Теми статей
Обрати теми

Додаток ІВ - інші витрати

Максим Нестеренко, Олексій Павленко, Наталія Адамович, Марина Ковенко, Наталя Білова, податкові експерти
Додаток ІВ — це один з найбільш «консервативних» додатків декларації з податку на прибуток. Із самого початку дії «кодексного» періоду в обліку податку на прибуток цей додаток зазнав чи не найменшу кількість змін. Утім, зміни все-таки є.

Наразі додаток складається з 43 рядків і алгебраїч­на сума цих рядків має відповідати рядку 06.4 декларації. В ньому розшифровуються витрати, які відповідно до п.п. 138.10.4 ПКУ (інші операційні витрати) та п.п. 138.10.6 ПКУ (інші витрати звичайної діяльності) відносяться до складу інших витрат.

Після такого стислого вступу переходимо безпосередньо до заповнення додатка.

 

Код рядка

Назва рядка

1

2

06.4

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати (сума рядків 06.4.1 — 06.4.43)

Показник цього рядка визначається розрахунково як алгебраїчна сума рядків 06.4.1 — 06.4.43 (крім рядків 06.4.33.1, 06.4.34.1 і 06.4.35.1, значення яких уже включено до показників рядків верхнього рівня — 06.4.33, 06.4.34 і 06.4.35 відповідно).

06.4.1

Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій у розмірі, що не перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

У цьому рядку відображаються витрати, понесені на добровільну передачу коштів і майна державному чи місцевим бюджетам (установам, що утримуються за їх рахунок) а також неприбутковим організаціям (визначеним у п. 157.1 ПКУ). Відповідно до п.п. «а» п.п. 138.10.6 ПКУ такі витрати лімітовано у розмірі 4 % оподатковуваного прибутку за минулий рік. Докладніше про це читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 91, с. 26.

06.4.2

Суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», у межах 4 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу «а» підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України

Підпунктом «є» п. 157.1 ПКУ передбачено, що професійні спілки належать до неприбуткових організацій. Але для них передбачено спеціальний п.п. «б» п.п. 138.10.6 ПКУ. Він передбачає витрати на «культурно-масові» заходи відповідно до ст. 44 Закону про профспілки. Ці витрати також лімітовано у розмірі 4 % оподатковуваного прибутку минулого року, причому цей ліміт є спільним для пп. «а» і. «б» п.п. 138.10.6 ПКУ. Тобто сума витрат, які відображено у рядках 06.4.1 і 06.4.2, сукупно не має перевищувати 4 % ліміт. Детальніше про це читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 94, с. 32.

06.4.3

Суми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнських об’єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менш як 75 відсотків таких осіб, цим об’єднанням для ведення благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

Рядок додатка створено під витрати, визначені у п.п. «в» п.п. 138.10.6 ПКУ. Такі витрати лімітовано у розмірі 10 % оподатковуваного прибутку попереднього року (це вже окремий ліміт, який не має нічого спільного з 4  % лімітом).

06.4.4

Витрати на створення резерву сумнівної заборгованості

У цьому рядку відображається сума безнадійної заборгованості (п.п. 14.1.11 ПКУ), яка списується за рахунок раніше створеного резерву сумнівних боргів (п.п. «г» п.п. 138.10.6 ПКУ). Докладніше про це — у нашому тематичному номері, присвяченому безнадійній заборгованості («Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 33).

06.4.5

Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України

У цьому рядку відображаються витрати, передбачені п.п. «ґ» п.п. 138.10.6 ПКУ. Витрати виключаються у цей рядок у тому разі, коли вугілля чи брикети були надані: (1) особам, передбаченим у п.п. «ґ» п.п. 138.10.6 ПКУ; (2) в межах лімітів, встановлених постановою КМУ від 17.03.2011 р. № 303.

06.4.6

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік

Рядок передбачено для витрат, визначених у п.п. «д» п.п. 138.10.6 ПКУ. Ці витрати лімітовано самостійним 10  % лімітом, який не має відношення до інших лімітів.

06.4.7

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік

Рядок передбачено для витрат, які відображають відповідно до п.п. «е» п.п. 138.10.6 ПКУ. Такі витрати теж лімітовано окремим 10  % лімітом.

06.4.8

Витрати платника податку, пов’язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення, які перебувають у його власності; витрати на самостійне зберігання, переробку, захоронення або придбання послуг із збирання, зберігання, перевезення, знешкодження, видалення і захоронення відходів від виробничої діяльності платника податку, що надаються сторонніми організаціями, з очищення стічних вод; інші витрати на збереження екологічних систем, які перебувають під негативним впливом господарської діяльності платника податку

Цей рядок — для витрат, визначених у п.п. «є» п.п. 138.10.6 ПКУ. Зверніть увагу: у цей рядок не включаються витрати, які підлягають амортизації або відшкодуванню згідно з нормами ст. 144 — 148 ПКУ.

06.4.9

Витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів

Витрати, суму яких належить показувати у цьому рядку, відображаються у складі «податкових» на підставі п.п. «ж» п.п. 138.10.6 ПКУ в частині витрат на придбання у держави ліцензій та дозволів на певну діяльність. Виняток — ліцензії і дозволи, вартість і строк використання яких відповідає ознакам, установленим для основних засобів розд. I ПКУ і які визнаються нематеріальними активами. Детальніше про це читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 77, с. 39; 2014, № 57, с. 27.

06.4.10

Витрати на плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації

У цьому рядку показуємо витрати на плату за реєстрацію підприємства в органах держреєстрації, зокрема в органах місцевого самоврядування, їх виконавчих органах (п.п. «ж» п.п. 138.10.6 ПКУ)

06.4.11

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об’єднанням у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік

Ідеться про внески в спілки, асоціації та інші об’єднання засновників підприємств, які представляють інтереси цих засновників. Підстава для витрат — п.п. «а» п.п. 138.10.6 ПКУ (зокрема, йдеться про перерахування коштів та/або майна неприбутковій організації, визначеній у п.п. «ґ» п. 157.1 ПКУ). Детальніше читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 91, с. 41.

06.4.12

Від’ємне значення курсових різниць згідно з пунктом 153.1 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

Рядок призначено для відображення витрат у вигляді втрат від курсової різниці (п.п. «а» п.п. 138.10.4 ПКУ). Зверніть увагу: у цьому рядку відображаються втрати лише від різниці між двома курсами НБУ на різні дати. Втрати у вигляді різниці між курсом купівлі/продажу і курсом НБУ потраплять до рядка 06.4.43 цього додатка. Докладніше про це читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 50, с. 12; № 52, с. 19.

06.4.13 ЦП

Від’ємне значення загального фінансового результату від операцій з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів (рядок 10 таблиці 3 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

Цей рядок заповнюється, якщо в результаті продажу корпоративних прав, акцій ПАТ або цінних паперів, емітованих нерезидентом, утворюється збиток. Такий збиток потрапляє до «загальних», а не до «ціннопаперових» витрат (п. 153.9 ПКУ). Тобто йдеться про загальні витрати, а не фінрезультат від операцій з цінними паперами. Отже, заборона на відображення ціннопаперових збитків, сформованих на 01.01.2014 р. (п. 32 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ), у цьому випадку не працює. Значення цього рядка має відповідати рядку 10 таблиці 3 додатка ЦП (див. с. 13 сьогоднішнього номера).

06.4.14 ЦП

Від’ємне значення загального фінансового результату від операцій РЕПО та операцій з деривативами (рядок 09 таблиці 4 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 і 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

Рядок заповнюється у разі виникнення збитків від операцій з деривативами та операцій РЕПО. Значення рядка відповідає рядку 09 таблиці 4 додатка ЦП (див. с. 13).

06.4.15

Суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом України, а також інших обов’язкових платежів, встановлених законодавчими актами

Цей рядок відведено для відображеня сум нарахованих податків відповідно до п.п. «в» п.п. 138.10.4 ПКУ і з урахуванням обмежень, встановлених п.п. 139.1.6 ПКУ щодо податків, суми яких до витрат не включаються. Також у цьому рядку не відображаються суми штрафі і суми нарахованого ЄСВ, який не враховано у інших «витратних» рядках декларації.

06.4.16

Відшкодування Пенсійному фонду України сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пункту «а» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів «б» — «з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів

Цей рядок — для витрати підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій. Вони згідно з п.п. 3.11 Інструкції № 5 класифікуються як інші виплати, що не входять до фонду оплати праці.

06.4.17

Плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті

Цей рядок заповнюють лише платники податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції. Для них п.п. «в» п.п. 138.10.4 ПКУ передбачено спеціальну норму, згідно з якою до складу витрат дозволено включати плату за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті. Отже, за ряд. 06.4.15 такі суми у них не відображаються. При цьому суму податку на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті виробників сільськогосподарської продукції, на яку в таких платників податків згідно зі ст. 155 ПКУ зменшується сума нарахованого податку на прибуток, показують у додатку ЗП (див. на с. 37 сьогоднішнього номера). Звідти цю суму переносять до ряд. 13 декларації.

06.4.18

Витрати, визначені відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України

Тут ідеться про витрати, відображені відповідно до ст. 146 ПКУ від таких операцій з основними засобами:  
— від’ємний результат від продажу основних засобів, у т.ч. і невиробничих (п. 146.13 ПКУ);
 — витрати у сумі недоамортизованої частки амортизованої вартості основного засобу, що ліквідується (п. 146.16 ПКУ); при цьому власне витрати на ліквідацію основного засобу відображаються у рядку 06.4.43 цього додатка;  
— витрати у сумі недоамортизованої частки витрат на ремонт чи поліпшення у орендаря, який повертає об’єкт оренди орендодавцю або у разі коли такий об’єкт викрадено, зруйновано чи знищено (п. 146.20 ПКУ).

06.4.19

Витрати, визначені відповідно до пункту 147.4 статті 147 розділу III Податкового кодексу України з операцій із землею та її капітальним поліпшенням

Статтю 147 ПКУ в цілому присвячено обліку операцій із землею та її капітальним поліпшенням, а її п. 147.4 описує податкові наслідки продажу землі як окремого об’єкта власності, якщо до такого продажу якість такої землі піддавалася капітальному поліпшенню. Так-от, згідно з п. 147.4 ПКУ в рядку, що коментується, за підсумками податкового періоду, на який припадає продаж землі, що капітально покращується, відображається балансова вартість окремого об’єкта основних засобів групи 2, у якому відображалася вартість капітального поліпшення якості такої землі.

06.4.20

Витрати за операціями з борговими вимогами та зобов’язаннями

Оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов’язаннями врегульовано п. 153.4 ПКУ. У рядку додатка IB, що коментується, показують ті витрати, про які йдеться в абзаці другому п.п. 153.4.3 ПКУ, а саме: збиток від розміщення платником податку боргових цінних паперів нижче номінальної вартості в податковому періоді, протягом якого відбулося погашення/викуп таких цінних паперів.

06.4.21

Витрати на операції оренди/лізингу

У цьому рядку відображаються:  
— витрати суборендодавця при наданні в подальшу суборенду орендованого ним майна;  
— витрати, пов’язані з придбанням майна, призначеного для подальшої передачі у фінлізинг;
 — якщо у фінансовий лізинг передається майно, яке до цього було включено до складу основних засобів лізингодавця, то в цьому рядку відображають можливі збитки від такої операції (суму перевищення балансової вартості переданого об’єкта ОЗ над доходами від його передачі).
Ви запитаєте: а як же власне витрати орендаря на суму нарахованого лізингового платежу за результатами податкового періоду, у якому здійснюється таке нарахування (п. 153.7 ПКУ)?
Цим витратам місця в цьому рядку нема, їх орендар відображає за напрямками використання об’єкта лізингу.
Щодо цього читайте матеріал у «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 24, с. 40. Також, на думку податківців, у цьому рядку мають відображатися витрати щодо майна, яке надається в оренду платниками, для яких оренда — не основний вид діяльності (див. консультацію в БЗ, підкатегорія 502.30.02, діяла до 01.01.2015 р.).
На нашу ж думку, такі витрати, як і решта витрат, що пов’язані з проведенням орендних операцій, але не мають конкретного напрямку, повинна увійти до рядка 06.4.43 цього додатка.

06.4.22

Витрати, понесені при першому відступленні права вимоги відповідно до пункту 153.5 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

Оподаткування операцій з відступлення права вимоги регулює п. 153.5 ПКУ. Відповідно до цієї норми первісний кредитор у рядку, що коментується, відображає витрати:
 — у розмірі договірної (контрактної) вартості товарів, робіт, послуг, за якими виникла заборгованість;  
— за фінансовими кредитами — у розмірі заборгованості за даними бухгалтерського обліку на дату здійснення такого відступлення згідно з вимогами ПКУ;
— за іншими цивільно-правовими договорами — у розмірі фактичної заборгованості, що відступається.
Принагідно нагадаємо: доходи за операціями з відступлення права вимоги відображаються у рядку 03.5 додатка ІД (див. на с. 3 сьогоднішнього номера). Детальніше про це читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 79, с. 19.

06.4.23

Витрати, пов’язані з довготривалим (більше 1 року) технологічним циклом виробництва відповідно до пункту 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України

Якщо у вас довгостроковий цикл виробництва або робіт, для яких не передбачено поетапної здачі, ви маєте право відображати витрати без прив’язки до доходів, пов’язаних із несенням таких витрат (п. 138.2 ПКУ). Детальніше читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 38, с. 32.

06.4.24 СБ

Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+,-)

У цьому рядку як покупець, так і продавець, відображають коригування (збільшення або зменшення) суми витрат за сумнівною заборгованістю. Значення цього рядка має відповідати графі 8 додатка СБ (див. на с. 11 сьогоднішнього номера).

06.4.25

Витрати з винагороди управителю за договорами управління майном

Особливості оподаткування діяльності, здійснюваної за договорами управління майном, урегульовано п. 153.13 ПКУ. Зокрема, установлено, що управитель веде окремий облік доходів і витрат в розрізі кожного договору управління. Крім того, сюди включаються витрати, визначені у п.п. 153.13.7 ПКУ.

06.4.26

Суми витрат, отриманих (нарахованих) до реорганізації платником податку, що припинений, та невключених до витрат до дати затвердження передавального акта

Особливості податкового обліку операцій з реорганізації юридичних осіб містяться в п. 153.15 ПКУ. У цьому рядку відображатимуться витрати правонаступника, які відображаються згідно з цією нормою.

06.4.27 АМ

Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01 квітня 2011 року

Нагадаємо, що відповідно до п. 6 підрозд. 4 розд. XX ПКУ передбачалося, що така інвентаризація проводиться для розподілу об’єктів основних засобів та інших необоротних і нематеріальних активів за новими податковими группами. Якщо загальна бухоблікова вартість усіх груп основни (виробничих) засобів станом на зазначену дату менше ніж податковооблікова — утворювалася тимчасова податкова різниця. Вона амортизується в податковому обліку прямолінійним методом протягом 3 років як окремий об’єкт (детальніше про це читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 20, с. 4). Рядок заповнюється на підставі даних, наведених у колонці 5 таблиці 1 додатка АМ (див. на с. 29 сьогоднішнього номера). До речі, декларація за 2014 рік — це остання декларація, у якій буде відображено цю податкову різницю. Її буде включено до витрат у повному обсязі.

06.4.28

Перерахунок витрат у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+,-)

Процедуру перерахунку витрат передбачено п. 140.2 ПКУ. У цьому рядку зазначається сума такого перерахунку в частині збільшення або зменшення витрат за рахунок повернення раніше відвантежених товарів, зміни вартості поставлених (робіт, послуг) і т. ін. Докладніше про це читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 100. Також у цьому рядку відображається коригування витрат, які були помилково включені до собівартості.

06.4.29

Перерахунок витрат у разі визнання правочину недійсним (+,-)

Перерахунок доходів і витрат (балансової вартості основних засобів) за процедурою, передбаченою п. 140.2 ПКУ, також проводиться сторонами у звітному періоді (періодах), у якому:  — витрати та доходи (балансова вартість основних засобів) за правочином, визнаним недійсним, були обліковані стороною правочину — у разі визнання правочину недійсним, таким, що порушує публічний порядок, фіктивним;  — рішення суду про визнання правочину недійсним набуло законної сили — у разі визнання правочину недійсним з інших підстав. Результат зазначеного перерахунку відображається у цьому рядку додатка ІВ. Докладніше про визнання правочину недійсним читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 72, с. 38.

06.4.30

Обов’язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам

У цьому рядку відображаються обов’язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, що надаються працівникам, і внески на обов’язкове страхування життя або здоров’я працівників (п. 142.2 ПКУ). Сюди, зокрема, включають:  — оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства. Хоча такі витрати можна розподіляти за напрямами використання праці, яка оплачується. А от щодо ЄСВ, нарахованого як на лікарняні перших п’яти днів, так і на суму допомоги, яка виплачується починаючи із шостого дня, то податківці навіть наполягають відображати його за напрямками використання праці (див. консультацію у БЗ, підкатегорія 502.07.17);  — одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію відповідно до чинного законодавства та колдоговорів;  — суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору;  — компенсаційні виплати та добові, що виплачуються при переїзді на роботу до іншої місцевості згідно з чинним законодавством;  — надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, у розмірах, визначених чинним законодавством;  — компенсація працівникам використання для потреб виробництва їх власного інструменту та особистого транспорту. Детальніше про такі виплати читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 87, с. 3.

06.4.31

Сума внесків платника податку на довгострокове страхування життя, довірче управління, недержавне пенсійне забезпечення будь-якого виду, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі звітні (податкові) періоди

Цей рядок — для витрат у вигляді внесків роботодавця згідно з договорами пенсійного страхування працівників і членів їх сімей (див. п.п. 3.5 Інструкції № 5). Вони поки що уключаються до витрат на підставі п. 142.2 ПКУ з урахуванням положень п. 11 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ.

06.4.32

Сума страхового резерву для небанківських фінансових установ

Цей рядок — для витрат небанківської фінансової установи на створення страхового резерву, як передбачено п.п. 159.2.2 ПКУ.

06.4.33

Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу, у тому числі:

При заповненні цього рядка слід мати на увазі низку випадків, зазначених у пп. 139.1.14 і 139.1.15 ПКУ. Також не дублюйте у цьому рядку ті витрати, які ви відображаєте за напрямками використання послуг з інжинірингу. У цей рядок потрапляють витрати на «інжинірингові» послуги (роботи), придбані: (1) у резидента чи постійного представництва нерезидента (п. 160.8 ПКУ) — у повному обсязі договірної вартості; (2) у нерезидента — в обсязі, що не перевищує 5 % митної вартості обладнання, імпортованого за відповідним контрактом. Детальніше про це обмеження читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 72, с. 16.

06.4.33.1

витрати, понесенні (нараховані) у зв’язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу в обсязі, що не перевищує 5 відсотків митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом

Суми таких витрат, ураховані у складі показника ряд. 06.4.31, має бути окремо винесено до поточного рядка. Принагідно зауважимо: на думку податківців, якщо обладнання не імпортується, то витрати з придбання інжинірингових послуг до «податкових» витрат не включаються (див. лист Міндоходів від 14.04.2014 р. № 6597/6/99-99-19-03-02-15 // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 50, с. 5). На нашу думку, такий висновок є спірним, чому — читайте у коментарі до зазначеного листа.

06.4.34

Нараховані роялті, в тому числі:

Згідно з п.п. 140.1.2 ПКУ серед витрат подвійного призначення, які враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, названо і витрати з нарахування роялті (визначення наведено у п.п. 14.1.225 ПКУ). Для цих витрат передбачено низку додаткових обмежень (пп. 2 і 3 п.п. 140.1.2 ПКУ).

06.4.34.1

роялті, нараховані на користь нерезидента в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному

Показник цього рядка входить до складу загальної величини нарахувань роялті, відображених у попередньому рядку, і містить у собі лише ті суми роялті, які нараховані на користь нерезидентів з урахуванням обмежень, що їх встановлює п.п. 1 п.п. 140.1.2 ПКУ.

06.4.35

Витрати на консалтинг, в тому числі:

Цей рядок заповнюється з урахуванням п.п. 139.1.13 ПКУ щодо витрат, понесених (нарахованих) у звітному періоді у зв’язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами. Якщо послуги придбано у резидента чи постійного представництва нерезидента (п. 160.8 ПКУ) — враховуються у повному обсязі, а якщо у нерезидента — в межах 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням ПДВ та акцизного податку) за рік, що передує звітному.

06.4.35.1

витрати, понесені (нараховані) у зв’язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу в обсязі, що не перевищує 4 відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному

Як і у випадку з інжинірингом, законодавець хоче окремо бачити в окремому рядку лімітовані витрати. Принагідно зауважимо: якщо ви придбали консалтингові послуги у офшорного нерезидента (п. 161.3 ПКУ), таким витратам до «податкових» узагалі — зась (п.п. 139.1.13 ПКУ).

06.4.36

Сума фактично повернутої поворотної фінансової допомоги

У цьому рядку ідеться про суми поворотної фінансової допомоги (визначення див. у п.п. 14.1.257 ПКУ), яку платник раніше включав у доходи на підставі п.п. 135.5.5 ПКУ. Докладніше читайте у тематичному номері «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 95.

06.4.37 ВО

Частина витрат із загальної суми 85 — відсоткової вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус

У цьому рядку йдеться про витрати з придбань у нерезидентів, що мають офшорний статус (п. 161.3 ПКУ). 85 % обмеження на витрати за такими придбаннями встановлене п. 161.2 ПКУ. Докладніше про це читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 72, с. 28. Цей рядок декларації заповнюється на підставі підсумкового значення колонки 6 додатка ВО.Тобто у цей рядок не потрапляють витрати на придбання у офшорних нерезидентів, які ви включаєте до собівартості, адміністративних і збутових витрат.

06.4.38

Суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості

Ви вже знаєте, що у рядку 06.4.4 додатка ІВ відображається сума безнадійної заборгованості, списана за рахунок резерву сумнівних боргів (див. коментар до рядка 06.4.4). А от рядок, що коментується, призначено для відображення тієї частини безнадійної дебіторської заборгованості, яка виявиться непокритою створеним раніше резервом чи за якою резерв сумнівних боргів узагалі не створювався.

06.4.39

Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, у тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань

Цей рядок — для витрат, що їх визначено у абзаці п’ятому п.п. «в» п.п. 138.10.4 ПКУ. Додаткову інформацію про податковий облік деяких з цих витрат можна отримати зі статей, опублікованих у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 27, с. 33; № 74, с. 39; 2012, № 20, с. 21; 2014, № 72, с. 20.

06.4.40

Сума витрат на ремонт та поліпшення необоротних активів, що надані в оперативну оренду відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України

Тут ідеться про витрати орендодавця на ремонти і поліпшення основних засобів, що їх передано в оренду. Орендатор такі витрати зазвичай відображає за відповідними напрямками. Докладніше про це читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 30, с. 18; 2013, № 60, с. 35.

06.4.41 ТЦ

Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (-)

Цей рядок заповнюється у тому разі, якщо у вас є контрольовані операції і ціна за ними не відповідає звичайній. (відповідно до п.п. 39.5.4 ПКУ). Заповнюється тоді, коли у результаті коригування у вас за підсумками звітного періоду збільшуються податкові зобов’язання. Цей рядок заповнюється на підставі даних із таблиці 1 додатка ТЦ (див. на с. 17 сьогоднішнього номера).Заповнюється рядок виключно зі знаком «-».

06.4.42 ТЦ

Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+,-)

Цей рядок ви заповнюєте, якщо податкова виявляє відхилення договірної ціни від звичайної і проводить пропорційне коригування (п.п. 39.5.5 ПКУ). Якщо у результаті такого коригування ваші податкові зобов’язання за підсумками звітного періоду збільшилися — ви показуєте cуму коригування зі знаком «-». Якщо ж у подальшому рішення донарахувати вам податкові зобов’язанння скасовано — здійснюється зворотнє коригування (п.п. 39.5.5.6 ПКУ). У цьому випадку ви «повертаєте» цю суму до витрат (зі знаком «+»). Цей рядок заповнюється на підставі даних із таблиці 2 додатка ТЦ (див. на с. 19 сьогоднішнього номера).

06.4.43

Інші витрати господарської діяльності, до яких розділом III Податкового кодексу України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат

У рядку, що коментується, наводяться всі витрати, не відображені в інших рядках додатків до декларації та у самій декларації, для яких не встановлено обмежень щодо їх віднесення до складу витрат (п.п. 138.12.2 ПКУ).
Зокрема, тут відображаються:  
заробітна плата працівників, зайнятих у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг), за час вимушеного простою підприємства або за час перебування в щорічних (основних і додаткових) відпустках (див. БЗ, підкатегорія 502.07.17).
Це на думку податківців.
А на нашу думку, оскільки такі виплати було б логічніше показувати за ряд. 05.1 декларації як складову собівартості (якщо йдеться про відпускні) або загальногосподарських витрат (якщо йдеться про зарплату за час вимушеного простою);  
збитки, які виникають при купівлі/продажу валюти через різницю між офіційним курсом НБУ і курсом, що склався на МВРУ;  
застраховані збитки, які поніс платник податку у зв’язку з веденням господарської діяльності;
 — витрати на оплату сервітуту (див. консультацію БЗ, підкатегорія 502.07.20);  — суми, сплачені у зв’язку з участю в конкурсних торгах на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти (див. БЗ, підкатегорія 502.07.03);  
— витрати на ліквідацію основних засобів (див. БЗ, підкатегорія 502.09.01);  
витрати на підтримання нематеріальних активів у придатному для використання стані (див. консультацію з БЗ, підкатегорія 502.09.03).
Також пам’ятайте: у цьому ж рядку будуть відображатися суми коштів або вартість майна, які добровільно перераховані (чи передані) Збройним Силам України, Нацгвардії, СБУ та іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції. Принагідно нагадаємо: на період проведення АТО витрати підприємств на допомогу армії включаються до витрат без 4  % обмеження (п. 33 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ).
Докладніше про це читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 32, с. 8; 2014, № 80, с. 6.

 

Ну, а ми рухаємося далі! І переходимо до додатка, про який ми кілька разів загдували у цьому матеріалі — до додатка АМ!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі