Корисна література і не тільки: відображаємо в обліку

Друк

Корисна література і не тільки: відображаємо в обліку

У цій статті розглянемо актуальні питання щодо порядку податкового та бухгалтерського обліку передплати на періодичні видання, а також придбання літератури для інформаційного забезпечення господарської діяльності підприємства.

Наталія ДЗЮБА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

Документи статті

Закон про податок на прибуток — Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ — Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

П(С)БО 2 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

П(С)БО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.

П(С)БО 8 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242.

П(С)БО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну від 29.11.99 р. № 290.

П(С)БО 16 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318.

Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

Інструкція № 272 — Інструкція про порядок використання та застосування типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності, затверджена наказом Державного комітету статистики України та Міністерства України у справах науки і технологій від 07.08.98 р. № 272/219.

Періодичні видання, книги, брошури, безпосередньо пов’язані з господарською діяльністю підприємства, нормативно-технічна документація, видання з питань законодавства, довідкові та методичні посібники з бухгалтерського обліку та оподаткування, а також інша спеціалізована література — це «інформаційна» підтримка, що необхідна підприємству для здійснення господарської діяльності в сучасних умовах.

Бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік літератури напряму залежить від строку її корисного використання. Залежно від строку використання література, що придбавалася підприємством, може або обліковуватися у складі основних фондів як бібліотечні фонди (п.п. 5.2.1 П(С)БО 7), або знайти відображення тільки в аналітичному обліку зі списанням витрат на придбання до складу витрат. Отже, критерієм обліку є строк корисного використання — один рік або операційний цикл (якщо він більше року).

Строк корисного використання та зберігання літератури, що придбавалася, визначається уповноваженими фахівцями податкового або бухгалтерського відділу та фіксується в наказі або розпорядженні.

Спеціалізовані періодичні видання переважно мають строк корисного використання менше одного року. Це пов’язано з тим, що, почерпнувши інформацію з одного номера отриманого періодичного видання, підприємство відкладає його і чекає вже на наступний номер. Тому логічно відображати вартість передплати на періодичні видання у складі витрат підприємства як витрати на інформаційний супровід (обслуговування) діяльності підприємства.

Так, підприємство, перераховуючи грошові кошти за передплату на періодичні видання, звичайно несе витрати. Проте ці витрати не може бути визнано витратами поточного періоду, оскільки попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг не визнається витратами (п.п. 9.2 П(С)БО 16). Особливість відображення витрат на періодику — це відображення у витратах майбутніх періодів на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів» (п. 36 П(С)БО 2 і Інструкція № 291). У міру надходження на підприємство періодичного видання ці витрати списуються на відповідну статтю витрат.

Залежно від вигляду та напряму періодики такі витрати потрібно відображати на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності».

Книги, брошури, нормативно-технічна документація, довідкові та методичні посібники мають переважно корисний строк використання понад рік, тому їх слід обліковувати у складі необоротних матеріальних активів як бібліотечні фонди.

Для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух бібліотечних фондів використовується субрахунок 111 «Бібліотечні фонди». На ньому придбана література обліковується за первісною вартістю.

Згідно з п. 27 П(С)БО 7, крім прямолінійного та виробничого методів нарахування амортизації, для необоротних активів допускається нарахування амортизації одним з таких способів:

— у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 % його вартості, що амортизується, та решта 50 % вартості, що амортизується, — у місяці його вилучення з активів (списання з балансу) унаслідок невідповідності критеріям визнання активом;

— у першому місяці використання об’єкта — 100 % його вартості, що амортизується.

Для обліку бібліотечних фондів відкривається одна інвентарна картка за формою № ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів». Облік у ній ведеться тільки в грошовому виразі загальною сумою. Крім того, великим підприємствам для обліку бібліотечних фондів можна скористатися Інструкцією № 272, в якій наведено облікові регістри та первинні документи обліку бібліотечних фондів.

А тепер перейдемо до податкового обліку витрат щодо літератури та періодики.

Податковий облік. На відміну від бухгалтерського обліку, у податковому обліку право включення до складу валових витрат поширюється абсолютно на всі операції з придбання літератури, пов’язаної з господарською діяльністю підприємства, незалежно від очікуваного строку використання такої літератури.

Це право передбачено в п.п. 5.4.2 Закону про податок на прибуток. Як зазначено у другому абзаці цього підпункту, витрати на придбання літератури для інформаційного забезпечення господарської діяльності платника податку, у тому числі з питань законодавства, та передплату спеціалізованих періодичних видань включаються до складу валових витрат.

Умовою для валововитратності є зв’язок з основною діяльністю. Отже, тематика літератури та періодичних видань має бути корисною (використовуватись) у процесі здійснення господарської діяльності підприємства.

Наприклад, витрати на передплату періодичних видань та на придбання довідково-методичної літератури з питань податкового та бухгалтерського обліку пов’язані з господарською діяльністю підприємства. Будь-який суб’єкт господарювання зобов’язаний сплачувати податки і вести податковий та бухгалтерський облік, якщо це передбачено законодавством, а оскільки наше законодавство досить «динамічне», то стежити за його змінами без потрібного видання практично неможливо.

Валові витрати збільшуються за першою подією, якщо звичайно контрагент — платник податку на прибуток за ставкою 25 % і це зазначено в договорі. Якщо ж контрагент — неплатник податку на прибуток або пільговик, то згідно з п.п. 11.2.3 Закону про податок на прибуток покупець відображає валові витрати тільки при оприбуткуванні літератури.

Витрати на придбання літератури для інформаційного забезпечення та витрати на передплату спеціалізованих періодичних видань відображаються в рядку 04.13 «інші витрати, крім визначених у 04.1 — 04.11» декларації з податку на прибуток.

Щодо ПДВ, то згідно з п.п. 5.1.2 Закону про ПДВ операції з поставки (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книг, крім видань еротичного характеру, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва, словників українсько-іноземної чи іноземно-української мови; доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України звільнено від обкладення податком на додану вартість.

Причому зверніть увагу: застосування пільг, обумовлених Законом про ПДВ, є обов’язковим для осіб, які зареєстровані як платники ПДВ та здійснюють пільгові операції. Із цього приводу див. також консультацію у «Віснику податкової служби України», 2005, № 40.

Так, при придбанні книг, передплаті на газети та журнали, а також при оформленні замовлення на доставку періодичних видань (крім еротичних) ПДВ не нараховується. Відповідно в продавця немає податкових зобов’язань, а в покупця літератури та передплатника на періодику не буде податкового кредиту.

Порядок відображення в обліку витрат на передплату періодичних видань, а також на придбання літератури розглянемо на умовному прикладі.

Приклад 1. Підприємство передплатило газету «Податки та бухгалтерський облік» на перше півріччя 2008 року через відділення зв’язку. Вартість передплати становить 532,80 грн. (88,80 грн. на місяць). До передплати входить газета з періодичністю виходу 2 рази на тиждень плюс спецвипуск з періодичністю виходу 1 раз на місяць. Договір не оформлено. Також придбано літературу з бухгалтерського обліку вартістю 148 грн.

Таблиця 1

Облік витрат на передплату періодики та придбання корисної літератури


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий
облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Видано під звіт грошові кошти на оформлення передплати на газету «Податки та бухгалтерський облік», а також на придбання бухгалтерської літератури

372

301

700,00

2

Відображено витрати на передплату у складі витрат майбутніх періодів

39

372

532,80

3

Оприбутковано літературу з бухобліку

153

372

148,00

148,00

4

Залишок невикористаних сум повернено до каси підприємства

301

372

19,20

5

Літературу зараховано до складу бібліотечних фондів

111

153

148,00

6

Нараховано знос бібліотечних фондів у розмірі 100 % їх вартості

92

132

148,00

7

Витрати, що припадають на номери газети, отримані в першому місяці підписного періоду, віднесено на адміністративні витрати

92

39

88,80*

88,80

* Підстава — отримано вісім номерів газети + 1 спецвипуск. Така сама проводка виконується в кожному наступному місяці передплатного періоду на вартість отриманих в такому місяці номерів газети та спецвипуску.

У податковому обліку за результатами першого кварталу, отримавши 25 номерів газети
і 3 спецвипуски, підприємство має право на валові витрати в сумі 266,40 грн., відобразивши їх за рядком 4.13 декларації з податку на прибуток.

8

Відображено фінансовий результат

791

92

236,80

 

 

Отже, із загальними принципами обліку періодики, що передплачується підприємством, та літератури розібралися, а тепер розглянемо дещо нестандартні ситуації.

Якщо передплатили CD-видання

Останнім часом на інформаційному ринку серед літератури та періодичних видань будь-яких напрямів з’явилися видання, що розміщуються на диску. Наприклад, у бухгалтерській сфері можна виділити CD-видання, які містять нормативно-інструкційні матеріали, офіційні роз’яснення та рекомендації щодо бухгалтерського обліку, оподаткування, складання звітності з урахуванням усіх змін та доповнень і виходять у світ з періодичністю від 6 до 12 разів на рік.

Відображення такої CD-періодики в обліку передплатника аналогічне відображенню друкованої періодики. Згідно з п.п. 5.4.2 Закону про податок на прибуток витрати на передплату періодичного CD-видання включаються до складу валових витрат.

А от щодо ПДВ є відмінності. Річ у тім, що періодичне видання, яке виходить на CD-диску, не є друкованим виданням, а, найімовірніше, належить до періодичних видань, розміщених на інших носіях інформації (див. лист ДПАУ від 29.07.98 р. № 8943/10/16-1220-26). У результаті на них не поширюється «видавнича» пільга, передбачена п.п. 5.1.2 Закону про ПДВ. Тому підприємство у складі вартості на передплату сплачуватиме і суму ПДВ. При цьому, маючи підтверджуючі цю сплату документи, зможе відобразити сплачену суму ПДВ у складі податкового кредиту (п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ).

У бухгалтерському обліку вартість передплати на періодичне СD-видання також ураховується у складі витрат підприємства як витрати на інформаційний супровід (обслуговування) діяльності підприємства.

Якщо на підприємстві прийнято СD-диски з розміщеною на них інформацією обліковувати як нематеріальні активи, то витрати на таке СD-видання також потраплять до витрат згідно з п. 8 П(С)БО 8.

Передплативши СD-видання строком більше ніж на місяць, бухгалтерський облік витрат на таку передплату підприємство має також вести з використанням рахунка 39 «Витрати майбутніх періодів». За дебетом цього рахунка відображають суму передоплати CD-видання, а за кредитом — списання частини витрат за фактом отримання диска до складу витрат звітного періоду. Залежно від напряму тематики інформації на диску такі витрати відображаються на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності».

Приклад 2. Підприємство здійснило передоплату періодичного видання, яке виходить на CD-диску. Вартість передплати з доставкою на 12 місяців склала 465,24 грн. (у тому числі ПДВ — 77, 54 грн.). Періодичність виходу такого видання — 1 раз на місяць.

 

Таблиця 2

Облік витрат на передплату періодичного CD-видання


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

Перераховано передоплату на
12 місяців за передплату на CD-видання

371

311

465,24

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

77,54

3

Передоплату за видання включено
до витрат майбутніх періодів

39

371

387,7

4

Списано суму ПДВ

644

371

77,54

5

Витрати, що припадають на диск, отриманий у першому місяці, віднесено на адміністративні витрати

92

39

32,31

32,31

Підстава — диск, отриманий підприємством.

6

Відображено фінансовий результат

791

92

32,31

 

Книга та журнал у подарунок

Підприємство, що оформило передплату на бухгалтерське періодичне видання, отримало в подарунок книгу та перший рекламний номер нового спеціалізованого періодичного видання того ж видавництва. Як облікувати подаровану літературу?

Як зазначили податківці в журналі «Вісник податкової служби України», 2005, № 36, с. 22, якщо одержувач безкоштовного номера періодичного видання є юридичною особою, то вартість такого номера періодичного видання, що розповсюджується безкоштовно, включається до складу валових доходів підприємства-одержувача згідно з п.п. 4.1.6 Закону про податок на прибуток як доходи, отримані з інших джерел. Про те, що при безоплатному отриманні товарів відображення валового доходу є неминучим, зазначають і податківці у «Віснику податкової служби України», 2006, № 36.

Механізм визначення розміру доходу обдаровуваного Законом про податок на прибуток не встановлено. Тому тут слід орієнтуватися на бухгалтерський облік. У бухгалтерському обліку дохід визнається під час збільшення активу за його справедливою вартістю (пп. 5, 22 П(С)БО 15). Справедливою вартістю вважається сума, за якою може бути здійснено обмін активу або оплату зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (п. 4 П(С)БО 19).

Отже, дохід підприємства як у бухгалтерському, так і в податковому обліку слід збільшити на справедливу вартість книги та номера журналу, отриманих безкоштовно. Для цього підприємству необхідно поцікавитися передбачуваною ціною отриманої книги та номера періодики і відповідно збільшити валовий дохід на їх продажну ціну.

Такий дохід відображається в рядку 01.6 декларації з податку на прибуток.

Величина доходу в бухгалтерському обліку залежить від того, яким активом визнано подарунок. Так, якщо отриманий подарунок має строк використання менше одного року і належить до складу оборотних активів, то відразу при оприбуткуванні сума його вартості відноситься до доходу (субрахунок 718 «Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів»). Якщо подарунок має строк використання понад один рік (належить до основних засобів або нематеріальних активів), то дохід визнається щомісячно в сумі нарахованої амортизації (одночасно з її нарахуванням) та відображається на субрахунку 745 «Доходи від безоплатно отриманих оборотних активів».

Приклад 3. Підприємство, яке оформило передплату на бухгалтерське періодичне видання, отримало в подарунок книгу. Вартість такої книги в торговельних точках становить 98 грн. Крім того, підприємство отримало в подарунок перший рекламний номер нового бухгалтерського періодичного видання того ж видавництва. Передбачувана вартість номера становить 27 грн.

 

Таблиця 3

Облік безоплатно отриманої літератури


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий
облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

Книга в подарунок

1

Оприбутковано книгу за справедливою вартістю

153

424

98

98*

* Вартість безоплатно отриманої книги відповідно до п.п. 4.1.6 Закону про податок на прибуток включається до валового доходу підприємства-одержувача.

2

Книгу зараховано до складу бібліотечних фондів

111

153

98

3

Нараховано знос бібліотечних фондів у розмірі 100 % їх вартості

92

132

98

4

Одночасно відображено дохід у сумі нарахованої амортизації

424

745

98

5

Відображено фінансовий результат

745

793

98

791

92

98

Журнал у подарунок

6

Оприбутковано безоплатно отриманий журнал

22

718

27

27*

* Вартість безоплатно отриманого номера періодики відповідно до п.п. 4.1.6 Закону про податок на прибуток включається до валового доходу підприємства-одержувача.

7

Відображено фінансовий результат

718

791

27

 

 

Диск у подарунок: як обліковувати

Підприємство — передплатник бухгалтерського видання разом з одним із останніх номерів отримало як подарунок CD-диск. На диску міститься нормативна, аналітична інформація, яку було опубліковано на сторінках періодичного видання за поточний рік, у вигляді електронної бази зі зручним інтерфейсом, пристосованим для швидкого пошуку потрібної інформації. Подарунковий диск договором передплати не обумовлено і є результатом рекламної акції, що проводиться видавництвом. Як відобразити в обліку подарунковий диск?

Такий диск дуже зручний у користуванні і дає можливість точно визначити, в якому з номерів періодичного видання можна знайти той чи інший матеріал або там же з ним і ознайомитися. Судячи з усього, і передбачуваний строк використання такого диска є більшим, ніж рік, адже через зручність користування та актуальність інформації, розміщеної на диску, бухгалтер підприємства зможе звертатися до нього не тільки протягом одного року.

Отже, у бухгалтерському обліку такий диск цілком відповідає визначенню нематеріального активу (п. 4 П(С)БО 8). Згідно з п. 6 П(С)БО 8 отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо є вірогідність отримання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно визначено.

Безоплатне отримання диска, який обліковується як нематеріальний актив, супроводжується збільшенням додаткового капіталу (на величину первісної (справедливої) вартості на рівні поточної ринкової вартості. За відсутності такої — на рівні оціночної вартості, яку підприємство сплатило б за актив у разі операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, виходячи з наявної інформації). Нарахування амортизації щодо нього відбувається з одночасним визнанням доходу від використання безоплатно отриманого диска. При цьому в міру визнання доходу сума додаткового капіталу зменшується.

У податковому обліку підприємство зобов’язане згідно з п.п. 4.1.6 Закону про податок на прибуток збільшити тільки валовий дохід.

Приклад 4. Підприємство — передплатник бухгалтерського видання разом з одним із останніх номерів отримало як подарунок CD-диск. На диску міститься база даних, що складається з нормативної, аналітичної інформації, яку було опубліковано на сторінках періодичного видання за поточний рік. Справедлива вартість такого диска становить 140 грн.

 

Таблиця 4

Відображення подарованого диска в обліку підприємства


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий
облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

Отримано об’єкт НМА

154

424

140

140*

* Вартість безоплатно отриманого диска відповідно до п.п. 4.1.6 Закону про податок на прибуток включається до валового доходу підприємства-одержувача.

2

Диск передано в користування

125

154

140

3

Нараховано амортизацію виходячи з первісної вартості безоплатно отриманих НМА
(140 грн. : 2 : 12 = 5,83 грн.)

92

133

5,83

4

Відображено дохід у сумі нарахованої амортизації виходячи зі справедливої вартості безоплатно отриманих НМА

424

745

5,83

5

Відображено фінансовий результат

745

793

5,83

791

92

5,83

 

Сподіваємося, що ця публікація допоможе вам оформити в обліку корисну літературу та періодику, а також розібратися з обліком їх подарункового варіанта.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі