Енциклопедія бухобліку

В обраному У обране
Друк
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2016/№ 56
Запаси. Запаси — активи, що:
— утримуються для продажу в умовах звичайної госпдіяльності;
— перебувають у процесі виробництва з метою продажу продукту виробництва;
— утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, а також управління підприємством.

бухоблік

Як і будь-які інші активи в балансі, запаси відображають тільки тоді, коли існує ймовірність отримання економічних вигод від їх використання і їх вартість може бути достовірно визначена ( п. 5 П(С)БО 9). Придбані або виготовлені запаси зараховують на баланс за первісною вартістю ( п. 8 П(С)БО 9), яку визначають за правилами з пп. 9 — 14 П(С)БО 9. Для їх обліку призначено клас рахунків 2.

Якщо надалі ціна запасів знизилася, вони зіпсувалися, застаріли чи в інший спосіб втратили первісно очікувану економічну вигоду, їх уціняють до чистої вартості реалізації ( п. 25 П(С)БО 9). Сума цієї уцінки визнається витратами періоду і відображається на субрахунку 946 «Втрати від знецінення запасів». Якщо чиста вартість реалізації уцінених запасів надалі збільшується, вони можуть бути дооцінені. Але тільки в межах сум раніше проведеної уцінки! Сума такої дооцінки відображається на рахунку 719 «Інші доходи операційної діяльності».

При вибутті запасів їх оцінку здійснюють одним із наведених способів ( п. 16 П(С)БО 9):

— ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

— середньозваженої собівартості;

— собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

— нормативних витрат;

— ціни продажу.

Детальніше про ці методи йдеться в пп. 17 — 22 П(С)БО 9. Зауважимо тільки, що метод нормативних витрат використовують виробничі підприємства, а метод ціни продажу — роздрібні торговці.

Майте на увазі: для всіх одиниць обліку запасів, які мають однакове призначення і однакові умови використання, застосовують тільки один метод вибуття запасів, який установлюють в обліковій політиці.

Залежно від напряму використання на дату вибуття запаси списують з балансу на рахунки 23, 91, 92, 93 або 94.

Зобов’язання. Зобов’язання — заборгованість підприємства, що виникла в результаті минулих подій і погашення якої очікувано призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди ( п. 3 НП(С)БО 1).

З метою бухгалтерського обліку розрізняють зобов’язання:

— довгострокові (обліковують на рахунках класу 5);

— поточні (обліковують на рахунках класу 6);

— непередбачені зобов’язання (обліковують на позабалансовому субрахунку 042);

— доходи майбутніх періодів (обліковують на рахунку 69).

Окремим видом зобов’язань є забезпечення. Їх створюють для відшкодування майбутніх операційних витрат на: оплату відпусток працівникам, додаткове пенсійне забезпечення, виконання гарантійних зобов’язань, реструктуризацію, виконання зобов’язань при припиненні діяльності, виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами тощо ( п. 13 П(С)БО 11). Обліковують створені забезпечення на рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів». Одночасно їх визнають витратами (за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів згідно з П(С)БО 7).

Майте на увазі: забезпечення використовується для відшкодування тільки тих витрат, для покриття яких воно було створене ( п. 17 П(С)БО 11).

Доходи і витрати. Дохід визнається при збільшенні активів або зменшенні зобов’язань, що призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства) за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена ( п. 5 П(С)БО 15). При цьому для окремих видів доходу встановлено свої додаткові умови для визнання. Так, дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається тільки тоді, коли виконано всі умови, перелічені в п. 8 П(С)БО 15. А дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнають за правилами з пп. 10 — 14 П(С)БО 15.

У бухгалтерському обліку дохід відображають у сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню ( п. 21 П(С)БО 15). Суму доходу за бартерним контрактом визнають за справедливою вартістю отриманих (або тих, що мають бути отримані) активів/робіт/послуг, зменшеною чи збільшеною на суму переданих грошових коштів та їх еквівалентів. Якщо справедливу вартість отриманих активів/робіт/послуг достовірно визначити неможливо, то дохід визнають за справедливою вартістю активів/робіт/послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), переданих за бартерним контрактом ( пп. 23, 24 П(С)БО 15).

Для обліку доходів призначено клас рахунків 7.

Витрати є зменшенням економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, що призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) ( абз. 5 п. 3 розд. I НП(С)БО 1). Витрати теж визнають тільки тоді, коли вони можуть бути достовірно оцінені ( п. 6 П(С)БО 16).

У бухгалтерському обліку витрати відображають у тому періоді, в якому визнано дохід, для отримання якого вони були здійснені. Якщо ж прямий зв’язок між доходами і витратами встановити неможливо, їх визнають у тому періоді, в якому вони були понесені ( п. 7 П(С)БО 16). А в разі, коли актив забезпечує отримання економічних вигод протягом декількох звітних періодів, витрати визнають шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними періодами ( п. 8 П(С)БО 16).

Відповідно до Інструкції № 291 витрати підприємства обліковують на рахунках класів 8 «Витрати за елементами» і 9 «Витрати діяльності». При цьому одночасно застосовувати обидва класи рахунків необов’язково. Середні та великі суб’єкти господарювання в обов’язковому порядку застосовують тільки рахунки класу 9. А рішення про застосування класу 8 приймають самостійно. У малих підприємств і тих, які не ведуть комерційну діяльність, вибір ще більший. Вони можуть вести облік витрат з використанням:

— одночасно рахунків класів 8 і 9;

— тільки рахунків класу 9;

— тільки рахунків класу 8.

Обраний порядок ведення обліку витрат суб’єкти господарювання закріплюють у наказі про організацію бухобліку.

Що ще ми писали на цю тему

№ з/п

Назва статті/теми номера/спецвипуску

Джерело

1

Виправлення помилок у бухгалтерському обліку

2016, № 42, с. 3

2

Запізнюється первинка від постачальників: як відображати витрати?

2016, № 35-36, с. 4

3

Проводка, якої немає в Інструкції № 291: можна чи?..

2016, № 23, с. 20

4

Оновлена нормативка по РРО: нарешті дочекалися!

2016, № 21, с. 4

5

Операція... «амортизація»: що, якщо не нараховували?

2016, № 15, с. 6

6

Енциклопедія бухобліку (спецвипуск, частина III)

2016, № 14

7

Чи складати акт і як часто?

2016, № 7, с. 10

8

Усе, що ви хотіли знати про наказ про облікову політику

2016, № 1-2, с. 15

9

Енциклопедія бухобліку (спецвипуск, частина II)

2015, № 103

10

Енциклопедія бухобліку (спецвипуск частина I)

2015, № 85

Теги бухоблік
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити