Фінзвітність СМП за 2015 рік: порядковий алгоритм

Карпова Влада, консультант газети «Бухгалтерський тиждень», канд. екон. наук, сертифікований бухгалтер-практик (CAP)
Бухгалтерський тиждень Січень, 2016/№ 4
В обраному У обране
Друк
Фінзвітність суб’єктів малого підприємництва (СМП) у цілому скласти просто, проте є нюанси, на які слід звернути увагу. З метою полегшення облікової роботи пропонуємо вам скористатися таблицями-довідниками з детальним описом інформації, що відображається в кожному рядку звітних форм.

БАЛАНС (ФОРМА № 1-М)

Рядок Балансу

Код рядка

Дані бухгалтерського обліку для заповнення

АКТИВ БАЛАНСУ

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Сальдо за Дт рах. 15

Примітки. 1. У цьому рядку показують незавершені капітальні інвестиції за будь-якими необоротними активами (матеріальними та нематеріальними), хоча в його описі ( п. 2.1 розд. ІІ П(С)БО 25) згадані тільки інвестиції в матеріальні необоротні активи.

2. Мінфін дотримується позиції, що у складі незавершених капітальних інвестицій не відображають вартість основних засобів і нематеріальних активів, унесених до статутного (пайового) капіталу підприємства, вартість отриманих безкоштовно основних засобів та нематеріальних активів і суму переоцінки необоротних активів (див. лист Мінфіну від 17.11.03 р. № 31-04200-04-5/5570).

Основні засоби:

1010

Ряд. 1011 - ряд. 1012 + сальдо за Дт субрах. 100 (інвестиційна нерухомість в оцінці за справедливою вартістю). Уключають до підсумку Балансу.

Перевірка: ряд. 1010 = сальдо за Дт рах. 10, 11, 12 - сальдо за Кт субрах. 131, 132, 133, 135

первісна вартість

1011

Сальдо за Дт рах. 10, 11, 12 - сальдо за Дт субрах. 100. Не включають до підсумку Балансу

знос

1012

Сальдо за Кт субрах. 131, 132, 133, 135 (наводять у дужках). Не включають до підсумку Балансу

Примітка. Про облік основних засобів читайте матеріали у «БТ», 2015, № 10, с. 23; № 17, с. 11; № 29, с. 18; № 29, с. 43; № 30, с. 27; № 34-35, с. 11; № 44, с. 23; № 49, с. 12; № 50, с. 16.

Довгострокові біологічні активи

1020

Сальдо за Дт рах. 16 - сальдо за Кт субрах. 134

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

Сальдо за Дт рах. 14

Інші необоротні активи

1090

Сальдо за Дт рах. 18, 19. При переході з форми «великого» Балансу до сальдо на початок періоду також уключають залишок за Дт рах. 17

Усього за розділом I

1095

Сума значень рядків: ряд. 1005 + ряд. 1010 + ряд. 1020 + ряд. 1030 + ряд. 1090

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

1100

Сальдо за Дт рах. 20, 22, 23, 25 — 28 (без урахування субрах. 286)

Примітка. У цій статті також наводять витрати на незавершене виробництво та незавершені роботи (послуги), валову заборгованість замовників за будівельними контрактами (згорнуте сальдо за субрах. 231, 238 і 239).

у тому числі готова продукція

1103

Сальдо за Дт рах. 26, 27, 28 (без урахування субрах. 286). Не включають до підсумку Балансу

Поточні біологічні активи

1110

Сальдо за Дт рах. 21

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

Сальдо за Дт рах. 34, 36 - сальдо за Кт рах. 38 (у частині, що належить до заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, у тому числі заборгованості, забезпеченої векселями)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

Сальдо за Дт субрах. 378, 641, 642, 651, 652, 653, 656

у тому числі з податку на прибуток

1136

Сальдо за Дт субрах. 641 в частині податку на прибуток. Не включають до підсумку Балансу

Інша потокова дебіторська заборгованість

1155

Сальдо за Дт рах. 37 (у розрізі субрахунків, крім субрах. 378), 66, Дт субрах. 654, 655, 682, 683, 684, 685 «мінус» сальдо за Кт рах. 38 (у частині, що не належить до заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, і заборгованості, забезпеченої векселями)

Поточні фінансові інвестиції

1160

Сальдо за Дт субрах. 352

Гроші та їх еквіваленти

1165

Сальдо за Дт рах. 30, 31, субрах. 333 — 335, 351

Примітка. У цьому рядку наводять інформацію і про електронні гроші, про їх облік можна довідатися з «БТ», 2015, № 42, с. 12.

Витрати майбутніх періодів

1170

Сальдо за Дт рах. 39

Інші оборотні активи

1190

Сальдо за Дт субрах. 331, 332, 643, 644

Усього за розділом II

1195

Сума значень рядків: ряд. 1100 + ряд. 1110 + ряд. 1125 + ряд. 1135 + ряд. 1155 + ряд. 1160 + ряд. 1165 + ряд. 1170 + ряд. 1190

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Сальдо за Дт субрах. 286

Баланс

1300

Сума значень рядків: ряд. 1095 + ряд. 1195 + ряд. 1200

Перевірка. Показники гр. 3 і 4 ряд. 1300 Форми № 1-м мають відповідати показникам гр. 3 і 4 ряд. 1900 Форми № 1-м.

ПАСИВ БАЛАНСУ

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

Сальдо за Кт рах. 40

Додатковий капітал

1410

Сальдо за Кт рах. 41, 42

Резервний капітал

1415

Сальдо за Кт рах. 43

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Сальдо за Кт субрах. 441 або сальдо за Дт субрах. 442. Суму непокритого збитку (Дт 442) наводять у дужках і віднімають при визначенні підсумку власного капіталу (ряд. 1495). У першому місяці переходу на застосування П(С)БО 25 сальдо рах. 17 і 54 згортають зворотною кореспонденцією цих рахунків і відображають на субрах. 441 або 442

Неоплачений капітал

1425

Сальдо за Дт рах. 45, 46 (наводять у дужках і віднімають при визначенні підсумку власного капіталу)

Усього за розділом І

1495

Сума значень рядків: ряд. 1400 + ряд. 1410 + ряд. 1415 + (-) ряд. 1420 - ряд. 1425

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

Сальдо за Кт рах. 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55

Примітка. Вважаємо, що в цьому рядку слід відображати сальдо рах. 54 (у графі на початок періоду) при переході з форми «великого» Балансу (ф. № 1). Раніше про це йшлося у  П(С)БО 25.

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт), 60, субрах. 684 (у частині процентів за кредитами банків)

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

Сальдо за Кт рах. 61

товари, роботи, послуги

1615

Сальдо за Кт рах. 62, 63

розрахунками з бюджетом

1620

Сальдо за Кт субрах. 641, 642

у тому числі з податку на прибуток

1621

Сальдо за Кт субрах. 641 у частині податку на прибуток. Не включають до підсумку Балансу

розрахунками зі страхування

1625

Сальдо за Кт рах. 65

розрахунками з оплати праці

1630

Сальдо за Кт рах. 66

Доходи майбутніх періодів

1665

Сальдо за Кт рах. 69

Інші поточні зобов’язання

1690

Сальдо за Кт субрах. 372, 378, рах. 67, 68 у розрізі субрахунків, крім субрах. 680 і субрах. 684 (у частині процентів за банківськими кредитами) та субрах. 643, 644

Усього за розділом III

1695

Сума значень рядків: ряд. 1600 + ряд. 1610 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1665 + ряд. 1690

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

Сальдо за Кт субрах. 680

Баланс

1900

Сума значень рядків: ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700

Перевірка. Показники гр. 3 і 4 ряд. 1900 Форми № 1-м мають відповідати показникам гр. 3 і 4 ряд. 1300 Форми № 1-м.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ФОРМА № 2-М)

Рядок Звіту про фінансові результати

Код рядка

Дані бухгалтерського обліку для заповнення

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти за Дт 701, 702, 703 — Кт 791

мінус оборот за Дт 791 — Кт 704

Примітки. У цьому рядку наводять серед іншого доходи від надання в оренду об’єктів інвестиційної нерухомості.

Інші операційні доходи

2120

Обороти за Дт 71 — Кт 791

Примітки. Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають дохід від зміни вартості фінінструментів, які оцінюють за справедливою вартістю. Інші особи показують такі доходи в ряд. 2240.

У ряд. 2120 також відображають доходи за процентами, нарахованими на залишки грошових коштів на поточних рахунках у банку і за депозитами до запитання, доходи від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та від зміни вартості поточних біологічних активів.

Інші доходи

2240

Обороти за Дт 72, 73 — Кт 792.

Обороти за Дт 74 — Кт 793

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

Сума значень рядків: ряд. 2000 + ряд. 2120 + ряд. 2240

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти за Дт 791 — Кт 90 (наводять у дужках)

Інші операційні витрати

2180

Обороти за Дт 791 — Кт 92 (наводять у дужках).

Обороти за Дт 791 — Кт 93 (наводять у дужках).

Обороти за Дт 791 — Кт 94 (наводять у дужках)

Примітки. Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, в цій статті відображають витрати від зміни вартості фінінструментів, які оцінюють за справедливою вартістю. Інші особи показують такі витрати в ряд. 2270.

У ряд. 2180 також відображають витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, від зміни вартості поточних біологічних активів.

Інші витрати

2270

Оборот за Дт 792 — Кт 95, 96 (наводять у дужках).

Оборот за Дт 793 — Кт 97 (наводять у дужках)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

Сума значень рядків: ряд. 2050 + ряд. 2180 + ряд. 2270

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

Визначають як різницю: ряд. 2280 - ряд. 2285.

Від’ємне значення наводять у дужках

Податок на прибуток

2300

Оборот за Дт 79 — Кт 98 (наводять у дужках)

Примітка. У ряд. 2300 вказують суму поточного податку на прибуток, відображену в Декларації з податку на прибуток підприємств.

При переході у 2015 рік з «великої» Форми № 2 у цьому рядку у гр. 4 показують за аналогічний період попереднього року значення ряд. 2300 Форми № 2.

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

Визначають як різницю: ряд. 2290 - ряд. 2300.

Від’ємне значення наводять у дужках

БАЛАНС (ФОРМА № 1-МС)

Рядок Балансу

Код рядка

Дані бухгалтерського обліку для заповнення

АКТИВ БАЛАНСУ

І. Необоротні активи

Основні засоби:

1010

Ряд. 1011 - ряд. 1012. Уключають до підсумку Балансу.

Перевірка: ряд. 1010 = сальдо за Дт рах. 10, 11, 12, 15, 16 - сальдо за Кт рах. 13

первісна вартість

1011

Сальдо за Дт рах. 10, 11, 12, 15, 16. Не включають до підсумку Балансу

знос

1012

Сальдо за Кт рах. 13 (наводять у дужках, не включають до підсумку Балансу)

Інші необоротні активи

1090

Сальдо за Дт рах. 14, 18, 19

Усього за розділом І

1095

Сума значень рядків: ряд. 1010 + ряд. 1090

ІІ. Оборотні активи

Запаси

1100

Сальдо за Дт рах. 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28

Поточна дебіторська заборгованість

1155

Сальдо за Дт рах. 34, 36, 37 (у розрізі субрахунків), 46, 63, 65 (у розрізі субрахунків), 66, Дт субрах. 641, 642, 682 — 685 «мінус» сальдо Кт 38

Примітка. За нормами п. 1.4 розд. III П(С)БО 25 у цьому рядку відображають заборгованість засновників за формуванням статутного капіталу, при цьому згідно з  п. 1.7 розд. III П(С)БО 25 у складі статті «Капітал» (ряд. 1400 Форми № 1-мс) показують суму фактично внесеного засновниками (власниками) статутного капіталу, а не зафіксованого в установчих документах. Але оскільки при такому порядку Баланс не зійдеться, у ряд. 1400 Форми № 1-мс потрібно відобразити зафіксовану в установчих документах суму статутного капіталу (уключаючи суму заборгованості засновників за внесками до статутного капіталу). Тоді суму такої заборгованості можна вказати в ряд. 1155.

Гроші та їх еквіваленти

1165

Сальдо за Дт рах. 30, 31, субрах. 333 — 335, 351

Інші оборотні активи

1190

Сальдо за Дт субрах. 331, 332, 352, 39, 643, 644

Усього за розділом ІІ

1195

Сума значень рядків: ряд. 1100 + ряд. 1155 + ряд. 1165 + ряд. 1190

Баланс

1300

Сума значень рядків: ряд. 1095 + ряд. 1195

Перевірка. Показники гр. 3 і 4 ряд. 1300 Форми № 1-мс мають відповідати показникам гр. 3 і 4 ряд. 1900 Форми № 1-мс.

ПАСИВ БАЛАНСУ

І. Власний капітал

Капітал

1400

Сальдо за Кт рах. 40, 41, 42, 43 - сальдо за Дт рах. 45

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Сальдо за Кт субрах. 441 або сальдо за Дт субрах. 442. Суму непокритого збитку (Дт 442) наводять у дужках і віднімають при визначенні підсумку власного капіталу (ряд. 1495). У першому місяці переходу на застосування П(С)БО 25 сальдо рах. 17 і 54 згортають зворотною кореспонденцією цих рахунків і відображають на субрах. 441 або 442

Усього за розділом І

1495

Сума значень рядків: ряд. 1400 + (-) ряд. 1420

ІІ. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

Сальдо за Кт рах. 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт), 60, 61 (у частині заборгованості за кредитами банків, переведеної з довгострокової у поточну), 684 (у частині процентів за кредитами банків)

Поточна кредиторська заборгованість за:

товари, роботи, послуги

1615

Сальдо за Кт рах. 62, 63

розрахунками з бюджетом

1620

Сальдо за Кт субрах. 641, 642

розрахунками зі страхування

1625

Сальдо за Кт рах. 65 (у розрізі субрахунків)

розрахунками з оплати праці

1630

Сальдо за Кт рах. 66

Інші поточні зобов’язання

1690

Сальдо за Кт рах. 37 (у розрізі субрахунків), 61 (крім довгострокової заборгованості за банківськими кредитами, переведеної в поточну), субрах. 643, 644, рах. 67, 68 (у розрізі субрахунків, крім субрах. 684 у частині процентів за банківськими кредитами), 69

Усього за розділом ІІІ

1695

Сума значень рядків: ряд. 1600 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1690

Баланс

1900

Сума значень рядків: ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695

Перевірка. Показники гр. 3 і 4 ряд. 1900 Форми № 1-мс мають відповідати показникам гр. 3 і 4 ряд. 1300 Форми № 1-мс.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ФОРМА № 2-МС)

Рядок Звіту про фінансові результати

Код рядка

Дані бухгалтерського обліку для заповнення

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти за Дт 701, 702, 703 — Кт 791 мінус оборот за Дт 791 — Кт 704

Примітка. У цьому рядку наводять серед іншого доходи від надання в оренду об’єктів інвестиційної нерухомості.

Інші доходи

2160

Обороти за Дт 71 — Кт 791.

Обороти за Дт 72, 73 — Кт 792.

Обороти за Дт 74 — Кт 793.

Примітка. До ряд. 2160 потраплять усі інші, ніж виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), доходи, зокрема, доходи за процентами, нарахованими на залишки грошових коштів на поточних рахунках у банку, за депозитами до запитання та за строковими депозитами.

Разом доходи (2000 + 2160)

2280

Ряд. 2000 + ряд. 2160

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти за Дт 791 — Кт 901, 902, 903 (наводять у дужках)

Інші витрати

2165

При веденні рахунків класу 9:

обороти за Дт 791 — Кт 92, 93, 94; Дт 792 — Кт 95, 96; Дт 793 — Кт 97 (наводять у дужках).

При веденні рахунків класу 8:

обороти за Дт 791 — Кт 80, 81, 82, 83, 84; Дт 792, 793 — Кт 85

Примітка. До ряд. 2165 уключають усі інші, ніж собівартість продукції (товарів, робіт, послуг), витрати, зокрема, відрахування на резерв сумнівних боргів, створення забезпечень для забезпечення майбутніх операційних витрат, нараховані суми податків і зборів.

Разом витрати (2050 + 2165)

2285

Ряд. 2050 + ряд. 2165. Значення наводять у дужках

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

Ряд. 2280 - ряд. 2285. Від’ємне значення (збиток) наводять у дужках

Податок на прибуток

2300

Оборот Дт 79 — Кт 98 (наводять у дужках)

Примітка. У ряд. 2300 вказують суму поточного податку на прибуток, відображену в Декларації з податку на прибуток підприємств.

При переході у 2015 році з «великої» Форми № 2 у цьому рядку у гр. 4 показують за аналогічний період попереднього року значення ряд. 2300 Форми № 2.

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування

2310

Вважаємо, що в цьому рядку слід поставити прокреслення

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)

2350

Ряд. 2290 - ряд. 2300 - (+) ряд. 2310. Від’ємне значення (збиток) наводять у дужках

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд