Приложение ІВ — прочие расходы

В избранном В избранное
Печать
Максим Нестеренко, Алексей Павленко, Наталия Адамович, Марина Ковенко, Наталья Белова, налоговые эксперты
Налоги и бухгалтерский учет Январь, 2015/№ 9
Приложение ІВ — это одно из наиболее «консервативных» приложений к декларации по налогу на прибыль. С самого начала действия «кодексного» периода в учете налога на прибыль данное приложение подверглось изменениям едва ли не меньше всех других. Впрочем, изменения все-таки есть.

Теперь приложение состоит из 43-х строк и алгебраическая сумма этих строк должна соответствовать строке 06.4 декларации. В нем расшифровываются расходы, которые в соответствии с п.п. 138.10.4 НКУ (прочие операционные расходы) и п.п. 138.10.6 НКУ (прочие расходы обычной деятельности) относятся в состав прочих расходов.

После такого краткого вступления переходим непосредственно к заполнению приложения.

 

Код строки

Название строки

1

2

06.4

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати (сума рядків 06.4.1 — 06.4.43)

Показатель этой строки определяется расчетно как алгебраическая сумма строк 06.4.1 — 06.4.43 (кроме строк 06.4.33.1, 06.4.34.1 и 06.4.35.1, значение которых уже включено в показатели строк верхнего уровня — 06.4.33, 06.4.34 и 06.4.35 соответственно).

06.4.1

Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій у розмірі, що не перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

В этой строке отражаются расходы, понесенные на добровольную передачу средств и имущества государственному или местным бюджетам (учреждениям, содержащимся за их счет), а также неприбыльным организациям (определенным в п. 157.1 НКУ). В соответствии с п.п. «а» п.п. 138.10.6 НКУ такие расходы лимитированы в размере 4 % налогооблагаемой прибыли за прошлый год. Подробнее об этом читайте в «Налоги и бухгалтерский учет», 2013, № 91, с. 26.

06.4.2

Суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», у межах 4 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу «а» підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України

П.п. «є» п. 157.1 НКУ предусмотрено, что профессиональные союзы относятся к неприбыльным организациям. Но для них предусмотрен специальный п.п. «б» п.п. 138.10.6 НКУ. Он предусматривает расходы на «культурно-массовые» мероприятия в соответствии со ст. 44 Закона о профсоюзах. Эти расходы также лимитированы в размере 4 % налогооблагаемой прибыли в прошлом году, причем этот лимит является общим для п.п. «а» и п.п. «б» п.п. 138.10.6 НКУ. То есть сумма расходов, отраженных в строках 06.4.1 и 06.4.2, совокупно не должна превышать 4 % лимит. Подробнее об этом читайте в «Налоги и бухгалтерский учет», 2012 № 94, с. 32.

06.4.3

Суми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнських об’єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менш як 75 відсотків таких осіб, цим об’єднанням для ведення благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

Строка приложения создана под расходы, определенные в п.п. «в» п.п. 138.10.6 НКУ. Такие расходы лимитированы в размере 10 % налогооблагаемой прибыли предыдущего года (это уже отдельный лимит, который не имеет ничего общего с 4 % лимитом.

06.4.4

Витрати на створення резерву сумнівної заборгованості

В этой строке отражается сумма безнадежной задолженности (п.п. 14.1.11 НКУ), которая списывается за счет ранее созданного резерва сомнительных долгов (п.п. «г» п.п. 138.10.6 НКУ). Подробнее об этом — в нашем тематическом номере, посвященном безнадежной задолженности
(«Налоги и бухгалтерский учет», 2013, № 33).

06.4.5

Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України

В этой строке отражаются расходы, предусмотренные п.п. «г» п.п. 138.10.6 НКУ. Расходы включаются в эту строку в том случае, когда уголь или брикеты были предоставлены: (1) лицам, указанным в п.п. «г» п.п. 138.10.6 НКУ; (2) в пределах лимитов, установленных постановлением КМУ от 17.03.2011 г. № 303.

06.4.6

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік

Строка предусмотрена для расходов, определенных в п.п. «д» п.п. 138.10.6 НКУ. Эти расходы лимитированы самостоятельным 10 % лимитом, который не имеет отношения к другим лимитам.

06.4.7

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік

Строка предусмотрена для расходов, отражаемых в соответствии с п.п. «е» п.п. 138.10.6 НКУ. Такие расходы также лимитированы отдельным 10 % лимитом.

06.4.8

Витрати платника податку, пов’язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення, які перебувають у його власності; витрати на самостійне зберігання, переробку, захоронення або придбання послуг із збирання, зберігання, перевезення, знешкодження, видалення і захоронення відходів від виробничої діяльності платника податку, що надаються сторонніми організаціями, з очищення стічних вод; інші витрати на збереження екологічних систем, які перебувають під негативним впливом господарської діяльності платника податку

Эта строка — для расходов, определенных в п.п. «є» п.п. 138.10.6 НКУ. Обратите внимание: в эту строку не включаются расходы, подлежащие амортизации или возмещению согласно нормам ст. 144 — 148 НКУ.

06.4.9

Витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів

Расходы, сумму которых надлежит показывать в этой строке, отражаются в составе «налоговых» на основании п.п. «ж» п.п. 138.10.6 НКУ в части расходов на приобретение у государства лицензий и разрешений на определенную деятельность. Исключение — лицензии и разрешения, стоимость и срок использования которых соответствуют признакам, установленным для основных средств
разд. I НКУ, и которые признаются нематериальными активами. Подробнее об этом читайте в «Налоги и бухгалтерский учет», 2011, № 77, с. 39; 2014 № 57, с. 27.

06.4.10

Витрати на плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації

В этой строке показываем расходы на плату за регистрацию предприятия в органах госрегистрации, в частности в органах местного самоуправления, их исполнительных органах (п.п. «ж» п.п. 138.10.6 НКУ).

06.4.11

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об’єднанням у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік

Идет речь о взносах, которые делаются в союзы, ассоциации и другие объединения учредителей предприятий, представляющие интересы этих учредителей. Основание для расходов — п.п. «а» п.п. 138.10.6 НКУ (в частности, говорится о перечислении средств и/или имущества неприбыльной организации, определенной в п.п. «г» п. 157.1 НКУ). Подробнее читайте в «Налоги и бухгалтерский учет», 2013, № 91, с. 41.

06.4.12

Від’ємне значення курсових різниць згідно з пунктом 153.1 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

Строка предназначена для отражения расходов в виде потерь от курсовой разницы (п.п. «а» п.п. 138.10.4 НКУ). Обратите внимание: в этой строке отражаются потери только от разницы между двумя курсами НБУ на разные даты. Потери в виде разницы между курсом купли/продажи и курсом НБУ попадут в строку 06.4.43 данного приложения. Подробнее об этом читайте в «Налоги и бухгалтерский учет», 2014, № 50, с. 12; № 52; с. 19.

06.4.13 ЦП

Від’ємне значення загального фінансового результату від операцій з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів (рядок 10 таблиці 3 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

Эта строка заполняется, если в результате продажи корпоративных прав, акций ПАО или ценных бумаг, эмитированных нерезидентом, образуется убыток. Такой убыток попадает в «общие», а не в «ценнобумажные» расходы (п. 153.9 НКУ). То есть идет речь об общих расходах, а не о финрезультате от операций с ценными бумагами. Следовательно, запрет на отражение «ценнобумажных» убытков, сформированных на 01.01.2014 г. (п. 32 подразд. 4 разд. ХХ НКУ), в этом случае не работает. Значение этой строки должно соответствовать строке 10 таблицы 3 приложения ЦП (см. на с. 13 сегодняшнего номера)

06.4.14 ЦП

Від’ємне значення загального фінансового результату від операцій РЕПО та операцій з деривативами (рядок 09 таблиці 4 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 і 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

Строка заполняется в случае убытков от операций с деривативами и операций РЕПО. Значение строки соответствует строке 09 таблицы 4 приложения ЦП (см. на с. 13).

06.4.15

Суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом України, а також інших обов’язкових платежів, встановлених законодавчими актами

Эта строка отведена для отражения сумм начисленных налогов в соответствии с п.п. «в» п.п. 138.10.4 НКУ и с учетом ограничений, установленных п.п. 139.1.6 НКУ по налогам, суммы которых в расходы не включаются. Также в этой строке не отражаются суммы штрафа и суммы начисленного ЕСВ, который не учтен в других «расходных» строках декларации.

06.4.16

Відшкодування Пенсійному фонду України сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пункту «а» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів «б» — «з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів

Эта строка — для расходов предприятий на покрытие расходов Пенсионного фонда Украины на выплату и доставку льготных пенсий. Они согласно п.п. 3.11 Инструкции № 5 классифицируются как прочие выплаты, которые не входят в фонд оплаты труда.

06.4.17

Плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті

Эту строку заполняют только плательщики налога, основной деятельностью которых является производство сельскохозяйственной продукции.
Для них п.п. «в» п.п. 138.10.4 НКУ предусмотрена специальная норма, согласно которой в состав расходов разрешено включать плату за землю, не используемую в сельскохозяйственном производственном обороте. Следовательно, по стр. 06.4.15 такие суммы в них не отражаются. При этом сумму налога на землю, используемую в сельскохозяйственном производственном обороте производителей сельскохозяйственной продукции, на которую у таких плательщиков налогов согласно ст. 155 НКУ уменьшается сумма начисленного налога на прибыль, показывают в приложении ЗП (см. на с. 37 сегодняшнего номера). Оттуда эту сумму переносят в стр. 13 декларации.

06.4.18

Витрати, визначені відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України

Здесь идет речь о расходах, отраженных в соответствии со ст. 146 НКУ от таких операций с основными средствами:
 — отрицательный результат от продажи основных средств, в том числе и непроизводственных
(п. 146.13 НКУ);
 — расходы в сумме недоамортизированной доли амортизированной стоимости ликвидируемого основного средства (п. 146.16 НКУ); при этом собственно расходы на ликвидацию основного средства отражаются в строке 06.4.43 этого приложения;
 — расходы в сумме недоамортизированной доли расходов на ремонт или улучшение у арендатора, который возвращает объект аренды арендодателю или в случае когда такой объект похищен, разрушен или уничтожен (п. 146.20 НКУ).

06.4.19

Витрати, визначені відповідно до пункту 147.4 статті 147 розділу III Податкового кодексу України з операцій із землею та її капітальним поліпшенням

Статья 147 НКУ в целом посвящена учету операций с землей и ее капитальным улучшением, а ее п. 147.4 описывает налоговые последствия продажи земли как отдельного объекта собственности, если до такой продажи качество такой земли подвергалось капитальному улучшению.
Так вот, согласно п. 147.4 НКУ в комментируемой строке по итогам налогового периода, на который приходится продажа капитально улучшаемой земли, отражается балансовая стоимость отдельного объекта основных средств группы 2, в котором отражалась стоимость капитального улучшения качества такой земли.

06.4.20

Витрати за операціями з борговими вимогами та зобов’язаннями

Налогообложение операций с долговыми требованиями и обязательствами урегулировано п. 153.4 НКУ. В строке комментируемого приложения IB показывают те расходы, о которых идет речь в абзаце втором п.п. 153.4.3 НКУ, а именно: убыток от размещения плательщиком налога долговых ценных бумаг ниже номинальной стоимости в налоговом периоде, в течение которого состоялось погашение/выкуп таких ценных бумаг.

06.4.21

Витрати на операції оренди/лізингу

В этой строке отражаются:
 — расходы субарендодателя при предоставлении в дальнейшую субаренду арендованного им имущества;
 — расходы, связанные с приобретением имущества, предназначенного для последующей передачи в финлизинг;

— если в финансовый лизинг передается имущество, которое до этого было включено в состав основных средств лизингодателя, то в этой строке отражают возможные убытки от такой операции

(сумму превышения балансовой стоимости переданного объекта ОЗ над доходами от его передачи).
Вы спросите, а как же собственно расходы арендатора на сумму начисленного лизингового платежа по результатам налогового периода, в котором осуществляется такое начисление (п. 153.7 НКУ). Нет, этим расходам места в этой строке нет, их арендатор отражает по направлениям использования объекта лизинга. Об этом читайте материал в «Налоги и бухгалтерский учет», 2011, № 24, с. 40.
Также, по мнению налоговиков, в этой строке должны отражаться расходы по имуществу, сдаваемому в аренду плательщиками, для которых аренда — не основной вид деятельности (см. консультацию в БЗ, подкатегория 502.30.02, действовала до 01.01.2015 г.). По нашему же мнению, такие расходы, как и остальные расходы, которые связаны с проведением арендных операций, но не имеют конкретного направления, должны войти в строку 06.4.43 данного приложения.

06.4.22

Витрати, понесені при першому відступленні права вимоги відповідно до пункту 153.5 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

Налогообложение операций по уступке права требования регулирует п. 153.5 НКУ. В соответствии с этой нормой первоначальный кредитор в комментируемой строке отражает расходы:
 — в размере договорной (контрактной) стоимости товаров, работ, услуг, по которым возникла задолженность;
 — по финансовым кредитам — в размере задолженности по данным бухгалтерского учета на дату осуществления такой уступки согласно требованиям НКУ;
 — по другим гражданско-правовым договорам — в размере фактической уступаемой задолженности.
Уместно напомнить: доходы по операциям по уступке права требования отражаются в строке 03.5 приложения ІД (см. на с. 3 сегодняшнего номера).
Подробнее об этом читайте в «Налоги и бухгалтерский учет», 2012, № 79, с. 19.

06.4.23

Витрати, пов’язані з довготривалим (більше 1 року) технологічним циклом виробництва відповідно до пункту 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України

 Если у вас долгосрочный цикл производства или работ, для которых не предусмотрена поэтапная сдача, вы имеете право отражать расходы без привязки к доходам, связанным с несением таких расходов (п. 138.2 НКУ). Подробнее читайте в «Налоги и бухгалтерский учет», 2014, № 38, с. 32.

06.4.24 СБ

Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+,-)

В этой строке как покупатель, так и продавец отражают корректировку (увеличение или уменьшение) суммы расходов по сомнительной задолженности. Значение этой строки должно соответствовать графе 8 приложения СБ (см. на с. 11 сегодняшнего номера).

06.4.25

Витрати з винагороди управителю за договорами управління майном

Особенности налогообложения деятельности, осуществляемой по договорам управления имуществом, урегулированы п. 153.13 НКУ. В частности, установлено, что управляющий ведет отдельный учет доходов и расходов в разрезе каждого договора управления. Кроме того, сюда включаются расходы, определенные в п.п. 153.13.7 НКУ.

06.4.26

Суми витрат, отриманих (нарахованих) до реорганізації платником податку, що припинений, та невключених до витрат до дати затвердження передавального акта

Особенности налогового учета операций по реорганизации юридических лиц содержатся в п. 153.15 НКУ. В этой строке будут отражаться расходы правопреемника, отображаемые согласно этой норме.

06.4.27 АМ

Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01 квітня 2011 року

Напомним, что в соответствии с п. 6 подразд. 4 разд. XX НКУ предусматривалось, что такая инвентаризация проводится для распределения объектов основных средств и других необоротных и нематериальных активов по новым налоговым группам. Если общая бухучетная стоимость

всех групп основных (производственных) средств по состоянию на указанную дату меньше, чем налоговоучетная, — образовывалась временная налоговая разница. Она амортизируется в налоговом учете прямолинейным методом в течение 3 лет как отдельный объект (подробнее об этом читайте в «Налоги и бухгалтерский учет», 2011, № 20, с. 4).
Строка заполняется на основании данных, приведенных в колонке 5 таблицы 1 приложения АМ (см. на с. 29 сегодняшнего номера). Кстати, декларация за 2014 год — это последняя декларация, в которой будет отражена эта налоговая разница. Она будет включена в расходы в полном объеме.

06.4.28

Перерахунок витрат у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, -)

Процедура перерасчета расходов предусмотрена п. 140.2 НКУ. В этой строке указывается сумма такого перерасчета в части увеличения или уменьшения расходов за счет возврата ранее отгруженных товаров, изменения стоимости поставленных работ (услуг) и т. п. Подробнее об этом читайте в «Налоги и бухгалтерский учет», 2011, № 100. Также в этой строке отражается корректировка расходов, которые были ошибочно включены в себестоимость.

06.4.29

Перерахунок витрат у разі визнання правочину недійсним (+, -)

Перерасчет доходов и расходов (балансовой стоимости основных средств) по процедуре, предусмотренной п. 140.2 НКУ, также производится сторонами в отчетном периоде (периодах), в котором:
 — расходы и доходы (балансовая стоимость основных средств) по сделке, признанной недействительной, были учтены стороной сделки — в случае признания сделки недействительной, нарушающей публичный порядок, фиктивной;
 — решение суда о признании сделки недействительной вступило в законную силу — в случае признания сделки недействительной по другим основаниям
Результат указанного перерасчета отражается в этой строке приложения ІВ. Подробнее о признании сделки недействительной читайте в «Налоги и бухгалтерский учет», 2013, № 72, с. 38.

06.4.30

Обов’язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам

В этой строке отражаются обязательные выплаты, а также компенсация стоимости услуг, предоставляемых работникам, и взносы на обязательное страхование жизни или здоровья работников (п. 142.2 НКУ). Сюда, в частности, включают:
 — оплату первых пяти дней временной нетрудоспособности за счет средств предприятия. Хотя такие расходы можно распределять по направлениям использования оплачиваемого труда. А вот что касается ЕСВ, начисленного как на больничные первых пяти дней, так и на сумму пособия, выплачиваемую начиная с шестого дня, то налоговики даже настаивают отражать его по направлениям использования труда (см. консультацию в БЗ, подкатегория 502.07.17);
 — единовременную помощь работникам, выходящим на пенсию в соответствии с действующим законодательством и колдоговорами;
 — суммы выходного пособия при прекращении трудового договора;
 — компенсационные выплаты и суточные, выплачиваемые при переезде на работу в другую местность согласно действующему законодательству;
 — надбавки (полевое обеспечение) к тарифным ставкам и должностным окладам работников, направленным для выполнения монтажных, наладочных, ремонтных и строительных работ, и работников, работа которых выполняется вахтовым методом, постоянно проводится в дороге или имеет разъездной (передвижной) характер, в размерах, определенных действующим законодательством;
 — компенсацию работникам использования для нужд производства их собственного инструмента и личного транспорта.
Подробнее о таких выплатах читайте в «Налоги и бухгалтерский учет», 2014, № 87, с. 3.

06.4.31

Сума внесків платника податку на довгострокове страхування життя, довірче управління, недержавне пенсійне забезпечення будь-якого виду, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі звітні (податкові) періоди

Эта строка — для расходов в виде взносов работодателя согласно договорам пенсионного страхования работников и членов их семей (см. п.п. 3.5 Инструкции № 5). Они пока включаются в расходы на основании п. 142.2 НКУ с учетом положений п. 11 подразд. 4 разд. ХХ НКУ.

06.4.32

Сума страхового резерву для небанківських фінансових установ

Эта строка — для расходов небанковского финансового учреждения на создание страхового резерва, как предусмотрено п.п. 159.2.2 НКУ.

06.4.33

Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу, у тому числі:

При заполнении этой строки следует учитывать ряд случаев, указанных в пп. 139.1.14 и 139.1.15 НКУ. Также не дублируйте в этой строке те расходы, которые вы отражаете по направлениям использования услуг по инжинирингу. В эту строку попадают расходы на «инжиниринговые» услуги (работы), приобретенные: (1) у резидента или постоянного представительства нерезидента (п. 160.8 НКУ) — в полном объеме договорной стоимости; (2) у нерезидента — в объеме, не превышающем 5 % таможенной стоимости оборудования, импортированного по соответствующему контракту. Подробнее об этом ограничении читайте в «Налоги и бухгалтерский учет», 2012, № 72, с. 16.

06.4.33.1

витрати, понесені (нараховані) у зв’язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу в обсязі, що не перевищує 5 відсотків митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом

Суммы таких расходов, учтенные в составе показателя стр. 06.4.31, должны быть отдельно вынесены в текущую строку. Отметим: по мнению налоговиков, если оборудование не импортируется, то расходы по приобретению инжиниринговых услуг в «налоговые» расходы не включаются (см. письмо Миндоходов от 14.04.2014 г. № 6597/6/99-99-19-03-02-15 // «Налоги и бухгалтерский учет», 2014, № 50, с. 5). По нашему мнению, такой вывод является спорным, почему — читайте в комментарии к указанному письму.

06.4.34

Нараховані роялті, в тому числі:

Согласно п.п. 140.1.2 НКУ среди расходов двойного назначения, учитываемых при определении объекта налогообложения, названы и расходы по начислению роялти (определение приведено в п.п. 14.1.225 НКУ). Для этих расходов предусмотрен ряд дополнительных ограничений (п.п. 2 и п.п. 3 п.п. 140.1.2 НКУ).

06.4.34.1

роялті, нараховані на користь нерезидента в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному

Показатель этой строки входит в состав общей величины начислений роялти, отраженных в предыдущей строке, и содержит в себе только те суммы роялти, которые начислены в пользу нерезидентов с учетом ограничений, устанавливаемых п.п. 1 п.п. 140.1.2 НКУ.

06.4.35

Витрати на консалтинг, в тому числі:

Эта строка заполняется с учетом п.п. 139.1.13 НКУ по расходам, понесенным (начисленным) в отчетном периоде в связи с приобретением у нерезидента услуг (работ) по консалтингу, маркетингу, рекламе. Если услуги приобретены у резидента или постоянного представительства нерезидента (п. 160.8 НКУ), то они учитываются в полном объеме, а если у нерезидента — в пределах 4 % дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (за вычетом НДС и акцизного налога) за год, предшествующий отчетному.

06.4.35.1

витрати, понесені (нараховані) у зв’язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу в обсязі, що не перевищує 4 відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному

Как и в случае с инжинирингом, законодатель хочет отдельно видеть в конкретной строке лимитированные расходы. Напомним, что если вы приобрели консалтинговые услуги у оффшорного нерезидента (п. 161.3 НКУ) — таким расходам в «налоговые» вообще нельзя (п.п. 139.1.13 НКУ).

06.4.36

Сума фактично повернутої поворотної фінансової допомоги

В этой строке идет речь о суммах возвратной финансовой помощи (определение см. в п.п. 14.1.257 НКУ), которую плательщик ранее включал в доходы на основании п.п. 135.5.5 НКУ. Подробнее читайте в тематическом номере «Налоги и бухгалтерский учет», 2014, № 95.

06.4.37 ВО

Частина витрат із загальної суми 85 — відсоткової вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус

В этой строке идет речь о расходах по приобретениям у нерезидентов, имеющих оффшорный статус (п. 161.3 НКУ). 85 % ограничение на расходы по таким приобретениям установлено п. 161.2 НКУ. Подробнее об этом читайте в «Налоги и бухгалтерский учет», 2012, № 72, с. 28. Эта строка декларации заполняется на основании итогового значения колонки 6 приложения ВО. То есть в эту строку не попадают расходы на приобретение у оффшорных нерезидентов, которые вы включаете в себестоимость, административные и сбытовые расходы.

06.4.38

Суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості

Вы уже знаете, что в строке 06.4.4 приложения ІВ отражается сумма безнадежной задолженности, списанная за счет резерва сомнительных долгов (см. комментарий к строке 06.4.4). А вот комментируемая строка предназначена для отражения той части безнадежной дебиторской задолженности, которая окажется непокрытой созданным ранее резервом или по которой резерв сомнительных долгов вообще не создавался.

06.4.39

Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, у тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань

Эта строка — для расходов, определенных в абзаце пятом п.п. «в» п.п. 138.10.4 НКУ. Дополнительную информацию о налоговом учете некоторых из этих расходов можно получить из статей, опубликованных в «Налоги и бухгалтерский учет», 2011, № 27, с. 33; № 74, с. 39; 2012, № 20, с. 21; 2014, № 72, с. 20.

06.4.40

Сума витрат на ремонт та поліпшення необоротних активів, що надані в оперативну оренду відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України

Здесь идет речь о расходах арендодателя на ремонты и улучшения основных средств, переданных в аренду. Арендатор такие расходы обычно отражает по соответствующим направлениям. Подробнее об этом читайте в «Налоги и бухгалтерский учет», 2012, № 30, с. 18; 2013, № 60, с. 35.

06.4.41 ТЦ

Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (-)

Эта строка заполняется в том случае, если у вас есть контролируемые операции и цена по ним не соответствует обычной (в соответствии с п.п. 39.5.4 НКУ). Заполняется тогда, когда в результате корректировки у вас по итогам отчетного периода увеличиваются налоговые обязательства. Эта строка заполняется на основании данных из таблицы 1 приложения ТЦ (см. на с. 17 сегодняшнего номера).Заполняется строка исключительно со знаком «-»

06.4.42 ТЦ

Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+, -)

Эту строку вы заполняете, если налоговая обнаруживает отклонение договорной цены от обычной и проводит пропорциональную корректировку (п.п. 39.5.5 НКУ). Если в результате такой корректировки ваши налоговые обязательства по итогам отчетного периода увеличились — вы показываете сумму корректировки со знаком «-». Если же в дальнейшем решение доначислить вам налоговые обязательства отменено — осуществляется обратная корректировка (п.п. 39.5.5.6 НКУ). В этом случае вы «возвращаете» эту сумму в расходы (со знаком «+»). Эта строка заполняется на основании данных из таблицы 2 приложения ТЦ (см. на с. 18 сегодняшнего номера).

06.4.43

Інші витрати господарської діяльності, до яких розділом III Податкового кодексу України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат

В комментируемой строке приводятся все расходы, не отраженные в других строках приложений к декларации и в самой декларации, для которых не установлены ограничения по их отнесению в состав расходов (п.п. 138.12.2 НКУ). В частности, здесь отражаются:
 — заработная плата работников, занятых в производстве товаров (выполнении работ, предоставлении услуг), за время вынужденного простоя предприятия или за время пребывания в ежегодных (основных и дополнительных) отпусках (см. БЗ, подкатегория 502.07.17). Это по мнению налоговиков. А по нашему мнению — поскольку такие выплаты было бы логичнее показывать по стр. 05.1 декларации как составляющую себестоимости (если идет речь об отпускных) или общехозяйственных расходов (если идет речь о зарплате за время вынужденного простоя);
 — убытки, возникающие при купле/продаже валюты из-за разницы между официальным курсом НБУ и курсом, сложившимся на МВРУ;
 — застрахованные убытки, которые понес плательщик налога в связи с ведением хозяйственной деятельности;
 — расходы на оплату сервитута (см. консультацию БЗ, подкатегория 502.07.20);
 — суммы, уплаченные в связи с участием в конкурсных торгах на закупку товаров, работ и услуг за государственные средства (см. БЗ, подкатегория 502.07.03);
 — расходы на ликвидацию основных средств (см. БЗ, подкатегория 502.09.01);
 — расходы на поддержание нематериальных активов в пригодном для использования состоянии (см. консультацию из БЗ, подкатегория 502.09.03).
Также помните: в этой же строке будут отражаться суммы средств или стоимость имущества, которые добровольно перечислены (или переданы) Вооруженным Силам Украины, Нацгвардии, СБУ и другим созданным в соответствии с законами Украины воинским формированиям для нужд обеспечения проведения антитеррористической операции. Напомним: на период проведения АТО расходы предприятий в помощь армии включаются в расходы без 4 % ограничения (п. 33 подразд. 4 разд. ХХ НКУ). Подробнее об этом читайте в «Налоги и бухгалтерский учет», 2014, № 32, с. 8; 2014, № 80, с. 6. 

 

Ну, а мы двигаемся дальше! И переходим к приложению, о котором мы несколько раз упоминали в этом материале, — к приложению АМ!

Оформи подписку и читай все Подписаться на журнал

Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(

Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!

Как отключить