Теми статей
Обрати теми

Фінзвітність за 2015 рік: порядковий алгоритм (ч. 1)

Карпова Влада, консультант газети «Бухгалтерський тиждень», канд. екон. наук, сертифікований бухгалтер-практик (CAP)
Для того, щоб ви могли легко скласти річну звітність, ми підготували зручні таблиці-довідники з детальним описом інформації, що відображається в кожному рядку звітних форм.

БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН)

Рядок Балансу

Код рядка

Дані бухгалтерського обліку для заповнення

АКТИВ БАЛАНСУ

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

Ряд. 1001 - ряд. 1002 (уключають до підсумку Балансу)

первісна вартість

1001

Сальдо за Дт рах. 12 (не включають до підсумку Балансу)

Примітка. По обліку нематеріальних активів рекомендуємо ознайомитися з матеріалами в «БТ», 2015, № 18-19, с. 21 і № 36, с. 13.

накопичена амортизація

1002

Сальдо за Кт субрах. 133 (наводять у дужках; не включають до підсумку Балансу)

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Сальдо за Дт рах. 15

Примітка. Мінфін дотримується позиції, що у складі незавершених капітальних інвестицій не відображають вартість основних засобів і нематеріальних активів, унесених до статутного (пайового) капіталу підприємства, вартість отриманих безоплатно основних засобів і нематеріальних активів і суму переоцінки необоротних активів (див. лист Мінфіну від 17.11.03 р. № 31-04200-04-5/5570).

Основні засоби

1010

Ряд. 1011 - ряд. 1012 (уключають до підсумку Балансу)

первісна вартість

1011

Сальдо за Дт субрах. 101 — 109 і рах. 11 (не включають до підсумку Балансу)

знос

1012

Сальдо за Кт субрах. 131 і 132 (наводять у дужках; не включають до підсумку Балансу)

Інвестиційна нерухомість

1015

Сальдо за Дт субрах. 100 — сальдо за Кт субрах. 135

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

(вписуваний рядок)

1016

Сальдо за Дт субрах. 100 (у частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за первісною вартістю)

Не включають до підсумку Балансу

Знос інвестиційної нерухомості

(вписуваний рядок)

1017

Сальдо за Кт субрах. 135. Не включають до підсумку Балансу

Примітка. Рядки 1016, 1017 наводять тільки ті підприємства, які обліковують інвестиційну нерухомість за первісною вартістю (п. 2.10 розділу II Методрекомендацій № 433). Рекомендуємо також ознайомитися з матеріалом у «БТ», 2015, № 23, с. 20.

Довгострокові біологічні активи

1020

Сальдо за Дт рах. 16 — сальдо за Кт субрах. 134

Первісна вартість довгострокових біологічних активів (вписуваний рядок)

1021

Сальдо за Дт субрах. 162, 164, 166 (не включають до підсумку Балансу)

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів (вписуваний рядок)

1022

Сальдо за Кт субрах. 134 (наводять у дужках; не включають до підсумку Балансу)

Примітка. Рядки 1021, 1022 наводять тільки ті підприємства, які обліковують біологічні активи за первісною вартістю (п. 2.11 розділу II Методрекомендацій № 433).

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

Сальдо за Дт субрах. 141

Інші фінансові інвестиції

1035

Сальдо за Дт субрах. 142 і 143

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Сальдо за Дт субрах. 181, 182 і 183

Примітка. У цьому рядку замовник відображає, у тому числі суми перерахованих авансів, якщо завершення розрахунків за договорами, за якими вони сплачуються підряднику, не планується протягом 12 місяців з дати Балансу (лист МФУ від 29.04.13 р. № 31-08410-07-29/13727).

Відстрочені податкові активи

1045

Сальдо за Дт рах. 17

Гудвіл

(вписуваний рядок)

1050

Сальдо за Дт субрах. 191 і 193

Відстрочені аквізиційні витрати (вписуваний рядок)

1060

Заповнюють страховики на підставі аналітичних даних

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах (вписуваний рядок)

1065

Інші необоротні активи

1090

Сальдо за Дт субрах. 184

Примітка. У ряд. 1090 зазначають інформацію щодо необоротних активів, для відображення яких за ознаками істотності не можна виділити окрему статтю, або які не можуть бути включені до решти статей розділу «Необоротні активи» (п. 2.18 розділу II Методрекомендацій № 433).

Усього за розділом I

1095

Сума значень рядків: ряд. 1000 + ряд. 1005 + ряд. 1010 + ряд. 1015 + ряд. 1020 + ряд. 1030 + ряд. 1035 + ряд. 1040 + ряд. 1045 + ряд. 1050 + ряд. 1060 + ряд. 1065 + ряд. 1090

II. Оборотні активи

Запаси

1100

Сальдо за Дт рах. 20, 22, 23, 25, 26, 27, рах. 28 без урахування сальдо за дебетом субрах. 286 (сальдо Дт субрах. 281, 282, 283, 284 «-» сальдо Кт субрах. 285)

Примітки. 1. Якщо обліковою політикою підприємства встановлено обов’язок розкриття інформації в розрізі окремих статей запасів, вона наводиться у вписуваних ряд. 1101 — 1104 (п. 2.19 розділу II Методрекомендацій № 433).

2. Згідно з п. 6 Методрекомендацій № 476 показник ряд. 1100 ≥ ∑ ряд. 1101 – 1104. У ситуації, коли в ряд. 1101 — 1104 зазначають дані про всі запаси з ряд. 1100, ряд. 1100 = ряд. 1101 + ряд. 1102 + ряд. 1103 + ряд. 1104.

Виробничі запаси (вписуваний рядок)

1101

Сальдо за Дт рах. 20, 22. Не включають до підсумку Балансу

Незавершене виробництво (вписуваний рядок)

1102

Сальдо за Дт рах. 23 і 25. Не включають до підсумку Балансу

Примітка. Підприємства-підрядники в цьому рядку відображають суму валових заборгованостей замовників. Вона є згорнутим дебетовим сальдо за субрах. 231, 238 і 239.

Готова продукція (вписуваний рядок)

1103

Сальдо за Дт рах. 26 і 27. Не включають до підсумку Балансу

Товари (вписуваний рядок)

1104

Згорнуте сальдо рах. 28 без урахування сальдо за дебетом субрах. 286 (сальдо Дт субрах. 281, 282, 283, 284 «-» сальдо Кт субрах. 285). Не включають до підсумку Балансу

Примітка. У цьому рядку не відображають інформацію про вартість необоротних активів і груп вибуття, визнаних утримуваними для продажу відповідно до П(С)БО 27 (сальдо за дебетом субрах. 286). Інформацію про ці активи наводять у ряд. 1200 Балансу.

Поточні біологічні активи

1110

Сальдо за Дт рах. 21

Депозити перестраховки (вписуваний рядок)

1115

Заповнюють страховики на підставі аналітичних даних

Векселі отримані (вписуваний рядок)

1120

Сальдо за Дт рах. 34

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

Сальдо за Дт рах. 36 «-» сальдо за Кт рах. 38 в частині, що належить до заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

Примітка. Якщо згідно з обліковою політикою підприємства в Балансі не наводять окремо дебіторську заборгованість за векселями отриманими (ряд. 1120), то сальдо за Дт рах. 34 зазначають у ряд. 1125 (п. 2.27 розділу II Методрекомендацій № 433). Про облік резерву сумнівних боргів читайте в «БТ», 2015, № 14, с. 11 і № 51, с. 19.

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

Сальдо за Дт субрах. 371

Примітки. 1. На практиці часто бухгалтери не відображають аванси, видані іншим підприємствам, на субрах. 371: вони вважають за краще відображати такі операції за Дт рах. 63 у кореспонденції з Кт рахунків обліку грошових коштів, тим самим порушуючи вимоги стандартів бухгалтерського обліку та Інструкції № 291. У цьому випадку сальдо за Дт рах. 63 в Балансі слід відображати розгорнуто: у ст. 1130 Балансу — дебетові залишки рах. 63 за контрагентами та договорами, за якими перераховано аванси, а в ряд. 1615 — кредитові залишки рах. 63, тобто заборгованість контрагентів за окремими договорами (рахунками).

2. У цьому рядку замовник відображає суми перерахованих авансів, якщо завершення розрахунків за договорами, за якими вони сплачуються підряднику, планується протягом 12 місяців з дати Балансу (лист МФУ від 29.04.13 р. № 31-08410-07-29/13727).

з бюджетом

1135

Сальдо за Дт субрах. 641 і 642

у тому числі з податку на прибуток

1136

Сальдо за Дт субрах. 641 у частині податку на прибуток. Не включають до підсумку Балансу

Примітка. 1. У ряд. 1136 Балансу наводять у тому числі й дебетове сальдо в частині сплачених авансових внесків з податку на прибуток.

2. Ряд. 1135 ≥ ряд. 1136 (п. 7 Методрекомендацій № 476).

3. Рекомендуємо ознайомитися з матеріалом у «БТ», 2015, № 11, с. 38.

Дебіторська заборгованість за розрахунками за нарахованими доходами (вписуваний рядок)

1140

Сальдо за Дт субрах. 373

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків (вписуваний рядок)

1145

Сальдо за Дт субрах. 682 і 683

Примітка. Рядки 1140, 1145 наводять у тому випадку, коли в підприємства є інформація, що підлягає відображенню за цими статтями.

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

Сальдо за Дт субрах. 372, 374, 375, 376, 377, 378, 685, рах. 65 і 66

Поточні фінансові інвестиції

1160

Сальдо за Дт субрах. 352

Примітка. У ряд. 1160 відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів), а також довгострокові фінансові інвестиції, що підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців з дати Балансу.

Гроші та їх еквіваленти

1165

Сальдо за Дт субрах. 301, 302, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 333, 334, 335, 351

Примітка. У цьому рядку наводять інформацію і про електронні гроші, про облік яких можна дізнатися з «БТ», 2015, № 42, с. 12.

Готівка (вписуваний рядок)

1166

Сальдо за Дт субрах. 301, 302. Не включають до підсумку Балансу

Рахунки в банках (вписуваний рядок)

1167

Сальдо за Дт субрах. 311, 312, 313, 314, 315, 316. Не включають до підсумку Балансу

Примітки. 1. Інформацію у вписуваних ряд. 1166 і 1167 наводять у тому випадку, якщо це передбачено обліковою політикою підприємства.

2. Показник ряд. 1165 ≥ ряд. 1166 + ряд. 1167 (п. 8 Методрекомендацій № 476).

Витрати майбутніх періодів

1170

Сальдо за Дт рах. 39

Частина перестрахувальника у страхових резервах (вписуваний рядок)

1180

Сальдо за Дт рах. 493, 494. Заповнюють страховики

у тому числі в:

резервах довгострокових зобов’язань (вписуваний рядок)

1181

Дт субрах. 494 в частині, що припадає на резерв довгострокових зобов’язань. Не включають до підсумку Балансу

резервах збитків або резервах належних виплат (вписуваний рядок)

1182

Дт субрах. 494 в частині, що припадає на резерв збитків або резерв належних виплат. Не включають до підсумку Балансу

резервах незароблених премій (вписуваний рядок)

1183

Дт субрах. 493 в частині, що припадає на резерв незароблених премій. Не включають до підсумку Балансу

інших страхових резервах (вписуваний рядок)

1184

Дт субрах. 493 в частині, що припадає на інші страхові резерви. Не включають до підсумку Балансу

Примітка. Показник ряд. 1180 ≥ ∑ ряд. 1181 — 1184 (п. 9 Методрекомендацій № 476).

Інші оборотні активи

1190

Сальдо за Дт субрах. 331, 332, 643, 644

Усього за розділом II

1195

Сума значень рядків: ряд. 1100 + ряд. 1110+ ряд. 1115 + ряд. 1120 + ряд. 1125 + ряд. 1130 + ряд. 1135 + ряд. 1140 + ряд. 1145 + ряд. 1155 + ряд. 1160 + ряд. 1165 + ряд. 1170 + ряд. 1180 + ряд. 1190

III. Необоротні активи, утримувані

для продажу, та групи вибуття

1200

Сальдо за Дт субрах. 286

Баланс

1300

Сума значень рядків: ряд. 1095 + ряд. 1195 + ряд. 1200

Перевірка. Показники граф 3 і 4 ряд. 1300 Балансу повинні відповідати показникам граф 3 і 4 ряд. 1900 Балансу.

ПАСИВ БАЛАНСУ

I. Власний капітал

Зареєстрованій (пайовий) капітал

1400

Сальдо за Кт рах. 40

Примітки. 1. У цьому рядку показують у тому числі сальдо за субрах. 404, що випливає з п. 15 Методрекомендацій № 476. Відображають у ньому і вартість привілейованих акцій (див. лист МФУ від 11.07.13 р. № 31-08420-07-29/20833).

2. Рекомендуємо також ознайомитися з консультацією в «БТ», 2015, № 21, с. 13.

Внески до незареєстрованого статутного капіталу (вписуваний рядок)

1401

Сальдо за Кт субрах. 404. Не включають до підсумку Балансу

Примітка. Інформацію в цьому рядку наводять у тому випадку, якщо це передбачено обліковою політикою підприємства.

Капітал у дооцінках

1405

Сальдо за Кт рах. 41

Додатковий капітал

1410

Сальдо за Кт рах. 42

Емісійний дохід (вписуваний рядок)

1411

Сальдо за Кт субрах. 421. Не включають до підсумку Балансу

Накопичені курсові різниці (вписуваний рядок)

1412

Сальдо за Кт субрах. 423. Не включають до підсумку Балансу

Примітка. 1. Статті емісійного доходу і накопичених курсових різниць наводять ті підприємства, в яких це передбачено обліковою політикою.

2. Ряд. 1410 ≥ ряд. 1411 + ряд. 1412 (п. 12 Методрекомендацій № 476).

Резервний капітал

1415

Сальдо за Кт рах. 43

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Сальдо за Кт субрах. 441 або сальдо за Дт субрах. 442 (непокритий збиток наводять у дужках і віднімають при визначенні підсумку власного капіталу)

Неоплачений капітал

1425

Сальдо за Дт рах. 46 (наводять у дужках і віднімають при визначенні підсумку власного капіталу)

Примітка. Як правило, ряд. 1425 ≤ ряд. 1400 (п. 13 Методрекомендацій № 476).

Вилучений капітал

1430

Сальдо за Дт рах. 45 (наводять у дужках і віднімають при визначенні підсумку власного капіталу)

Примітка. Ряд. 1430 ≤ ряд. 1400 (п. 14 Методрекомендацій № 476).

Інші резерви (вписуваний рядок)

1435

Сальдо за Кт рах. 43. Заповнюють страховики

Усього за розділом I

1495

Алгебраїчна (з урахуванням знака) сума ряд. 1400 + ряд. 1405 + ряд. 1410 + ряд. 1415 + (+, -) ряд. 1420 - ряд. 1425 -ряд. 1430 + ряд. 1435

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

Сальдо за Кт рах. 54

Пенсійні зобов’язання (вписуваний рядок)

1505

Сальдо за Кт рах. 472

Довгострокові кредити банків

1510

Сальдо за Кт субрах. 501, 502, 503, 504

Інші довгострокові зобов’язання

1515

Сальдо за Кт субрах. 505, 506, 51, 52, 53, 55 (за винятком зобов’язань, пов’язаних з інвестиційними контрактами)

Довгострокові забезпечення

1520

Сальдо за Кт субрах. 473, 474, 478 (у частині, що припадає на довгострокові забезпечення)

Примітка. Відповідно до п. 2.52 розділу II Методрекомендацій № 433 в цьому рядку відображають також довгострокові забезпечення на оплату відпусток. Проте це забезпечення є поточним, тому його правильніше відображати в ряд. 1660 Балансу.

Довгострокові забезпечення виплат персоналу (вписуваний рядок)

1521

Сальдо за Кт субрах. 474 (у частині, що припадає на довгострокові забезпечення). Не включають до підсумку Балансу

Примітка. 1. Рядок 1521 зазначають ті підприємства, для яких така інформація є істотною (п. 2.52 розділу II Методрекомендацій № 433).

2. Ряд. 1520 ≥ ряд. 1521 (п. 16 Методрекомендацій № 476).

Цільове фінансування

1525

Сальдо за Кт рах. 48

Благодійна допомога (вписуваний рядок)

1526

Сальдо за Кт субрах. 483. Не включають до підсумку Балансу

Примітка. 1. У цьому рядку зазначають залишок коштів (вартість товарів, робіт, послуг), отриманих у вигляді благодійної допомоги, які відповідно до законодавства звільняються від обкладення ПДВ (п. 2.54 розділу II Методрекомендацій № 433).

2. Ряд. 1525 ≥ ряд. 1526 (п. 17 Методрекомендацій № 476).

Страхові резерви (вписуваний рядок)

1530

Сальдо за Кт субрах. 491, 492. Заповнюють страховики

у тому числі:

резерв довгострокових зобов’язань (вписуваний рядок)

1531

Сальдо за Кт субрах. 492 в частині, що припадає на резерв довгострокових зобов’язань. Не включають до підсумку Балансу

резерв збитків або резерв належних виплат (вписуваний рядок)

1532

Сальдо за Кт субрах. 492 в частині, що припадає на резерв збитків або резерв належних виплат. Не включають до підсумку Балансу

резерв незароблених премій (вписуваний рядок)

1533

Сальдо за Кт субрах. 491 у частині, що припадає на резерв незароблених премій. Не включають до підсумку Балансу

інші страхові резерви (вписуваний рядок)

1534

Сальдо за Кт субрах. 491 у частині, що припадає на інші страхові резерви. Не включають до підсумку Балансу

Інвестиційні контракти (вписуваний рядок)

1535

Сальдо за Кт 55 (у частині зобов’язань, пов’язаних з інвестиційними контрактами). Заповнюють страховики

Призовий фонд (вписуваний рядок)

1540

Сальдо за Кт субрах. 475

Резерв на виплату джек-поту

(вписуваний рядок)

1545

Сальдо за Кт субрах. 476

Усього за розділом II

1595

Сума значень рядків: ряд. 1500 + ряд. 1505 + ряд. 1510 + ряд. 1515 + ряд. 1520 + ряд. 1525 + ряд. 1530 + ряд. 1535 + ряд. 1540 + ряд. 1545

III. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

Сальдо за Кт субрах. 311 — 314 (овердрафт), 60

Векселі видані (вписуваний рядок)

1605

Сальдо за Кт рах. 62

Примітка. Інформацію зазначають у цьому рядку, якщо це передбачено обліковою політикою підприємства.

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

Сальдо за Кт рах. 61

товари, роботи, послуги

1615

Сальдо за Кт рах. 63 (якщо векселі видані відображено окремо в ряд. 1605) і за рах. 62 (якщо векселі видані не відображено окремо в ряд. 1605)

розрахунками з бюджетом

1620

Сальдо за Кт субрах. 641 і 642

у тому числі з податку на прибуток

1621

Сальдо за Кт субрах. 641 у частині податку на прибуток. Не включають до підсумку Балансу

Примітки. 1. Ряд. 1620 ≥ ряд. 1621 (п. 20 Методрекомендацій № 476).

2. Рекомендуємо ознайомитися зі статтею в «БТ», 2015, № 11, с. 38.

розрахунками зі страхування

1625

Сальдо за Кт рах. 65

розрахунками з оплати праці

1630

Сальдо за Кт рах. 66

Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами (вписуваний рядок)

1635

Сальдо за Кт субрах. 681

Примітка. Як і у випадку з виданими авансами (ряд. 1130 Балансу), бухгалтери багатьох підприємств вважають за краще відображати отримані аванси не на субрах. 681, а на субрах. 361. У такому разі залишок за субрах. 361 у Балансі слід відображати розгорнуто:

у ряд. 1635 — кредитові залишки до рах. 36 за контрагентами і договорами, від яких отримано аванси, а в ряд. 1125 — дебетові залишки до рах. 36 (заборгованість контрагентів за окремими договорами).

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками (вписуваний рядок)

1640

Сальдо за Кт рах. 67

Примітка. Про облік дивідендів можна прочитати у статті «Виплачуємо дивіденди: оподаткування та облік» // «БТ», 2015, № 22, с. 25.

Поточна кредиторська заборгованість за внутрішніми розрахунками (вписуваний рядок)

1645

Сальдо за Кт субрах. 682, 683

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю (вписуваний рядок)

1650

Заповнюють страховики на підставі аналітичних даних

Поточні забезпечення

1660

Сальдо за Кт субрах. 471, 473, 474, 477, 478 (у частині, що припадає на короткострокові забезпечення)

Примітка. У цьому рядку відображають суму забезпечень, яку планується використовувати протягом 12 місяців з дати Балансу, для покриття витрат, щодо яких відповідне забезпечення було створене (п. 2.70 розділу II Методрекомендацій № 433). Про облік «відпускних» забезпечень читайте матеріали в «БТ», 2015, № 16, с. 20; № 21, с. 43; № 51, с. 19.

Доходи майбутніх періодів

1665

Сальдо за Кт рах. 69

Відстрочені комісійні доходи від перестрахувальників (вписуваний рядок)

1670

Заповнюють страховики на підставі аналітичних даних

Інші поточні зобов’язання

1690

Сальдо за Кт субрах. 372, 378, 643, 644, 684, 685

Примітки. 1. Підприємства-підрядники в цьому рядку відображають суму валових заборгованостей замовникам. Вона є згорнутим кредитовим сальдо за субрах. 231, 238 і 239. Див. також коментар до ряд. 1102 Балансу.

2. У цьому рядку показують суми зобов’язань, для відображення яких за ознаками істотності не можна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до інших статей, наведених у розділі «Поточні зобов’язання і забезпечення»

(п. 2.73 розділу II Методрекомендацій № 433).

Усього за розділом IІІ

1695

Сума значень рядків: ряд. 1600 + ряд. 1605 + ряд. 1610 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1635 + ряд. 1640 + ряд. 1645 + ряд. 1650 + ряд. 1660 + ряд. 1665 + ряд. 1670 + ряд. 1690

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

Сальдо за Кт субрах. 680

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (вписуваний рядок)

1800

Заповнюють тільки недержавні пенсійні фонди

Баланс

1900

Сума значень рядків: ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700 + ряд. 1800

Перевірка. Показники граф 3 і 4 ряд. 1900 Балансу повинні відповідати показникам граф 3 і 4 ряд. 1300 Балансу

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) — ФОРМА № 2

Рядок Звіту про фінансові результати

Код рядка

Дані бухгалтерського обліку для заповнення

Розділ I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти Дт 701, 702, 703 — Кт 791, за вирахуванням оборотів Дт 791 — Кт 704 (дохід зазначають без урахування ПДВ, акцизного податку та інших непрямих податків і зборів)

Примітки. 1. Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, і суму винагороди за виконання інших операцій, пов’язаних з розміщенням, купівлею та продажем цінних паперів (п. 3.3 розділу ІІІ Методрекомендацій № 433).

2. У цьому ж рядку відображають дохід від здавання в оренду інвестиційної нерухомості (читайте про це в «БТ», 2015, № 23, с. 20). Крім того, тут зазначають дохід комісіонера (повіреного) від надання комісійних послуг і дохід від продажу комісійного товару. Про облік комісійних операцій можна прочитати в «БТ», 2015, № 34-35, с. 27.

3. Про облік акцизу читайте в «БТ», 2015, № 9, с. 30.

4. Про облік зміни ціни на проданий товар можна дізнатися з «БТ», 2015, № 27, с. 12.

Чисті зароблені страхові премії (вписуваний рядок)

2010

Заповнюють страховики на підставі аналітичних даних

Премії підписані, валова сума (вписуваний рядок)

2011

Премії, передані в перестрахування (вписуваний рядок)

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума (вписуваний рядок)

2013

Зміна частини перестрахувальників у резерві незароблених премій (вписуваний рядок)

2014

Примітка. Ряд. 2010 = ряд. 2011 - ряд. 2012 +/- ряд. 2013 +/- ряд. 2014 (п. 33 Методрекомендацій № 476).

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Оборот Дт 791 — Кт 90 (наводять у дужках)

Примітка. У цій статті організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають балансову вартість реалізованих цінних паперів. Підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей, у цій статті наводять відрахування на створення (формування) за звітний період призового фонду, а також резерву, що покриває величину джек-поту, не забезпечену оплатою участі в лотереї (п. 3.5 розділу ІІІ Методрекомендацій № 433).

У цьому ж рядку зазначають загальновиробничі витрати, що входять до складу реалізованої продукції (постійні розподілені витрати і змінні витрати) плюс постійні нерозподілені витрати.

Чисті понесені збитки за страховими виплатами (вписуваний рядок)

2070

Заповнюють страховики на підставі аналітичних даних

Валові:

прибуток

2090

(ряд. 2000 + ряд. 2010 - ряд. 2050 - ряд. 2070), якщо результат > 0

збиток

2095

(ряд. 2000 + ряд. 2010 - ряд. 2050 - ряд. 2070), якщо результат < 0 (наводиться в дужках)

Дохід (витрати) від зміни в резервах довгострокових зобов’язань (вписуваний рядок)

2105

Заповнюють страховики на підставі аналітичних даних

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів (вписуваний рядок)

2110

Зміна інших страхових резервів, валова сума (вписуваний рядок)

2111

Зміна частини перестрахувальників в інших страхових резервах (вписуваний рядок)

2112

Примітка. Ряд. 2110 ≥ ряд. 2111 + ряд. 2112 (п. 36 Методрекомендацій № 476).

Інші операційні доходи

2120

Оборот Дт 71 — Кт 791 (дохід зазначають без урахування ПДВ, акцизного податку та інших непрямих податків і зборів)

Примітка. Дохід від зміни вартості фінансових інструментів у цьому рядку зазначають тільки ті підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами. Усі інші особи відображають такі доходи в ряд. 2240 ф. № 2 (п. 3.17 розділу III Методрекомендацій № 433).

Дохід від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю (вписуваний рядок)

2121

Оборот Кт 710, за винятком доходу від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції. Не включають до підсумку

Примітка. Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають дохід від зміни вартості фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю (п. 3.10 розділу III Методрекомендацій № 433).

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції (вписуваний рядок)

2122

Оборот Кт 710, у частині доходу від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції.

Не включають до підсумку

Примітка. Ряд. 2120 ≥ ряд. 2121 + ряд. 2122 (п. 37 Методрекомендацій № 476).

Адміністративні витрати

2130

Оборот Дт 791 — Кт 92 (наводять у дужках)

Витрати на збут

2150

Оборот Дт 791 — Кт 93 (наводять у дужках)

Інші операційні витрати

2180

Оборот Дт 791 — Кт 94 (наводять у дужках)

Примітка. Витрати від зміни вартості фінансових інструментів у цьому рядку зазначають тільки ті підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами. Усі інші особи відображають такі витрати в ряд. 2270 ф. № 2 (п. 3.20 розділу III Методрекомендацій № 433).

Витрати від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю (вписуваний рядок)

2181

Оборот Дт 791 — Кт 940, крім витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, отриманих у результаті сільськогосподарської діяльності (наводять у дужках). Не включають до підсумку

Примітка. Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають витрати від зміни вартості фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю (п. 3.13 розділу III Методрекомендацій № 433).

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції (вписуваний рядок)

2182

Оборот Дт 791 — Кт 940 у частині витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, отриманих у результаті сільськогосподарської діяльності (наводять у дужках). Не включають до підсумку

Примітка. Ряд. 2180 ≥ ряд. 2181 + ряд. 2182 (п. 38 Методрекомендацій № 476).

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

Позитивне значення: ряд. 2090 (-ряд. 2095) (+, -) (+, -) ряд. 2105 (+, -) ряд. 2110 + ряд. 2120 - ряд. 2130 - ряд. 2150 - ряд. 2180

збиток

2195

Від’ємне значення: ряд. 2090 (-ряд. 2095) (+, -) (+, -) ряд. 2105 (+, -) ряд. 2110 + ряд. 2120 - ряд. 2130 - ряд. 2150 - ряд. 2180 (наводиться в дужках)

Дохід від участі в капіталі

2200

Оборот Дт 72 — Кт 792

Інші фінансові доходи

2220

Оборот Дт 73 — Кт 792

Інші доходи

2240

Оборот Дт 74 — Кт 793

Примітка. Підприємства, для яких торгівля цінними паперами не є основною діяльністю, у цій статті відображають дохід від зміни вартості фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю (п. 3.17 розділу III Методрекомендацій № 433).

Дохід від благодійної допомоги (вписуваний рядок)

2241

Оборот Дт 483 — Кт 745 у частині доходу від отриманої благодійної допомоги. Не включають до підсумку

Примітки. 1. Згідно з п. 3.17 розділу ІІІ Методрекомендацій № 433 у ряд. 2241 зазначають суму доходу, пов’язаного з благодійною допомогою, що відповідно до законодавства звільняється від обкладення ПДВ.

2. Ряд. 2240 ≥ ряд. 2241 (п. 41 Методрекомендацій № 476).

Фінансові витрати

2250

Оборот за рах. Дт 792 — Кт 95 (наводять у дужках)

Втрати від участі в капіталі

2255

Оборот за рах. 96 (наводять у дужках)

Інші витрати

2270

Оборот за рах. 97 (наводять у дужках)

Примітка. Підприємства, для яких торгівля цінними паперами не є основною діяльністю, у цій статті відображають витрати від зміни вартості фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю (п. 3.20 розділу III Методрекомендацій № 433).

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті (вписуваний рядок)

2275

Відображають прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті, величина якої розраховується відповідно до вимог П(С)БО 22. Заповнюють підприємства, які згідно з чинним законодавством зобов’язані оприлюднювати свою звітність. Суму збитку наводять у дужках

Примітка. Оскільки кумулятивний приріст інфляції за останні 3 роки (2013 — 2015 роки) не перевищує 90 і більше відсотків, ряд. 2275 у Формі № 2 за 2015 рік не заповнюють.

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

Позитивне значення:

ряд. 2190 (-ряд. 2195) + ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 - ряд. 2250 - ряд. 2255 -ряд. 2270 (+, -) ряд. 2275

збиток

2295

Від’ємне значення:

ряд. 2190 (-ряд. 2195) + ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 - ряд. 2250 - ряд. 2255 - ряд. 2270 (+, -) ряд. 2275

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Оборот Дт 79 — Кт 98

або

Оборот Дт 98 — Кт 79

Примітка. Загальну формулу визначення витрат з податку на прибуток можна записати так:

Витрати з податку на прибуток = Поточний податок на прибуток + ∆ВПЗ - ∆ВПА,

де ∆ВПЗ (ряд. 1500 гр. 4 Форми № 1 - ряд. 1500 гр. 3 Форми № 1) — сума накопиченого відстроченого податкового зобов’язання за звітний період;

∆ВПА (ряд. 1045 гр. 4 Форми № 1 - ряд. 1045 гр. 3 Форми № 1) — сума накопичених відстрочених податкових активів за звітний період.

Розраховану таким чином величину відображаємо в ряд. 2300 Форми № 2.

Виняток становлять податок на прибуток від безоплатно отриманих необоротних активів, а також ВПЗ, пов’язані з дооцінкою необоротних активів, які нараховують кореспонденцією: Дт субрах. 424 — Кт субрах. 641/Приб. і Дт субрах. 423 — Кт рах. 54,

які в ряд. 2300 Форми № 2 не відображаються.

Детальніше про порядок розрахунку ВПА (ВПЗ) ми писали в «БТ», 2013, № 2, с. 22. Рекомендуємо також прочитати статтю в «БТ», 2015, № 11, с. 38.

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

Відображають відповідно прибуток або збиток від припиненої діяльності після оподаткування відповідно до П(С)БО 27. Суму збитку наводять у дужках

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

Позитивне значення:

ряд. 2290 (-ряд. 2295) (+, -) ряд. 2300 (+, -) ряд. 2305

збиток

2355

Від’ємне значення: ряд. 2290 (-ряд. 2295) (+, -) (+, -) ряд. 2300 (+, -) ряд. 2305

РОЗДІЛ II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Оборот за субрах. 411, 412

Примітка. У цьому рядку не зазначають суму дооцінки (уцінки), яку відображають у складі нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), а не у складі додаткового капіталу (п. 3.27 розділу III Методрекомендацій № 433).

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Оборот за субрах. 413

Накопичені курсові різниці

2410

Оборот за субрах. 423, зокрема, курсові різниці, що належать до розрахунків за господарськими одиницями за кордоном ( п. 9 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»). Але! Курсові різниці від перерахунку зобов’язань засновників при формуванні статутного капіталу ( п. 8 П(С)БО 21) у цьому рядку не наводять, оскільки вони нараховуються за операціями з власниками

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

2415

Оборот за субрах. 422, 425 у частині сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

Інший сукупний дохід

2445

Оборот за субрах. 424, 425 у частині інших змін у власному капіталі, що не належать до операцій з власниками і не були відображені на рах. 79, зокрема, за операціями безоплатного отримання необоротних активів

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Алгебраїчна сума значень рядків: ряд. 2400 + ряд. 2405 + ряд. 2410 + ряд. 2415 + ряд. 2445

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

Відображають суму податку на прибуток, пов’язаного з іншим сукупним доходом, зокрема, податок на прибуток, що нараховується при безоплатному отриманні необоротних активів за Дт субрах. 424

Примітка. У цьому рядку показують тільки той податок на прибуток, який виник за операціями, відображеними на рахунках власного капіталу (оборот з рах. 98 тут не відображають).

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Ряд. 2450 - ряд. 2455

Сукупний дохід

2465

Сума значень рядків: ряд. 2350 - ряд. 2355 + ряд. 2460

Примітка. У складі іншого сукупного доходу зазначають ті операції, які вплинули на зміни статей 1 розділу пасиву Балансу (за винятком операцій з власниками), і не були відображені на рах. 79 (з подальшим списанням на рах. 44).

РОЗДІЛ III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні витрати

2500

Оборот за рах. 80

або

Обороти Дт 23, 91, 92, 93, 94 (за винятком собівартості реалізованих запасів) — Кт 20, 21, 22, 28 — якщо не застосовують рахунки класу 8

Витрати на оплату праці

2505

Оборот за рах. 81

або

Обороти Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 66, 471 (у частині сум забезпечень на виплату відпускних, що належать до операційної діяльності) і 477 — якщо не застосовують рахунки класу 8

Відрахування на соціальні заходи

2510

Обороти за рах. 82

або

Обороти Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 65, 471 (у частині суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і забезпечень на виплату відпускних), 472, 477 — якщо не застосовують рахунки класу 8

Амортизація

2515

Обороти за рах. 83

або

Оборот Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 13 — якщо не застосовують рахунки класу 8

Інші операційні витрати

2520

Оборот за рах. 84

або

Обороти Дт 23, 91, 92, 93, 94 (за винятком собівартості реалізованих запасів) — Кт 20, 21, 22, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 473, 474, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68 — якщо не застосовують рахунки класу 8

Примітка. У розділі III Звіту про фінансові результати не показують:

• внутрішній оборот, тобто витрати, що становлять собівартість продукції (робіт, послуг), виготовленої та спожитої самим підприємством. При цьому особи, що використовують рахунки класу 8, внутрішній оборот не відображають на цих рахунках, а списують прямо на рахунки витрат (Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 23, 24, 25, 26, 27). А ті особи, які не використовують рахунки класу 8 при заповненні ряд. 2500 — 2520, повинні виключити обороти Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 23, 24, 25, 26, 27 (внутрішній оборот);

• собівартість реалізованих запасів: особи, які не використовують рахунки класу 8, виключають обороти Дт 943 — Кт 20, 22.

Ряд. 2520 можна також заповнити за «залишковим принципом», уключивши до нього всі витрати операційної діяльності (обороти за рах. 23, 91, 92, 93, 94) за вирахуванням витрат, відображених у ряд. 2500, 2505, 2510 і 2515 Форми № 2, внутрішнього обороту, собівартості реалізованих товарів та інших запасів.

При цьому рах. 85 «Інші витрати» (цей рахунок призначено для обліку витрат на інвестиційну та фінансову діяльність) при заповненні розділу III Форми № 2 не використовують.

Усього

2550

Ряд. 2500 + ряд. 2505 + ряд. 2510 + ряд. 2515 + ряд. 2520

РОЗДІЛ IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

∑[(Кількість простих акцій в обігу х Число днів (місяців), протягом яких акції перебували в обігу) : Кількість днів (місяців) у звітному році)]

Примітка. Приклад розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу наведено в  додатку 1 до П(С)БО 24 «Прибуток на акцію».

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

Ряд. 2600 Форми № 2 + Середньорічна кількість простих акцій, що надійдуть в обіг у разі конвертації всіх розбавляючих потенційних простих акцій

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

Ряд. 2350 (ряд. 2355) Форми № 2 - Дивіденди на привілейовані акції : ряд. 2600 Форми № 2

Скориговано чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

Скориговано чистий прибуток (збиток) : ряд. 2605 Форми № 2

Примітка. Скориговано чистий прибуток = Чистий прибуток (збиток) (ряд. 2350 або 2355 Форми № 2) - Дивіденди на привілейовані акції + Дивіденди (після сплати податків і відсотків), визнані у звітному періоді щодо розбавляючих потенційних простих акцій + (-) Інші доходи (витрати), що виникнуть у разі конвертації розбавляючих потенційних простих акцій. Приклад розрахунку скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію наведено в  додатку 2 до П(С)БО 24.

Дивіденди на одну просту акцію

2650

Сума оголошених дивідендів : кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ФОРМА № 3) (за прямим методом)

Рядок Звіту про рух грошових коштів

Код рядка

Дані бухгалтерського обліку для заповнення

Розділ I. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

Оборот Дт 30, 311-314, 316, 335 — Кт 36, 70

Примітка. У рядку наводять грошові надходження від основної (операційної) діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням непрямих податків (ПДВ, акцизного податку тощо). До такої діяльності відносять і надходження за оренду об’єктів інвестиційної нерухомості.

Проте в зазначеному рядку не вказують суми авансів, отриманих від покупців і замовників, — такі суми відображають у вписуваному ряд. 3015 Форми № 3. Тому якщо ви показуєте отримання авансу не на субрахунку 681, а на рах. 36, то «авансові» обороти доведеться виключити.

При отриманні грошових коштів з використанням спеціальних платіжних засобів (СПЗ) у цьому рядку відображають повну суму коштів від реалізації товарів, робіт, послуг (кореспонденція Дт 333 — Кт 70), але при цьому в ряд. 3190 Форми № 3 показують утримання комісійних банку за проведення таких операцій (кореспонденція Дт 92 — Кт 333).

Вважаємо, що в цьому рядку потрібно показати й обороти з використанням електронних грошей, які за своїм статусом віднесені до грошових коштів та їх еквівалентів (п. 2.35 розд. II Методрекомендацій № 433). Детальніше див. у «БТ», 2015, № 42, с. 12.

Повернення податків і зборів

3005

Оборот Дт 311, 315 — Кт 641, 642 (відповідні аналітичні рахунки обліку)

Примітка. У ряд. 3005 наводять отримані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків суми переплат за іншими податками та зборами (обов’язковими платежами), уключаючи ПДВ.

у тому числі податку на додану вартість

3006

Оборот Дт 311, 315 — Кт 641/ПДВ

Примітка. Показник ряд. 3006 не включають до розрахунку руху коштів від операційної діяльності.

Цільового фінансування

3010

Оборот Дт 30, 311-314 — Кт 378, 48, 64 (відповідні аналітичні рахунки обліку)

Надходження від отримання субсидій, дотацій (вписуваний рядок)

3011

Оборот Дт 311-314 — Кт 377, 378, 48, 64 (відповідні аналітичні рахунки обліку)

Надходження авансів від покупців і замовників (вписуваний рядок)

3015

Оборот Дт 30, 311, 316 — Кт 681

Примітка. Суми надходжень показують без вирахування непрямих податків (ПДВ, акцизного податку тощо).

Підприємства, які відображають отримання авансу не на субрах. 681, а на рах. 36, у цьому рядку показують «авансові» обороти

Дт 31, 316 — Кт 36.

Надходження від повернення авансів (вписуваний рядок)

3020

Оборот Дт 30, 311, 316 — Кт 371

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках (вписуваний рядок)

3025

Оборот Дт 311 — Кт 377, 719 (за відповідними аналітичними рахунками)

Примітка. Підприємства, як правило, показують нарахування відсотків за поточними рахунками в банку кореспонденцією

Дт 311 — Кт 719, хоча допускається й відображення цих сум через субрах. 377.

Зверніть увагу: у цьому рядку не показують отримані підприємством від банків відсотки за розміщені грошові кошти на депозитних рахунках. Очевидно, такі відсотки відображають у ряд. 3095 Форми № 3.

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) (вписуваний рядок)

3035

Оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 374 (відповідний аналітичний рахунок обліку неустойок)

Надходження від операційної оренди (вписуваний рядок)

3040

Оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 36, 377, 713

Примітка. У цьому рядку не зазначають надходження від орендних платежів за оренду об’єктів інвестиційної нерухомості, їх відображають у ряд. 3000 Форми № 3.

Надходження від отримання роялті, авторських винагород (вписуваний рядок)

3045

Оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 36, 377, 719

Надходження від страхових премій (вписуваний рядок)

3050

Рядок заповнюють страховики

Надходження фінансових установ від повернення позик (вписуваний рядок)

3055

Рядок заповнюють фінансові установи

Інші надходження

3095

Аналітичні дані до обороту за Дт 30, 311-314, 316 — Кт 182, 34, 36, 372, 374, 375, 377, 378, 65, 661, 685, 719

Примітка. У цьому рядку зазначають усі надходження грошових коштів від операційної діяльності, що не включені до попередніх рядків Форми № 3. Зокрема від:

• реалізації оборотних активів, крім реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу (Дт 30, 311-314, 316 — Кт 377);

• діяльності обслуговуючих господарств (Дт 30, 311 — Кт 377);

• погашення векселів (Дт 30, 311 — Кт 182, 34, 377);

• повернення до каси підзвітними особами грошових коштів (Дт 30 — Кт 372);

• відшкодування завданих підприємству збитків (Дт 30, 311 — Кт 375);

• часткової оплати за путівки (Дт 301 — Кт 378);

• фондів соціального страхування на окремий поточний рахунок в установі банку для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності (Дт 311 — Кт 378);

• унесення до каси підприємства помилково надміру виданих сум із заробітної плати (Дт 301 — Кт 661);

• помилково зарахованих на поточний рахунок підприємства коштів (Дт 311 — Кт 685);

• відсотків за депозитними рахунками (крім депозитів, розміщених за допомогою оформлення ощадних (депозитних) сертифікатів) (Дт 311-314 — Кт 719);

• додатного результату від операцій з купівлі-продажу іноземної валюти (Дт 312, 334 — Кт 711) тощо.

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

Аналітичні дані за оборотами Дт 372, 63, 685 — Кт 30, 311

Примітка. У цьому рядку серед іншого показують і грошові кошти, видані підзвітним особам як відшкодування понесених ними витрат на придбання запасів, оплату робіт і послуг (господарські потреби). Проте сюди не включають аванси, видані постачальникам і підрядникам у рахунок майбутнього постачання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг. Такі суми зазначають у ряд. 3135 Форми № 3. Тому якщо перерахування авансів постачальникам підприємство відображає не на субрах. 371, а на рах. 63, то відповідні «авансові» суми доведеться виключити.

Праці

3105

Оборот Дт 66 — Кт 30, 311

Примітка. До цього ж рядка включають, зокрема, суми виданої з каси підприємства готівки або перерахованих грошових коштів на рахунки працівників у банку в погашення заборгованості за раніше депонованими виплатами (Дт 662 — Кт 30, 311).

Відрахувань на соціальні заходи

3110

Оборот Дт 65 — Кт 311

Примітка. У цей рядок не включають сплачені суми зборів до Пенсійного фонду з окремих видів господарських операцій, зокрема з операцій з продажу ювелірних виробів, з відчуження легкових автомобілів, з купівлі-продажу нерухомості та з вартості послуг стільникового мобільного зв’язку.

Зобов’язань з податків та зборів

3115

Оборот Дт 641, 642, 651 (у частині зборів до Пенсійного фонду) — Кт 311, Дт 641/ПДВ — Кт 315 (у частині ПДВ)

Примітка. У цьому рядку наводять суму всіх сплачених податків і зборів, у тому числі і при виконанні функцій податкового агента (ПДФО). У ньому також зазначають суми сплачених фінансових санкцій і пені з податків та зборів.

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток (вписуваний рядок)

3116

Оборот Дт 641/прибуток — Кт 311. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Примітка. У цьому рядку показують суму сплаченого до бюджету податку на прибуток за умови, що податок конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю. Як правило, провести таке розділення неможливо, тому в цьому рядку можна навести загальну суму податку на прибуток, сплачену до бюджету. Проте якщо підприємство може розділити сплачену суму податку на види діяльності, то її необхідно показувати у складі руху грошових коштів відповідно від фінансової або інвестиційної діяльності.

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість (вписуваний рядок)

3117

Оборот Дт 641/ПДВ — Кт 315. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків та зборів (вписуваний рядок)

3118

Оборот Дт 641, 642, 651 (у частині зборів до Пенсійного фонду) — Кт 311. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Примітка. У цьому рядку зазначають суму сплачених податків і зборів (крім ПДВ, податку на прибуток і ЄСВ).

Тут наводять суму сплачених зборів за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням з окремих видів господарських операцій (Дт 651 — Кт 311). У цьому ж рядку вказують суми сплачених фінансових санкцій і пені за цими платежами.

Витрачання на оплату авансів (вписуваний рядок)

3135

Оборот Дт 371 — Кт 30, 311-314

Витрачання на оплату повернення авансів (вписуваний рядок)

3140

Оборот Дт 681 — Кт 30, 311-314

Примітка. Якщо підприємство відображає отримання авансу від покупця на рах. 36, а не на субрах. 681, у цьому рядку наводять відповідний оборот з рах. 36.

Витрачання на оплату цільових внесків (вписуваний рядок)

3145

Аналітичні дані до обороту Дт 949 — Кт 311

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами (вписуваний рядок)

3150

Рядок заповнюють страховики

Витрачання фінансових установ на надання позик (вписуваний рядок)

3155

Рядок заповнюють фінансові установи

Інші витрачання

3190

Аналітичні дані до обороту Дт 372, 374, 377, 378, 39, 51, 55, 641, 654, 655, 684, 685, 61, 62, 69, 92, 942, 948, 949 — Кт 30, 311-314, 316, 333, 334

Примітка. У цьому рядку показуються суми використаних грошових коштів на інші напрямки операційної діяльності, не включені до ряд. 3100 — 3145 Форми № 3, зокрема:

• від’ємний результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти (Дт 942 — Кт 333, 334);

• сплата комісійних банку за придбання іноземної валюти (Дт 92 — Кт 333), за продаж валюти (Дт 92 — Кт 334);

• погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем (Дт 51, 62 — Кт 311-314);

• перерахування страховим організаціям з індивідуального страхування персоналу підприємства (Дт 654 — Кт 311);

• розрахунки із страхування майна підприємства та майна працівників підприємства (Дт 655 — Кт 311);

• сплата вартості ліцензій на здійснення діяльності (Дт 641 — Кт 311);

• видача грошових коштів у підзвіт на госппотреби та відрядження (Дт 372 — Кт 30, 311);

• суми платежів, сплачених за об’єкти операційної оренди (Дт 685 — Кт 311);

• неустойки, штрафи, пеня, виплачені підприємством за порушення умов госпдоговорів (Дт 685, 948 — Кт 311);

• адміністративно-господарські санкції Фонду соціального захисту інвалідів (Дт 685 — Кт 311);

• оплата вартості послуг банку (Дт 377, 92 — Кт 311-314);

• повернення помилково зарахованих на поточний рахунок підприємства коштів (Дт 685 — Кт 311);

• суми грошових коштів, що значаться на банківських рахунках, якими підприємство не може скористатися з вини банків (Дт 374, 377 — Кт 311-314, 316);

• утримання комісійних банку за проведення операцій з використанням СПЗ (Дт 92 — Кт 333) тощо.

Сплачені відсотки (Дт 684 — Кт 30, 311, 312) у цьому рядку показують у ситуації, коли вони пов’язані з виробництвом продукції з тривалим (істотним) операційним циклом і включаються до собівартості кваліфікаційного активу (лист МФУ від 10.01.11 р.

№ 31-34020-07-27/382).

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

Ряд. 3000 + ряд. 3005 + ряд. 3010 + ряд. 3015 + ряд. 3020 + ряд. 3025 + ряд. 3035 + ряд. 3040 + ряд. 3045 + ряд. 3050 + ряд. 3055 + ряд. 3095 - (ряд. 3100 + ряд. 3105 + ряд. 3110 + ряд. 3115 + ряд. 3135 + ряд. 3140 + ряд. 3145 + ряд. 3150 + ряд. 3155 + ряд. 3190).

Від’ємне значення наводять у дужках

Розділ II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Примітка. Звертаємо увагу, що в цьому розділі всі суми, пов’язані з придбанням або продажем необоротних активів, відображають з урахуванням ПДВ (якщо він входить до складу вартості).

Надходження від реалізації:

Фінансових інвестицій

3200

Оборот Дт 30, 311-314, 316, 335 — Кт 36, 377 у частині дебіторської заборгованості за реалізовані фінансові інвестиції, оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 681 у частині авансів, отриманих за реалізовані у звітному періоді фінансові інвестиції. При цьому аналізують дані за оборотом Дт 36, 377 — Кт 741

Необоротних активів

3205

Оборот Дт 30, 311-314, 316, 335 — Кт 36, 377 у частині дебіторської заборгованості за реалізовані необоротні активи, оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 681 у частині авансів, отриманих за реалізовані у звітному періоді необоротні активи (у тому числі й надходження від реалізації необоротних активів, що обліковуються на субрах. 286).

При цьому аналізують дані за оборотом Дт 36, 377 — Кт 712

Надходження від отриманих:

Відсотків

3215

Оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 373, 732 у частині отриманих відсотків

Примітка. У рядку зазначають отримані підприємством відсотки за депозитами, розміщеними за допомогою оформлення ощадних (депозитних) сертифікатів), відсотки за позиками нефінансовим установам, за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, відсотки за фінансовою орендою.

Дивідендів

3220

Оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 373 у частині отриманих дивідендів

Надходження від деривативів

3225

Оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 377 у частині надходжень від деривативів

Надходження від погашення позик (вписуваний рядок)

3230

Оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 183, 377 у частині погашення позик, пов’язаних з інвестиційною діяльністю

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (вписуваний рядок)

3235

Оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 377 у частині надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці надходження

Інші надходження

3250

Оборот Дт 30, 311-314, 316, 335 — Кт 143, 183, 184, 352, 371, 377, 48, 681

Примітка. У ряд. 3250 відображають суми грошових надходжень від інвестиційної діяльності, що не були показані в ряд. 3200 — 3230 Форми № 3, зокрема від:

• реалізації майнових комплексів (Дт 30, 311-314, 316 — Кт 36, 377, 681);

• повернення авансів, крім авансів, пов’язаних з операційною діяльністю (Дт 30, 311-314, 316, 335 — Кт 371);

• надходження грошових коштів від ф’ючерсних, форвардних контрактів, опціонів тощо, за винятком тих контрактів, які укладаються для основної (операційної) діяльності підприємства або коли надходження класифікуються як фінансова діяльність (Дт 30, 311-314, 316 — Кт 36, 377);

• повернення наданих фінансових інвестицій (Дт 311-314 — Кт 352) тощо.

У цьому рядку наводять і отримане цільове фінансування, пов’язане з фінансуванням капітальних інвестицій (так раніше приписував діяти Мінфін у листі від 12.04.05 р. № 31-04200-20-5/6318).

Витрачання на придбання:

Фінансових інвестицій

3255

Оборот Дт 63, 685 — Кт 30, 311-314, 335 у частині погашення зобов’язань за раніше отриманими фінансовими інвестиціями

Необоротних активів

3260

Оборот Дт 48, 63, 684, 685 — Кт 30, 311-314, 335 у частині погашення зобов’язань за раніше отриманими необоротними активами

Примітка. До цього рядка включають також сплачені відсотки (Дт 684 — Кт 311) у ситуації, коли вони включаються до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів (лист МФУ від 10.01.11 р. № 31-34020-07-27/382).

У цьому рядку наводять також витрачене на фінансування капітальних інвестицій цільове фінансування (див. лист МФУ від 12.04.05 р. № 31-04200-20-5/6318).

Виплати за деривативами

3270

Оборот Дт 63, 685 — Кт 30, 311-314 у частині виплат за деривативами

Витрачання на надання позик (вписуваний рядок)

3275

Оборот Дт 183, 371, 377 — Кт 30, 311-314 у частині витрат на надання позик (крім фінансових установ)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (вписуваний рядок)

3280

Оборот Дт 685 — Кт 30, 313-314 у частині витрат на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

Інші платежі

3290

Оборот Дт 143, 183, 184, 352, 37, 61, 63, 685 — Кт 30, 311-314, 335

Примітка. У ряд. 3290 показують вибуття грошових коштів, пов’язане зі здійсненням інших операцій інвестиційної діяльності, не включених до ряд. 3255 — 3275 Форми № 3, зокрема:

• аванси, пов’язані з інвестиційною діяльністю (наприклад, у зв’язку з придбанням фінінвестицій, необоротних активів, майнових комплексів: Дт 371 (63) — Кт 30, 311-314;

• витрати на придбання майнових комплексів: Дт 63, 685 — Кт 30, 311-314;

• погашення зобов’язання за фінансовою орендою: Дт 61 — Кт 30, 311-314;

• надання фінансових інвестицій, у тому числі надання коштів, оформлених ощадними (депозитними) сертифікатами: Дт 143, 352 — Кт 311-314;

• перерахування коштів за депозитним договором, укладеним на строк, що перевищує 12 місяців: Дт 184 — Кт 311-314 тощо.

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

Ряд. 3200 + ряд. 3205 + ряд. 3215 + ряд. 3220 + ряд. 3225 + ряд. 3230 + ряд. 3235 + ряд. 3250 - (ряд. 3255 + ряд. 3260 + ряд. 3270 + ряд. 3275 + ряд. 3280 + ряд. 3290).

Від’ємне значення наводять у дужках

Розділ III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Надходження від:

Власного капіталу

3300

Оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 41, 42, 45, 46

Отримання позик

3305

Оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 50, 52, 55, 60, 685

Надходження від продажу частини в дочірньому підприємстві (вписуваний рядок)

3310

Оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 685 у частині надходження від продажу частини в дочірньому підприємстві

Інші надходження

3340

Оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 55, 685

Примітка. У цьому рядку не відображають відсотки банку, нараховані на залишок грошових коштів на поточному рахунку, відсотки банку за розміщення грошових коштів на депозитних рахунках (за винятком депозитів, розміщених за допомогою оформлення ощадних (депозитних) сертифікатів), оскільки такі доходи належать до інших операційних доходів (субрах. 719) (лист МФУ від 29.12.08 р.

№ 31-34000-20-16/45983).

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

Оборот Дт 45 — Кт 30, 311, 312

Погашення позик

3350

Оборот Дт 50, 52, 55, 60, 61, 685 — Кт 30, 311, 312

Примітка. У цьому рядку наводять, зокрема, погашення зобов’язання за позиками, переведеними до складу короткострокових:

Дт 61 — Кт 30, 311, 312.

Сплату дивідендів

3355

Оборот Дт 671 — Кт 30, 311, 312

Витрачання на сплату відсотків (вписуваний рядок)

3360

Оборот Дт 684 — Кт 30, 311, 312 у частині відсотків, що не підлягають капіталізації

Витрачання на сплату заборгованості за фінансовою орендою (вписуваний рядок)

3365

Оборот Дт 53, 61 — Кт 30, 311, 312 у частині погашення заборгованості за фінансовою орендою

Витрачання на придбання частини в дочірньому підприємстві (вписуваний рядок)

3370

Оборот Дт 685 — Кт 311, 312 у частині витрат на придбання частини в дочірньому підприємстві

Витрачання на виплати неконтрольованим частинам в дочірніх підприємствах (вписуваний рядок)

3375

Оборот Дт 685 — Кт 311, 312 у частині витрат на виплати неконтрольованим частинам у дочірніх підприємствах

Інші платежі

3390

Оборот Дт 45, 51, 53, 62, 641/прибуток, 672, 684, 685 — Кт 30, 311, 312

Примітка. У цьому рядку відображають інші платежі, пов’язані з фінансовою діяльністю, що не включені до ряд. 3345 — 3365 Форми № 3.

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Ряд. 3300 + ряд. 3305 + ряд. 3310 + ряд. 3340 - (ряд. 3345 + ряд. 3350 + ряд. 3355 + ряд. 3360 + ряд. 3365 + ряд. 3370 + ряд. 3375 + ряд. 3390) Форми № 3.

Від’ємне значення наводять у дужках

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

Ряд. 3195 ± ряд. 3295 ± ряд. 3395 Форми № 3. Від’ємне значення наводять у дужках

Залишок коштів на початок року

3405

Гр. 3 ряд. 1165 Форми № 1

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Обороти Дт 302, 312, 314, 334, 351 — Кт 714, 744; Дт 333 — Кт 719 мінус обороти Дт 945, 974 — Кт 302, 312, 314, 334, 351.

Від’ємне значення наводять у дужках

Залишок коштів на кінець року

3415

Ряд. 3405 ± ряд. 3400 ± ряд. 3410 Форми № 3

Перевірка: показник гр. 3 ряд. 3415 Форми № 3 має дорівнювати показнику гр. 4 ряд. 1165 Форми № 1.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі