яким переоцінка ОЗ проводиться, якщо залишкова вартість відрізняється від справедливої на 10 % і більше.

Початкові дані для розрахунку суми переоцінки, а також результати її проведення наведемо в табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Дані про переоцінку верстатів

№ з/п

Показник

Верстат 1

Верстат 2

Верстат 3

Верстат 4

1

Первісна (переоцінена) вартість, грн

22400

25200

20600

21280

2

Сума зносу, грн

3920

3800

1500

700

3

Залишкова вартість, грн (ряд. 1 - ряд. 2)

18480

21400

19100

20580

4

Справедлива вартість за даними проведеної оцінки, грн

22176

18190

21010

19551*

5

Результат попередніх переоцінок

(дооцінка «+», уцінка «-»), грн

+1500

-1596

6

Індекс переоцінки (ряд. 4 : ряд. 3)

1,2

0,85

1,1

0,95

7

Переоцінена первісна вартість, грн

(ряд. 1 х ряд. 6)

26880

21420

22660

20216

8

Переоцінена сума зносу, грн (ряд. 2 х ряд. 6)

4704

3230

1650

665

9

Сума переоцінки (дооцінка «+», уцінка «-») первісної (переоціненої) вартості, грн

(ряд. 7 - ряд. 1)

+4480

-3780

+2060

-1064

10

Сума переоцінки (дооцінка «+», уцінка «-») нарахованого зносу, грн (ряд. 8 - ряд. 2)

+784

-570

+150

-35

11

Сума переоцінки (дооцінка «+», уцінка «-») залишкової вартості, грн (ряд. 4 - ряд. 3)

+3696

-3210

+1910

-1029

* Незважаючи на те, що справедлива та залишкова вартості верстата 4 відрізняються менш ніж на 10 %, підприємство проводить переоцінку і його вартості. Пояснюється це тим, що рішення про переоцінку прийнято щодо інших верстатів, які належать до тієї ж групи ОЗ.

У бухгалтерському обліку підприємства переоцінка вартості об’єктів ОЗ відповідно до зазначених вище даних буде відображена таким чином (див. табл. 4.2):

Таблиця 4.2. Облік першої переоцінки вартості ОЗ

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

Дооцінка залишкової вартості об’єктів ОЗ

1

Відображено дооцінку суми нарахованого зносу:

— верстата 1

104

131

784

— верстата 3

104

131

150

2

Відображено дооцінку залишкової вартості:

— верстата 1

104

411

3696

— верстата 3

104

411

1910

3

Нараховано відстрочені податкові зобов’язання (далі — ВПЗ) за рахунок зменшення капіталу в дооцінках*:

— щодо верстата 1 (3696 грн х 18 % : 100 %)

411

54

665,28

— щодо верстата 3 (1910 грн х 18 % : 100 %)

411

54

343,80

Уцінка залишкової вартості об’єктів ОЗ

1

Відображено уцінку суми нарахованого зносу:

— верстата 2

131

104

570

— верстата 4

131

104

35

2

Відображено уцінку залишкової вартості:

— верстата 2

975

104

3210

— верстата 4

975

104

1029

3

Списано на фінансовий результат витрати, пов’язані з уцінкою

793

975

4239

* Підприємства, які застосовують НП(С)БО 25, облік відстрочених податків не ведуть і цю проводку не роблять. Про облік відстрочених податків див. «Податки & бухоблік», 2019, № 101, с. 18 і 27.

Облік наступних переоцінок

З наступною переоцінкою, яка має той же результат, що й перша переоцінка, все зрозуміло: її в бухобліку відображають так само, як і першу дооцінку/уцінку. Якщо ж результат повторної переоцінки ОЗ змінився, тобто після дооцінки необхідно провести уцінку або ж після уцінки — дооцінку, порядок відображення повторної переоцінки дещо інший. Розглянемо його.

Уцінка при попередній дооцінці. Якщо на дату проведення чергової (останньої) уцінки об’єкта ОЗ сума попередніх дооцінок об’єкта та доходу від відновлення корисності перевищує суму попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта і втрат від зменшення його корисності*, то:

* Про зменшення та відновлення корисності див. у підрозділі 4.2.

1) сума чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об’єкта ОЗ, але не більше зазначеного перевищення, направляється на зменшення капіталу в дооцінках: Дт 411 — Кт 10;

2) різниця (якщо сума чергової (останньої) уцінки більше зазначеного перевищення) включається до витрат звітного періоду: Дт 975 — Кт 10.

А ось суму зносу в цьому випадку уцінюють у загальному порядку: Дт 131 — Кт 10.

Якщо ж на дату проведення чергової (останньої) уцінки об’єкта ОЗ сума попередніх дооцінок і доходу від відновлення корисності менше суми попередніх уцінок і втрат від зменшення корисності, то порядок обліку такий же, як і при першій уцінці (див. раніше).

Дооцінка при попередній уцінці. У разі наявності на дату проведення чергової (останньої) дооцінки об’єкта ОЗ перевищення суми попередніх уцінок об’єкта і втрат від зменшення його корисності над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості цього об’єкта і вигід від відновлення його корисності:

1) сума чергової (останньої) дооцінки залишкової вартості об’єкта ОЗ, але не більше зазначеного перевищення, включається до складу доходів звітного періоду: Дт 10 — Кт 746;

2) різниця (якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначеного перевищення) направляється на збільшення капіталу в дооцінках: Дт 10 — Кт 411.

Дооцінку зносу показують уже відомою вам проводкою: Дт 10 — Кт 131.

Якщо ж на дату проведення чергової (останньої) дооцінки об’єкта ОЗ сума попередніх уцінок і втрат від зменшення корисності менше суми попередніх дооцінок і доходу від відновлення корисності, то порядок обліку такий же, як і при першій дооцінці (див. раніше).

Облік наступних переоцінок покажемо на прикладі.

Приклад 4.2. На балансі підприємства в групі «Верстати токарні по металу» обліковуються 4 верстати, щодо яких прийнято рішення про їх переоцінку станом на 30.09.2020 р.

Початкові дані для розрахунку суми переоцінки, а також результати її проведення наведемо в табл. 4.3.

Таблиця 4.3. Дані про переоцінку верстатів

№ з/п

Показник

Верстат 1

Верстат 2

Верстат 3

Верстат 4

1

Первісна переоцінена вартість, грн

22400

25200

20600

21280

2

Сума зносу, грн

3920

3800

1500

700

3

Залишкова вартість, грн (ряд. 1 - ряд. 2)

18480

21400

19100

20580

4

Справедлива вартість за даними проведеної оцінки, грн

23100

19260

22920

17493

5

Результат попередніх переоцінок (дооцінка «+», уцінка «-») залишкової вартості, грн

-4900

+1500

-1350

+5208

6

Індекс переоцінки (ряд. 4 : ряд. 3)

1,25

0,9

1,2

0,85

7

Переоцінена первісна вартість, грн

(ряд. 1 х ряд. 6)

28000

22680

24720

18088

8

Переоцінена сума зносу, грн (ряд. 2 х ряд. 6)

4900

3420

1800

595

9

Сума переоцінки (дооцінка «+», уцінка «-») первісної переоціненої вартості, грн

(ряд. 7 - ряд. 1)

+5600

-2520

+4120

-3192

10

Сума переоцінки (дооцінка «+», уцінка «-») нарахованого зносу, грн (ряд. 8 - ряд. 2)

+980

-380

+300

-105

11

Сума переоцінки (дооцінка «+», уцінка «-») залишкової вартості об’єкта, грн (ряд. 4 - ряд. 3)

+4620

-2140

+3820

-3087

Як відобразити зазначені операції з уцінки та дооцінки раніше переоцінених об’єктів ОЗ на рахунках бухгалтерського обліку, покажемо в табл. 4.4.

Таблиця 4.4. Облік уцінки та дооцінки раніше переоцінених об’єктів ОЗ

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

Дооцінка залишкової вартості раніше уцінених об’єктів ОЗ

1

Відображено дооцінку суми нарахованого зносу:

— верстата 1

104

131

980

— верстата 3

104

131

300

2

Відображено дооцінку залишкової вартості в межах попередніх уцінок:

— верстата 1

104

746

4620

— верстата 3

104

746

1350*

3

Відображено перевищення суми дооцінки над сумою попередніх уцінок щодо верстата 3 (3820 грн - 1350 грн)

104

411

2470

4

Нараховано ВПЗ за рахунок зменшення капіталу в дооцінках (2470 грн х 18 % : 100 %)**

411

54

444,60

5

Списано на фінансовий результат доходи за дооцінкою об’єктів ОЗ (у межах попередніх уцінок)

746

793

5970

Уцінка залишкової вартості раніше дооцінених об’єктів ОЗ

1

Відображено уцінку суми нарахованого зносу:

— верстата 2

131

104

380

— верстата 4

131

104

105

2

Відображено уцінку залишкової вартості об’єкта ОЗ у межах попередніх дооцінок:

— верстата 2

411

104

1500***

— верстата 4

411

104

3087

3

Здійснено коригування ВПЗ на розрахункову величину податку на прибуток із суми зміни капіталу в дооцінках**:

— щодо верстата 2 (1500 грн х 18 % : 100 %)

54

411

270

— щодо верстата 4 (3087 грн х 18 % : 100 %)

54

411

555,66

4

Відображено перевищення суми уцінки верстата 2 над сумою попередніх дооцінок (2140 грн - 1500 грн)

975

104

640

5

Списано на фінансовий результат витрати, пов’язані з уцінкою

793

975

640

* У цьому випадку сума дооцінки залишкової вартості об’єкта ОЗ (3820 грн) перевищує суму раніше проведеної уцінки (1350 грн). Тому дооцінка буде відображена у складі доходу — у сумі раніше проведеної уцінки й у складі капіталу в дооцінках — у сумі перевищення над сумою раніше проведеної уцінки.

** Підприємства, які застосовують НП(С)БО 25, облік відстрочених податків не ведуть і цю проводку не роблять.

*** Оскільки сума уцінки залишкової вартості верстата 2 (2140 грн) перевищує суму раніше проведеної дооцінки (1500 грн), підприємству необхідно передусім «покрити» сумою уцінки капітал у дооцінках, утворений у результаті попередньої дооцінки, а суму перевищення включити до складу витрат.

Переоцінюємо об’єкти з нульовою залишковою вартістю

На практиці можлива ситуація, коли в господарській діяльності підприємства використовується об’єкт ОЗ, вартість якого повністю замортизована. Як провести переоцінку вартості об’єкта ОЗ у такому разі? Дуже просто!

Так, якщо залишкова вартість об’єкта ОЗ дорівнює нулю, то його переоцінену залишкову вартість визначають збільшенням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об’єкта (абзац другий п. 17 П(С)БО 7). У результаті переоцінки первісна вартість об’єкта збільшується на його справедливу вартість, а сума зносу не змінюється. Таким чином, залишкова вартість об’єкта ОЗ дорівнюватиме його справедливій вартості.

Майте на увазі:

для таких переоцінених об’єктів, які продовжують використовуватися, в обов’язковому порядку має бути визначена ліквідаційна вартість

Вищесказане доповнимо прикладом.

Приклад 4.3. На балансі підприємства як ОЗ обліковується фрезерний верстат, первісна вартість якого становить 28000 грн. На дату балансу залишкова вартість об’єкта досягла нульового значення, але верстат продовжує використовуватися в господарській діяльності підприємства. У зв’язку із цим прийнято рішення про проведення його переоцінки станом на 30.09.2020 р. Справедлива вартість фрезерного верстата становить 14500 грн.

Як у цьому випадку відобразити дооцінку верстата в бухгалтерському обліку, покажемо в табл. 4.5.

Таблиця 4.5. Облік дооцінки ОЗ із нульовою залишковою вартістю

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

1

Віднесено на збільшення капіталу в дооцінках суму дооцінки залишкової вартості об’єкта, яка дорівнює його справедливій вартості

104

411

14500

2

Нараховано ВПЗ за рахунок зменшення капіталу в дооцінках (14500 грн х 18 % : 100 %)*

411

54

2610

* Підприємства, які застосовують НП(С)БО 25, облік відстрочених податків не ведуть і цю проводку не роблять.

Списання сум дооцінки до складу нерозподіленого прибутку

Відповідно до п. 21 П(С)БО 7 при вибутті переоціненого об’єкта ОЗ перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок його залишкової вартості слід включити до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу в дооцінках. Водночас так довго чекати не обов’язково. Згаданий стандарт дозволяє перевищення сум попередніх дооцінок об’єкта ОЗ над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта щомісячно (щоквартально, раз на рік) включати до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу в дооцінках (Дт 411 — Кт 441) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації.

У такому разі при вибутті об’єкта ОЗ до нерозподіленого прибутку необхідно буде включити залишок перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об’єкта, відображений у складі капіталу в дооцінках.

Який з двох варіантів списання дооцінки обрати — справа підприємства. Але! Обов’язково зазначте періодичність зарахування сум дооцінки ОЗ до нерозподіленого прибутку в наказі про облікову політику (див. листи Мінфіну від 13.06.2007 р. № 31-34000-10-16/12153 і від 17.02.2015 р. № 31-11410-07-10/4907).

Як облікувати списання дооцінки до складу нерозподіленого прибутку, покажемо на прикладі.

Приклад 4.4. На балансі підприємства як ОЗ обліковується верстат, первісна вартість якого становить 10800 грн. Ліквідаційна вартість верстата дорівнює нулю, амортизація нараховується за прямолінійним методом. При визнанні об’єкта ОЗ активом був установлений строк корисного використання 5 років.

Після 3 років експлуатації верстата, коли його залишкова вартість становила 4320 грн, а сума нарахованого зносу — 6480 грн, на підприємстві було прийнято рішення про його дооцінку. Після дооцінки залишкова переоцінена вартість об’єкта ОЗ становить 5184 грн (індекс переоцінки — 1,2).

Обліковою політикою підприємства встановлено, що сума перевищення попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок щомісячно включається до складу нерозподіленого прибутку.

У табл. 4.6 покажемо, як відобразити зазначені операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Таблиця 4.6. Облік списання дооцінки до складу нерозподіленого прибутку

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

1

Віднесено на збільшення капіталу в дооцінках суму дооцінки залишкової вартості об’єкта (5184 грн - 4320 грн)

104

411

864

2

Нараховано ВПЗ за рахунок зменшення капіталу в дооцінках (864 грн х 18 % : 100 %)*

411

54

155,52

3

Відображено суму дооцінки зносу об’єкта ОЗ

(6480 грн х 1,2 - 6480 грн)

104

131

1296

4

Відображено щомісячну суму амортизаційних відрахувань виходячи із залишкової вартості об’єкта після переоцінки (5184 грн : (5 років - 3 роки) : 12 міс.)

91

131

216

5

Відображено щомісячне зменшення капіталу в дооцінках зі збільшенням нерозподіленого прибутку

(864 грн : 2 роки : 12 міс.)

411

441

36

6

Відображено коригування ВПЗ* (36 грн х 18 % : 100 %)**

54

411

6,48

* Підприємства, які застосовують НП(С)БО 25, облік відстрочених податків не ведуть і цієї проводки не роблять.

** Як зазначалося в листі Мінфіну від 13.06.2007 р. № 31-34000-10-16/12153, суму ВПЗ коригують при зміні суми власного капіталу (щомісячно, щоквартально, раз на рік, при вибутті об’єкта ОЗ) на розрахункову суму податку на прибуток від цієї операції.

А як бути, якщо надалі проводиться уцінка об’єкта ОЗ, щодо якого в минулих періодах відповідна частина перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості включалася до складу нерозподіленого прибутку? Дійсно, тут є над чим подумати. Адже порядок відображення переоцінки в обліку передбачає, що сума уцінки (в межах перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок) направляється на зменшення капіталу в дооцінках. Мінфін у цьому випадку рекомендує діяти так (див. лист від 12.04.2005 р. № 31-04200-20-10/6319):

1) суму уцінки об’єкта ОЗ у межах включеної до складу нерозподіленого прибутку суми дооцінки направити на зменшення нерозподіленого прибутку;

2) суму уцінки об’єкта ОЗ у межах наявного у складі капіталу в дооцінках залишку перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об’єкта віднести на зменшення капіталу в дооцінках;

3) суму уцінки, що залишилася, включити до складу інших витрат звітного періоду.

4.2. Зменшення (відновлення) корисності

Основні моменти

Згідно з п. 5 П(С)БО 28 підприємство на дату річного балансу повинно оцінювати, чи існують ознаки можливого зменшення корисності активу*. При цьому під зменшенням корисності слід розуміти втрату економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування (п. 4 П(С)БО 7).

* Водночас ми вважаємо, що підприємство має право визнавати зменшення корисності об’єкта ОЗ на будь-яку дату балансу, а не тільки на дату річного балансу (детальніше див. у «Податки & бухоблік», 2019, № 43, с. 18).

Зверніть увагу:

процедура оцінки зміни корисності об’єктів ОЗ, на відміну від переоцінки, носить обов’язковий характер

Про зменшення корисності активів можуть свідчити, зокрема:

— зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду на суттєво більшу величину, ніж очікувалося;

— застаріння або фізичне пошкодження активу;

— суттєві негативні зміни в технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, в якому діє підприємство, що відбулися протягом звітного періоду або очікуються найближчим часом;

— збільшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка або інших ринкових ставок доходу від інвестицій, яке може вплинути на ставку дисконту та суттєво зменшити суму очікуваного відшкодування активу;

— перевищення балансової вартості чистих активів підприємства над їх ринковою вартістю;

— суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі очікувані зміни в наступному періоді, які негативно впливають на діяльність підприємства;

— інші свідчення того, що ефективність активу є або буде гіршою, ніж очікувалося.

Виявили якусь із цих ознак? Тоді вам потрібно визначити суму очікуваного відшкодування об’єкта ОЗ і зіставити з нею залишкову вартість такого об’єкта.

Відхилення величини залишкової вартості об’єкта ОЗ від суми очікуваного відшкодування є підставою для проведення процедури зміни корисності такого об’єкта.

При цьому сумою очікуваного відшкодування буде більша з двох величин:

— чиста вартість реалізації об’єкта ОЗ або

— теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від об’єкта ОЗ.

Чиста вартість реалізації — це справедлива вартість активу за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію. Вона базується на цінах активного ринку за вирахуванням витрат, які можна прямо пов’язати з продажем активу (за винятком фінансових витрат і витрат з податку на прибуток). Якщо інформація про ціни активного ринку недоступна, чиста вартість реалізації активу базується на наявній інформації про суму, яку підприємство може отримати за актив на дату річного балансу в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами за вирахуванням витрат на його реалізацію (п. 10 П(С)БО 28).

А ось теперішню вартість майбутніх чистих грошових надходжень визначають шляхом застосування відповідної ставки дисконту до майбутніх грошових потоків від безперервного використання активу та його продажу (списання) після закінчення строку корисного використання (експлуатації).

Майбутні грошові потоки від активу визначають виходячи з фінансових планів підприємства на період не більше 5 років. Якщо в підприємства є досвід визначення суми очікуваного відшкодування активу та є розрахунки, що свідчать про достовірність оцінки майбутніх грошових потоків, то така оцінка може визначатися на підставі фінансових планів підприємства, які охоплюють період більше 5 років. При цьому грошові потоки в році, наступному за останнім роком, на який складено фінансовий план, і за кожен наступний рік використання активу приймають у сумі, що не перевищує (без урахування впливу інфляції) величину грошових потоків останнього року, на який складено фінансовий план.

Приклад визначення суми очікуваного відшкодування об’єкта ОЗ можна знайти в додатку 1 до П(С)БО 28.

Зверніть увагу:

чинне законодавство не вимагає для проведення процедури зміни корисності активів залучати професійних оцінювачів

Тобто за наявності відповідних фахівців визначити суму очікуваного відшкодування об’єкта ОЗ підприємство має право самостійно.

Також самостійно підприємство встановлює поріг суттєвості для відображення зменшення корисності об’єкта ОЗ. Фіксують його в наказі про облікову політику.

При цьому рекомендований поріг суттєвості може становити (п. 34 Методрекомендацій № 561):

1 % чистого прибутку (збитку) підприємства або

10 % відхилення залишкової вартості об’єкта ОЗ від його справедливої вартості (а точніше, найбільшої з вартостей: чистої вартості реалізації або теперішньої вартості майбутніх чистих грошових надходжень від активу).

Зауважте: суму очікуваного відшкодування для порівняння її із залишковою вартістю визначають окремо для кожного об’єкта ОЗ. Проте якщо цього зробити неможливо, суму очікуваного відшкодування визначають для групи активів, що генерує грошові потоки, до якої належить об’єкт ОЗ (п. 19 П(С)БО 28). Суму втрат від зменшення корисності групи активів, яка генерує грошові потоки, розподіляють на окремі об’єкти ОЗ, щодо яких неможливо визначити суми очікуваного відшкодування, пропорційно їх балансовій вартості.

Після визнання втрат від зменшення корисності об’єкта ОЗ нарахування амортизації здійснюють виходячи з нової балансової (залишкової) вартості такого об’єкта і переглянутого (у разі зміни) строку його корисного використання (експлуатації).

Якщо на дату річного балансу ознаки зменшення корисності об’єкта ОЗ припинили існувати, то можна говорити про відновлення його корисності.

Про відновлення корисності активу можуть свідчити, зокрема, такі ознаки (п. 17 П(С)БО 28):

— суттєве збільшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду;

— суттєві позитивні зміни в технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, в якому діє підприємство, що відбулися протягом звітного періоду;

— зменшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка або інших ринкових ставок доходу від інвестицій, яке може вплинути на ставку дисконту і суттєво збільшити суму очікуваного відшкодування активу;

— суттєві зміни активу та/або способу його використання протягом звітного періоду або такі очікувані зміни в наступному періоді, які позитивно вплинуть на діяльність підприємства;

— інші свідчення того, що ефективність активу є або буде кращою, ніж очікувалося.

Важливо! Балансова (залишкова) вартість активу, збільшена внаслідок відновлення його корисності, не повинна перевищувати балансову (залишкову) вартість цього активу, визначену на дату відновлення корисності без урахування попередньої суми втрат від зменшення його корисності (п. 18 П(С)БО 28). Інакше кажучи,

балансова вартість об’єкта ОЗ не може бути збільшена до величини більшої, ніж вона була б без зменшення його корисності

Після відновлення корисності об’єкта ОЗ, який амортизується, нарахування амортизації здійснюють виходячи з нової балансової (залишкової) вартості такого активу та переглянутого (у разі зміни) строку його корисного використання (експлуатації).

Відображаємо в бухобліку

У бухгалтерському обліку відображення втрат від зменшення корисності об’єкта ОЗ залежить від того, переоцінювався раніше такий об’єкт чи ні.

Так, зменшення корисності об’єкта ОЗ, який раніше не переоцінювався, в обліку відображають за дебетом субрахунку 972 «Втрати від зменшення корисності активів» у кореспонденції з кредитом субрахунку 131.

Що стосується раніше переоцінених об’єктів ОЗ, то:

а) якщо сума попередніх дооцінок і вигід від відновлення корисності перевищує суму уцінок і втрат від зменшення корисності, то зменшення корисності відображають за кредитом субрахунку 131 у кореспонденції з дебетом субрахунків:

411на суму зменшення корисності об’єкта ОЗ у межах перевищення попередніх дооцінок (вигід від відновлення корисності) над уцінками (втратами від зменшення корисності);

972 на залишок суми зменшення корисності об’єкта ОЗ;

б) якщо сума попередніх уцінок і втрат від зменшення корисності перевищує суму дооцінок і вигід від відновлення корисності, то зменшення корисності відображають так само, як для об’єктів, які раніше не переоцінювалися: Дт 972 — Кт 131.

Порядок відображення в обліку вигід від відновлення корисності об’єкта ОЗ також залежатиме від наявності/відсутності попередніх переоцінок.

Так, відновлення корисності об’єкта ОЗ, який раніше не переоцінювався, в обліку відображають за дебетом субрахунку 131 у кореспонденції з кредитом субрахунку 742 «Дохід від відновлення корисності активів».

Якщо об’єкт ОЗ раніше переоцінювався і сума попередніх дооцінок і вигід від відновлення корисності перевищує суму уцінок і втрат від зменшення корисності, то відновлення корисності відображають проводкою: Дт 131 — Кт 411.

У разі коли сума попередніх уцінок (втрат від зменшення корисності) перевищує суму дооцінок (вигід від відновлення корисності), відновлення корисності відображають за дебетом субрахунку 131 з кредитом субрахунків:

742 — на суму відновлення корисності в межах суми перевищення раніше проведених уцінок (втрат від зменшення корисності) над сумами дооцінок (вигід від відновлення корисності);

411 на залишок суми відновлення корисності.

Для повноти картини бухгалтерський облік втрат від зменшення корисності та доходів від відновлення корисності об’єктів ОЗ розглянемо на прикладах.

Приклад 4.5. Зменшення і відновлення корисності об’єкта ОЗ, який раніше не переоцінювався. На балансі підприємства обліковується об’єкт ОЗ первісною вартістю 60480 грн. Строк його корисного використання — 5 років. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Після 2 років експлуатації об’єкта підприємство встановило, що існують ознаки зменшення корисності, і відобразило в обліку зменшення корисності об’єкта. Ще через 1 рік експлуатації об’єкта встановлено, що ознаки зменшення корисності припинили існувати, і підприємство відобразило відновлення корисності об’єкта.

Початкові дані для розрахунку сум втрат від зменшення корисності та вигід від відновлення корисності об’єкта ОЗ наведемо в табл. 4.7.

Таблиця 4.7. Початкові дані прикладу 4.5

№ з/п

Показник

Сума, грн

Зменшення корисності об’єкта ОЗ

1

Первісна вартість об’єкта ОЗ

60480

2

Сума нарахованого зносу на дату балансу

(60480 грн : 5 років х 2 роки)

24192

3

Залишкова вартість на дату балансу

(60480 грн - 24192 грн)

36288

4

Сума очікуваного відшкодування на дату балансу

30840

5

Втрати від зменшення корисності об’єкта ОЗ

(36288 грн - 30840 грн)

5448

Відновлення корисності об’єкта ОЗ

1

Первісна вартість об’єкта ОЗ

60480

2

Сума нарахованої амортизації

(24192 грн + 30840 грн : 3 роки х 1 рік)

34472

3

Відображені раніше втрати від зменшення корисності об’єкта ОЗ

5448

4

Залишкова вартість об’єкта ОЗ

(60480 грн - 34472 грн - 5448 грн)

20560

5

Сума очікуваного відшкодування на дату балансу

23130

6

Залишкова вартість об’єкта ОЗ без урахування раніше визначеної суми втрат від зменшення його корисності

(60480 грн - 60480 грн : 5 років х 3 роки)

24192*

* Цю суму визначають з метою її порівняння із залишковою вартістю активу, збільшеною внаслідок відновлення його корисності (23130 грн). Нагадаємо: балансова (залишкова) вартість активу, збільшена внаслідок відновлення його корисності, не повинна перевищувати балансову (залишкову) вартість цього активу, визначену на дату відновлення корисності без урахування попередньої суми втрат від зменшення його корисності.

7

Залишкова вартість об’єкта після відновлення його корисності

23130*

* Оскільки сума очікуваного відшкодування об’єкта ОЗ на дату визнання доходів від відновлення корисності не перевищує залишкову вартість такого об’єкта, визначену на цю дату без урахування раніше відображеної суми втрат від зменшення корисності, то залишкова вартість прийнята в сумі очікуваного відшкодування.

8

Сума доходу від відновлення корисності (23130 грн - 20560 грн)

2570

У табл. 4.8 покажемо, як операції зі зменшення і відновлення корисності об’єкта ОЗ, який раніше не переоцінювався, відобразити в бухгалтерському обліку підприємства.

Таблиця 4.8. Зміна корисності об’єкта ОЗ, який раніше не переоцінювався

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

Зменшення корисності об’єкта ОЗ

1

Відображено втрати від зменшення корисності об’єкта ОЗ, який раніше не переоцінювався

972

131

5448

2

Списано на фінансовий результат втрати від зменшення корисності

793

972

5448

Відновлення корисності об’єкта ОЗ

1

Відображено дохід від відновлення корисності об’єкта ОЗ

131

742

2570

2

Списано на фінансовий результат доходи від відновлення корисності об’єкта ОЗ

742

793

2570

Приклад 4.6. Зменшення корисності раніше переоцінених об’єктів ОЗ. На балансі підприємства обліковуються 2 верстати, щодо яких відбулися події, які призвели до зменшення їх корисності. Раніше верстати переоцінювалися.

Початкові дані для цього прикладу наведемо в табл. 4.9.

Таблиця 4.9. Початкові дані прикладу 4.6

№ з/п

Показник

Сума, грн

верстат 1

верстат 2

1

Переоцінена первісна вартість

21960

59760

2

Сума нарахованого зносу на дату балансу

7320

22410

3

Залишкова вартість на дату балансу (ряд. 1 - ряд. 2)

14640

37350

4

Сума очікуваного відшкодування на дату балансу

12000

34680

5

Втрати від зменшення корисності об’єкта ОЗ (ряд. 3 - ряд. 4)

2640

2670

6

Перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок

1380

7

Перевищення попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок

2016

Як відображати в обліку підприємства втрати від зменшення корисності об’єктів ОЗ, які раніше переоцінювалися, ви можете побачити в табл. 4.10.

Таблиця 4.10. Облік зменшення корисності раніше переоцінених об’єктів ОЗ

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

Зменшення корисності верстата 1 (сума попередніх уцінок перевищує суму дооцінок)

1

Відображено втрати від зменшення корисності верстата 1

972

131

2640

2

Списано на фінансовий результат втрати від зменшення корисності

793

972

2640

Зменшення корисності верстата 2 (сума попередніх дооцінок перевищує суму уцінок)

1

Відображено втрати від зменшення корисності верстата 2 за рахунок капіталу в дооцінках у межах суми перевищення попередніх дооцінок над уцінками

411

131

2016

2

Відображено коригування ВПЗ на розрахункову суму податку на прибуток із суми зміни капіталу в дооцінках

(2016 грн х 18 % : 100 %)*

54

411

362,88

3

Віднесено залишок втрат від зменшення корисності верстата 2 до складу поточних витрат (2670 грн - 2016 грн)

972

131

654

4

Списано на фінансовий результат втрати від зменшення корисності

793

972

654

* Мікро- та малі підприємства, які застосовують НП(С)БО 25, облік відстрочених податків не ведуть і цю проводку не відображають.

Приклад 4.7. Відновлення корисності раніше переоцінених об’єктів ОЗ. На балансі підприємства обліковуються 2 верстати, щодо яких була проведена процедура зменшення корисності. Після усунення причин, що призвели до зменшення корисності, підприємство відображає відновлення корисності верстатів. Раніше верстати переоцінювалися.

Вихідні дані для цього прикладу наведено в табл. 4.11.

Таблиця 4.11. Вихідні дані прикладу 4.7

№ з/п

Показник

Сума, грн

верстат 1

верстат 2

1

Переоцінена первісна вартість об’єкта ОЗ

72360

32720

2

Сума нарахованого зносу на дату балансу

47360

13480

3

Залишкова вартість на дату балансу (ряд. 1 - ряд. 2)

25000

19240

4

Сума очікуваного відшкодування на дату балансу

26800

21840

5

Залишкова вартість об’єкта ОЗ без урахування раніше визначеної суми втрат від зменшення його корисності

28160

21440

6

Сума вигід від відновлення корисності

1800

2200*

7

Сума перевищення попередніх дооцінок над уцінками (втратами від зменшення корисності)

2000

8

Сума перевищення попередніх уцінок і втрат від зменшення корисності над сумою дооцінок

2088

* У цьому випадку сума очікуваного відшкодування верстата 2 на дату визнання вигід від відновлення корисності (21840 грн) перевищує залишкову вартість об’єкта, визначену на цю дату без урахування раніше відображеної суми втрат від зменшення корисності (21440 грн). Тому суму вигід від відновлення корисності розраховуємо таким чином: 21440 - 19240 = 2200 (грн).

Як наведене вище відновлення корисності раніше переоцінених об’єктів ОЗ відобразити в бухгалтерському обліку підприємства, див. у табл. 4.12.

Таблиця 4.12. Облік відновлення корисності раніше переоцінених об’єктів ОЗ

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

Відновлення корисності верстата 1

(сума попередніх дооцінок перевищує суму уцінок та втрат від зменшення корисності)

1

Відображено вигоди від відновлення корисності раніше переоціненого верстата 1

131

411

1800

2

Нараховано ВПЗ за рахунок зменшення капіталу в дооцінках (1800 грн х 18 % : 100 %)*

411

54

324

Відновлення корисності верстата 2

(сума попередніх уцінок та втрат від зменшення корисності перевищує суму дооцінок)

1

Відображено дохід від відновлення корисності верстата 2 у межах перевищення сум раніше проведених уцінок і зменшення корисності над сумою дооцінок

131

742

2088

2

Списано на фінансовий результат доходи від відновлення корисності верстата 2

742

793

2088

3

Відображено вигоди від відновлення корисності на суму, що залишилася (2200 грн - 2088 грн)

131

411

112

4

Нараховано ВПЗ за рахунок зменшення капіталу в дооцінках (112 грн х 18 % : 100 %)*

411

54

20,16

* Мікро- та малі підприємства, що застосовують НП(С)БО 25, облік відстрочених податків не ведуть і цю проводку не відображають.

4.3. Переоцінка та зміна корисності в податковому обліку

У цьому підрозділі йтиметься про те, як переоцінки і зміна корисності об’єктів ОЗ вплинуть на податковоприбутковий облік підприємства.

З малодохідниками, які не виявили бажання розраховувати податковоприбуткові різниці, встановлені розд. ІІІ ПКУ, все зрозуміло — вони орієнтуються виключно на бухоблік. А отже, все, що потрапляє до доходів і витрат у бухгалтерському обліку, «зіграє» у визначенні об’єкта обкладення податком на прибуток таких підприємств.

А ось із високодохідниками і малодохідниками-добровольцями, як ви знаєте, все дещо складніше. Адже ПКУ зобов’язує їх коригувати об’єкт обкладення податком на прибуток на податковоприбуткові різниці. Причому в разі переоцінки та зміни корисності об’єктів ОЗ такі різниці виникати будуть*.

* Зверніть увагу: стосується це тільки об’єктів ОЗ. Щодо МНМА коригування на розглянуті далі різниці не проводять (див., зокрема, листи ДФСУ від 28.12.2018 р. № 5436/6/99-99-15-02-02-15/ІПК і ГУ ДФС у м. Києві від 26.11.2018 р. № 4938/ІПК/26-15-12-03-11, а також роз’яснення в підкатегорії 102.05 БЗ).

Так, якщо у звітному періоді ви здійснювали уцінку об’єктів ОЗ, при визначенні бази обкладення податком на прибуток вам потрібно збільшити фінрезультат до оподаткування на суму такої уцінки, включеної до витрат звітного періоду відповідно до П(С)БО або МСФЗ (абзац третій п. 138.1 ПКУ). Ідеться про суми, відображені за дебетом субрахунку 975. Таким чином, уцінка не принесе вигоди в податковому обліку високодохідника або малодохідника-добровольця. Адже зменшений у бухобліку фінрезультат буде відновлений через «уціночну» різницю.

Схожа ситуація зі зменшенням корисності активів. Так, усе та ж норма ПКУ зобов’язує високодохідників і малодохідників-добровольців збільшувати фінансовий результат до оподаткування на суму втрат від зменшення корисності ОЗ, включених до витрат звітного періоду відповідно до П(С)БО і МСФЗ. Тобто витрати, відображені на субрахунку 972, також не братимуть участі у визначенні об’єкта обкладення податком на прибуток.

Ви здійснювали дооцінку ОЗ або відновлення корисності? Тоді тут теж може бути потрібне коригування. Так, на суму дооцінки ОЗ у межах віднесеної раніше до витрат уцінки відповідно до П(С)БО або МСФЗ слід зменшити фінрезультат до оподаткування (абзац четвертий п. 138.2 ПКУ).

Крім того, наступний абзац згаданої норми дозволяє зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму вигід від відновлення корисності ОЗ у межах раніше віднесених до витрат втрат від зменшення корисності ОЗ відповідно до П(С)БО і МСФЗ.

Зверніть увагу: на сьогодні різниці щодо дооцінки та вигід від відновлення корисності рознесені по різних абзацах. У зв’язку із цим не виключаємо, що податківці не дозволять, наприклад, зменшити фінрезультат на суму дооцінки в межах раніше включених до витрат втрат від зменшення корисності.

І ще важливий момент.

У податковому обліку при розрахунку амортизації об’єктів ОЗ їх вартість визначають без урахування переоцінки, проведеної відповідно до положень бухобліку

На це вказує абзац другий п.п. 138.3.1 ПКУ. Унаслідок цього база для розрахунку амортизації в бухгалтерському і податковому обліку буде різною. А це, у свою чергу, призводить до виникнення «амортизаційних» різниць (див. підрозділ 3.4 на с. 42). Але знову-таки турбувати це повинно тільки високодохідників і малодохідників-добровольців.

Що цікаво, ПКУ забороняє враховувати при розрахунку податкової амортизації тільки суми переоцінки. А ось про зменшення/відновлення корисності такого застереження немає. Тому формально зміну балансової (залишкової) вартості об’єкта ОЗ унаслідок таких операцій потрібно враховувати для цілей податкової амортизації. Проте податківці (див. листи ДПСУ від 01.07.2020 р. № 2640/6/99-00-05-05-02-06/ІПК і ДФСУ від 26.06.2019 р. № 2941/6/99-99-15-02-02-15/IПК) зміну корисності фактично прирівнюють до переоцінок. І, відповідно, вважають, що нарахування амортизації в податковому обліку здійснюється виходячи з балансової вартості ОЗ без урахування результатів зміни корисності.

Що стосується ПДВ, то операції з переоцінки та зменшення/відновлення корисності об’єктів ОЗ на облік цього податку ніяк не впливають. Підтверджують це й податківці в листі ДФСУ від 02.12.2016 р. № 26145/6/99-99-15-03-02-15.

висновки

  • Підприємства можуть переоцінювати об’єкти ОЗ, якщо їх залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату балансу.
  • У разі переоцінки об’єкта ОЗ на цю ж дату обов’язково переоцінюють усі об’єкти групи ОЗ, до якої належить такий об’єкт.
  • Підприємство на дату річного балансу повинно оцінювати, чи існують ознаки можливого зменшення корисності активу.
  • Якщо на дату річного балансу ознаки зменшення корисності об’єкта ОЗ припинили існувати, має місце відновлення його корисності.
  • Переоцінка ОЗ і зміна їх корисності призводять до виникнення в податковому обліку високодохідників і малодохідників-добровольців податковоприбуткових різниць.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі